Harry Potter a tajemná komnata

200506290735 ron

Harry (nebo hlav­ně Daniel Radcliffe) nám tro­chu povy­ros­tl. Už nebyd­lí v malič­kém pří­s­těn­ku pod scho­dy, ale má svůj pokoj. Sice malý, ale pořád vět­ší než ten pří­s­tě­nek. Má za sebou prv­ní roč­ník kou­zel­nic­ké ško­ly a opět v den svých naro­ze­nin odjíž­dí do Bradavic, aby se při­u­čil novým kou­zel­nic­kým fíg­lům. Stejně jako popr­vé ani ten­to­krát se to neo­be­jde bez odpo­ru jeho pove­de­ných pří­buz­ných, ale Harrymu se stej­ně poda­ří utéct.

V „tajem­né kom­na­tě“ je divá­ko­vi blí­že vysvět­le­na his­to­rie bra­da­vic­ké ško­ly. Dozvídáme se o někdej­ší exis­ten­ci čtyř kou­zel­ní­ků stej­ných jmen, jako mají nyní jed­not­li­vé kole­je (tedy Nebelvír, Zmijozel, Mrzimor a Havraspár). Ti před lety kou­zel­nic­kou „uni­ver­zi­tu“ založili.Tím, kdo do ško­ly pro­pa­šo­val také onu tajem­nou kom­na­tu, byl Zmijozel. Jen jeho dědic může kom­na­tu zno­vu otevřít a vypus­tit na svět to, co skrý­vá a co už kdy­si nadě­la­lo v Bradavicích pěk­nou paseku. A tak se taky sta­lo. Komnata je ote­vře­na a ve ško­le začne jít o život, a to hlav­ně „mudlov­ským“ stu­den­tům.

Harry Potter a tajem­ná kom­na­ta před­sta­vu­je řadu nových postav. Kromě jiných je to tro­chu maso­chis­tic­ký uša­tý skří­tek Dobby, kte­rý slou­ží jed­né (nejme­no­va­né) kou­zel­nic­ké rodi­ně a kte­rý sám sebe pořád za něco tres­tá. Právě díky němu se Harry dovtí­pí, že letos v Bradavicích nebu­de zrov­na bez­peč­no.

Na scé­ně se dále obje­vu­je nový pro­fe­sor, Zlatoslav Lockhart, což je posta­vič­ka jak vystři­že­ná ze žur­ná­lu a chlubí­cí se svý­mi nesčet­ný­mi vítěz­ství­mi nad zlou mocí. Ukáže se, že Zlatoslav je ale totál­ně nepo­u­ži­tel­ný a schop­ný maxi­mál­ně vyři­zo­vat svou boha­tou kore­spon­den­ci s fanouš­ky. Jak celou lapá­lii s tajem­nou kom­na­tou (nebo spíš s tím, co kom­na­ta skrý­vá) pře­ži­je, se dozví­dá­me až v závě­reč­ných titul­kách.

Ve dvoj­ce nás i nadá­le pro­vá­ze­jí sta­ré zná­mé čaro­děj­nic­ké sym­bo­ly. Studenti v dale­ko vět­ší míře pou­ží­va­jí různá kouz­la (např. „vin­gar­di­um levi­o­sa“ na vzná­še­ní před­mě­tů, „vera ver­to“ na pře­mě­nu zví­ře­te v pohár nebo sta­ré zná­mé prak­tic­ké „ocu­lus repa­ro“ na opra­vu brý­lí). Studenti i nadá­le hol­du­jí ryze čaro­děj­nic­ké­mu spor­tu – famfr­pá­lu. V tom­to díle se pro­ti Harrymu posta­ví nový chy­tač Zmizojelu – Draco Malfoy. Zatímco v jed­nič­ce při zápa­se Harryho zlo­bi­lo zakle­té koš­tě, ten­to­krát ho pro­ná­sle­du­je destruk­tiv­ní potlouk. Scéna, v níž se Harry a Draco sna­ží doho­nit Zlatonku a při­tom jsou pro­ná­sle­do­vá­ni zakle­tým potlou­kem je na můj vkus až moc dlou­há. Nechybí samo­zřej­mě roz­to­mi­lé poš­tov­ní sovy, ten­to­krát v hlav­ní roli s Ronovou neši­kov­nou sovič­kou, kte­rá neu­stá­le někde blou­dí a do něče­ho nará­ží.

Ve dvoj­ce Harry napl­no oce­ní svůj dar-nedar v podo­bě schop­nos­ti mlu­vit hadím jazy­kem. To sice pro­ká­zal už v „kame­ni mudr­ců“, kdy pus­til ze ZOO obrov­ské­ho hroz­ný­še a do výbě­hu dostal své­ho bra­trán­ka, ale tepr­ve v tom­to díle může svou zna­lost pou­žít pro ušlech­ti­lej­ší činy. I když zpo­čát­ku je mu tato vlast­nost spíš na obtíž, pro­to­že i jeho věč­ný sok lord Valdemort tím­to jazy­kem mlu­vil…

Stejně jako v jed­nič­ce je i dvoj­ka plná krás­ných vizu­ál­ních efek­tů, kte­ré z Harryho děla­jí to, čím je. Oproti mým dob­ro­druž­ným kole­gům z redak­ce je to prá­vě to, co se mi na Harryho pří­bě­zích nej­víc líbí. Obrovská a při­tom nepře­kom­bi­no­va­ná fan­ta­zie, díky kte­ré bys­te se sami do Bradavic chtě­li podí­vat. Pohyblivé scho­diš­tě, pro­měn­li­vý strop hlav­ní­ho sálu bra­da­vic­ké ško­ly nebo nově léta­jí­cí auto­mo­bil či vrba mlá­tič­ka. Jen v jedi­né pasá­ži jsem doko­na­lé efek­ty neo­ce­ni­la, a to v les­ní scé­ně s asi mili­o­nem pavou­ků :-).

O filmu:

Rok: 2002
Režie: Chris Columbus
Scénář: Steve Kloves
V hlav­ních rolích: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton, Maggie Smith, Kenneth Branagh
Délka: 161 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Hra s nevěrou27. února 2006 Hra s nevěrou Při sledování thrilleru Hra s nevěrou se vám bude ze začátku vařit vzteky krev v žilách. Vzteky z toho, jak se docela normálnímu slušnému člověku, který jednou jedinkrát šlápne vedle, […]
  • Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)21. prosince 2018 Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-) Harrymu Potterovi je nyní třináct let a zanedlouho pro něj začne třetí školní rok v čarodějné škole v Bradavicích. Co tento nový školní rok s sebou přinese?Příběh začíná, jako ostatně […]
  • Až na dno | Submergence2. května 2018 Až na dno | Submergence Aktuálně kina drancují třetí Avengers, i na ostatní žánry ale třeba nezapomínat. V nabídce kin se tak aktuálně nachází novinka režiséra Wima Wenderse Až na dno v jejíž hlavních rolích se […]
  • Otevřené moře18. července 2005 Otevřené moře Otevřené moře je snímek natočený na motivy skutečné události. Přesto, že se v něm vyskytuje minimum herců a celý příběh se odehraje v podstatě v rozmezí jednoho dne, jeho natáčení trvalo […]
  • Hezké chvilky bez záruky16. října 2006 Hezké chvilky bez záruky … aneb historky z psychologické poradny. Po shlédnutí nejnovějšího filmu Věry Chytilové nabudete dojmu, že náš svět je plný podivínů a že možná i vy potřebujete pomoc psychologa. Hlavní […]
  • Harry Potter a Ohnivý pohár9. prosince 2005 Harry Potter a Ohnivý pohár Další školní rok v bradavické škole čar a kouzel je tady. Tentokrát netradičně začíná rovnou v Bradavicích. Neužijeme si tedy žádné úvodní extempore s tetičkou Petunií, strýcem Vernonem […]
  • Vyměřený čas – trhák, na který se těší miliony lidí23. června 2018 Vyměřený čas – trhák, na který se těší miliony lidí Když jsem hledal nějaký film, který by za to jít se na něj podívat do kina stál, tak jsem čirou náhodou nalezl snímek jménem Vyměřený čas. Po zhlédnutí trajleru, který najdete pod článkem, […]