Můj auťák Brouk


Můj auťák Brouk je pří­bě­hem ze živo­ta. Ze živo­ta jed­no­ho ne zce­la stan­dard­ní­ho Volkswagena Brouka, kte­rý si vás zís­ká hned, jakmi­le nešťast­ně zamr­ká před­ní­mi svět­ly, zabou­chá dveř­mi a zamá­vá stě­ra­či. A taky ze živo­ta jed­né čer­stvé absol­vent­ky vyso­ké ško­ly, kte­rá si milé­ho Herbieho vyhléd­ne na vra­ko­viš­ti, coby svůj dárek k pro­mo­ci.

Dříve než se na plát­ně obje­vi­ly prv­ní zábě­ry z fil­mu, poně­kud mě pře­kva­pi­lo pár věcí. Předně to, že jsem ze všech na prv­ní pohled svo­bod­ných a bezdět­ných lidí v kině byla nej­star­ší. Nejvíce divá­ků tvo­ři­li malí klu­ci v dopro­vo­du rodi­čů, zejmé­na tatín­ků. Ha, zřej­mě půjde o film spí­še pro děti, řek­la jsem si. V zápě­tí mě ale poně­kud vyved­la z kon­cep­tu prv­ní rekla­ma – na anti­kon­cep­ci. To už k těm malým klu­kům zas až tak nepa­so­va­lo…

Po shléd­nu­tí fil­mu mohu kon­sta­to­vat, že film se bude dětem líbit a zřej­mě na ně byl i hod­ně smě­řo­ván, pro­to­že je opat­řen dabin­gem, ale na své si při­jdou i dospě­lá­ci. Hlavně ti, kte­rým uča­ro­val legen­dár­ní Volkswagen Brouk. Jak už jsem nazna­či­la, nejde o leda­ja­ké auto, ale o vel­mi živé­ho a cit­li­vé­ho závoďá­ka, kte­rý si vás pro­hlí­ží skr­ze před­ní svět­la. Když ho zlo­bí­te, osprchu­je vás ole­jem, je lech­ti­vý a dokon­ce je schop­ný se zami­lo­vat. Podobně jako se lidem zapa­lu­jí lýt­ka, roz­svě­cí se Herbiemu při pohle­du na sleč­nu „New Beatle“ zad­ní svět­la :-).

Různých mode­lů Brouka pou­ži­li při­tom tvůr­ci ve fil­mu cel­kem 36. Aby ne, když autíč­ko během fil­mu neu­stá­le někdo otlou­ká. Mezi mode­ly byl při­tom i před­sta­vi­tel původ­ní­ho Herbieho, o kte­rém bylo v Americe v 60. až 80. letech nato­če­no něko­lik fil­mů, a na zákla­dě jehož pří­bě­hů vzni­kl i Můj auťák Brouk. Zatímco tedy Herbie pro­ží­vá svůj návrat na závod­ní dráhu, v lid­ském svě­tě s ním pro­ží­vá svůj vel­ký závod­nic­ký tri­umf Maggie (Lindsay Lohan), vnuč­ka vel­ké­ho závod­ní­ka Peytona. Vzhledem k tomu, že se ve fil­mu zami­lu­je auto, musí se samo­zřej­mě zami­lo­vat i Maggie. Jejím vyvo­le­ným a je Herbieho dvor­ní mecha­nik Kevin (Justin Long)

.

Život všem zne­pří­jem­ňu­je do té doby nepo­ra­zi­tel­ný auto­mo­bi­lo­vý závod­ník Trip Murphy (Matt Dillon), hlav­ní zápo­rák, kte­ré­mu Herbie při­pra­ví nejed­nu hor­kou chvil­ku. Vztahy lidí ovšem ve fil­mu hra­jí až dru­hé hous­le, těm prv­ním vévo­dí hlav­ně samo autíč­ko. Celý film dopro­vá­zí tref­ně vole­né hitov­ky jako např. „Hello, is it me you´re loo­king for“ od Lionela Ritchie (když Herbie popr­vé zahléd­ne svou vyvo­le­nou.). Pokud bych měla film shr­nout jed­nou větou, je to tako­vé pří­jem­né, lehce naiv­ní a pohád­ko­vé auto­mo­bi­lo­vé pohla­ze­ní :-).

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka: Můj auťák Brouk
Režie: Angela Robinson
Scénář: Thomas Lennon, Robert Ben Garant, Alfred Gough, Miles Miller

V hlav­ních rolích: Lindsay Lohan, Justin Long, Michael Keaton, Matt Gillon, Breckin Meyer

Délka: 101 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Upgrade (odplata australského robotizovaného "Venoma" za smrt přítelkyně)24. srpna 2018 Upgrade (odplata australského robotizovaného "Venoma" za smrt přítelkyně) V neznámém velkoměstě v blízké budoucnosti žije ve svém malém domě šťastný manželský pár, Grey a Asha. Jejich život je propojen s moderní technologií, ať už se to týká auta, domu, telefonu […]
  • Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Astérix: Le Secret de la potion magique) – Recenze – 60%21. prosince 2018 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Astérix: Le Secret de la potion magique) – Recenze – 60% Římani okupují celou Galii, až na jednu vesničku, jejíž obyvatelé dokáží vzdorovat díky kouzelnému lektvaru druida Panoramixe, díky němuž mají nadlidskou sílu… jak se ostatně praví na […]
  • Tlumočnice1. června 2005 Tlumočnice Silvia Broom (Nicole Kidman coby tlumočnice v OSN) měla jednu výhodu (nebo nevýhodu?): jako dítě žila v Africe, v jednom malém kmeni. Jen díky tomu mohla rozumět náhodně zaslechnutému […]
  • Umučení Krista5. května 2004 Umučení Krista Přemýšlím, o co vlastně Melu Gibsonovi v tomhle filmu šlo. Věřící určitě vědí, jak Ježíš trpěl, takže nepotřebují pro své prozření tenhle film. A ateista? Ateista musí být sadisticky […]
  • Memento23. listopadu 2005 Memento Lenny se vydává vypátrat vraha své ženy. Na tom by nebylo nic originálního, kdyby ovšem netrpěl ztrátou krátkodobé paměti a kdyby nám to režisér Christopher Nolan nevyprávěl od konce do […]
  • Ženy v běhu – Recenze – 60%28. ledna 2019 Ženy v běhu – Recenze – 60% Českou komedii Ženy v běhu natočil a napsal coby svůj režijní debut scenárista (a nyní i režisér) Martin Horský, mimo jiné autor scénářů k filmům Láska je láska a Život je život (a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]