Moje léto lásky


Komorní let­ní pří­běh dvou zce­la roz­díl­ných dívek dopl­ňo­va­ný „výstřel­ky“ spa­si­tel­ské­ho bra­t­ra jed­né z nich. Psychologický sní­mek hono­sí­cí se růz­ný­mi cena­mi. Láska sou­ro­ze­nec­ká i lesbic­ká, přá­tel­ství, tou­ha, zra­da, pod­vod, usmí­ře­ní. Od kaž­dé­ho tro­chu najde­te ve fil­mu Moje léto lás­ky…

Začíná léto, samo­tář­ská a tro­chu naiv­ní Mona(Nathalie Press) se tou­lá po oko­lí a moc neví, co si počít se živo­tem. Žije v hos­po­dě sama jen s brá­chou (Paddy Considine), kte­rý se po návra­tu z věze­ní se vrhl na poká­ní, napros­to pro­pa­dl Bohu a sna­ží se celou ves­ni­ci vrá­tit „na správ­nou ces­tu“. O to víc se ale vzda­lu­je Moně, kte­rá mu nero­zu­mí a má ho za pokryt­ce.

Život Mony se zkom­pli­ku­je a vyře­ší záro­veň, když potká taju­pl­nou Tamsin (Emily Blunt). Podivínskou bohém­skou hol­ku „na úrov­ni“, kte­rá je jinak během roku na inter­ná­tě. Mona tou­ží­cí po spří­z­ně­né duši ji zce­la pod­leh­ne. To, co na začát­ku vypa­dá jako hol­či­čí přá­tel­ství se postup­ně mění v lesbic­kou lás­ku až nako­nec kon­čí jako čis­tá mani­pu­la­ce a hra­ní si s cizí­mi city. Do toho se navíc ješ­tě míchá Monin brá­cha, jehož víra v Boha taky nebu­de až tak oprav­do­vá a kte­rý vzta­hu Mony a Tamsin roz­hod­ně nepře­je.

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 8. série – 26. díl ...
Hostel Mučení, zabíjení, krev. Pokud Vás tato tři slova neodradila od čtení tohoto článku a spí...
Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích DWAYNE JOHNSON (Spencer, vedoucí výroby) má na svém kontě filmy, jejichž souhrnné tržby pře...
Ten okamžik Pětidílný cyklus vypráví jedenáct příběhů žijících pamětníků - mezi nimi například...
Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X Jak se říká, končit se má v nejlepším (možná – viz závěr). A to je? Setkání Dany a F...

Každá z hlav­ních postav fil­mu je urči­tým způ­so­bem nenor­mál­ní, a pro­to jsou i výsled­né vzta­hy ústřed­ní tro­ji­ce poně­kud pošra­mo­ce­né. Tamsin si s Monou i s Philem hra­je jako kočka s myší a oba pořád­ně „zblb­ne“. Osobně si vůbec nemys­lím, že by šlo o film o lesbic­ké lás­ce. To, že se potka­li ona a ona, je více­mé­ně náho­da. Daleko nos­něj­ší mi při­pa­dá myš­len­ka toho, jak jeden člo­věk doká­že ovlád­nout toho dru­hé­ho, jak někdo doká­že být na jiném závis­lý. A co to pro něj pak zna­me­ná, pokud jej ten dru­hý zkla­me.

Z fil­mu i přes­to sálá bez­sta­rost­ná barev­ná let­ní nála­da a la road movie nato­če­ná roz­kle­pa­nou doku­men­tár­ní kame­rou. Kdesi jsem čet­la, že jde o kome­di­ál­ní dra­ma. Osobně mě teda film pří­liš vtip­ný nepři­pa­dal. Spíš bych řek­la psy­cho­lo­gic­ké dra­ma. Pravda, někte­ré pasá­že úsměv na tvá­ři vyvo­la­jí (např. fana­tic­ké sta­vě­ní kří­že na kop­ci nebo Tamsinino svá­dě­ní Phila), ale jinak jde o váž­nou věc. Řada lidí o fil­mu uva­žu­je jako o pří­bě­hu lás­ky a přá­tel­ství a i název tomu odpo­ví­dá. Podle mě však mezi dív­ka­mi pra­vé přá­tel­ství nefun­go­va­lo. Osobně mi byla Tamsin od začát­ku „pode­zře­lá“ a cíti­la jsem, že Monu jen, mož­ná ne úpl­ně vědo­mě, vyu­ží­vá.

Citlivý a půso­bi­vý film….

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: My Summer of Love
Režie: Pawel Pawlikowski
Scénář: Pawel Pawlikowski, Michael Wynne
V hlav­ních rolích: Emily Blunt, Nathalie Press, Paddy Considine
Délka: 86 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Sex a Lucía13. června 2005 Sex a Lucía Lucía je svérázná dívka, která se zamiluje do spisovatele Lorenza. Neváhá jej naprosto otevřeně oslovit, vyjevit mu své city a chtít po něm, aby spolu žili a aby ji miloval. Lorenzo je z […]
  • Rozchod!18. září 2006 Rozchod! Lidi se neustále scházejí a rozcházejí. Scházení je krásné, plné nových zážitků. Rozcházení je pak o to horší a proti člověku se staví vše, co udělal či řekl, ať už to myslel […]
  • Rodinná oslava27. dubna 2005 Rodinná oslava Lars von Trier sice pochází (z filmového pohledu) z relativně nevýznamného Dánska, ale jeho jméno již působí jako punc kvality. Von Trier však není jediným Dánem, který točí dobré filmy. […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Anděl páně14. listopadu 2005 Anděl páně Po delší době se do kin dostává opět nějaká česká pohádka. Anděla Páně natočil na motivy pohádek Boženy Němcové do té doby televizní režisér a herec Jiří Strach. Odehrává v čase vánočním a […]
  • Kachní sezóna15. března 2006 Kachní sezóna Mexický film bez po zuby ozbrojených drsných mužů, tzn. že se v něm nestřílí? Odehrávající se celý v paneláku? V české distribuci??? Tak to musí určitě stát za to! Matka právě odešla z […]
  • Na střeše – Recenze – 70%6. února 2019 Na střeše – Recenze – 70% Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl režijně debutoval v roce 2014 rodinným filmem Pojedeme k moři, který byl coby sympatický, roztomilý a hravý snímek přijímán diváky i […]
  • Sin City - město hříchu31. srpna 2005 Sin City - město hříchu Když se před necelými patnácti lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikne v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy […]