Před úsvitem


Nepleťte si název s Rodriguezovým Od sou­mra­ku do úsvi­tu. I tady sice obo­jí figu­ru­je v názvu, ale úsvit figu­ru­je v názvu dílu prv­ní­ho a sou­mrak dílu dru­hé­ho. A taky nejde o horor, ale o kva­lit­ní roman­tic­kou kome­dii.

Během jed­né noci, před úsvi­tem se ode­hrá­vá vět­ši­na pří­bě­hu mla­dé dvo­ji­ce, kte­rá se spo­lu dává do řeči při ces­tě vla­kem z Budapešti. Hádky dvou Němců „vyu­ží­vá“ Francouzka Celine k tomu, aby změ­ni­la sedač­ku. Přesedává si napro­ti Američanovi a ten se s ní dává po chví­li do řeči. Není pochyb o tom, že pro oba zna­me­ná tenhle roz­ho­vor víc než jen oby­čej­né roz­ptý­le­ní ve vla­ku. Jesse nemá bohu­žel moc času, aby se Celine věno­val. Druhý den ráno mu z Vídně letí leta­dlo zpět do Států. Musí tedy Celine pře­svěd­čit, aby vystou­pi­la a strá­vi­la s ním celou noc pro­chá­ze­ním se po měs­tě.

Před úsvi­tem je roman­tic­ká kome­die v evrop­ském sty­lu, kte­rá sice nevy­vo­lá­vá záchva­ty smí­chu, ale „pou­ze“ per­ma­nent­ní úsměv na tvá­ři. Asi všem se už sta­lo, že se někde po ces­tě zahle­dě­li do něčích očí a pak z toho měli vel­kou hla­vu. Třeba to moh­lo dopad­nout takhle, kdy­bys­te se odhod­la­li pro­těj­šek oslo­vit.

K pozi­tiv­ní­mu dojmu z fil­mu jed­no­znač­ně při­spí­vá herec­ký výkon obou před­sta­vi­te­lů. Nikdo jiný v pod­sta­tě ve fil­mu nee­xis­tu­je (a taky ani nikdo nemá exis­to­vat), jen kuli­sy. Nejenže obě­ma pro­ta­go­nis­tům všech­no bez­vý­hrad­ně věří­me, dokon­ce sko­ro dou­fá­me, že je to oprav­du. Bez Ethana Hawka a Julie Delpy by nikdy z toho­to fil­mu nemoh­lo vznik­nout tak pozo­ru­hod­né díl­ko: kame­ra z nich totiž prak­tic­ky nespus­tí „oči“ a jen občas zabí­rá něja­kou paměti­hod­nost.

Konec fil­mu pone­chá­vá divá­ko­vi pro­stor pro roman­tic­ké úva­hy. A záro­veň auto­rům mož­nost, jak v díle po letech pokra­čo­vat, i když v tom­to pří­pa­dě to asi neby­lo plá­no­va­né.

Pro mě jde jed­no­znač­ně o jed­nu z nej­lep­ších roman­cí, kte­ré jsem kdy viděl. A když už si půj­čí­te prv­ní kazetu/DVD, půjč­te si záro­veň i dru­hý díl (Před sou­mra­kem). Budete napnu­ti, jak to skon­čí.

O filmu:

Before Sunrise
Scénář: Richard Linklater, Kin Krizan
Režie: Richard Linklater
V hlav­ních rolích: Julie Delpy, Ethan Hawke

USA/Rakousko/Švýcarsko 1995, 105 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Před soumrakem12. října 2005 Před soumrakem Po devíti letech se režisér Richard Linklater vrátil k pozoruhodnému snímku Před úsvitem. V něm se mladý Američan seznamuje ve vlaku mezi Budapeští a Vídní s Francouzkou vracející se domů […]
  • Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60%1. února 2019 Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60% Únikové hry představují pozoruhodný způsob zážitkového trávení volného času, kdy je malá skupinka hráčů zavřena v nějaké místnosti nebo v sérii místností a musí se dostat ven za pomoci […]
  • Milujte svého zabijáka9. ledna 2004 Milujte svého zabijáka Chuck Barris (Sam Rockwell) je chlápek, který se snaží prosadit do televize. Jeho nápady na zábavné programy se však vedení televize nelíbí. Většinu času proto Chuck tráví čekáním na […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Sexbomba od vedle19. září 2004 Sexbomba od vedle Na konec léta tady máme jednu méně tuctovou teenagerskou komedii. Odehrává se sice tradičně v univerzitním prostředí, které je však, již méně tradičně, zkombinováno z prostředím porno […]
  • Holky na tahu - 45 %24. června 2017 Holky na tahu - 45 % Tento název pro film mi připadá trochu zavádějící. Nejedná se o příběh pubertálních školaček, které měly takové štěstí a smůlu zároveň, že se jim podaří se pořádně nafetovat nebo opít. […]