Monty Pythonův Smysl Života

Monty Pythona, nebo spíš sku­pi­nu komi­ků, kte­ří jsou za něj zod­po­věd­ní, nej­spíš není tře­ba blí­že před­sta­vo­vat. Tihle páno­vé sto­jí za Létajícím Cirkusem, což je (pro ty co by náho­dou nevě­dě­li) zábav­nej pořad plnej ske­čů a nesmír­ně kva­lit­ní­ho a po_čertech_dobrýho humo­ru, a za nejmíň dvě­ma fil­ma­ma, kte­rý sto­jej za slo­víč­ko, to jest Život Briana a Quest for the Holy Grail, nebo­li ces­ta za hle­dá­ním sva­té­ho grá­lu. Jsou to fil­my tro­chu star­ší (~1980) a mož­ná mě za to bude­te plís­nit a hubo­vat, ale prá­vě pro­to v úvo­du ke strán­ce píšu: recen­ze na RELATIVNĚ nový fil­my - a konec­kon­ců, kam bys­me došli, kdy­bys­me zapo­mí­na­li na kla­si­ku? Teď ale zpát­ky k fil­mu.

Už jste někdy hle­da­li smy­sl živo­ta? A našli? Pokud ne, může­te to zku­sit v tomhle fil­mu. On to vlast­ně ani není kla­sic­kej film. Je to spíš něco jako doku­ment, kte­rý mís­to živo­ta tuleňů někde na pólech popi­su­je život lid­skej. A to pěk­ně polo­pa­tě, od naro­ze­ní až po smrt, a kaž­dá důle­ži­tá eta­pa je dopro­vá­ze­na něja­kým ske­čem, scén­kou nebo ani­mo­va­ným fil­mem. Vo tom to je! Já vím, až tak skvě­le to teď ješ­tě nevy­pa­dá.

Jenže: scén­ky a ske­če jsou beze­spo­ru tím nej­lep­ším, nej­kon­tro­verz­něj­ším, nej­drs­něj­ším a nej­hu­mor­něj­ším, co kdy Monty Pythoni (a mož­ná nejen oni) vytvo­ři­li. Pokud se někdo pova­žu­je za znal­ce jejich humo­ru, musí mi dát za prav­du. Monty Python’s Meaning of Life je totiž film, u kte­rý­ho hro­zí pro­tr­že­ní brá­ni­ce, poru­še­ní břiš­ních sva­lů a jiný bru­tál­ní zále­ži­tos­ti. Smysl živo­ta kope do samot­né pod­sta­ty lid­ství, úto­čí na ty nej­skry­těj­ší lid­ský vady, pře­vra­cí naru­by kde­co a hlav­ně vyta­hu­je na povrch jas­ný tabu, kte­rý nor­mál­ní­ho jedin­ce nutí nevší­mat si jich (a to ješ­tě mini­mál­ně). Tenhle film slo­vo „tabu“ nezná.

Monty Pythoni pod­chy­ti­li samot­nou pod­sta­tu humo­ru. To, co je v cir­ka dvou­ho­di­no­vým fil­mu narva­ný, hra­vě str­čí do kapsy všech­ny díly jejich Létajícího cir­ku­su a celý Quest for the Holy Grail. Snad jen geni­ál­ní Brian se dá s fil­mem srov­ná­vat, a tak je jas­ný, že jde o extrov­ní kva­li­tu.

Více na Kritiky.cz
Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situa...
Tři bratři - fotky z novinářské konference ...
Doctor Who (Pán času) - S11E04: Arachnids in the UK Trailer na 4. epizodu 11. sezóny seriálu Doctor Who (Pán času)....
Quantum Break Hru Quantum Break již několikrát Microsoft propagoval jako úžasně zpracovanou hru, opak je vš...
Jodi Picoultová:Čas odejít Populární Jodi Picoultová, krásná obálka, New York Times bestseller a ještě k tomu nálepka...

A s prvotříd­ní­ma nápa­da­ma jde ruku v ruce i prvotříd­ní zpra­co­vá­ní. To je jed­nak nesmír­ně kva­lit­ní (ze všech fil­mů z pro­duk­ce MP jed­no­znač­ně nej­lep­ší - a dost dob­rý i na dneš­ní dobu) a hlav­ně tako­vý při­ro­ze­ný.

A těch postav, co uvi­dí­te! Chudou děl­nic­kou rodi­nu z prů­mys­lo­vé čvr­ti s hro­ma­dou (HROMADOU) dětí, uči­te­le, kte­rej vyu­ču­je sexu­ál­ní výcho­vu (prak­tic­ky), ubo­hý účet­ní kte­ří se jed­no­ho dne roz­hod­li, že už dýl nebu­dou sná­šet otro­kář­skou nad­vlá­du mana­že­rů, nej­tlust­ší­ho člo­vě­ka na svě­tě, a nako­nec i tu Smrt (i když tahle je fakt vytvrd­lá, nic ve sty­lu Cimrmanovskýho Vizionáře). Většinu postav hra­jí sta­ří zná­mí her­ci z MP, ale je tu i hod­ně novejch, neo­kou­ka­nejch tvá­ří. A hra­jí taky dost dob­ře.

Monty Pythonův Smysl Života je zkrát­ka zábav­nej, kva­lit­ně zpra­co­va­nej, skvě­le zahra­nej, mis­trov­sky vymyš­le­nej a vůbec tááááá­khle vpře­du - film. Vím, že tahle recen­ze byla mož­ná tro­chu pře­plá­ca­ná super­la­ti­va­ma, ale byla by chy­ba, kdy­by vám něco jako Smysl Života uteklo. I těm, kte­ří MP dva­krát nemu­sí.

Více na Kritiky.cz
Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal Po více a roce je v televizích (i online) nový díl ze seriálu Star Trek: Discovery. Prvních 1...
Ztracené město Příběh jedné vlivné rodiny na pozadí kubánské revoluce v padesátých letech nadchne předev...
Vinografie - poznejte víno ve 100 obrázcích Pokud víno rádi nejenom pijete, ale zajímá vás i něco o výběru správného vína, degustaci ...
Pavel Nový ...
TV TIPY Opět pár tipů pro dlouhé večery od 18 - 26.3.04 ...

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • th 1 1125. září 2002 Past Tak mesic po premiéře filmu Vám přináším snad dobrou recenzi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-Jones   Tak zase mám zpoždění v tom, že nestíhám psát recenze. No by […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Monty Pythonův Život Briana20. února 2005 Monty Pythonův Život Briana A jsme zase zpátky u našeho seriálu o Monty Pythonech. Kdybych měl vybrat film, kterej nad všema jejich dílkama mírně vyčnívá, bude to asi právě Brian. On je to svým způsobem geniální […]
  • Monty Python A Svatý Grál27. února 2005 Monty Python A Svatý Grál Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recenze. Svatý Grál ale rozhodně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sledování některých […]
  • Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 20119. února 2012 Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011 Nebezpečná metoda je filmem, o kterém se toho docela dost napsalo a mluvilo. Proč? Když je pod něčím podepsán geniální Cronenberg a herci jako Mortensen, Cassels, či Knightley, tak už to […]
  • Image18. ledna 2004 Trio z Belleville Další z fascinujích animovaných filmů. Patřící ke skupině filmů, které uvidíte, zapamatujete si je a vzpomínáte na ně. Nepatří k americkým produktům, patří ke stejně skupině filmů jako je […]
  • Choking Hazard - Dýchejte zhluboka (dokud ještě můžete).17. dubna 2004 Choking Hazard - Dýchejte zhluboka (dokud ještě můžete). Smysl života je ošemetná věc. Pro někoho to jsou holky, pro jiného vdolky a pro dalšího třeba jeho cvičený křeček. Staří Řekové se plavili do Tróje za krásnou Helenou a strýček Skrblík […]
  • Cellular31. ledna 2005 Cellular Stále se přesvědčuji o tom, že čím méně vím o filmu, na který se koukám, tím lepší z toho mám zážitek. Potvrdil to i Celluar. Sice nechápu, proč český distributor nechal filmu původní […]
  • Velká ryba - Recenze3. září 2004 Velká ryba - Recenze Jak tenká je hranice mezi tím, co se stalo, a tím, co bychom chtěli, aby se stalo? Jaký je rozdíl mezi skutečností a sny, pokud je člověk natolik sebevědomý a odvážný („Pravda je, že já […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *