Equilibrium - Další důkaz, že bez citů to nejde…


Ne, oprav­du nejde o dal­ší naiv­ní roman­tic­kou kome­dii (i když něko­li­ka sen­ti­men­tál­ních oka­mži­ků se dočká­te), nao­pak Equilibrium je tem­ný sci-fi thiller. A to ne leda­ja­ký, ale oprav­du vyni­ka­jí­cí… Já osob­ně jsem o tom­to titu­lu pří­liš nevě­děl, dokud se na něj neob­je­vi­la upou­táv­ka v tele­vi­zi. Ta ve mně pro­bu­di­la zájem, kte­rý byl vyvo­lán pře­de­vším vizu­ál­ním zpra­co­vá­ním. Dá se říct, že jedi­ný film(y), kte­rý může, v obra­zo­vém zpra­co­vá­ní, Equilibriu kon­ku­ro­vat je Matrix (a  samo­zřej­mě Matrix Reloaded). Ale nenech­te se mýlit, Equilibrium nemá s Matrixem spo­leč­né­ho tolik, kolik by se moh­lo na prv­ní pohled zdát. Jistě, je zde něko­lik pří­buz­ných bodů (ať už je to zmí­ně­né podob­né vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní nebo napří­klad to, že se oba titu­ly ode­hrá­va­jí v blíz­ké budouc­nos­ti), ale není jich tolik, aby moh­ly být nazý­vá­ny kon­ku­ren­ty.

Svět dva­cá­té­ho prv­ní­ho sto­le­tí – svět, po tře­tí svě­to­vé vál­ce. Lidem bylo jas­né, že dal­ší podob­ný kon­flikt by byl kon­cem dru­hu Homo Sapiens. Proto jsou nasto­le­na nová pra­vi­dla a  záko­ny. City, jako koře­ny, nená­vis­ti a  svá­ru jsou zaká­zá­ny a  potla­čo­vá­ny lát­kou zva­nou Prozium, kte­rou si vět­ši­na lidí dob­ro­vol­ně vpi­chu­je do těla. Vše, co by moh­lo vyvo­lat jakou­ko­liv emo­ci je ozna­če­no jako nele­gál­ní a ve vět­ši­ně pří­pa­dů zni­če­no. Ale exis­tu­jí lidé, kte­ří odmí­ta­jí potla­čo­vat své city, jsou to cito­ví zlo­čin­ci. A  prá­vě pro­to vznik­li Klerici, muži ve služ­bách Otce, jejichž úko­lem je hle­dat tyto muže a ženy. Jsou tvr­dě tré­no­vá­ni, aby se z nich sta­ly doko­na­lé „stro­je“, kte­ré budou schop­ny bez mrk­nu­tí oka likvi­do­vat koho­ko­liv, kdo se vzpří­čí vůli Otce. Jedním z nich je John Preston, jeden z nej­lep­ších Kleriků. Jenže sho­dou okol­nos­tí (i když to není tak úpl­ně prav­da…) nevez­me dáv­ku Prozia – začne pozná­vat kou­zel­nou a svůd­nou moc emo­cí, kte­rá ho pohl­tí nato­lik, že se roz­hod­ne posta­vit na stra­nu odbo­je…

Dá se říct, že jde o kla­sic­ký pří­běh, kdy ten „zlý“ pocho­pí, že prav­da je na opač­né stra­ně. To není děj nikterak ori­gi­nál­ní, ale v  podá­ní reži­sé­ra a  scé­náris­ty Kurta Wimmera a  pře­de­vším díky výko­nům hlav­ních před­sta­vi­te­lů, je nám nabí­zen v napros­to jiném podá­ní, kte­ré lze nazvat skvě­lým.

Hlavní role se ujal Christian Bale (Království ohně), kte­rý před­ve­dl už v  Americkém psy­chu, že role nekom­pro­mis­ní­ho zabi­já­ka je pro něj jako děla­ná. Ale pře­kva­pi­vě i  jeho poma­lý pře­rod v cit­li­vé­ho muže ztvár­nil své­ráz­ným, ale vyni­ka­jí­cím způ­so­bem. Pozornost si také zaslou­ží výkon Emily Watson v  roli jed­né z rebe­lů.

Přestože val­nou část fil­mu tvo­ří pře­trans­for­mo­vá­ní Johna Prestona zabi­já­ka v Johna Prestona muže, plné­ho emo­cí, dočká­te se i něko­li­ka akč­ních scén. A věř­te mi, že kaž­dá z nich je oprav­do­vým skvos­tem.

Pocit šedi­vé­ho, bez­vý­raz­né­ho svě­ta vyvo­lá­va­jí exte­ri­é­ry, kte­ré mají něco z Batmanovského Gothamu, Total Recallu a podob­ných titu­lů.

Opravdu nemám Equilibrium, co vytknout. Dlouhou dobu jsem nevi­děl žád­ný titul, kte­rý by byl naby­tý tak­to zvlášt­ní atmo­sfé­rou, dis­po­no­val vyni­ka­jí­cí­mi herec­ký­mi výko­ny a byl dob­ře řeme­sl­ně odve­de­ný.
Je jen ško­da, že mu chy­bě­la dosta­teč­ná medi­ál­ní pro­pa­ga­ce, pro­to­že mys­lím, že by si zaslou­žil oprav­du vel­kou pozor­nost. A to se o mno­ha jiných titu­lech říct nedá…

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Slečna Drsňák - Sympatická Sandra Bullock v přestrojení za Miss New Jersey!17. dubna 2005 Slečna Drsňák - Sympatická Sandra Bullock v přestrojení za Miss New Jersey! Neodolatelná komedie, která mě dostala.Agentka Hartová není zrovna dívka, které byste si všimli v davu. Více či méně (spíše více) se dá říct, že není, jak to říct taktně, z […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Pavučina snů - Dreamcatcher20. srpna 2004 Pavučina snů - Dreamcatcher Další filmové ztvárnění hororové knihy Stephena Kinga…(Novější) Tituly inspirovaného hororovými díly tohoto autora nemají zrovna štěstí na kvalitní ztvárnění. Většinou končí jako dvoudílné […]
  • Cypher3. dubna 2005 Cypher Představte si že žijete ve světě, který tak úplně není takový jaký se vám zdál. Představte si že vás firma najme jako tajného agenta. Představte si že nic okolo vás není pravda.Pokud […]
  • Next - Nechcete-li párek v rohlíku se vším všudy.8. července 2007 Next - Nechcete-li párek v rohlíku se vším všudy. Nedávno nás navštívil jeden zbloudilý poštovní holub. Dřív než se stačil rozplácnout o vajgly vyspárovaný chodník, rozevřel zobák a upustil poměrně zajímavé psaní. Dotyčný se v něm […]
  • S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení12. prosince 2003 S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve snímcích Johna Woo, ne ve skutečnosti" a v němž jsou veškeré postupy řádně promyšleny a skrz naskrz […]
  • Image126. března 2005 Roboti - recenze Bylo nebylo, za dávných robotických časů žil otec s matkou, narodil (byl sestrojen) se jim synek, velice zlobivý, ale velice šikovný, ze kterého stal se z něho vynálezce. Pubertu prožil […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • matrix revolutions049. listopadu 2003 Matrix Revolutions Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek. Třetí úlomek Matrixu mě definitivně utvrdil v názoru, že nejsem zcela normální člověk. Necelou hodinu po […]