Ostrov

200509141841 island5


Dva klo­ny (báječ­ný Ewan McGregor a slad­ká Scarlett Johannson) utí­ka­jí z chov­né sta­ni­ce, kde si boha­tí a moc­ní svě­ta roku 2019 usklad­ňu­jí své „život­ní pojist­ky“. Přitom se dostá­va­jí do nesná­zí, zdár­ně je pře­ko­na­jí, jejich přá­tel­ství pře­ros­te v lás­ku a vše dob­ře dopad­ne. Za dopro­vo­du bom­bas­tic­kých výbuchů, suchých hlá­šek a pate­tic­kých výje­vů. Jde v novém fil­mu Michaela Baye o něco víc? Ani ne. Přesto...

Režiséra Skály, Armaggedonu, Pearl Harboru by se zřej­mě nikdo neod­vá­žil obvi­nit, že je inte­lek­tu­ál. On se však poku­sil to všem posmě­váč­kům natřít a uká­zat, co v něm je – ne pří­liš úspěš­ně. Natočil sci-fi, kte­rá se upo­ce­ně pokou­ší být filo­zo­fic­ká, ale nejde to. Na začát­ku se sezna­mu­je­me s hlav­ní­mi hrdi­ny v obřím kom­ple­xu pro pře­ži­vší, Zemi totiž postih­la blí­že neuř­če­ná kata­stro­fa, díky níž je pla­ne­ta zamo­ře­na, až na jedi­né mís­to – vysně­ný Ráj, jímž má být titul­ní Ostrov. Tam se dosta­nou ti šťast­ní, kte­ří vyhra­jí v lote­rii. Jenomže, jak zjis­tí zví­da­vý Lincoln 3-Echo, něco je shni­lé­ho v téhle doko­na­lé komu­ni­tě, a tře­ba to odha­lit rych­le, pro­to­že pla­to­nic­ká kama­rád­ka Jordan dnes vyhrá­la.


Objeví straš­li­vé tajem­ství a pak násle­du­je zbě­si­lý úprk, vyčer­pá­va­jí­cí vysvět­le­ní situ­a­ce, kte­ré není až tak trap­né jen díky skvě­lé­mu Stevu Buscemimu, dal­ší utí­ka­ní a tak dále až k hap­pyen­du. Nemožným mar­ke­tingo­vým selhá­ním při pro­pa­ga­ci se sta­lo, že synop­si i „vel­ké pře­kva­pe­ní“ zná kaž­dý divák ješ­tě před úvod­ní­mi titul­ky. Další chy­bou je, že film neví, čím by chtěl být. Na jed­né stra­ně úžas­ní her­ci (díky nim tohle díl­ko sku­teč­ně sto­jí se zaťa­tý­mi zuby za skouk­nu­tí), pokus o posel­ství, smr­tel­ně váž­né odka­zy na holo­caust a na stra­ně dru­hé kla­sic­ké prv­ky Bayových spek­tá­klů, kte­ré hlav­ně nejsou ničím novým (i hrdin­ská hud­ba je pou­hou vari­a­cí na soun­d­track žánro­vě doko­na­lé Skály).


Takže resumé: film nepo­ve­de­ný až k hlouposti, ale vra­cím se k tomu „přes­to“ z prv­ní­ho odstav­ce – přes všech­ny výtky tu uve­de­né, i dal­ší, kte­ré mě napa­da­ly během sle­do­vá­ní Ostrova a nezby­lo na ně mís­to, jsem se, sty­dím se při­znat, dost dob­ře BAVILA. Na tom mají záslu­hu zmi­ňo­va­ní her­ci, něko­lik zapa­ma­to­vá­ní hod­ných výro­ků ve chví­lích, kdy to reži­sér nabe­re až tak váž­ně, a scé­ně boje mezi archi­tek­trem lodí (McGregor) a jeho klo­nem (opět McGregor). Kvůli tomu je ten pře­kom­bi­no­va­ný maglajz hoden líst­ku do mul­tiple­xu.

O filmu:

The Island
Scénář: Caspian Tredwell-Owen a Alex Kurtzman
Režie: Michael Bay
V hlav­ních rolích: Ewan McGregor, Scarlett Joahnsson, Steve Buscemi, Sean Bean

USA 2005, 136 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Moulin Rouge21. května 2003 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • n200908111837 OSTROV The Island12. srpna 2009 Ostrov (The Island) Zpracování vize nedaleké budoucnosti (píše se rok 2019) Michaelem Bayem, ve kterém nalezneme filosofický podtext, dostatek akce, kvalitní vizuální řešení, známé herecké tváře a to vše […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %22. srpna 2017 Barry Seal: Nebeský gauner - 70 % Barry je zkušený pilot, který létá napříč Spojenými státy. Jeho lety jsou pravidelné, stejně jako jeho návraty domů. Práce ho uživí, ale postupem času začíná být nespokojený. Chtěl by […]
  • Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)20. srpna 2018 Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa) Na světě je mnoho chlapců a dívek, kteří mají kamarády. Ale ne všichni mají takové kamarády, jako má malý chlapec Kryštůfek Robin. Ten se každou volnou chvíli vydává za svými přáteli, […]
  • Čtvrtečník - 29. ledna 200429. ledna 2004 Čtvrtečník - 29. ledna 2004 Přehled premiér 29. ledna 2004 (Texaský masakr motorovou pilou, In America, Úsměv Mony Lisy). Texaský masakr motorovou pilou Producent Michael Bay (Skála, Armageddon, Pearl Harbor) […]
  • Válka světů12. srpna 2005 Válka světů Katastrofické sci-fi podle románu H. G. Wellse, avšak místo viktoriánské Anglie posazené do současných Spojených států. Před dávnými a dávnými lety se vyspělé civilizace z jiných planet […]