Van Helsing - Blejd má nového kolegu

van helsing001

Jedni jej pova­žu­jí za svět­ce, dru­zí za vra­ha. Jedni jej obdi­vu­jí, dru­zí jej nená­vi­dí. Ale v koneč­ném důsled­ku se mu všich­ni kli­dí z ces­ty a udr­žu­jí si od něj ucti­vý odstup. Seznamte se: Milí čte­ná­ři, tohle je Van Helsing. Van Helsingu, tohle jsou čte­ná­ři. Těšilo nás.

Van Helsing je dušev­ní dít­ko spi­so­va­te­le Brama Stokera (jehož jmé­no nese jed­na z pres­tiž­ních cen sci-fi) a roz­hod­ně nemá leh­ký život. Na den­ní (či spí­še noč­ní) ský­vu si totiž vydě­lá­vá jako pro­fe­si­o­nál­ní bijec mon­ster, zrůd, pří­šer a všech ostat­ních exis­ten­cí, kte­ré vylé­za­jí za sou­mra­ku a násled­ně obtě­žu­jí spo­řá­da­né obča­ny. Tajné cír­kev­ní spo­le­čen­ství v Římě jej vyšle do taju­pl­né Transylvánie, aby zlik­vi­do­val jed­no­ho z posled­ních pře­ží­va­jí­cích jedin­ců dru­hu Homo šav­lo­zu­bus - hra­bě­te Draculu. Dracula se mezi­tím pokou­ší zís­kat do svých slu­žeb Frankensteinovo mon­strum, s jehož pomo­cí by si zajis­til potom­stvo. (Ne, Dracula není homose­xu­ál. Až ten film uvi­dí­te, pocho­pí­te, co jsem tím mys­lel.) Proti zplo­zen­cům pekel však nebu­de stát Van Helsing sám - pomá­hat mu bude kla­sic­ký věr­ný, leč při­troub­lý slu­ha a slič­ná Anna Valeriousová, kte­rá se sna­ží zba­vit svůj rod klet­by, jež na něm lpí už čty­ři sta let prá­vě kvů­li Draculovi... Velkolepá bitva dob­ra (ale­spoň tako­vé­ho, jak si ho před­sta­vu­jí lidé) se zlem (dtto) začí­ná...

Režisér Stephen Sommers není v obo­ru hrů­zostraš­ných fil­mů žád­ný nová­ček - reklam­ní pla­ká­ty nám zapo­mnět­liv­cům pro jis­to­tu opa­ku­jí, že nato­čil oba díly Mumie. Zdaleka však není jedi­ným mag­ne­tem fil­mu. Titulní roli Sommers svě­řil cha­risma­tic­ké­mu Hughovi Jackmanovi (viz Wolverine v X-Menech), jeho zbož­né­ho poboč­ní­ka hra­je David Wenham (viz Boromirův bra­tr Faramir v Pánovi prs­te­nů II a III) a slič­něj­ší čás­tí týmu je půvab­ná, leč rázná bru­net­ka Kate Beckinsaleová (Pearl Harbor, Underworld). Ta je Jackmanovi zpo­čát­ku důstoj­ným žen­ským pro­tějš­kem, jen­že postup­ně její úlo­ha zde­ge­ne­ru­je v typic­kou „dív­ku hlav­ní­ho hrdi­ny“, kte­rá na správ­ných mís­tech trou­sí klišé typu „buď opa­tr­ný“, „milu­ji tě“ a „nene­chá­vej mě tu“. Kate Beckinsaleovou ovšem seznam žen­ských rolí není zda­le­ka vyčer­pán - nesmí­me opo­mi­nout ani Elenu Anayovou, Silvii Collocaovou a Josii Maranovou, kte­ré ve Van Helsingovi ztvár­ni­ly role tří Draculových nevěst(ek?). A Dracula samot­ný? Richard Roxburgh. Na legen­dár­ní­ho Christophera Leeho sice nemá a vlast­ně ani pří­liš dra­cu­lov­sky nevy­pa­dá; kolí­ky do srd­ce, svě­ce­ná voda, ba ani česnek na něj nefun­gu­jí, ale­spoň je to však něja­ká změ­na.

Napsal jsem, že Van Helsing je hrů­zostraš­ný film. To je roz­hod­ně prav­da, ale záro­veň je to víc než pou­hý horor. Sommersovi se poda­ři­lo nato­čit podí­va­nou, kte­rá v sobě mísí prv­ky horo­ru, fan­ta­sy, akč­ní­ho fil­mu, thrille­ru, komik­su a wes­ter­nu. Vždyť už jen samot­ný Van Helsing má v sobě z kaž­dé­ho z těch­to žánrů něco. Opakuji a dva­krát zdů­raz­ňu­ji: Má v sobě cosi z komik­so­vých super­hr­di­nů, ale hlav­ně také něco z wes­ter­no­vých msti­te­lů, kte­ří na žádost tero­ri­zo­va­né­ho oby­va­tel­stva při­jíž­dě­jí trestat bez­prá­ví tam, kde je to tře­ba. Jenže když ono oby­va­tel­stvo pře­sta­ne být tero­ri­zo­vá­no, rázem si uvě­do­mí, že ten člo­věk, kte­rý je prá­vě zachrá­nil ze spá­rů jejich... ehm... tero­ri­zo­va­te­lů, je nebez­peč­ný. Je jiný než oni. Jeho věč­ným údě­lem je osa­mě­ní a nevděk od těch, kte­rým zachrá­nil krk, děti, man­žel­ku nebo milen­ku (někdy všech­ny čty­ři věci najed­nou).

Českého divá­ka bude jis­tě zají­mat sku­teč­nost, že ačko­li se vět­ši­na děje ode­hrá­vá v Rumunsku, rela­tiv­ně vel­ká část fil­mu se natá­če­la v Praze. Skvělé. Ale. Když jed­na z postav hod­no­ti­la výhled z Karlova mos­tu na Národní diva­dlo ve smys­lu „hez­ké měs­to, tahle Budapešť“, mys­lel jsem, že pad­nu do mdlob.

Ve fil­mo­vém štá­bu figu­ro­va­la spous­ta Čechů, ovšem na plát­no se dosta­li jen dva. Danu Morávkovou urči­tě nepře­hléd­ne­te, ačko­li je zde bez brý­lí (se zaost­řo­vá­ky hra­je v seri­á­lu tele­vi­ze Prima „Rodinná pou­ta“). Dále se zde prý v mini­ro­lič­ce beze­jmen­né­ho ves­ni­ča­na vysky­tu­je Marek Vašut, a dokon­ce zde má pronést celé jed­no slo­vo. Nemohu to potvr­dit, nevši­ml jsem si ho. Zřejmě byl pří­liš dob­ře namas­ko­va­ný nebo mu byla vidět něja­ká méně zná­má část těla. Závěrečné titul­ky jej však uvá­dě­jí.

Mnohem význa­měj­ší mís­to má v titul­cích Lucasova fir­ma Industrial Light & Magic, jež se posta­ra­la o úžas­ně pro­ve­de­né meta­mor­fó­zy člo­vě­ka v upí­ra / vlkodla­ka / upír­ku / vlkod­lač­ku (vlkod­lač­ka tu není ani jedi­ná, ale to aby mě femi­nist­ky neob­vi­ni­ly ze šovi­nis­mu), tisí­cov­ky nalé­tá­va­jí­cích upí­řá­tek a zele­ně sví­tí­cí koleč­ka ve hla­vě Frankensteinova mon­stra. V kom­bi­na­ci se skvě­lou ponu­rou atmo­sfé­rou je to pros­tě síla. Nářez. Temný upír­ský film, jak má být. A to ješ­tě nemlu­vím o sty­lo­vé hud­bě.

Jenom ten scé­nář mohl být lep­ší... Celý tenhle film je téměř nepře­tr­ži­tým sle­dem akč­ních scén. Tři čtvr­ti­ny z nich jsou oprav­du vel­mi vyna­lé­za­vé (krá­va pro­ho­ze­ná dře­vě­nou stě­nou kos­te­la, Frankenstein hou­pa­jí­cí se na laně jako Indiana Jones), ale sla­bouč­ký pří­běh nema­jí šan­ci (ani ambi­ce) zachrá­nit. Většinu času se hrdi­no­vé pros­tě jen mlá­tí s Draculou a/nebo jeho posko­ky, občas je někdo une­sen (doslo­va), aby byl hned vzá­pě­tí zase zachrá­něn... Jednotlivé sce­né­rie se mění tak rych­le, že nema­jí pří­le­ži­tost pořád­ně vyznít a zasáh­nout divá­ka jako stří­br­ný kolík do... však vy víte kam. Několik zábě­rů a situ­a­cí je oči­vid­ně inspi­ro­va­ných Jamesem Bondem, Pánem prs­te­nů či Epizodou II Hvězdných válek, ale není jich zase tolik, abychom moh­li film ozna­čit za sláta­ni­nu.

S nedo­stat­kem pří­bě­hu a pře­byt­kem akce jde ruku v ruce též pří­liš­ná uspě­cha­nost sním­ku a níz­ká kaden­ce dob­rých hlá­šek. Na tyto čty­ři váž­né cho­ro­by sou­čas­né kine­ma­to­gra­fie nee­xis­tu­je žád­ný lék. Nepomůže ani atmo­sfé­ra, ani vyni­ka­jí­cí výko­ny her­ců a ani­má­to­rů.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • 200804051445 Double12. dubna 2008 SERENITY  Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Equilibrium - recenze20. června 2003 Equilibrium - recenze Představte si, že se nemůžete radovat, nemáte se proč smát, nemáte co závidět, nemůžete milovat, nemůžete nenávidět. Život bez sporů a válek, život bez svobody. Je to ještě vůbec život? […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • n200808031231 020. srpna 2008 The Mist Natáčet filmy podle známých knih je pocta i těžká dřina. Režisér, který byl vybrán pro ztvárnění kultovního díla na filmovém plátně, nesmí zklamat ani důvěru autora, ani jeho obdivovatelů. […]
  • Líbánky - 60 % 20. srpna 2013 Líbánky - 60 % Je krásný slunečný den a po silnici mezi rybníky projíždí skupina svátečně vyzdobených aut. Poklidně míří ke kostelu, kde se má odehrát svatba Terezy a Radima. V kostele pak za přítomností […]
  • J.C.V.D. - To se takhle Van Damme (jakože opravdu Van Damme) vydává na poštu,aby se posléze stal rukojmím...aby se vyzpovídal...občas rozesmál...a ukázal herectví.28. ledna 2009 J.C.V.D. - To se takhle Van Damme (jakože opravdu Van Damme) vydává na poštu,aby se posléze stal rukojmím...aby se vyzpovídal...občas rozesmál...a ukázal herectví. Belgická ikona akčních béček si zahrála už v lecčems, ale na druhou stranu v ničem, co by lahodilo nejen oku, ale i mysli. Tuto skutečnost nijak nezvrátí ani jakžtakž koukatelný […]
  • n200903191005 Corpse Bride19. března 2009 Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton's Corpse Bride) 12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stále chuť natáčet animované filmy podle vlastních literárních předloh. Filmoví producenti zase měli díky zvučnému jménu autora stále chuť do […]
  • Ples příšer (Monster´s Ball) 200119. srpna 2015 Ples příšer (Monster´s Ball) 2001 Když jste odsouzeni k smrti, tak se svět rozhodně nezdá jako milé místo. To by mohl potvrdit takový Lawrence Musgrove, který za blíže nespecifikovaný prohřešek dostal elektrické křeslo. Ne […]