Constantine

200504150707 constantine 1

Akční horor ode­hrá­va­jí­cí se mezi nebem a peklem, tedy na Zemi, nato­če­ný pod­le komi­xo­vé před­lo­hy Hellblazer od Alana Moora.

Constantine je zku­še­ný exor­cis­ta, kte­rý likvi­du­je démo­ny poru­šu­jí­cí Rovnováhu mezi původ­ní­mi vel­mo­ce­mi (nebem a peklem). Ani není tak důle­ži­té, co dělá, jako proč to dělá. Pokud mys­lí­te, že z dob­ré vůle, jste ved­le. Constantine je sebe­vrah, kte­ré­ho dok­to­ři vytáh­li hrob­ní­ko­vi z lopa­ty a jako sebe­vrah nemů­že do nebe. Žije však v před­sta­vě, že si vel­ký­mi dob­rý­mi skut­ky vstu­pen­ku do nebe zno­vu kou­pí.

Hned na začát­ku fil­mu si Constantine zapá­lí ciga­re­tu a pak už celý film odpa­lu­je jed­nu od dru­hé. Už při tom prv­ním zábě­ru mě napadlo, jakéže ciga­re­ty to kou­ří a kte­rá tabá­ko­vá spo­leč­nost sní­mek tuč­ně spon­zo­ro­va­la? Jenomže celý film je tak tro­chu pro­ti­ku­řác­ká pro­pa­gan­da. Hned na začát­ku se dozví­me, že náš hrdi­na má pokro­či­lou rako­vi­nu plic a zbý­vá mu pár měsí­ců, nanej­výš rok, živo­ta. Navíc je to líče­no vel­mi suges­tiv­ně, tak­že si to kuřá­ci sku­teč­ně vychut­na­jí. Scéna kdy Lucifer ode­bí­rá Constantinovi z plic čer­né kusy tká­ně je oprav­du nechut­ná.

Vládce pekel, ztvár­ně­ný jako cha­rizma­tic­ký cinik, se na Constantina teší už něko­lik let a tak si pro při­jde osob­ně. Nebe a peklo kdy­si uza­vře­li sáz­ku o lid­ské duše. Jsou daná pra­vi­dla a je pou­ze na lidech, kam se dosta­nou. Ani jed­na stra­na však nemů­že (nesmí?) sestu­po­vat pří­mo na Zem a její oby­va­te­le ovliv­ňo­vat. To se však nyní zača­lo dít. Nemožné a neu­vě­ři­tel­né se sta­lo sku­teč­nos­tí a démo­ni se ve for­mě lidí posed­lých ďáblem, ale hlav­ně pomo­cí jakých si pekel­ných pro­střed­ní­ků, dostá­va­jí pří­mo mezi lidi a chys­ta­jí něco straš­né­ho.

Peklo je, stej­ně jako nebe, poja­to vel­mi ori­gi­nál­ně a netra­dič­ně. Není totiž ani nad zemí ani pod zemí, ale leží pří­mo v pozem­ském svě­tě. Když tam jste, vidí­te náš nor­mál­ní svět, ale ošk­li­vý, zlý, zni­če­ný... Podobně, ale opač­ně, je zná­zor­ně­no nebe, ale to se ve fil­mu mih­ne jen chvil­ku. Co mě tro­chu dosta­lo byl archan­děl Gabriel. Jednak měl vel­mi zvlášt­ní smy­sl pro humor a pak to byla žena. Tedy archan­děl­ka Gabrielka. A nako­nec při­šla o kří­d­la a dosta­la do huby.

Vraťme se však ješ­tě na začá­tek. Rakovina plic Constantinovi jeho plá­ny naru­ší. Vstupenku do nebe si totiž zřej­mě nestih­ne vyslou­žit. Gabrielka ho navíc pěk­ně usa­dí, pro­to­že na jeho dob­ré skut­ky řek­ne jen „Vždyť to nedě­láš pro dob­ro, děláš to pou­ze pro sebe, aby ses vykou­pil.“ Do vše­ho se ale zaplé­tá poli­cist­ka, jejíž sest­ra (dvoj­če) za podiv­ných okol­nos­tí spácha­la sebe­vraž­du a skon­či­la v pekle. A Constantine udě­lá něco, co vůbec neplá­no­val...

Komixovou před­lo­hu jsem bohu­žel neče­tl, tak­že nemůžu srov­ná­vat. U kaž­dé­ho fil­mu nato­če­né­ho pod­le komi­xu se však najde vel­ká část fanouš­ků, kte­rá nebu­de spo­ko­je­na s jaký­moko­liv fil­mo­vým zpra­co­vá­ním své nedokt­nu­tel­né relikvie, tak­že dělat výčet roz­dí­lů a chyb pro­ti komi­xu je asi zby­teč­né. Komix ale z Constantina pří­liš cítit není. Kdybych pře­dem nevě­děl, asi by mě to ani nena­padlo.

O filmu:

Constantine
USA, 2005, 121 min
Oficiání web: Constantine
Režie: Francis Lawrence
V hlav­ních rolích: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Tilda Swinton, Michelle Monaghan, Peter Stormare, Suzanne Whang

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Non plus ultras20. srpna 2004 Non plus ultras Letošní rok je velmi zvláštní. Češi začali točit filmy o sportu bez sportu. Na jaře jsme tu měli hokejovo-nehokejové Mistry, teď přichází do kin nefotbalový film o fotbale. Nebo fotbalový […]
  • Frida16. června 2004 Frida Frida je místy poetický, místy tragický, většinou hraný, ale chvílemi i animovaný film, v němž sledujeme osudy mexické malířky první poloviny 20. století Fridy Kahlo od jejího dívčího věku […]
  • Soutěž s Kinomolem od 1. června 20067. června 2006 Soutěž s Kinomolem od 1. června 2006 Kinomol. cz pro vás připravil úžasnou soutěž, ve které budete každý den hádat, ze kterých zahraničních filmů pocházejí uveřejněné postavy. Vítěz bude samozřejmě po zásluze potr… ehm, […]
  • Jak básníci neztrácejí naději28. ledna 2004 Jak básníci neztrácejí naději Štěpánek i Kendy nám trochu zestárli, trochu zvážněli, ale pořád jsou to dobří kamarádi, toho času řešící "krizi středního věku." Kendyho vyhodila manželka (Lenka Kořínková) z […]
  • Čertí brko – Recenze – 50%21. listopadu 2018 Čertí brko – Recenze – 50% Centrální peklo se nachází ve středu Země, odkud vedou cestičky do oblastních pekel těsně pod povrchem lidských měst a vesnic, kde kouzelná čertí brka zapisují hříchy tamních obyvatel. V […]