Sexbomba od vedle


Na konec léta tady máme jed­nu méně tuc­to­vou tee­nager­skou kome­dii. Odehrává se sice tra­dič­ně v uni­ver­zit­ním pro­stře­dí, kte­ré je však, již méně tra­dič­ně, zkom­bi­no­vá­no z pro­stře­dím por­no byzni­su. Dvě hlav­ní posta­vy, kaž­dá z jed­no­ho z těch­to svě­tů, se náho­dou set­ka­jí a hle­da­jí spo­leč­no­su ces­tu, kte­rá je však, díky jejich zce­la roz­díl­né minu­los­ti, dosti těž­ko k nale­ze­ní. Nebyla by to ale správ­ná ame­ric­ká limo­ná­da, aby se jim to, po dlou­hém a vytr­va­lém úsi­lí, nepo­ved­lo.

Matthew „Emile Hirsch“ přesluš­ně­lý uhla­ze­ný stu­den­tík, kte­rý žije v zaje­tí svých morál­ních zásad a chtěl by být v budouc­nu pre­zi­den­tem. Momentálně se chys­tá doká­zat něko­lik vel­kých věcí, kte­ré poklá­dá za důle­ži­té. Především musí odma­tu­ro­vat. Pak by ale rád zís­kal sti­pen­di­um, kte­ré jed­nou za rok dosta­ne jeden stu­dent za nej­vyš­ší morál­ní pří­nos. A aby to nevy­pa­da­lo, že mys­lí jen na sebe, zajiš­ťu­je sbír­ku na zapla­ce­ní stu­dij­ních nákla­dů pro jis­té­ho stu­den­ta z roz­vo­jo­vé země. Naivnějšího sla­ďouš­ka už oprav­du vytvo­řit nešlo 🙂

Do sou­sed­ní­ho domu se naštěs­tí při­stě­hu­je oprav­du krás­ná Daielle, kte­rá ho z jeho žití/nežití rych­le vytrh­ne. Takže pokaž­dé, když se ho zeptá, jakou nej­bláz­ni­věj­ší věc na svě­tě dělal, musí kon­sta­to­vat, že je to prá­vě to, co teď dělá s ní. Ještě vče­ra sluš­ný stu­dent s pev­ný­mi morál­ní­mi zása­da­mi se najed­nou taj­ně kou­pe v bazé­nu ředi­te­le, běhá nahý po uli­ci, zpro­ne­vě­řu­je pení­ze a svo­jí novou pří­tel­ky­ní šoku­je své oko­lí.

Zábava pokra­ču­je do doby, než jeho spo­lu­žák Eli „Chris Marquette“, náru­ži­vý sle­do­vač por­no­vi­de odha­lí, že Danielle je býva­lá por­no­he­reč­ka. Postava Eliho by měla dostat něja­ké zvlášt­ní oce­ně­ní. Ač má vstu­py vel­mi krát­ké, vždy jsou jeho hláš­ky a gri­ma­sy pří­jem­ným oko­ře­ně­ním. Mathew je tím to zjiš­tě­ním cel­kem dost šoko­ván, ale když už se s tím poma­lu vyrov­ná a dále má o Danielle zájem, stá­le se mu do ces­ty ple­tou lidé z por­no­prů­mys­lu, kte­ří nechtě­jí Danielle jen tak pus­tit.

Více na Kritiky.cz
Forza Motorsport 6 Hodnocení: 100% Žánr: závodní Multiplayer: Multiplayer, split-screen Jazyk: anglicky ...
Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90% Rodinná filmová pohádka Anděl Páně, která se těší velké oblibě televizních diváků na ...
Tomb Raider ...
Čtvrtečník Celkem pět premiér si přichystali distributoři na tento čtvrtek. Bohužel, nedostávají se mez...
Nejlepší orgasmus? Vědci zjistili, v kolika letech na ženy čeká To nejsilnější, nejemotivnější a nejhlubší vyvrcholení ze všech? Počkejte si ...

Podle vše­ho mělo jít o tee­nager­skou kome­dii nato­če­nou ve star­ším duchu, kte­rá, přes svůj pro­vo­ka­tiv­ní název, vyne­chá­vá nechut­né oplz­los­ti, na kte­rých sto­jí vět­ši­na podob­ných sou­čas­ných fil­mů. Takto vznik­lý pro­stor se sice sna­ží vypl­nit méně oká­za­lým humo­rem, ne vždy to ale úpl­ně sta­čí. V lep­ším pří­pa­dě si může­te v těch­to prázd­ných mís­tech vychut­ná­vat pohled na tělo Elishy Cuthbert, kte­rá z plát­na téměř nezmi­zí, v hor­ším pří­pa­dě musí­te čekat, až se děj zase tro­chu pohne. Co film tro­chu oko­ře­ňu­je je neu­stá­lé vra­ce­ní děje, když se Matthew chys­tá pro­vést něco neka­lé­ho. Akce jako­by pro­běh­ne, ale když si Matthew uvě­do­mí mož­né násled­ky, děj se vrá­tí a nako­nec se vše sta­ne jinak.

Postava Matthewa („Emile Hirsch“) půso­bí sice cha­rizma­tic­ky, bohu­žel však také pří­liš slad­ce, což vám bude, jako divá­ko­vi, brá­nit se s ním zto­tož­nit. Trochu vytr­že­né z rea­li­ty je i cel­ko­vé pro­stře­dí ame­ric­ké uni­ver­zi­ty. Z jiných ame­ric­kých tee­nage kome­dií, jsme si na toto naiv­ní pro­stře­dí ve fil­mech sice již zvyk­li, ale ten­to­krát to zachá­zí od rea­li­ty ješ­tě dál.

Na to, že by mělo jít o odleh­če­něj­ší zába­vu, tak to má doce­la zamo­ta­ný děj, u kte­ré­ho jen těž­ko udr­ží­te svo­jí pozor­nost. A přes­to­že je děj tak­to pře­kom­bi­no­va­ný, nemá nijak zvlášť vel­ký spád. Při sle­do­vá­ní sním­ku se mno­ho­krát při­stih­ne­te, že nedá­vá­te pozor a oče­ká­vá­te, kdy se začne něco dít. Když k tomu koneč­ně dojde, nebu­de­te vědět, co a proč se vlast­ně děje. I když Sexbomba od ved­le není tako­vá jíz­da, jak by se nám asi líbi­lo, přes všech­nu mojí kri­ti­ku musím říct, že je to na sou­čas­nou dobu poměr­ně ori­gi­nál­ní nápad.

Více na Kritiky.cz
Hellboy - recenze Tuto sezónu přišlo do našich českých kin mnoho comicsových filmů, Spiderman, Daredevil, CatW...
Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů Chystáte se vylepšit váš rodinný dům? Plánujete vestavbu podkroví, výměnu podlahových kry...
ERIC KHOO Držiteli singapurského ocenění Cultural Medallion a cenami ověnčenému filmovému tvůrci Eric...
Matěj Podzimek: Metanol je o alibismu v nás, který vede ke smrtící bezohlednosti Vedle Metanolu jste se, téměř souběžně, podílel i na scénáři Dukly 61. Jak se zvýší od...
Malý princ - Malý princ a Hadova planeta Malý princ se i s Liškou vrátil z další výpravy, kde musel čelit dalším překážkám, kt...

O filmu:

USA, 2004, 110 min
Oficiání web: The Girl Next Door Movie
Režie: Luke Greenfield
V hlav­níh rolích: Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, Nicholas Downs, Timothy Olyphant, Chris Marquette, James Remar, Laird Stuart

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • 18. února 2005 Blade: Trinity Třetí díl upírského filmu Blade začíná kdesi v syrijské poušti, kam partička upírů přišla oživit... ano Draculu. Tady mu sice říkají Drake, zřejmě aby si ho mohli upravit po svém a […]
  • Umučení Krista5. května 2004 Umučení Krista Přemýšlím, o co vlastně Melu Gibsonovi v tomhle filmu šlo. Věřící určitě vědí, jak Ježíš trpěl, takže nepotřebují pro své prozření tenhle film. A ateista? Ateista musí být sadisticky […]
  • Valerian a město tisíce planet - 75 %19. července 2017 Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně utvářejí společenství a snaží se žít tak, aby nezničili svou planetu. Podle nového filmu Luca Bessona by […]
  • Post Coitum28. května 2004 Post Coitum Komedie, která se odehrává především v postelích a autech a u které vám bude dělat větší problémy uhodnout, kdo se s kým nevyspí než kdo se s kým vyspí. Ale přecejen je to komedie. Možná […]
  • Strašpytlík18. prosince 2005 Strašpytlík V této předvánoční době na mě padla lehká melancholie a touha vrátit se alespoň na chvilku do dob dětství. Proto jsem se vypravila na pohádku z dílny Walta Disneye, na Strašpytlíka (angl. […]