Zrození

200510170800 cap001

Chcete-li vidět Nicole Kidman v nezvykle krát­kých vla­sech, zajdě­te si do půj­čov­ny pro psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Zrození. Jde o rok sta­rý sní­mek, kte­rý však do kin nedo­ra­zil.

Nicole Kidman zde před­sta­vu­je mla­dou ženu Annu, kte­rá před dese­ti lety ztra­ti­la man­že­la (viz úvod­ní scé­na v par­ku). Ačkoli si má nyní Anna brát své­ho dlou­ho­le­té­ho pří­te­le Josepha, se smr­tí prv­ní­ho man­že­la se ješ­tě zce­la nevy­rov­na­la. Jak doka­zu­jí násle­du­jí­cí udá­los­ti ...

Krátce před svat­bou se na rodin­né osla­vě zni­če­ho nic obje­ví dese­ti­le­tý chla­pec (Cameron Bright), kte­rý tvr­dí, že Annu milu­je. Přesvědčuje ji, aby si Josepha (Danny Huston) nebra­la a zná kdeja­kou podrob­nost z Annina živo­ta. Chlapec tvr­dí, že je její zesnu­lý man­žel Sean. A dra­ma je na svě­tě. Anna, kte­rá Seana stá­le milu­je, postup­ně pod­leh­ne pře­svěd­če­ní, že ten malý chla­pec je oprav­du její převtě­le­ný mrt­vý man­žel.

Všichni pochy­bu­jí, že by kluk mohl být její muž. Zejména pak Joseph tomu samo­zřej­mě odmí­tá uvě­řit, pro­to­že tak při­chá­zí o svou poten­ci­ál­ní man­žel­ku. Zajímavé je, že Anna i v tak výji­meč­né situ­a­ci jed­ná stá­le poměr­ně chlad­ně. Celou zále­ži­tost pro­ží­vá vel­mi niter­ně, nave­nek se až divák diví, jak je klid­ná. Tento vniř­ní zma­tek se pak nej­lé­pe pro­je­vu­je ve scé­ně v diva­dle, při dlou­hém zábě­ru na Anninu mění­cí se tvář. Divák by cel­ko­vě oče­ká­val dale­ko řek­ně­me hys­te­rič­těj­ší reak­ce. Zejména v momen­tě, kdy Sean Anně řek­ne, že se zmý­lil a není jejím man­že­lem…

Zrození je poma­lu ply­nou­cí film s úspor­ný­mi dia­lo­gy, kde se vše ode­hrá­vá spí­še pod povr­chem. Jak Nicole Kidman, tak Cameron Bright hra­jí jako­by bez emo­cí. Právě tyto potla­čo­va­né city pak u Anny vyús­tí do závě­reč­né zou­fa­lé scé­ny u moře. V divá­ko­vi po shléd­nu­tí fil­mu zůsta­nou otáz­ky: Proč to všech­no malý Sean dělal? Žádný ved­lej­ší motiv než sku­teč­ná lás­ka k Anně zde zjev­ně nebyl. Šlo pou­ze o sil­nou auto­su­ges­ci zřej­mě cit­li­vé­ho klu­ka? Nebo došlo oprav­du k převtě­le­ní a malý Sean si pama­to­val pou­ze někte­ré zna­ky své­ho někdej­ší­ho živo­ta?....

O filmu:

Rok: 2004
Režie: Jonathan Glazer
Kamera: Hartus Savides
V hlav­ních rolích: Nicole Kidman, Cameron Bright, Lauren Bacall, Danny Huston
Délka: 96 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Norský dům - 75 %14. února 2017 Norský dům - 75 % Na světě jsou lidé, kteří mají svůj domov, ale jsou i lidé, kteří jsou různými okolnostmi donuceni odejít ze své země a hledat si nové místo k životu. Jedním z těchto lidí je i mladý […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Moje tlustá řecká svatba4. prosince 2002 Moje tlustá řecká svatba Také na každé tramvaji a každém rohu vidíte poutače na novou romantickou komedii tohoto jména? Tak neváhejte a jděte se na ni podívat, protože lepší, už to nebude. Toula […]
  • Ocelová pěst – boxerské zápasy v novém podání22. července 2018 Ocelová pěst – boxerské zápasy v novém podání I když by se mohlo zdát, že roboti už byli v tolika filmech, že už na ně lidé nejsou zvědaví, pak opak je pravdou. Roboti sice byli ztvárněni již v desítkách filmů, ale film Ocelová pěst […]