Klan létajících dýk


Po his­to­ric­ky ladě­ném fil­mu Hrdina při­chá­zí reži­sér Zhang Yimou s novým kung-fu sním­kem Klan léta­jí­cích dýk. Tentokrát půjde o roman­tic­ky ladě­nou legen­du, ve kte­ré se mísí lás­ka s bojo­vým umě­ním a jak sám Zhang Yimou říká „Je to pocta fil­mům o kung fu.“

Klan léta­jí­cích dýk je taj­ná sku­pi­na lidí, kte­rá boju­je pro­ti stát­ní korup­ci a zlo­vů­li tím, že bere boha­tým a dává chudým. Jak název napo­ví­dá, jejich bojo­vé umě­ní je zalo­že­no pře­de­vším háze­cích nožích. A pro­to­že nejde o kla­sic­ký akč­ní film, ale o legen­du, moh­li tvůr­ci popus­tit uzdu fan­ta­zii, aniž by muse­li čelit nař­če­ním z nere­ál­nos­ti bojo­vých scén. Kromě začát­ku fil­mu jsou léta­jí­cí nože pou­ži­ty ve všech bojo­vých scé­nách a jejich let je nále­ži­tě umoc­něn buď zpo­ma­le­ním nebo jiným efek­tem.

Klan léta­jí­cích dýk je samo­zřej­mě trnem v oku čín­ské poli­cii. Vůdce kla­nu pro­ná­sle­do­va­li tři měsí­ce a když ho koneč­ně zabi­li, klan si máv­nu­tím prout­ku dosa­dil vůd­ce nové­ho a ve své čin­nos­ti pokra­čo­val. Kapitán Leo (Andy Lau) a Jin (Takeshi Kaneshiro) pro­to při­pra­vu­jí léč­ku.

Převlečený Jin vysvo­bo­dí z věze­ní sle­pou taneč­ni­ci Mei (Zhang Ziyi), o kte­ré si mys­lí, že pat­ří ke kla­nu. Snaží si zís­kat její důvě­ru a přes ní se dostat kla­nu na kobyl­ku. Problém nasta­ne v momen­tě, kdy se Jin do Mei zami­lu­je. Vůbec se mu nedi­vím, pro­to­že Mei je sku­teč­ně vel­mi krás­ná. Přestože je sle­pá, tak doko­na­le vlád­ne bojo­vým umě­ním kla­nu.

Jenže to není samo­zřej­mě všech­no. Režisér nám v tom­to fil­mu při­pra­ví něko­lik pře­kva­pe­ní, kte­rá zce­la zvrá­tí děj. Je to ten druh pře­kva­pe­ní, kte­ré sebe­po­zor­něj­ší divák nemů­že před­ví­dat, pro­to­že tam zkrát­ka není žád­ná naráž­ka ani zmín­ka. Prostě se najed­nou dozví­te zce­la nová fak­ta, ale neřek­ne­te si „Proč mě to nena­padlo dřív“, pro­to­že vás to pros­tě napad­nout nemoh­lo. Je to tako­vá hra, kdy vám reži­sér stá­le dává naje­vo, že je to on, kdo urču­je, jak film bude pokra­čo­vat.

Co scé­na, to uni­kát. Ve srov­ná­ní s hrdi­nou je Klan léta­jí­cích dýk více roman­tic­ký a mož­ná ješ­tě barev­něj­ší. Naopak zůstá­va­jí úchvat­né sce­né­rie čín­ské pří­ro­dy a nád­her­ná hud­ba, kte­rá celý film dopro­vá­zí. Myslím, že Klan léta­jí­cích dýk může­me s kli­dem ozna­čit za skvost sou­čas­né čín­ské kine­ma­to­gra­fie a kung-fu fil­mů.

A ješ­tě neco: Nevím, jest­li ke Klanu bude časem čes­ký dabing, ale roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji původ­ní zně­ní s titul­ky, jinak se ochu­dí­te o část atmo­sfé­ry, kte­rou tomu­to fil­mu původ­ní zně­ní dává.

O filmu:

Klan léta­jí­cích dýk
Čína, Hongkong; 2004; 119 min
Oficiání web: House of Flying Daggers
Režie: Yimou Zhang
V hlav­ních rolích: Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, Ziyi Zhang, Dandan Song


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Klan létajích dýk20. března 2005 Klan létajích dýk V poslední době nejopěvovanější čínský režisér, Zhang Yimou, jehož Hrdina byl nominován na cenu Akademie vypustil do světa své další dílo, a i to má na sobě nálepku „Oscar nominee“. Klan […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Devátá brána1. listopadu 2004 Devátá brána Okultní satanistický film z prostředí starých knih opředených tajemstvím devíti bran, jejichž autor byl za jejich vydání upálen. Není ani divu, protože kdo odhalí, to co devět bran […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Štěstí30. září 2005 Štěstí Nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na […]
  • Bananocalypse - (ne)Recenze - 75%6. července 2018 Bananocalypse - (ne)Recenze - 75% Kraťas? Proč ne.... Banány? Proč ne.... Tuhle recenzi budete možná číst stejně dlouho jako koukat na "film" Mad Unicorn Pictures. Skupinka lidí natočila krátký film na předem dané téma. […]
  • Rekonstrukce27. února 2004 Rekonstrukce Před 14 dny jsem psal recenzi na 21 gramů, což je film, kde jsou jednotlivé sekvence filmu přeházeny. Nyní mám to štěstí, že jsem si vybral film, kde nazývat cokoliv dějovou linií je […]
  • Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka13. listopadu 2015 Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka ,,Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“ Pokud je někdo aspoň trochu sečtelý, asi je zbytečné představovat britského spisovatele Fredericka Forsytha. Aspoň v to doufám. Tento novinář a […]