Sex a Lucía


Lucía je své­rázná dív­ka, kte­rá se zami­lu­je do spi­so­va­te­le Lorenza. Neváhá jej napros­to ote­vře­ně oslo­vit, vyje­vit mu své city a chtít po něm, aby spo­lu žili a aby ji milo­val. Lorenzo je z cizí dív­ky zpr­vu paf, ale po chví­li sou­hla­sí.

Tak začí­ná sil­ný a váš­ni­vý vztah obou hlav­ních hrdi­nů. Do jejich štěs­tí však zasáh­ne Lorenzova (Tristán Ulloa) nedáv­ná milost­ná zku­še­nost, díky níž se dosta­ne do tvůr­čí i osob­ní kri­ze. Za vším sto­jí někdej­ší nezá­vaz­né milo­vá­ní v moři se zce­la cizí dív­kou (Najwa Nimri). To, co zpr­vu vypa­da­lo jako sex na jed­nu noc, na kte­rý oba akté­ři poz­dě­ji vzpo­me­nou jen s úsmě­vem, se sta­ne důvo­dem nesku­teč­ných osu­do­vých pro­ple­ten­ců.

Ve fil­mu se pro­lí­ná něko­lik růz­ných dějů, kte­ré divá­ka udr­ží ve stře­hu. Nejdříve jsme svěd­ky vyvr­cho­le­ní Lorenzovy kri­ze, kte­rá kon­čí jeho odcho­dem od Lucíi (Paz Vega) a násled­nou havá­rií. Pak je divák sezná­men s Lorenzovou roman­tic­kou pří­ho­dou s nezná­mou dív­kou v moři. Až poté se Lucía sezná­mí s Lorenzem a mz postup­ně sle­du­je­me jak se jejich vztah vyví­jí a Lorenzo se začí­ná zaplé­tat do svých fan­ta­zií a pro­blé­mů.

Po nej­vět­ší část pří­bě­hu pak sle­du­je­me Lucíu, jak se sna­ží po domně­lé Lorenzově smr­ti při­jít na to, co ho v posled­ních měsí­cích tak trá­pi­lo a proč jí opus­til. Lucía byla s Lorenzem v posled­ní době totiž v kon­tak­tu jen díky kni­ze, na kte­ré Lorenzo prá­vě pra­co­val, a kte­rou Lucía pota­jí po nocích čet­la. Právě ta odrá­že­la jeho roz­bou­ře­né city. Děj se v této fázi pří­bě­hu ode­hrá­vá na ost­ro­vě, na kte­rém kdy­si Lorenzo strá­vil svou váš­ni­vou noc. Lucía postup­ně odha­lu­je Lorenzovo tajem­ství a spřá­te­lí se dokon­ce s onou nezná­mou dív­kou.

Více na Kritiky.cz
Nelítostný souboj na Blu-ray Když se tak probírám mezi úspěšnými režiséry, na které se fanoušci pokaždé těší, tak...
Terminál Viktor Navorski (Tom Hanks) se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány vša...
Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 1. dvojice - REVENANT Zmrtvýchvstání První zápas prvního kola vyhrál REVENANT Zmrtvýchvstání.  ...
Pevnost a přírůstky do sbírky kokotin #23 ...
Tučňáci z Madagaskaru - SEZNAMTE SE S DAVEM, CHAPADLOVITÝM NEPŘÍTELEM TUČŇÁKŮ Útok na Fort Knox kvůli chutnému pamlsku není nic ve srovnání s problémy, kterým tučňáci ...

Jak název napo­ví­dá hra­je v tom­to pří­bě­hu důle­ži­tou, ne-li osu­do­vou roli sex, a to mís­ty dosti natu­rál­ně zob­ra­ze­ný. Sex s nezná­mou dív­kou je důvo­dem Lorenzových obtí­ží, pro­ží­vá vel­mi váš­ni­vý vztah s Lucíou, díky sexu dojde k tra­gic­ké neho­dě, kte­rá opět ovliv­ní osu­dy hlav­ních hrdi­nů. Je také prav­da, že před­sta­vi­te­lé všech nej­dů­le­ži­těj­ších postav se na plát­ně obje­ví v růz­né míře a frek­ven­ci nazí. Přesto Sex a Lucía není pri­már­ně něja­ká ero­tic­ká podí­va­ná. Je to dra­ma o lás­ce a mezi­lid­ských vzta­zích, kte­ré je půso­bi­vé už tím, že je ve Španělštině. Šmrnc mu dodá­vá cha­risma­tic­ká Paz Vega, roman­tič­no pak zábě­ry krás­né­ho ost­ro­va, stří­dá­ní sku­teč­nos­ti a fan­ta­zií.

Film dáva­li minu­lý týden v rám­ci Filmového klu­bu na ČT2 a taky ve Slovanském domě v rám­ci ART PALACE. Měl exis­to­vat i na DVD. Doporučuji všem, kte­ří mají rádi ero­ti­kou a tajem­nem oko­ře­ně­né roman­tic­ké pří­běhy...

O filmu:

Rok: 2001
Režie: Julio Medem
Scénář: Julio Medem
Hudba: Alberto Iglesias
V hlav­ních rolích: Paz Vega, Tristán Ulloa, Najwa Nimri
Délka: 128 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Moje léto lásky29. listopadu 2005 Moje léto lásky Komorní letní příběh dvou zcela rozdílných dívek doplňovaný "výstřelky" spasitelského bratra jedné z nich. Psychologický snímek honosící se různými cenami. Láska sourozenecká i lesbická, […]
  • Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 3 (Overlord, Freaks,…)16. října 2018 Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 3 (Overlord, Freaks,…) Festival skončil v neděli 14. října, na slavnostním zakončení byli vyhlášeni vítězové (cenu za nejlepší film obdržel Climax režiséra Gaspara Noého) a celému ceremoniálu předcházel […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vaterland, lovecký deník9. srpna 2004 Vaterland, lovecký deník Blíže neurčené místo, v blíže neurčeném čase, skrývá hned několik tajemství točících se kolem lovu kostrounů. Že jste o ničem takovém nikdy dříve neslyšeli? Hlavní postavy v tomto filmu […]
  • Mazaný Filip19. prosince 2003 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […]
  • Úžasňákovi1. prosince 2004 Úžasňákovi Těžko se přít o tom, kdo že je nejlepším akčním hrdinou. Jistojistě je na prvním místě žebříčku všech dob pan Úžasňák a jeho úžasná rodinka. Jak již bylo mnohokrát řečeno, dobrý […]
  • Rozchod!18. září 2006 Rozchod! Lidi se neustále scházejí a rozcházejí. Scházení je krásné, plné nových zážitků. Rozcházení je pak o to horší a proti člověku se staví vše, co udělal či řekl, ať už to myslel […]
  • Hranice života25. dubna 2006 Hranice života Pokud rádi hloubáte nad smyslem života a vlastně nad smyslem čehokoliv, rozhodně byste si neměli nechat ujít nový film režiséra Marca Forstera. Patří totiž do skupiny těch filmů, po jehož […]
  • Sin City - město hříchu31. srpna 2005 Sin City - město hříchu Když se před necelými patnácti lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikne v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy […]