Vybíjená - Dodgeball: A True Underdog Story


Než se pus­tím do samot­né recen­ze, ješ­tě bych upo­zor­nil na to, že se může­te setkat i se „struč­ným“ názvem Vybíjená: Jdi do toho na plný kou­le. Jde o ten­týž film (ona také není moc vel­ká prav­dě­po­dob­nost, že vyjdou dva titu­ly o spor­tu jako je vybí­je­ná ve stej­né době). Většina z nás si na základ­ní ško­le svou „schůzku“ s letí­cím míčem míří­cím nekom­pro­mis­ně do stře­du obli­če­je uži­la. Možná pro­to není vybí­je­ná zrov­na nej­ob­lí­be­něj­ší akti­vi­tou během hodin tělo­cvi­ku. Já osob­ně s ní ale nemám až tak nega­tiv­ní zku­še­nos­ti a musím se při­znat, že mě i doce­la bavi­la. Rozhodně víc než tře­ba ská­ká­ní přes kozu (mys­lím tím sku­teč­ně to hroz­né náči­ní, žád­né dvoj­smys­ly vás urči­tě nena­padly).

Ať už pat­ří­te mezi ty, kte­ré hrůza z vybí­je­né pro­bou­ze­la upro­střed noci nebo ty, kte­ří si míře­ní baló­nem na bez­moc­né spo­lu­žá­ky uži­li podí­vej­te se na Vybíjenou. A vlast­ně, pokud ani neví­te, co to slo­va zna­me­ná, tak si jí stej­ně pusť­te. Nepotřebujete žád­ný nos­tal­gic­ký důvod, abys­te se pořád­ně zasmá­li, a že se vám to u toho­to fil­mu sta­ne něko­li­krát, to je téměř jis­té.

Možná by vám moh­lo tak troš­ku vadit, že ve Vybíjené se dočká­me jed­no­ho kome­di­ál­ní­ho klišé ved­le dru­hé­ho. Režisér s ne zrov­na krát­kým jmé­nem Rawson Marshall Thurber (krat­ší pseu­do­nym by nebyl od věci 🙂 ale doká­zal z tra­dič­ních postu­pů vyždí­mat vše, co bylo mož­né a vdech­nout jim nový náboj.

Ústřední děj není nějak slo­ži­tý. Malá tělo­cvič­na Normální chla­pi vede­ná Peterem (Vince Vaughn) je mís­tem, kde se schá­ze­jí typy, kte­ré nejsou až tak, řek­ně­me úspěš­ní. Jeden by se chtěl stát roz­t­les­ká­va­čem, aby osl­nil dív­ku svých snů, dal­ší se neroz­čí­lí ani po dob­ře míře­né ráně do „gulí“ a jiný si mys­lí, že je pirát. Je to oprav­du zají­ma­vé usku­pe­ní lidí. Ale hlav­ní je, že si navzá­jem rozu­mí. To vyho­vu­je i Peterovi, kte­rá je do pla­ce­ní poplat­ků za návštěvy zrov­na nenu­tí. A tak se nemů­že divit, že jed­no­ho dne ho navští­ví při­taž­li­vá práv­nič­ka Kate (Christine Taylor). Ta mu má za úkol ozná­mit, že pokud neza­pla­tí pade­sát tisíc dola­rů při­jde o svou posi­lov­nu. Jenže, kde je vzít? To je pře­ce jas­né, vyhrát tur­naj ve vybí­je­né. Škoda jen, že jí nikdo z nich v živo­tě nehrál…

Hlavní zápor­nou roli si stři­hl kome­di­ál­ní vete­rán a to Ben Stiller. Ten hra­je maji­te­le kon­ku­renč­ní­ho (to není správ­ný výraz, pro­to­že Normální chla­pi jsou spí­še dob­ro­vol­ná pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce) fit­ness stu­dia Globo Gym. Jeho posta­va je pros­tě a jed­no­du­še doko­na­lým pro­to­ty­pem kome­di­ál­ní­ho cha­rak­te­ru. Dobrovolně si vpra­ví elek­tric­ký proud do těla (skr­ze bra­dav­ky), když se málem zakous­ne do kob­li­hy a s piz­zou (snad pro­to, aby jí nesně­dl a nedo­stal tak do těla nechtě­né množ­ství kalo­rií) si tak troš­ku zalaš­ku­je. To je jen malý výčet toho, co White Goodman před­vá­dí.

Navíc, když si uvě­do­mí­te, že Stiller a Christine Taylor jsou ve sku­teč­nos­ti man­žel­ským párem, jejich spo­leč­né scé­ny (ve kte­rých se nema­jí zrov­na v lás­ce) si uži­je­te dvoj­ná­sob. Například „rada“ Kate Peterovi, když se chys­tá na koneč­ný střet (míčo­vý) s Whitem: „Nakopej mu prd*l“ potě­ší kaž­dé­ho obdi­vo­va­te­le sil­ných vta­hů :).

Nebudete se smát jen během momen­tů, kdy se na scé­ně obje­ví někte­rý z těch­to tří (kte­ří odvá­dě­jí skvě­lou prá­ci), ale vaše mimic­ké sva­ly si pro­cvi­čí­te téměř neu­stá­le. Budete se smát, když někdo dosta­ne pořád­nou ránu míčem/kovovým klí­čem do intim­ní oblas­ti (je to „níz­ké“, ale stej­ně je to sran­da 🙂 a bude­te se smát i během dia­lo­go­vých scén. Gagy a vtíp­ky jste bom­bar­do­vá­ni téměř v kaž­dé minu­tě a val­ná vět­ši­na z nich je pove­de­ná. A když si mys­lí­te, že jed­na sran­da skon­či­la, scé­nář jí ješ­tě nasa­dí něja­kou koru­nu, kte­rá vás dora­zí (v dob­rém slo­va smys­lu).

Vybíjená nena­bí­zí jem­ný humor, na dru­hou stra­nu pla­tí i to, že jeho situ­ač­ní vtíp­ky nejsou trap­né ale oprav­du k smí­chu. Zvládnout něco podob­né­ho není zrov­na leh­ké. Naštěstí, když je scé­náris­ta (a reži­sér v jed­né oso­bě) šiku­la a doká­že vyu­žít vše­ho, co už někde jin­de viděl, pak se to poda­ří. Pokud k tomu ješ­tě při­zve vyni­ka­jí­cí herec­ký ansá­bl (kro­mě stan­dard­ních cha­rak­te­rů uvi­dí­te v kameo rolích Hanka Azariu, Lance Armstronga, Chucka Norrise, Williama Shatnera nebo Davida Hasselhoffa), tak to už roz­hod­ně není co řešit. Vybíjenou pros­tě musí­te vidět, jinak si váž­ně pořád­nou pec­ku do hla­vy zaslou­ží­te.
Proč bys­te měli film vidět?
Protože se oprav­du nasmě­je­te.
Protože je skvě­le obsa­ze­ný.
Protože jde o jed­nu z nej­lep­ších kome­dií (nejen) minu­lé­ho roku.
Co se nemu­sí líbit kaž­dé­mu?
Že se bude­te smát tomu, co by se vám na vlast­ní kůži nelí­bi­lo.
Originalita je jedi­ná klad­ná věc, kte­rá fil­mu chy­bí.
Že mě nena­padla tře­tí věc, kte­rá by se vám nemu­se­la líbit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Point Blank23. července 2019 Point Blank Netflix si na letošní léto přichystal hned několik zajímavých titulů, nejenom aby částečně konkuroval těm největším letním flákům mířícím do českých a slovenských kin, ale aby také nabídl […]
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […]
  • Purpurové řeky 223. dubna 2005 Purpurové řeky 2 I když Purpurové řeky odborná kritika většinou strhala a nebyly nijak zvlášť úspěšné, stejně se do kin dostala i dvojka. Naschvál jsem použil výraz „odborná kritika“, protože jistě najdete […]
  • Before Sunrise - Před úsvitem (1995) - 80%5. září 2012 Before Sunrise - Před úsvitem (1995) - 80% Natočit dobrou romantiku není úkol nikterak jednoduchý. Každý sladkobolný film musí mít totiž zákonitě vždy menší či větší tendenci sklouzávat ke kýčovitosti. A navíc jak dobře zpracovat […]
  • Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 201824. srpna 2019 Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 2018 Film Hearts Beat Loud režiséra Bretta Haleyho (který se také podílel na tvorbě scénáře) je celkem příjemným, pohodovým kouskem. Problem, který s ním trochu mám, je - v mých očích - […]
  • Snowboarďáci28. prosince 2004 Snowboarďáci Rendy(Vojtěch Kotek) a Jáchym(Jiří Mádl) jsou dva obyčejní šestnáctiletí kluci.Jejich životní touhy se omezují na to udržet si rekord v herních automatech a sbalit co nejlepší holky.A této […]
  • Božský Evan (Evan Almighty)20. září 2007 Božský Evan (Evan Almighty) Volné pokračování filmu Božský Bruce je v kinech, tak se pojďme podívat, co vás čeká, když na něj zajdete... Pamatujete na Jima Carreyho alias Bruce „sedmiprsťáka“ Nolana, neboli na […]
  • Alexander Veliký9. července 2005 Alexander Veliký Kinopremiéru tohoto filmu provázely dvě velké aféry. Tu první vyvolali Řekové, kteří se začali rozčilovat, že jejich hrdina je znázorněný jako bisexuál (vážně jsme ve 21. století?). Druhá […]
  • The Rainmaker (Vyvolávač deště) 19977. ledna 2013 The Rainmaker (Vyvolávač deště) 1997 Snímek Vyvolávač deště je dílem slavného režiséra F. F. Coppoly. Bohužel, možná se jedná o jeho poslední podařený film, což u autora takových pecek jako byl Kmotr, Apokalypsa, apod. jistě […]