Star Wars Epizoda I - Skrytá hrozba


Hvězdné vál­ky se vra­ce­jí, s novým pří­bě­hem, nový­mi efek­ty, nový­mi posta­va­mi, ale se stej­ně skvě­lou str­hu­jí­cí atmo­sfé­rou a vyni­ka­jí­cí hud­bou….Je až neu­vě­ři­tel­né, co způ­so­bil George Lucas svo­jí, dopo­sud, tri­lo­gií Hvězdné vál­ky. Vynikající, mož­ná troš­ku naiv­ně, laze­ná sci-fi o nikdy nekon­čí­cím boji dob­ra a zla, bavi­la naše rodi­če, nás a jak se zdá bude bavit i naše děti a jejich děti….

Příběh Skryté hroz­by je zasa­zen do obdo­bí, jež mapu­je legen­dár­ní tri­lo­gie Hvězdné vál­ky, Impérium vra­cí úder a Návrat Jediho…

Chamtivá Obchodní fede­ra­ce zahá­ji­la blo­ká­du malé pla­ne­ty Naboo, kte­ré vlád­ne nedáv­no zvo­le­ná krá­lov­na Amidala. Ovšem Nejvyšší kanc­léř vysí­lá na pomoc dva rytí­ře řádu Jedi Qui-Gon Jinna a Obi-Wan Kenobiho, aby zapo­ča­li diplo­ma­tic­ké roz­ho­vo­ry, ale plán se nezda­ří. Místokrál Obchodní fede­ra­ce se poku­sí zabít rytí­ře Jedi. Oba prcha­jí na Naboo. Po krat­ších peri­pe­ti­ích se jim poda­ří dostat to palá­ce a spo­leč­ně s krá­lov­nou Amidalou unik­nout před jed­not­ka­mi fede­ra­ce. Během úni­ku je však jejich křiž­ník poško­zen, sice na oka­mžik unik­nou z dosa­hu fede­ra­ce, ale jsou nuce­ni při­stát na men­ší pla­ne­tě a opra­vit loď. Ale jeden z rytí­řů Jedi obje­ví malé­ho chlap­ce Anakina Skywalkera, v němž se skrý­vá sil­ná kon­cen­t­ra­ce Síly. Ovšem tem­ný spo­je­nec fede­ra­ce Darth Sidious, vysí­lá své­ho učed­ní­ka Darth Maula, aby krá­lov­nu zasta­vil dří­ve, než se jí poda­ří dostat se do sená­tu a pro­mlu­vit zde….

Mohu Vám říci jed­no, pokud jste vidě­li prv­ní (respek­ti­ve posled­ní) tři díly, bude­te nad­še­ni, Skrytá hroz­ba nejen, že pro­ka­zu­je stej­né kva­li­ty jako její star­ší „sou­ro­zen­ci“, ale v urči­tých ohle­dech je dokon­ce pře­ko­va­ná (něco přes dva­cet let, už ve svě­tě vizu­ál­ních efek­tů něco zna­me­ná), ovšem nej­vět­ším kla­dem fil­mu je ona atmo­sfé­ra, kte­rá číší ze svě­ta Hvězdných válek, i když nejsem žád­ný mani­ak do této téma­ti­ky, přes­to mě ten­to svět svým způ­so­bem fas­ci­nu­je a jed­na z věcí, kte­ré na něm oce­ňu­ji je onen zvlášt­ní pocit při sle­do­vá­ní původ­ní tri­lo­gie a nyní i nové­ho „pří­růst­ku“.

Jak už jsem řekl, pokud jste fanouš­ky Star Wars, roz­hod­ně nebu­de­te zkla­má­ni a mimo to Vás potě­ší „his­to­ric­ké“ sou­vis­los­ti, ale pokud jste o Hvězdných vál­kách nikdy nesly­še­li, není to pro­blém, film v žád­ném pří­pa­dě „nevy­ža­du­je“ zna­lost před­cho­zích dílů, ale bude­te o vel­ké množ­ství ochu­ze­ní…

Pokud jste fanouš­ky sci-fi a nebo se chce­te jen poba­vit, ten­to film Vám roz­hod­ně Vaše přá­ní spl­nit. Proč troš­ku nepo­pus­tit uzdy fan­tasii a nevy­dat se do svě­ta galak­tic­kých bitev, do svě­tě hrdi­nů se svě­tel­ný­mi meči a krás­ných sta­teč­ných žen, zní to jako pohád­ka? A ona také tro­chu je, ale v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu…

A ješ­tě jed­na věc, týká se jed­ná z postav a to Jar Jar Binkse, poprav­dě mně osob­ně troš­ku vadí, hodil by se mi spí­še do něja­ké­ho vyslo­ve­ně dět­ské­ho fil­mu, ale co se dá dělat, už nic a mimo to, je prav­dě­po­dob­né, že se i přes pro­tes­ty někte­rých divá­ků, obje­ví i v dal­ším díle…

Samozřejmě nesmím zapo­me­nout na vyni­ka­jí­cí hud­bu, kte­rá je jed­ním z prů­vod­ních zna­ků celé série a i ten­to­krá­te Vás nezkal­me, roz­hod­ně je o co stát, hero­ic­ké pís­ně v podá­ní gigan­tic­kých orchestrů zně­jí oprav­du monu­men­tál­ně a pod­ma­ni­vě.

Co se herec­kých výko­nů týče jsou na vel­mi vyso­ké úrov­ni, ostat­ně jako téměř všech­no v tom­to fil­mu, tak tedy, nemo­hu než dopo­ru­čit, užij­te si to…


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)5. července 2005 Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) Revoluce v Matrixu skončily, vrátil se i král, a tak jediný filmový titul ke kterému se upínaly mé naděje ve výjimečný zážitek byl závěrečný (respektive třetí) díl Hvězdných válek. Je to […]
  • swlogo7. února 2012 Epizoda I:Skrytá hrozba Mohu Vám říci jedno, pokud jste viděli první (respektive poslední) tři díly, budete nadšeni. Skrytá hrozba nejen, že prokazuje stejné kvality jako její starší „sourozenci“, ale v určitých […]
  • Hvězdné války IV v TV23. června 2004 Hvězdné války IV v TV Před dávnýmilety v předaleké galaxii začín první kapitola mýtické ságy Star Wars. Vracíme se v čase od filmu Star Wars asi tak o 30 let. Epizoda I nám představuje ještě mladého Anakika […]
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
  • sw4 0022. května 2005 Star Wars: Původní trilogie V předaleké galaxii...     HVĚZDNÉ VÁLKY - NOVÁ NADĚJE (1977) Když v roce 1977 vznikly Hvězdné války (Star Wars), nikdo nemohl tušit, jakou vlnu nadšení a šílenství rozpoutají […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.6. října 2018 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999. GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ […]
  • Hvězdné války – příběh jednoho kultu18. srpna 2007 Hvězdné války – příběh jednoho kultu „Star Wars“, jeden z těch mála pojmů, o kterém by se dalo říct, že ho zná opravdu snad celý současný globalizovaný svět. Jistě, možná je přímo vyloženě neznáte, nevíte ani o čem […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […]
  • Star Trek - Film z roku 1979 - 100%30. května 2013 Star Trek - Film z roku 1979 - 100% Sledovat vývoj Star Treku je podobné, jako sledovat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahájil nejslavnější éru Sci-fi filmů v Americe. V […]
  • RETURN OF THE JEDI Special Edition17. září 2002 RETURN OF THE JEDI Special Edition Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů Star Wars. Zatímco první, extrémně nízkorozpočtová Nová naděje přinesla ve své době revoluční efekty […]