Kletba bratří Grimmů - recenze


Přiznám se hned a bez muče­ní. Nevím pořád­ně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám pově­do­mí o Monty Pythonech a o tom, že nato­čil Brazil, ale tím to u mě kon­čí. Asi jsem moc mla­dý, nebo nejsem fil­mo­vý kri­tik (což nejsem). Proto jsem se na film Kletba brat­ří Grimmů nekou­kal jako na dal­ší film od Terryho Gilliama, což fil­mu asi tro­chu pro­spě­lo, pro­to­že jak jsem četl recen­ze na zahra­nič­ních webech, tak všich­ni čeka­li zřej­mě něco jiné­ho. Já ne, čekal jsem od toho dal­ší ame­ric­kou kra­vi­nu, kte­rá se natá­če­la u  nás, což je hned pár klad­ných bodů (za to, že se natá­če­la u nás, ne za to, že to je ame­ric­ká kra­vi­na).

O čem to tak asi je? No pokud jste čet­li obsah, asi vás budu teď chví­li nudit, ale je dob­rým zvy­kem v recen­zi tro­chu při­po­me­nout o čem, že ten film je. Takže teď může­te pře­sko­čit jeden až dva zby­teč­né odstav­ce, ve kte­rých se budu veskr­ze držet ofi­ci­ál­ních mate­ri­á­lů, i když sem tam pích­nu kla­cí­kem do... (doplň­te co se vám líbí víc... jed­na věc pálí a děla­jí se na ní buř­ty a dru­há věc smr­dí a lezou po ní mou­chy).

Jake a Will Grimmovi (se dvě­ma m, jak podo­tý­ká jeden z bra­trů) vlast­ně nejsou ani pohád­ká­ři. Jsou to tako­vý Van Helsingové, kte­ří loví a vyhá­ně­jí stra­ši­dla ze zabyd­le­ných oblas­tí. Alespoň to tak vypa­dá. Myslím, že moc nepro­zra­dím, když vám řek­nu, že to jsou oby­čej­ní pod­vod­ní­ci a stra­ši­dla, kte­rá vyhá­ně­jí, jsou jejich kum­pá­ni, co se svý­mi „kou­zel­ný­mi“ stro­ji doká­ží tako­vá­to stra­ši­dla pod­le dáv­ných bájí doce­la dob­ře simu­lo­vat.
Bratrům obchod vese­le kve­te (pře­ci nebu­dou své živo­ty pro­ti stra­ši­dlům ris­ko­vat zadar­mo a zaří­ze­ní na vyrá­bě­ní ima­gi­nár­ních stra­ši­del je pře­ci jen kra­pek dra­hé), dokud se nedo­sta­nou do pro­blé­mů s fran­couz­ským gene­rá­lem, kte­rý jejich pod­vůd­ky odha­lí a pošle je do ves­ni­ce, kde se již ztra­ti­lo v tem­ném lese něko­lik dětí.

Děj je zasa­zen do doby, kdy Německo je pod nad­vlá­dou Francie, tak­že si lidé mys­lí, že za to může fran­couz­ská oku­pa­ce. Tato dějo­vá klič­ka, či jak jinak se to dá nazvat, mi vůbec nesed­la. Postavy fran­couz­ské­ho gene­rá­la a jeho ital­ské­ho posko­ka, jako by se do fil­mu vůbec neho­di­ly a děj svý­mi rádo­byvtip­ný­mi etuda­mi zaš­mod­r­chá­va­jí zce­la zby­teč­ně. Další zce­la zby­teč­ná věc, i když reži­sér by potom asi neměl na co navá­zat konec, je vzá­jem­ná (i když potla­čo­va­ná) nevra­ži­vost obou bra­trů, za kte­rou může ten zasně­něj­ší... V mlá­dí totiž mís­to peněz na dok­to­ra pro jejich sest­ru při­ne­sl „kou­zel­né fazo­le“, což je mu raci­o­nál­něj­ším bra­t­rem neu­stá­le vyčí­tá­no a  před­ha­zo­vá­no.
Do toho se začne ješ­tě míchat lás­ka zasně­něj­ší­ho bra­t­ra, i když ta je ve fil­mu jen okra­jo­vě.

Více na Kritiky.cz
Faust - 70% Pomalým letem se snášíme před brány města jako z tajemné pohádky. Poklidný obraz se však...
Divadlo: Krysař (2018) Po loňské návštěvě tak trochu nestandartního muzikálu Tajemství od Daniela Landy a jeho m...
The Social Network [90%] Ať už se jedná o příběh podle skutečných událostí, adaptovaný z literární předlohy či...
Láska nebeská Pro všechny milovníky vánoc, Hugha Granta, Rowana Atkinsona, jemného anglického humoru, Claudie...
Hra o trůny - promo k 8.sérii + rozbor Sice už je to nějaký ten měsíc, co promo video k osmé sezóně spatřilo světlo světa, ale v...

Režisér obsa­dil do hlav­ních rolí dvě z  nej­cha­risma­tič­těj­ších hvězd dneška, Matt Damona a Heath Ledgera a musím uznat, že tato kom­bi­na­ce doce­la dob­ře fun­gu­je. Další při­po­mín­ka k obsa­ze­ní je na Monicu Bellucci. I když je v rekla­mě jako jed­na z hvězd, ve fil­mu se obje­ví jen krát­ce a o  roli Tomáše Hanáka snad radě­ji ani nepsat. Téměř celý film je v kůži vlkodla­ka či  vlka, tak­že není ani poznat, že to je on (dob­rá, aby si nikdo nestě­žo­val, tak na kon­ci uvi­dí­te jeho tvář i na del­ší oka­mžik).

Vizuální strán­ka fil­mu je úchvat­ná, ale ta dějo­vá za ní tak tro­chu škobr­tá. Mohou za to pře­de­vším v úvo­du zmí­ně­né zby­teč­né posta­vy, ale i  někte­ré nedo­stat­ky ve scé­ná­ři, kte­rý zřej­mě nedo­vo­lu­je někte­rým posta­vám plně roze­hrát své cha­rak­te­ry. I když pohy­bu­jí­cí se stro­my v tajem­ném lese vypa­da­jí div­ně (oprav­du jak na kolej­ni­cích) jsou jiné efek­ty napros­to geni­ál­ní a  neu­vě­ři­tel­né. Třeba pře­mě­na na jed­no­ho z dětí na agre­siv­ní­ho per­níč­ka je tak doko­na­lá, že vám spad­ne čelist a máte co dělat, aby se vám ji poda­ři­lo nasa­dit zpět. To samé pla­tí o vcuc­nu­tí jed­no­ho dítě­te koněm do své­ho chřtá­nu. Bohužel tako­vých­to oka­mži­ků bych oče­ká­val víc,
pro­to­že to jsou přes­ně ty momen­ty, kte­ré si bude­te pama­to­vat po odcho­du z kina a kte­ré bude­te vyprá­vět zná­mým - a ne o tom jak něja­ký trou­ba při­šel o svůj pří­če­sek.

Jednoduše si mys­lím, že tako­vých­to momen­tů mělo být ve fil­mu mno­hem více, pro­to­že prá­vě ty budu­jí tu neza­po­me­nu­tel­nou atmo­sfé­ru, díky kte­ré si pama­tu­je­te Ospalou díru či jiné podob­né fil­my. A  to tu prá­vě ve vět­ší míře chy­bí, což je ohrom­ná ško­da. Nakonec bych vám asi stej­ně dopo­ru­čil na film zajít, pro­to­že brzo v našich kinech bude jen Harry Potter a King Kong, tak­že jako odleh­ču­jí­cí zpes­t­ře­ní před těmi pra­vý­mi trhá­ky roku je Kletba brat­ří Grimmů ide­ál­ní.

Více na Kritiky.cz
Intermission Irský film, který je velmi těžké nějak popsat, aby se nic neprozradilo. Je to komedie nebo thr...
Riziko "Lidi říkaj, že prachy kazej charakter!Serte na to.Serte na ty lidi.Lidí říkaj sposutu sraček...
Čarodějnictví: globální historie Významný německý historik v této publikaci přináší mnoho nových informací, jež se opír...
Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy Matt Damon se znovu vrátil k postave Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své přítelkyně....
S07E07: The Dragon and the Wolf - Viserion ničí zeď Druhá ukázka z dnešní epizody....

P.S. Doufám, že kole­ga Ondra Čížek napí­še brzy také recen­zi, kte­rá bude více pozi­tiv­ní, pro­to­že má k tomu­to žán­ru pře­ci jen blíž než já.

60%
Jedním dechem

Vizuálně dob­ře zvlád­nu­tá horo­ro­vá pohád­ka pro odrost­lej­ší děti.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Purpurové řeky 223. dubna 2005 Purpurové řeky 2 I když Purpurové řeky odborná kritika většinou strhala a nebyly nijak zvlášť úspěšné, stejně se do kin dostala i dvojka. Naschvál jsem použil výraz „odborná kritika“, protože jistě najdete […]
  • Image132. října 2004 Riddick: Kronika temna - The Chronicles of Riddick Hned na začátku bych vás měl upozornit na to, že pokud čekáte film ve stylu Černočerná tma, tak čekáte marně. Riddick: Kronika temna je stylově velice odlišný film. Ano, oficiálně jde o […]
  • Jackass 2 - Jackass Volume Two5. ledna 2007 Jackass 2 - Jackass Volume Two Myslím si, že o kultovní záležitosti zvané Jackass nemusím nikomu nic vyprávět. Všichni, kdo mají doma televizi zákonitě ví, o čem je řeč. Ale přece jen, pokud vás tato záležitost minula, […]
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […]
  • Děsnej doják29. dubna 2006 Děsnej doják Pod scénář Děsného dojáku se podepsali dva z 6 autorů Scary Movie. Dokonce se tím chlubil trailer. Dá se tak odhadovat, že Date Movie měl zaplnit časovou mezeru mezi třetím a čtvrtým dílem […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Velkej biják - Epic Movie18. května 2007 Velkej biják - Epic Movie Filmové parodie ve stylu Děsnej doják nebo Velkej biják vznikají z několika důvodů. Samozřejmě hlavně proto, že vydělávají slušné miliony, ale také, aby naštvaly kritiky (i když ti jsou […]
  • Alois Nebel (2011)6. prosince 2011 Alois Nebel (2011) Alois Nebel, aneb jak se stát z komiksového undergroundu hvězdou multikin, i když...s těmi multikiny to asi zase až tak žhavé nebude. Asi je celkem zbytečné znovu opakovat všechny už snad […]
  • Zběsilý útěk - Running Scared19. února 2007 Zběsilý útěk - Running Scared Když v Hollywoodu hledají dokonalého představitele psychopatické Rusa (popřípadě nacisty), pak je první na seznamu Karel Roden. A stejná role mu připadla i v americkém thrilleru Zběsilý […]
  • Asterix a Vikingové - Aneb uspokojivý comeback klasické animace.10. listopadu 2006 Asterix a Vikingové - Aneb uspokojivý comeback klasické animace. Ááááách… omluvte mě, ale nemohu si pomoci. Při vzpomínce na ty zlaté, bezstarostné časy, kdy jsem jako malé škvrně (trošku chlupatější škvrně) usedal brzo ráno k televizoru značky […]