Solaris [DVD tip]


Doktor Kelvin je psy­cho­log, kte­rý nedáv­no ovdo­věl a sna­ží se sám v sobě najít odpo­vě­di na otáz­ky sou­vi­se­jí­cí s odcho­dem jeho man­žel­ky. Je však náh­le vyru­šen vzka­zem na video­zá­zna­mu od své­ho dáv­né­ho pří­te­le Gibariana, kte­rý je na vesmír­né výzkum­né sta­ni­ci u pla­ne­ty Solaris. Ten ho nalé­ha­vě žádá, aby za nimi při­le­těl, pro­to­že jedi­ně on jim může pomo­ci s neob­vyk­lý­mi psy­chic­ký­mi pro­blémy, kte­ré je stí­ha­jí od při­blí­že­ní k Solarisu.

Když se Chris Kelvin (George Clooney) na Solaris vypra­ví, zjis­tí, že Gibarian (Ulrich Tukur) spáchal sebe­vraž­du. Zbytek posád­ky trpí halu­ci­na­ce­mi, para­no­i­ou a asi dal­ší­mi 10 psy­chic­ký­mi potí­že­mi. Hned prv­ní noc na Solarisu se u Kelvina obje­ví stej­né sympto­my jako u zbyt­ku posád­ky. Když usne, zdá se mu sen, ve kte­rém vidí svo­ji man­žel­ku, ale když se pro­bu­dí, ona tam stá­le je. Nikoliv jako roz­plý­va­jí­cí se pře­lud, ale sku­teč­ná, hmot­ná a plně komu­ni­ku­jí­cí. Každý z posád­ky má něja­ké­ho své­ho návštěv­ní­ka, kte­rý se obje­vu­je a kte­rý při­tom již zaru­če­ně neži­je. Tedy ale­spoň ne na Zemi. Nyní při­chá­zí neře­ši­tel­ný úkol zjis­tit, zda tito návštěv­ní­ci ze záhro­bí jsou vidi­ny a halu­ci­na­ce, jakési zhmot­ně­ní před­stav nebo něco doce­la jiné­ho.

Solaris je vel­mi zda­ři­lé psy­cho­lo­gic­ké dra­ma ode­hrá­va­jí­cí se v pro­stře­dí sci-fi v neda­le­ké budouc­nos­ti. Samotný děj je poměr­ně jed­no­du­chý, pro­to­že celý film sto­jí pře­de­vším na myš­len­ko­vých pocho­dech postav a to zejmé­na Chrise Kelvina. V nich se pro­lí­ná sku­teč­nost se sny a minu­lost na Zemi se sou­čas­nos­tí u Solarisu. V závě­ru je už pak nesta­čí­te sle­do­vat. Buď uvol­ní­te své myš­len­ky a nechá­te je napl­né obrát­ky ana­ly­zo­vat co se vlast­ně děje nebo vypne­te a sle­du­je­te to jen jako děj. V prv­ním pří­pa­dě zále­ží na vaší fan­ta­zii, kam až vás nechá zajít, pro­to­že raci­o­nál­ní vysvět­le­ní toho vše­ho ve fil­mu není a to nera­ci­o­nál­ní kon­čí v neko­neč­nu.

O filmu:

USA, 2002, 99 min.
Oficiální web: Solaris The Movie
Režie: Steven Soderbergh
V hlav­ních rolích: George Clooney, Natascha McElhone, Viola Davis, Jeremy Davies, Ulrich Tukur, John Cho, Morgan Rusler, Shane Skelton, Donna Kimball, Michael Ensign, Elpidia Carrillo, Kent Faulcon, Lauren Cohn

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Lovec démonů21. května 2004 Lovec démonů V režijním debutu Billa Paxtona, který doporučujeme jako DVD tip, žije otec Meiks se svými dvěma syny nerušeně až do jedné noci, kdy se mu zjeví Bůh… … a řekne mu, že Země je v […]
  • Jeepers Creepers21. listopadu 2003 Jeepers Creepers Premiera Jeepers Creepers 2 už se blíží, takže myslím, že je čas zopakovat si, o co šlo v jedničce, nadneseně označované jako "nejlepší horor všech dob". Derry (Justin Long) […]
  • 3-Iron21. září 2005 3-Iron Korejský film 3-iron režiséra Kim Ki-duka (má na svědomí například Jaro, léto, podzim, zima … a zase jaro) nijak zásadně nevybočuje z asijské produkce, která se dostává do českých kin. […]
  • Fimfárum 223. března 2006 Fimfárum 2 Po čtyřech letech se vracíme ke čtyřem pohádkám z Werichovy knihy pohádek Fimfárum. A zastavení je to opět velmi příjemné. Moře, stýčku, proč je slané? Bylo nebylo, dva bratři byli od […]
  • Telefonní budka30. ledna 2004 Telefonní budka Jako DVD tip měsíce ledna vám představujeme telekomunikační drama. Colin Farrell se na začátku thrilleru Telefonní budka rozhodne zvednout v telefonní budce zvonící telefon a je donucen […]
  • Capote24. dubna 2006 Capote Film začíná velmi jasně a intenzivně. Nález mrtvoly, krátké představení Capotea jako úspěšného chvástavým způsobem zábavného redaktora a spisovatele. Jeho zaujetí vraždou a rozhodnutí […]
  • Smím prosit?21. března 2005 Smím prosit? Hned při prvních záběrech, v nichž se Richard Gere při jízdě vlakem zadívá do oken tančírny a spatří tam půvabnou ženu, si mnozí diváci řeknou: "Ha, to už jsem někde viděl". Přesně tak, […]