Roboti - recenze

Image1

Bylo neby­lo, za dáv­ných robo­tic­kých časů žil otec s mat­kou, naro­dil (byl sestro­jen) se jim synek, veli­ce zlo­bi­vý, ale veli­ce šikov­ný, ze kte­ré­ho stal se z něho vyná­lez­ce. Pubertu pro­žil s díly od bra­trán­ka a od sestřen­ky. Až vyros­tl. Vydal se na zku­še­nou do vel­ké­ho svě­ta, do měs­ta Robot City, kte­ré skrý­va­lo veli­ké mož­nos­ti. V Robot City chtěl navští­vit veli­ké­ho vyná­lez­ce pana Bigwelda, kte­rý je nej­vět­ším robo­tem na svě­tě a kaž­dý robot k němu vzhlí­ží jako k otci, pro­to­že je maji­te­lem továr­ny na náhrad­ní díly. A mla­dý Rodney Copperbottom se také kvů­li němu vydá do veli­ké­ho měs­ta, aby ho navští­vil a uká­zal mu svůj vyná­lez.

Docela krás­ná pohád­ka o robo­tech, že jo , ale nebyl by pří­běh bez žád­né záplet­ky. Rodney po pří­cho­du do měs­ta zjis­tí, že už to není, co býva­lo, Bigweld už dáv­no není ve své továr­ně, a jeho mís­to zau­jal zlý Ratchet, kte­rý už nepat­ří mezi oblí­be­né robo­ty. Patří mezi nej­ví­ce zlé lidi, chce vyu­žít robo­ty ke své­mu obo­ha­ce­ní a být moc a moc bohatý.Rodney vůbec neu­spě­je, ale ces­tou od továr­ny, ze kte­ré byl vyho­zen, nara­zí na par­tu robo­tů, kte­rá pat­ří do robo­tí spo­di­ny a kte­rou vede věč­ně roz­pa­dá­va­jí­cí robot Fender. Tito robo­ti jsou sice na jed­né z nej­niž­ší pozic v žeb­říč­ku robo­tů, ale mají srd­ce na správ­ném mís­tě a tak se Rodneya ujmou, spra­ví mu nála­du, Rodney jim spra­ví roz­pa­dá­va­jí­cí díly, a tak vznik­ne mezi nimi nád­her­né robo­tí přá­tel­ství

Film Roboti nena­to­čil Pixar, ani Dreamworks, ale nato­či­lo ho stu­dio Blue Sky Studios, kte­ré má za sebou prv­ní úspěš­ný film Dobu Ledovou. Je dob­ré sle­do­vat, jak tyto 3D fil­my si navzá­jem kon­ku­ru­jí a neu­stá­le odsu­nu­jí kla­sic­kou ani­ma­ci, ne 3D, na stá­le niž­ší pozi­ci. Roboti jdou řád­ným pří­kla­dem, jak lze s 3D ani­ma­cí nato­čit rela­tiv­ně dob­rý film. I když pře­váž­ně pro děti, ale i tro­chu pro fil­mo­vé znal­ce, pro­to­že, jak je posled­ní dobou v ani­mo­va­ných fil­mech zvy­kem, je pou­ži­to mno­ho cita­cí slav­ných fil­mů. Kvůli těm­to cita­cím se už z kaž­dé­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu stá­vá druh paro­die. I v Robotech se najde mno­ho pou­ži­tých frá­zí a obra­zů na prv­ní pohled odka­zu­jí­cí na slav­né fil­my.

Jak se kri­ti­zu­jí u hra­ných fil­mů her­ci, tak se u ani­mo­va­ných fil­mů kri­ti­zu­je a hod­no­tí ani­ma­ce. Blue Sky Studios se po Době Ledové doká­za­lo zlep­šit, žád­ná chy­bič­ka v obra­zu se ve fil­mu nena­skyt­ne, robo­ti, jejich pohyb, jsou znač­ně sty­li­zo­va­ní, není str­nu­lý, jak bychom si moh­li mys­let, ale je ply­nu­lý, v mno­ha ohle­dech podob­ný lid­ské­mu a reál­né­mu lid­ské­mu pohy­bu. Je dob­ře, že robo­ti v tom­to fil­mu necho­dí jenom po 2 nohách, ale najdou se i posta­vy, kte­ré pou­ze léta­jí, nebo se pohy­bu­jí po vel­kých kolech, či kou­lích, kte­ré jim nahra­zu­jí tělo. Vzniká s tím veli­ce zají­ma­vá roz­ma­ni­tost robo­tů. Člověka nadchne pocit rados­ti, že všech­no, co v lid­ské spo­leč­nos­ti fun­gu­je, fun­gu­je i v robo­tí spo­leč­nos­ti, jako cho­vá­ní domá­cích maz­líč­ků, psí­ků, koček, vzta­hy v rodi­ně, mat­ka – otec – syn, škol­ství a mno­ho dal­ších věcí.

Více na Kritiky.cz
Thor a Valkýra proti Skrullům. Bude to pecka? - Reakce MIB: International | Bel-Air ...
Farma SK – 8. série – 9. díl ...
Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar s...
Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film Je tomu opravdu už 14 let, když se objevil první film o mutantech X-men. Bryan Singer už v roce...
Hezky česky aneb Češtinářské vychytávky Možná máte načtená Pravidla českého pravopisu, možná se pokládáte za dobrého češtiná...

Nesmíme zapo­me­nout taky na dru­hy dopra­vy ve měs­tě robo­tů. Patří mezi ně dopra­va vzdu­chem, leta­dly, kata­pul­ty, dopra­va po zemi, růz­ný­mi dru­hy aut a kol. A mno­ha dal­ší­mi dru­hy dopra­vy, kte­rá už nemoh­la být ve fil­mu uká­zá­na, pro­to­že film je hlav­ně o pří­bě­hu a ne o tom jak měs­to robo­tů vypa­dá.

Blue Sky Studios sice moc nepra­co­va­lo na scé­ná­ři, ale k úspě­chu fil­mu sta­či­lo hod­ně zají­ma­vých nápa­dů a cita­cí, a tak film je to doce­la zají­ma­vý, hodí se pro malé děti, je s dabin­gem, hodí se i pro star­ší lidi. Každý si v nich najde svo­ji polo­hu, a urči­tě si oddych­ne po pra­cov­ním, či škol­ním sho­nu. Nesmím zapo­me­nout i na trai­ler před fil­mem , pro­to­že ukáz­kou před fil­mem je exhi­bi­ce šav­lo­zubé vever­ky na dru­hý díl Doby Ledové.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Samotáři16. září 2003 Samotáři Vesna:"já si myslím že lidi jsou tady na sebe zlí,protože čeština je zlá" Jakub:"já si zase myslim že tady lidi málo hulej,hulení tady prostě nemá žádnou tradici" Petr a […]
  • The Pyramid (2014)6. prosince 2015 The Pyramid (2014) Člověk který už nakoukal několik základních filmů, které se holedbají kolonkou "horor", má jasno. Když už tým amerických vědců vykope nějakou starou stavbu, tak je jasné, že se bude něco […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Avengers: Age of Ultron - 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron - 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. […]
  • Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%19. května 2015 Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50% Poněkud neduživý a nesmělý chlapík jménem Amadeo je už od dětství přeborníkem ve stolním fotbálku (resp. v hospodském fotbálku, chcete-li). Do jeho malého městečka se jednoho dne vrátí […]
  • n200905150956 E430. května 2009 Eragon Přinesla Saphira na svých křídlech něco nového? Nebo spolu s jezdcem mají ve výzbroji pouze staré (osvědčené) zbraně, které by měli raději dát do starého železa? Kdysi dávno v předaleké […]
  • Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano…6. ledna 2005 Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano… Pokud to (velkou náhodou) nevíte, tak Resident Evil: Apocalypse, je pokračováním filmu Resident Evil. Ten se dá určitě označit za povedený a mezi tituly inspirované počítačovými hrami […]
  • Liga výjimečných6. listopadu 2003 Liga výjimečných Kdysi dávno v pradávných časech páry existovalo jedno malé sdružení. TZV. Liga výjimečných. Vládnul jim Allan Quatermain a jejími členy byly upírka Mina Harker, Dorian Gray,neviditelný muž […]
  • Equilibrium - Další důkaz, že bez citů to nejde…3. června 2005 Equilibrium - Další důkaz, že bez citů to nejde… Ne, opravdu nejde o další naivní romantickou komedii (i když několika sentimentálních okamžiků se dočkáte), naopak Equilibrium je temný sci-fi thiller. A to ne ledajaký, ale opravdu […]