Sin City - Město hříchu

Robert Rodriguez si doce­la zava­řil, když k režii při­zval auto­ra comic­so­vé před­lo­hy Sin City Franka Millera (kro­mě něj si ješ­tě koman­do­vá­ní her­ců zku­sil Quentin Tarantino). Filmové odbo­ry z toho zrov­na nad­še­né neby­ly. Ale co, když chce­te nato­čit něco vel­ké­ho, pak to obvykle není snad­né a neo­be­jde se to bez pro­blé­mů. A Sin City je „něco vel­ké­ho“ Nemluvím o roz­počtu, kte­rý je ve srov­ná­ní s jiný­mi ame­ric­ký­mi pro­duk­ce­mi pře­kva­pi­vě níz­ký (něco kolem 40 mili­o­nů dola­rů), ale o tom, že ten­to pro­jekt je svým způ­so­bem hod­ně nekon­venč­ní. Nejvýrazněji se to pro­je­ví v samot­ném obra­zo­vém ztvár­ně­ní, kte­ré, ve jmé­nu zacho­vá­ní co nej­věr­něj­ší comic­so­vé atmo­sfé­ry, sku­teč­ně odka­zu­je na čer­no­bí­lé mal­by, kte­rý­mi čas od času pro­blesk­ne výraz­něj­ší mod­rá, čer­ve­ná nebo žlu­tá. Jistě, je nut­né si chví­li na toto stro­hé zpra­co­vá­ní zvy­kat, ale za pár minut už nebu­de­te tak zasko­če­ní a dokon­ce zjis­tí­te, že i s mini­mem barev se dají pro­vá­dět neu­vě­ři­tel­né kous­ky. Mimo to, všu­dypří­tom­ná bru­ta­li­ta je pro mno­ho z nás mno­hem při­ja­tel­něj­ší, pokud je troš­ku odleh­če­ná tím, že krev není rudá. Přesto je Sin City hod­ně drs­ný sní­mek, kte­rý se roz­hod­ně nevy­hý­bá nási­lí. Uřezané hla­vy, ruce a dal­ší čás­ti těl jsou napros­to běž­ný­mi rekvi­zi­ta­mi a živo­to­dár­ná teku­ti­na teče prou­dem. Město hří­chu je suro­vým a syro­vým mís­tem, kde jsou poli­caj­ti pro­hni­lí, pro­sti­tut­ky ozbro­je­né a život je něco, co nemá vel­kou váhu.Stísněná atmo­sfé­ra pra­me­ní­cí z bez­vý­chod­nos­ti a kru­tos­ti svě­ta bez špet­ky milo­sr­den­ství pro­vá­zí celý film. Dobrých lidí je pár, špat­ných moc. Zabij nebo budeš zabit. Na podob­ných záko­nech je Sin City vysta­vě­no. A pokud o tako­vé mís­tě točí­te, pak se záko­ni­tě bru­ta­li­tě vyhnout nelze. Ne snad, že by to někdo od Rodrigueze čekal. Dovolím si tvr­dit, že je to on a Tarantino, kte­ří umí s fil­mo­vým nási­lím zachá­zet a vyu­žít ho účel­ně. Občas si pomo­hou i mír­nou špet­kou cynis­mu, aby krva­vá jat­ka odleh­či­li. Oproti pro pří­klad Od sou­mra­ku do úsvi­tu nad­hle­du uby­lo, tak­že use­ka­né vrš­ky hlav (že zrov­na tady pomá­hal Tarantino:)) vás mohou zne­chu­tit, ale jak jsem řekl, nejde o to, abys­te byli šoko­va­ní, ale spí­še je zde oči­vid­ná sna­ha nastí­nit vše bez pozlát­ka.

Dalším nezvyk­lým prv­kem jsou mono­log. Postavy „nahlas“ pře­mýš­le­jí, aby popsa­ly své roz­po­lo­že­ní, situ­a­ci i jejich plá­ny. Jde o jas­ný odkaz na comics, kdy je nut­né v „bub­li­ně“ uvést, co se na sta­tic­kém obráz­ku děje. Je to mír­ně nezvyk­lé, jeli­kož myš­len­ko­vé mono­lo­gy mož­ná pře­vlá­da­jí nad dia­lo­gy, ale opět říkám, že sta­čí pár minut, abys­te tomu při­vyk­li. Čím hlou­bě­ji ve více než dvou­ho­di­no­vé sto­pá­ži bude­te, tím více vás bude Sin City bavit. Zprvu při­jde oťuká­vá­ní a při­způ­so­bo­vá­ní se sty­lu fil­mu, ale násled­ně vás pohl­tí.

Příběh je slo­žen z něko­li­ka poví­dek, kte­rý se pro­lí­na­jí jen mini­mál­ně, obvykle tak, že hlav­ní hrdi­na potká někte­rou z postav z jiné­ho pří­bě­hu. Přesto scé­nář fun­gu­je jako celek, kte­rý neztrá­cí na kom­pakt­nos­ti. Charaktery nepo­strá­da­jí urči­tou hloub­ku, ale také špet­ku bizar­nos­ti. Nejdetailněji jsou roze­psá­ni hlav­ní akté­ři kaž­dé his­tor­ky, ale nejsou jed­no­ba­rev­ní (ale­spoň ne pova­ho­vě). Sympatický vám může­te být jak zabi­ják, kte­rý se roz­hod­ne pomoct své býva­lé lás­ce nebo čest­ný poli­cis­ta, kte­rý odho­dí veš­ke­ré zábra­ny, aby brá­nil lás­ku celo­ži­vot­ní.

Pro Sin City se poda­ři­lo zís­kat plejá­du zvuč­ných jmen. Očividně to neby­la finanč­ní odmě­na, kte­rá je nalá­ka­la (někte­ří ze zúčast­ně­ných berou za své dal­ší pro­jek­ty čtvr­ti­nu mož­ná polo­vi­nu roz­počtu toho­to fil­mu), ale urči­tě reno­mé reži­sé­ra. Ve vět­ších či men­ších rolích se tu obje­ví napří­klad Bruce Willis, Josh Harnett, Clive Owen, Benicio Del Toro, Jessica Alba, Rosario Dawson, Devon Aoki, Michael Clarke Duncan, Michael Madsen, Brittany Murphy, Mickey Rourke, Nick Stahl, Carla Gugino, Elijah Wood a dal­ší.

Více na Kritiky.cz
Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten...
Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání Děti už od útlého věku fascinuje řada spotřebičů i techniky v domácnosti (vysavač, prač...
Nevyhazujte použité čajové pytlíky! Neuvěříte, co všechno dokážou Milujete dobrý čaj a už vás napadlo, jestli by se i ten vylouhovaný nedal ještě nějak ...
Farma SK – 9. série – 17. díl ...
S07E01: Dragonstone Dokument o natáčení první epizody sedmé série seriálu Hra o trůny....

Můžeme mít něko­lik výhrad, pro­to­že se občas film vymkne reži­sé­rům z ruky (což ale pra­me­ní z jejich nad­še­ní pro věc, díky němuž jsou mís­ty až moc zapá­le­ní). Jde však o tak malé chy­by, že vám výsled­ný dojem roz­hod­ně nezka­zí. Sin City – Město hří­chu je neob­vyk­lý, ale hlav­ně dob­rý film.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Machete zabíjí | Machete Kills [35%]16. ledna 2014 Machete zabíjí | Machete Kills [35%] Film, který sám o sobě je založený na falešném traileru, který paroduje ty nejpřepálenější akční výplachy minulých desetiletí a který byl nalepen na dvojprogram podobně laděných filmů, byl […]
  • Kill Bill - Volume 114. října 2003 Kill Bill - Volume 1 Po šesti letech půstu se na filmové plátno vrátil režisér Quentin Tarantino, tentokrát s filmem v asijském stylu.Je tomu šest let, kdy přišel do kin poslední film Quentina Tarantina Jackie […]
  • Kill Bill vol. 2 - recenze24. dubna 2004 Kill Bill vol. 2 - recenze Recenze 2. dílu filmu Kill Bill Já vážně nevím jak začít, očekával jsem akční scény, s lepší choreografií, ale tento druhý díl, jak je známo u pokračování mě zklamal. Bylo tam na mě moc […]
  • Valerian a město tisíce planet - 75 %19. července 2017 Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně utvářejí společenství a snaží se žít tak, aby nezničili svou planetu. Podle nového filmu Luca Bessona by […]
  • Povedených Osm hrozných6. ledna 2016 Povedených Osm hrozných První dojmy z nového filmu Quentina Tarantina. Americký režisér Quentin Tarantino  se obdivem k westernům nijak netajil a na jeho novém filmu Osm hrozných je to patrné. Napsal scénář, […]
  • Armageddon - Nový York dostává šutrákem7. srpna 2018 Armageddon - Nový York dostává šutrákem Taxem si bláhově myslel... ne, lepší výraz je doufal jsem, že oproti Drtivému dopadu se Bruce Willis vytáhne a předvede sice akční, ale v kramflecích festovní scifárnu. Teď, když jsem […]
  • Pulp Fiction: Historky z podsvětí - nejslavější film Quentina Tarantina28. března 2019 Pulp Fiction: Historky z podsvětí - nejslavější film Quentina Tarantina V roce 1994 se svět filmových fanoušků nenávratně změnil - po Gauneřích, kteří už cosi dávali tušit, na kina opět zaůtočil "šílený maniak z videopůjčovny" a pohled na to, co nazýváme […]
  • Tenkrát v Hollywoodu20. března 2019 Tenkrát v Hollywoodu Dnes se objevil první trailer na 9. film Quentina Tarantina - Tenkrát v Hollywoodu. Je plný hereckých hvězd a bude mít premiéru 8. srpna 2019.
  • Osm hrozných - 85 %7. ledna 2016 Osm hrozných - 85 % Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […]
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *