Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film

„Uděláme to na jed­na, dva, tři, nebo na jed­na, dva, tři, TEĎ?„Smrtonosná zbraň 2 (Lethal Weapon 2)

Opět vše začí­ná poměr­ně poklid­ně a nevin­ně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a ser­žant Roger Murtaugh (Danny Glover), pro­ná­sle­du­jí pode­zře­lé, kte­ří před nimi prcha­jí v autě. Později se zjis­tí, že se jed­na­lo o pře­kup­ní­ky drog. Martin s Rogerem jsou na ten­to pří­pad nasa­ze­ni a dostá­va­jí ješ­tě navíc spe­ci­ál­ní úkol, ochrá­nit korun­ní­ho svěd­ka, malé­ho a potrhlé­ho člo­víč­ka jmé­nem Leo Getz (Joe Pesci), kte­rý pro sku­pi­nu dro­go­vých bos­sů pral špi­na­vé pení­ze z pro­de­je drog a nyní se roz­ho­dl pro­ti nim svěd­čit. Zpočátku se zdá, se tito tři pří­liš v lás­ce mít nebu­dou, ale pak pocho­pí, že jsou si navzá­jem sobě uži­teč­ní a spřá­te­lí se.
Vyšetřování je zave­de na sto­pu až na samot­ný jiho­af­ric­ký kon­zu­lát, kte­ré­mu velí diplo­mat Arjen Rudd (Joss Ackland). Martinovi a Rogerovi je hned jas­né, že ten v celé věci má prs­ty, ovšem nemo­hou zasáh­nout, pro­to­že Rudd se ohá­ní svou diplo­ma­tic­kou imu­ni­tou, doslo­va říká: „Vy mi nemů­že­te dát ani poku­tu!“ a zákeř­ně se usmí­vá.
Jenže Martin s Rogerem se tak snad­no nevzdá­va­jí a sna­ží se o celé zále­ži­tos­ti zjis­tit co nej­víc a Martin se spe­ci­ál­ně zamě­ří na Rudda. Tomu dojde, že těch­to dvou poli­cis­tů se jen tak nezba­ví a když se neza­lek­nou diplo­ma­tic­ké imu­ni­ty, moh­li by se zalek­nout něče­ho tvrd­ší­ho. A tak nechá postup­ně vyvraž­dit sko­ro všech­ny Martinovy a Rogerovy kole­gy a také mla­dou a sym­pa­tic­kou Ruddovu sekre­tář­ku Riku Van Den Haasovou (hra­je Patsy Kensit). Rika je totiž Martinova milen­ka a Rudd ví, že tohle je Martinovo cit­li­vé mís­to (už jed­nou o svou vel­kou lás­ku při­šel). Dokonce ani samot­ný Roger není ušet­řen, když někdo do jeho domu dá bom­bu.
Jakmile Martin zjis­tí, co se sta­lo, hod­lá jed­nat na vlast­ní pěst a pře­stá­vá být poli­cis­tou. Roger se mu to sna­ží roz­mlu­vit, ale nako­nec si i on sun­dá­vá svůj odznak a roz­je­de se smě­rem k Ruddově rezi­den­ci.
Když je téměř po všem, Martin opět svá­dí svůj závě­reč­ný sou­boj (jako tomu bylo v před­cho­zím díle). Tentokrát s Ruddovým prv­ním mužem, kte­ré­mu říká „Adolf“ a kte­rý se mu sám při­znal, že to byl on, kdo zavraž­dil jeho man­žel­ku a teď i Riku. Když Adolfa zabi­je, zdá se, že je po všem. Na scé­nu ovšem při­chá­zí samot­ný Arjen Rudd a Martina něko­li­krát zákeř­ně zeza­du postře­lí. Roger své­mu par­ťá­ko­vi při­spě­chá na pomoc a hod­lá na Rudda vystře­lit. Ten se však opět odka­zu­je na svou imu­ni­tu. K jeho smů­le netu­ší, že Roger, ani Martin tu noc nejsou poli­cis­ty, a že tahle zále­ži­tost je ryze osob­ní. A tak Roger vystře­lí a tre­fí Rudda pří­mo do hla­vy: „Diplomatická imu­ni­ta – prá­vě byla odvo­lá­na!“
Nakonec vše dob­ře kon­čí. Leo Getz je v pořád­ku, dro­go­ví dea­le­ři v čele s jiho­af­ric­kým kon­zu­lem jsou zlik­vi­do­vá­ní, pení­ze z pro­de­je drog uto­pe­ny v moři a Martin s Rogerem jsou si po tom­to dob­ro­druž­ství zase o něco bliž­ší než před­tím. Stávají se z nich oprav­do­ví par­ťá­ci.

Jestliže jsem vám dopo­ru­čil jed­nič­ku, nemo­hu vám dru­hé pokra­čo­vá­ní toho­to skvě­lé­ho akč­ní­ho sním­ku nedo­po­ru­čit! Dvojka je ješ­tě mno­hem pro­pra­co­va­něj­ší, scé­ny jsou lépe udě­lá­ny (fil­mo­vý prů­my­sl od nato­če­ní jed­nič­ky pokro­čil o dva roky), vše je jak­si cel­ko­vě živěj­ší a ješ­tě mno­hem více je kla­den důraz na vtip­né pasá­že, u kte­rých se oprav­du zasmě­je­te sko­ro jako u něja­ké kome­die. Během prů­bě­hu celé­ho fil­mu se postup­ně ničí Rogerovo na začát­ku úpl­ně nové auto, ze kte­ré­ho na kon­ci zůsta­ne jen hro­ma­da ple­chu na kolech, což půso­bí oprav­du paro­dic­ky. Dost se také poba­ví­te při scé­ně, kdy Roger sedí na zácho­dě, na kte­rém je bom­ba. Ta násled­ně explo­du­je a zácho­do­vá mísa dopad­ne kam jinam, než na před­ní kapo­tu Rogerova auta sto­jí­cí­ho před domem.
Znovu se jed­ná o veli­ce pove­de­ný kou­sek a mno­hé moder­ní akč­ní krvá­ky se spous­tou efek­tů, se s tím­to díl­kem z roku 1989 nemo­hou rov­nat!

Hodnocení toho fil­mu: 5/5

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek1. dubna 2004 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli!Smrtonosná zbraň 3 (Lethal Weapon 3) Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel […]
  • Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být20. dubna 2004 Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být Po krátké odmlce, při níž jsem oživoval své PC, jsem opět zpátky a přináším s sebou finální recenzi k tetralogii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o opravdu skvělou […]
  • Údolí stínů29. května 2004 Údolí stínů Vietnam. Válečné filmy jsou tak trochu moje hobby, a filmy z Vietnamu tu představují něco jako třešinku na dortu. Proč? Vietnamská válka znamenala skutečný, vyčerpávající extrém pro obě […]
  • Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak10. března 2004 Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak Příběh začíná vyšetřováním smrti prostitutky Amandy, na který je nasazen detektiv seržant Roger Murtaugh, v podání Dennyho Glovera. Později je k němu přidělen seržant Martin Riggs (Mel […]
  • Apocalypto2. listopadu 2007 Apocalypto Mel Gibson není žádný režisérský nováček. Přestože je proslulejší spíše jako herecká hvězda, když usedne na režisérskou židličku, obvykle je to velká událost. Stačí připomenout například […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Apocalypto4. února 2007 Apocalypto Režisér a scénárista Mel Gibson po úspěchu svých filmů Statečné srdce a Umučení Krista představuje další počin s názvem Apocalypto. O filmu se hodně namluvilo už během jeho natáčení a […]
  • Smrtonosná zbraň 315. srpna 2002 Smrtonosná zbraň 3 Jeden je černý, druhý šílený....Mel Gibson a Danny Glover ve třetím dílů legendrání akční série v 21:30 na TV Nova (v pátek)...Přestřižení nesprávného drátu časované nálože zdemoluje nejen […]
  • Recenze: Znamení8. listopadu 2002 Recenze: Znamení Podstatu kruhů v obilí se dozví Mel Gibson a Joaquin Phoenix v nejnovějším sci-fi thrilleru režiséra M.Night Shyamalana.Piktogramy, nebo chcete-li, kruhy v obilí, se na naší planetě […]
  • Slepičí úlet26. července 2005 Slepičí úlet Na slepičí farmě žijí malé roztomilé slepičky, které má každý rád.A všechny slepičky se mají navzájem rády.Každé ráno farmář krmí slepičky a večer jim pouští něco z repertoáru Carla Orffa […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *