Cesta kolem světa za 80 dní - recenze


Báječná dob­ro­druž­ství, vese­lé pří­ho­dy a neu­vě­ři­tel­ná nebez­pe­čí čeka­jí na mezi­ná­rod­ní hvězd­né obsa­ze­ní… Již prv­ní věta z obsa­hu, kte­rý hlá­sá dis­tri­bu­tor, je k smí­chu. Báječná dob­ro­druž­ství? K tomu se dosta­nu poz­dě­ji, stej­ně tak jako k „vese­lým pří­ho­dám“ a „neu­vě­ři­tel­ným nebez­pe­čím“. Ale mezi­ná­rod­ní hvězd­né obsa­ze­ní? To už je fakt moc. Jistě Jackie Chan, stej­ně jako Arnold Schwarzenegger nejsou moc Američané, ale dalo by se spe­ku­lo­vat, o tom zda to jsou hvězdy. Ve svých žánrech mož­ná, ale v něja­kém fil­mu, kte­rý se tvá­ří nor­mál­ně, bych je urči­tě nena­zý­val hvězdou. A jsme u jádra pro­blé­mu. Cesta kolem svě­ta za 80 dní se oprav­du tvá­ří jako seri­óz­ní film, ale je to jaká­si jackie­cha­nov­ka v ame­ric­kém sty­lu. Tudíž spous­ta zby­teč­ných, i když mís­ty vtip­ných honi­ček a bitek a jinak nic než pod­řad­ný humor. A s tím na mě nechoď­te.

Moji zau­ja­tost k tomuhle fil­mu pod­po­ru­je mimo jiné to, že jsem jako malý viděl ve stu­diu Oáza, či jak se to jme­no­va­lo, celý kres­le­ný seri­ál. A byl jsem z něho nad­šen a jako malé dítě jsem se těšil na kaž­dý dal­ší díl. Tyto pozi­tiv­ní vzpo­mín­ky se v mé mys­li ucho­va­ly dodnes, a pro­to jsem ke zfil­mo­va­né ver­zi při­stu­po­val poně­kud skep­tic­ky. Nevím jak vám, ale mně se holly­wo­od­ská (i když v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci) ver­ze vůbec nelí­bí. Co to pro­ved­li s Willem Fogem? Sice jsem neče­tl před­lo­hu, ale jsem si téměř jis­tý, že Willy Fog nebyl ztřeš­tě­ným bláznem, kte­rý obje­vu­je všech­no tech­nic­ké. Zajisté byl pro tech­nic­ký pokrok apod., ale urči­tě nesta­věl na zahra­dě mon­stróz­ní stro­je, kte­rý­mi chtěl doká­zat, že se dá pře­ko­nat urči­tá rych­lost… A roz­hod­ně jeho slu­ha Passepartout nebyl zlo­děj (i když pocti­vý, pro­to­že vlast­ně kra­de to, co bylo jeho rodi­ně ukra­de­no). Tento nový roz­měr (pořád porov­ná­vám s kres­le­ným seri­á­lem) film napros­to ničí a byl dodán z řejmě z toho důvo­du, aby se do fil­mu dalo pro­pa­šo­vat více scén, při kte­rých bude moc Jackie Chan uká­zat, jak moc dob­ře umí kmi­tat ruka­ma a noha­ma. (Tento kostr­ba­tý popis Chanova boje jsme uve­dl záměr­ně, pro­to­že oprav­du nevím, kte­rý z bojo­vých sty­lů Jackie pou­ží­vá a mys­lím, že to neví ani on sám. Hlavně že to dob­ře vypa­dá.)

Naopak scé­na s Arnoldem je oprav­du doko­na­lá. Jenom si to před­stav­te. Současný guver­nér a býva­lý Terminátor se před­vá­dí jako turec­ký princ, při­čemž v jeho palá­ci to vypa­dá růz­ně. Ovšem toto je jedi­ná nor­mál­ní vtip­ná scé­na, i když by se sem jis­tě daly zařa­dit někte­ré Jackieho sou­bo­je, obzvlášť ten, kdy svá­za­ný Fog radí své­mu slu­ho­vi při sou­bo­ji. Milionkrát omí­la­né: „Na pra­vé stra­ně!“ „Ne vlast­ně na té dru­hé pra­vé stra­ně.“

A prá­vě tady se dá najít vel­ké mínus fil­mu. Film, kte­rý má být o člo­vě­ku, kte­rý pře­ko­ná lid­ské hra­ni­ce a zvlád­ne puto­vat kolem svě­ta za 80 dní, si pro sebe kou­sek po kous­ku kra­de jeho slu­ha a mís­to toho, abychom sle­do­va­li sou­boj s časem, sle­du­je­me sou­boj s mize­ry. Ti chtě­jí zpět Nefritového Buddhu, kte­ré­ho prá­vě Passepartout na začát­ku fil­mu kra­de z Anglické ban­ky. O jakési puto­vá­ní svě­tem se mají asi posta­rat rela­tiv­ně rych­lé změ­ny loka­cí, při­čemž vždy při pře­cho­du do nové země se obje­ví kra­tič­ká zněl­ka, jako by se jed­na­lo o rekla­mu na danou zemi. A tak to bude mož­ná i vět­ši­ně  z vás při­pa­dat. Jako pohyb­li­vý kata­log někte­ré z ces­tov­ních agen­tur, kte­rá vám dokon­ce vysvět­lí, jakéže dob­ro­druž­ství může­te v cílo­vé zemi pro­žít. Hlavně ke kon­ci se může­te při­stih­nout, že hlav­ním hrdi­nům vůbec nepře­je­te, aby doje­li včas, ale aby už doje­li, pro­to­že vás to začí­ná moc­ně nudit a vy už jste si svůj zájezd vybra­li.

Závěrem mi nezbý­vá nic než kon­sta­to­vá­ní, že kdy­by bylo méně sou­bo­jů Jackieho s jeho pro­tiv­ní­ky a scé­nář se mís­to toho věno­val sou­bo­jům s nepříz­ní osu­du, jak tomu bylo v seri­á­lu (roz­bi­té kole­je, loď, kte­rá vám uje­la před nosem atd.), film by jis­tě zís­kal více na zají­ma­vos­ti.

JEDNÍM DECHEM: Pro ty, kte­ří jsou ve stej­ném věku jako já, dopo­ru­ču­ji sehnat si sta­rý ani­mo­va­ný seri­ál na videu. Určitě si u vzpo­mí­nek na své dět­ství uži­je­te víc zába­vy než za 150 korun u toho­to fil­mu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Konečná (2013) - 40%9. února 2013 Konečná (2013) - 40% Arnold Schwarzenegger, několikanásobný Mr. Universe a Terminátor, guvernér Kalifornie, přezdívaný „Guvernátor“ a nakonec šťastný nálezce nemanželského syna, vysmívaný „Sperminátor“. To vše […]
  • The Forbidden Kingdom5. června 2008 The Forbidden Kingdom The Forbidden Kingdom mělo smůlu. Na jednu stranu jeho ohlášení vyvolalo nadšení, protože se v něm měly poprvé střetnout dvě asijské hvězdy nejvyšší zářivosti – Jet Li a Jackie Chan, na té […]
  • Tom Yum Goong22. května 2006 Tom Yum Goong Tony Jaa. Každý, kdo alespoň trošku fandí bojovým umění ve filmovém průmyslu musí děkovat, že se tento mladík objevil na scéně. Jet Li, Jackie Chan i další stálice už pomalu myslí na […]
  • Bez kalhot XXL - 50%20. července 2015 Bez kalhot XXL - 50% Po třech letech od prvního dílu přichází do českých kin jeho pokračování s názvem Bez kalhot XXL. Vážný příběh anebo zajímavou zápletku u tohoto filmu rozhodně nehledejte. Jedná se o […]
  • Recenze: The Bling Ring - 80%23. června 2013 Recenze: The Bling Ring - 80% Stát Kalifornie je jedním z těch míst na zemi, kde multikulturní tolerance a pluralita životních stylů dosáhly nejrozvinutější podoby. Domov hollywoodských celebrit, značkové módy a […]
  • Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI2. července 2015 Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI Podle Davida Ellisona: “Terminator Genisys není remake, není to restart ani pokračování - je to vlastně nové pojetí založené na Cameronově zdrojovém materiálu. Diváci vůbec nemusí znát […]
  • Plán útěku 2 | Escape Plan 2: Hades28. července 2018 Plán útěku 2 | Escape Plan 2: Hades Před pěti lety se do kin dostal akční film Plán útěku, ve kterém spojily síly Silvester Stallone a Arnold Schwarzenegger při útěku z hypermoderního vězení. Nyní se postava Stallonea vydává […]
  • Pařížská blbka - 60%24. srpna 2015 Pařížská blbka - 60% Svižně natočená francouzská komedie, která může člověka jen překvapit. Jak už samotný název filmu napovídá, o žádný napínavý film se složitou zápletkou se nejedná. Hlavní postavou filmu je […]
  • Stále spolu (2014)1. června 2015 Stále spolu (2014) Rodina Mlčochova není rozhodně běžnou českou rodinkou. Stačí se jen podívat na počet jejích členů... Dokumentaristka Eva Tomanová se rozhodla natočit snímek o svérazné rodině, která […]
  • PlayAllspoluprace418. května 2007 Vlajky našich otců - Recenze O válečném filmu Clinta Eastwooda Dopisy z Iwo Jimy už jsme zde psali. Teď ale přichází do kin druhý (nebo snad první?) film popisující bitvu o ostrov Iwo Jima z druhé strany barikády – […]