Úsvit mrtvých - Někdo tady smrdíš.

usvit mrtvych001

Je jed­na hodi­na ráno, ruce se mi tře­sou, jako kdy­bych měl absťák, a tvář mám bělej­ší než posled­ní ver­ze Michaela Jacksona. Znalci zom­bie žán­ru si již jis­tě opra­šu­jí své střel­né vyba­ve­níč­ko, ládu­jí do zásob­ní­ků ost­ré žrádlo a užuž se vidí v Ostravě. Ale to je chy­ba! Skutečně se nemě­ním v zom­bie (je-li v ČR vůbec něja­ká, zku­sil bych to spí­še v Praze u Káji Gotta) - takhle mě zří­dil film, na kte­rý jsem se prá­vě dokou­kal a od něhož jsem já blá­ho­vý čekal jen stan­dard­ní postra­še­ní ve sty­lu „bu-bu-bu“. Ne… pře­dě­láv­ka dnes již kla­sic­ké­ho Úsvitu mrtvých (1978) není žád­ná sran­dič­ka a ner­vo­vě labil­ní jedin­ci, jimž se pra­vi­del­ně zvy­šu­je tep při noč­ním vrzá­ní a pras­ká­ní dře­vě­né­ho nábyt­ku, by se měli tomu­to kous­ku vyhnout zatra­ce­ně vel­kou okli­kou! Jinými slo­vy – Resident Evil byl jen pohád­kou pro děti…

Režisér Zack Snyder pat­ří mezi skal­ní fanouš­ky zom­bie krvá­ků a jeho anga­žo­vá­ní k pro­jek­tu neby­lo nikterak sle­pým tahem. Nehledělo se na zku­še­nos­ti (Dawn of the Dead je jeho prv­ní film) a vsa­di­lo se na talent! Samotný výsle­dek pak hra­vě pře­ko­ná­vá vše, co bylo v tom­to žán­ru nedáv­no nato­če­no.

Mysle-li jste si podob­ně jako já, že 28 dní poté před­sta­vu­je jakousi fil­mař­skou metu, za níž už nelze jít, Úsvit mrtvých vás vel­mi brzy vyve­de z omy­lu. Snyder nena­to­čil lecja­kou poctu a do zatuch­lých vod „živých neži­vých“ vehnal pořád­ný vítr, neřku­li pří­mo ura­gán. Pryč jsou časy, kdy se zom­bí­ci pla­ho­či­li po zemi jako posrán­ci a kdy jejich pře­mě­na zabra­la něko­lik hodin. Snyderovo koman­do je rych­lej­ší než smrt, úto­čí ve více „lidech“, a výčet jeho vra­žed­ných prak­tik je vel­mi roz­ma­ni­tý (uhryz­nu­tá ústa, vybí­le­né bři­cho, eli­mi­na­ce počtu kon­če­tin apod.). A aby se adre­na­lin v žilách při­hlí­že­jí­cích divá­ků vyšpl­hal co nej­vý­še, vše zmí­ně­né je umoc­ně­no na tře­tí sku­teč­nos­tí, že kous­nu­tí do jaké­ko­li par­tie těla zna­me­ná pro dotyč­né­ho rov­nou kon­co­vou sta­ni­ci (přes­ně­ji neod­vrat­nou infek­ci).

Samotný pří­běh nena­ský­tá nic nové­ho a v pra­xi se jed­ná o sle­pe­nec něko­li­ka mno­ho­krát vidě­ných situ­a­cí (všu­de jsou zom­bie a par­ta pře­ži­vších lidí boju­je o svůj život). To, co ale Úsvit mrtvých znač­ně odli­šu­je od kon­ku­ren­ce, je cel­ko­vé poje­tí, kte­ré je na hony vzdá­le­né ame­ric­ké naslád­los­ti. Snyder volí k divá­kům nekom­pro­mis­ní pří­stup a s pomo­cí Gunnova scé­ná­ře kaš­le na zaběh­lá pra­vi­dla. I pro­to se tady nedo­čká­me žád­né­ho poma­lej­ší­ho úvo­du, kde by se nám za poklid­ných udá­los­tí před­sta­vi­li ústřed­ní hrdi­no­vé. Začátek fil­mu je zatra­ce­ně rych­lý, a než se nadě­je­te, už po plát­ně sté­ka­jí lit­ry čer­ve­né teku­ti­ny. Bohužel, ten­to poměr­ně neo­če­ká­va­tel­ný krok s sebou při­ná­ší i jed­no nezbyt­né nega­ti­vum. Po vypja­té čtvrt­ho­di­ně se totiž film výraz­ně zpo­ma­lí a na dob­rých pět­a­čty­ři­cet minut zabřed­ne do stu­dií cha­rak­te­rů ústřed­ních postav (naštěs­tí tak začne činit stříz­li­vým způ­so­bem – cho­vá­ní zúčast­ně­ných je cel­kem logic­ké).

Přiznám se, že ve chví­li, kdy se hrdi­no­vé zaba­ri­ká­du­jí v super­mar­ke­tu a začnou se postup­ně vybar­vo­vat, jsem mír­ně pole­vil ze své pozor­nos­ti a nejed­nou se potkal s paní Nudou. Zdání ovšem kla­me, a jakmi­le si divák sta­čí vybu­do­vat vztah k té či oné posta­vě (sym­pa­tic­ké je, že se Snyder pokou­ší divá­kům při­blí­žit všech­ny hrdi­ny, při­čemž nejed­nou se mu poda­ří zbor­tit zdán­li­vě opráv­ně­né před­sud­ky), při­chá­zí moment zlo­mu a jde se do hyper­kr­va­vé akce, kde má kaž­dá vte­řin­ka hod­no­tu zla­ta.

Jelikož jsem Úsvit mrtvých viděl za tzv. ide­ál­ních pod­mí­nek (v noci a zády k ote­vře­ným dve­řím od poko­je), dosta­lo se mi sto­pro­cent­ní­ho zážit­ku. Po celou dobu jsem se lehce bál, občas i něko­li­krát lekl, ale hlav­ně… v posled­ní půl­ho­di­ně jsem samým napě­tím ani nedý­chal. Největší plus fil­mu tedy tkví v našpo­no­va­nos­ti jed­not­li­vých akč­ních scén – reži­sér si s osu­dy hrdi­nů pohrá­vá jako by naho­di­le, tak­že do posled­ní minu­ty netu­ší­te, kdo pře­ži­je a kdo ne. Maximální nejis­to­ta = maxi­mál­ní výsle­dek.

Podstatný roz­díl opro­ti kon­ku­ren­ci lze spat­řit i v dal­ších dvou fak­to­rech. Filmu nechy­bí pořád­ný konec (pama­tu­je­te na 28 dní poté? :/) a taky je na něm znát dob­ře vyu­ži­tý roz­po­čet. Zatímco při pozo­ro­vá­ní Resident Evil jsem se musel zom­bí­kům smát a podi­vo­vat se nad nekva­li­tou jejich late­xo­vých masek, zde už jsem držel hubu a vybuchl jen v nej­nut­něj­ších pří­pa­dech (a roz­hod­ně ne záslu­hou nemrtvých, jako spí­še v důsled­ku něko­li­ka scé­náris­tic­kých fór­ků – viz šachy). Podstatně lépe vypa­dá i samot­ná akce. Snyder neza­pře svůj vztah k fil­mům Johna Woo a Matrixu, a tak se dočká­me pěti-šesti efekt­ních explo­zí (zvláš­tě ty, kte­ré násle­du­jí po zása­hu ply­no­vých bomb, sto­jí za více­ná­sob­né zhléd­nu­tí) a rov­něž něko­li­ka nezbyt­ných zpo­ma­lo­va­ček stu­du­jí­cích dopa­da­jí­cí náboj­ni­ce. Perfektně vypa­dá i samot­ná likvi­da­ce zom­bí­ků pomo­cí roz­je­té­ho auta… zkrát­ka, je toho více než dost!

Snyder doká­zal prak­tic­ky nemož­né a nato­čil tu nej­ma­xi­mál­něj­ší poctu zom­bie horo­rům. Možná to bude znít trou­fa­le a dost neu­cti­vě vzhle­dem k ori­gi­ná­lu a dal­ším sním­kům z téže doby, ale tahle zbě­si­lá jíz­da mě sku­teč­ně dosta­la a v mém osob­ním žeb­říč­ku „zom­bie movies“ zau­jí­má zce­la s pře­hle­dem prv­ní mís­to!

To však ale nezna­me­ná, že ješ­tě není co zlep­šo­vat…

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 300: Bitva u Thermopyl29. března 2007 300: Bitva u Thermopyl Od té doby, co se návštěvníci kin začali sdružovat k hromadnému slintání při pánoprstenovské bitvě o Helmův žleb, Hollywoodští producenti k nám vytrvale zasílají jednu epickou […]
  • Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK10. března 2014 Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK V roce 2006 Zack Snyder natočil komiks od Franka Millera. Jeho stylizaci si vzal za svou a s pomocí počítačů, několika méně slavných herců a samozřejmě zeleného plátna natočil svůj velice […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • 300: Bitva u Thermopyl - Vítejte v pekle.16. dubna 2007 300: Bitva u Thermopyl - Vítejte v pekle. Když se dva perou, třetí se popcornem dáví. Tak nějak by mohl znít reklamní slogan snímku 300. Snyder naplnil očekávání (do vcelku uspokojivého množství puntíků) a potvrdil, že když […]
  • Husiti - 40 %12. listopadu 2013 Husiti - 40 % Husitů se nebojíme a klidně si vymyslíme vlastní verzi, jak je možné vykládat historické období za vlády panovníka Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Kazatel Jan Hus může  horovat  za […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • WATCHMEN - Vyzuálno-filozofické obžerstvo12. března 2009 WATCHMEN - Vyzuálno-filozofické obžerstvo Ako dopadol film podľa "nezfilmovateľného" komiksu? Dostál Snyder svojim sľubom a navždy zmení tvár komiksových adaptácii, alebo sa nám risuje nový Dardevil? No a podarilo sa im dej […]
  • Muž z oceli - 75%16. června 2013 Muž z oceli - 75% Po pět a třiceti letech se znovu vrací Superman. Pod tvůrčím dohledem Christophera Nolana a v režii Zacka Snydera. Film je to povedený, ale má několik ale, které sráží jeho kvalitu. Zack […]
  • Hostel - Slováci byli vždycky divní... Ale že až tak - to jsem vážně netušil :)10. března 2006 Hostel - Slováci byli vždycky divní... Ale že až tak - to jsem vážně netušil :) Těžko říci, jestli jsem natolik zvrhlý, anebo jen znázorňuji typický příklad soudobého konzumenta, ale snímky ve stylu „vykuchej, rozmělni a rozmázni“ mě zpravidla uspokojují (a to i […]
  • 25. hodina6. května 2003 25. hodina Posledních pár hodin na svobodě.Monty Brogan je průměrný drogový dealer. Vypadá jako slušňák, který nikdy nikomu nemůže ublížit. Chce si jen rychle vydělat nějaké prachy. Někomu se to však […]