Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.


Recenzi na Dvě věže jsem začí­nal slo­vy „Peter Jackson je Bůh“, tak­že abych se neo­pa­ko­val, ten­to­krá­te nastar­tu­ji úpl­ně jinak. Peter Jackson je pan reži­sér. Tedy, aby nedo­šlo k omy­lu - Pan Režisér s vel­kým P a R. Když před pěti lety roz­hod­lo stu­dio New Line Cinema o tom, že lite­rár­ní tri­lo­gii Pán prs­te­nů pře­ve­de na fil­mo­vé plát­no prá­vě Peter Jackson, muž, kte­rý se zapsal do pod­vě­do­mí řady divá­ků jako strůj­ce hyper­kr­va­vých late­xo­vých horo­rů, kdekdo se chy­tal za hla­vu a vět­ši­na lidí se shod­la na tom, že ono­mu nená­pad­né­mu zava­li­té­mu muži s plno­vou­sem na tvá­ři byl svě­řen vprav­dě nad­lid­ský úkol. A ono se neby­lo čemu divit. Na svě­tě se totiž najde jen málo kniž­ních děl, kte­ré by měly mezi lid­mi tako­vou čte­nář­skou základ­nu jako prá­vě Tolkienův LOTR (vyjma Heryho Potěra). Navíc je vše­o­bec­ně zná­mo, že čím je vět­ší sku­pi­na fan­dů, tím nároč­něj­ší jsou poža­dav­ky ze stra­ny veřej­nos­ti v sou­vis­los­ti s adap­to­vá­ním na fil­mo­vé plát­no. Abych se poprav­dě při­znal, věřím si v lec­čems, ale být před oně­mi pěti lety na Jacksonově mís­tě já, vyho­řel bych jako Karlštějn a mís­to kul­tov­ní tri­lo­gie by zde dnes bylo něco dia­me­t­rál­ně odliš­né­ho.

Naštěstí Peter Jackson (neplést si s Michaelem Jacksonem) není Já, ale ani žád­ný extrém­ní tro­š­kař (neplést si s Troškou), a pro­to Pán prs­te­nů dopa­dl přes­ně tak, jak si všich­ni přá­li, a niko­liv tak, jak mno­zí oče­ká­va­li. Opravdu… když se nyní za celou tri­lo­gií sen­ti­men­tál­ně ohléd­nu, musím po x-té zakrou­tit nevě­říc­ně hla­vou. Tohle však není sen. Tohle je sku­teč­nost. Jackson to doká­zal - doká­zal spl­nit onen nad­lid­ský úkol a zapsal se nesma­za­tel­ným pís­mem do strá­nek fil­mo­vé his­to­rie. Ostatně, byli-li bychom tro­chu více pro­zí­ra­věj­ší, došlo by nám to už před pre­mi­é­rou Společenstva prs­te­nu. Kdo jiný by toto bří­mě měl nés­ti, než­li chla­pík, jemuž se v bran­ži pře­zdí­vá „Hobit“? Kdo jiný, než­li ten, kte­rý byl v před­lo­ze pově­řen zdán­li­vě nemož­ným, a tedy zni­če­ním prs­te­nu moci??? Ačkoliv netvr­dím, že by celou tri­lo­gii nemohl zre­ží­ro­vat někdo jiný, v žád­ném pří­pa­dě si nedo­ká­žu před­sta­vit, že by to moh­lo dopad­nout ješ­tě lépe.

Je konec. Je dobo­jo­vá­no. Síly zla jsou zažeh­ná­ny.

Zní to smut­ně a k tomu vše­mu ješ­tě neu­vě­ři­tel­ně, ale je to tak. Když jsem na počát­ku roku 2002 zhlé­dl v kině Společenstvo prs­te­nu, byl jsem nad­šen, ale také zkla­mán. Zklamán kvů­li toho, že musím celý rok čekat na to, až do potem­ně­lé­ho sálu vklouz­ne díl dru­hý. Pamatuji se na to veli­ce živě - teh­dy jsem celou situ­a­ci oko­lo pro­dlev mezi jed­not­li­vý­mi část­mi oko­men­to­val slo­vy: „Tohle nevy­dr­žím! Ta doba mě zni­čí!“ Jenomže jsem se mýlil, onen rok ubě­hl jako voda a celý násle­du­jí­cí rov­něž. Když jsem vče­ra odchá­zel z pro­jek­ce Návratu krá­le, říkal jsem si již něco napros­to jiné­ho: „Proč to skon­či­lo tak brzy?!“

Více na Kritiky.cz
Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80% Plastická chirurgie řeší nejen poúrazové stavy či vrozené deformace, ale také a to čím d...
nádherný svět ...
Ztraceno v překladu - Tolik nominací na Oscara, tolik zklamání.. Tak jsem zase jednou doplatil na svou důvěru v názory jiných. Když jsem se poprvé dozvěděl o...
Farma SK – 8. série – 51. díl (Duel) https://www.youtube.com/watch?v=ky48B53Vk44...
Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední ...

Zároveň je smut­né i to, že ani tako­vý trhák jako tře­tí díl Pána prs­te­nů mě nedo­ká­zal při­lá­kat do kina dří­ve než pat­náct dní po své pre­mi­é­ře. Nevím, čím to, ale kaž­do­pád­ně se za to sty­dím. A potěší-li vás to, věř­te, že jsem byl za tuto „uráž­ku fil­mo­vé­ho prů­mys­lu“ i nále­ži­tě potres­tán. Jako člo­věk, kte­rý Návrat krá­le neče­tl a kte­rý nechtěl být sezná­men s jeho kon­cem dří­ve než po vlast­ní zku­še­nos­ti se sním­kem, jsem si pro­tr­pěl dva týd­ny plné­ho tero­ru. Jistě si doká­že­te před­sta­vit, jaké to je, když jede­te tram­va­jí a dva týp­ci sto­jí­cí ved­le vás se hla­si­tě baví na téma „Jaký je tvůj názor na Comeback Kinga?“. A co potom tako­vá ško­la, tří­da plná spo­lu­žá­ků a kama­rá­di, kte­ří ví, že vy „nechce­te“, a pro­to vás schvál­ně tyra­ni­zu­jí?! Za to, že jsem všech­ny podob­né ata­ky a cito­vá vydí­rá­ní ustál, aniž by mi bylo pro­zra­ze­no, komu bude na plát­ně zkři­ven vlá­sek a komu zase zlo­men nehet, mohu být vdě­čen své výbor­né tak­ti­ce (tak­ti­ce nazva­né „Zlatý sla­vík“). Vždy, když jsem ve své bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti zasle­chl slo­va jako „Pán prs­te­nů, Návrat krá­le, Frodo, Prsten či Honza Nykl“ ihned jsem si prs­ty ucpal uši, zavřel oči a začal si nahlas zpí­vat píseň „Já na to mám“.

Jaký je samot­ný film?

Tak na tuhle otáz­ku exis­tu­je jed­no­du­chá odpo­věď. Návrat krá­le je mega­vý­prav­nou podí­va­nou a záro­veň nej­lep­ším mož­ným zavr­še­ním vyso­ce nad­prů­měr­né tri­lo­gie. Je k neví­ře, jaký pokrok uči­ni­li fil­ma­ři opro­ti minu­lé­mu dílu. Stupňující se vel­ko­le­post jed­not­li­vých scén je v Králi nasmě­ro­vá­na do samot­né­ho extré­mu. Nedokážu si před­sta­vit, že by moh­li tvůr­ci zajít ješ­tě dále. Tuhle misi by nezvlá­dl ani Ethan Hunt, špi­on IMF, kte­rý se pro podob­ně nemož­né úko­ly naro­dil. I tako­vé Dvě věže, kte­ré jsem ješ­tě před rokem hod­no­til jako abso­lut­ní maxi­mum ve svém žán­ru, půso­bí ved­le tře­tí čás­ti (co se týče vel­ko­le­posti) jen jako jakési (to je spo­je­ní :-)) pliv­nu­tí do lou­že.

Více na Kritiky.cz
Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude… Z podzemí na zem vylézají bytosti. Bytosti, které měly trestat jenom ty špatné, ale rozhodly...
Příšerné zlobilky (audiokniha) od Martiny Drijverové Malé neposedy a malé zlobilky zcela určitě nadchnou „Příšerné zlobilky“ od Martiny Drijv...
#1926: Tokijský ghúl 13 - 50 % Tokijský ghúl 13 (東京喰種)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v r...
Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí o...
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - ANIMACE, DESIGN - A PŮVOD PŘÍBĚHU Herci a jejich výkony jsou kritickými elementy v utváření postav a jejich vztahů, ale Minkoff ...

Ať si říká, kdo chce, co chce, nej­vět­ší před­nos­tí Návratu krá­le jsou bitvy a rov­něž Frodovo setká­ní s pře­rostlou taran­tu­lí Odulou. Zatímco pro­střed­nic­tvím prv­ně jme­no­va­né­ho esa jsou divá­ko­vy oční bul­vy vysta­ve­ny něče­mu tak mega­lo­man­ské­mu, že tomu lze jen stě­ží uvě­řit, v pří­pa­dě scén s osmi­no­hým pojí­da­čem skře­tů hra­je prim vel­mi rea­lis­tic­ké ztvár­ně­ní. Zřejmě nej­pro­pra­co­va­něj­ší a nej­ví­ce dechbe­rou­cí je bitva u Minas Tirith, kde se stře­tá­va­jí dese­ti­ti­sí­co­vá voj­ska skře­tů s posled­ní­mi zbyt­ky armá­dy lidí a živých neži­vých. Dění na plát­ně se v tu chví­li stá­vá hoto­vou pas­tvou pro oči. Kamera si vese­le pole­tu­je vzdu­chem, sní­má váleč­nou vřa­vu z nej­růz­něj­ších pozic a do toho vše­ho je vklí­ně­ná potřeb­ná dáv­ka patri­o­tis­mu a pate­tič­nos­ti, bez níž by se sní­mek, a to si ote­vře­ně při­znej­me, nemohl obe­jít. Souboj s Odulou, jejíž pro­ve­de­ní doslo­va vyrá­ží dech, pak před­sta­vu­je něco ze zce­la jiné­ho soud­ku. Troufám si tvr­dit, že se jed­ná o jed­nu z nej­na­pí­na­věj­ších scén celé tri­lo­gie (to víte, nestá­vá se mi čas­to, že by mě sní­mek vtá­hl do děje nato­lik, aby se mi samým napě­tím zpo­ti­ly ruce).

Někde jsem se doče­tl, že tech­nic­ké zpra­co­vá­ní posled­ní­ho Pána prs­te­nů mír­ně pokul­há­vá za svou kon­ku­ren­cí… No nevím, nevím. Triky jsou napros­to skvě­lé, výpra­va je vel­ko­le­pá a pak je tu posta­va Gluma, kte­rý hra­je pře­svěd­či­vě­ji než polo­vi­na holly­wo­od­ských hvězd. A vůbec! Všichni her­ci před­sta­vu­jí­cí ústřed­ní hrdi­ny či posta­vy, kte­ré do vývo­je něja­kým zásad­ním způ­so­bem pro­mlu­ví, hra­jí tzv. na doraz. Režisér Jackson má navíc jed­nu vel­kou schop­nost, kte­rou by mu moh­la vět­ši­na jiných reži­sé­rů závi­dět. Tam, kde se jiní (a tře­ba zku­še­něj­ší) fil­ma­ři spo­leh­nou na pou­hé, byť sna­ži­vě zahra­né, odří­ká­ní dia­lo­gů ze scé­ná­ře, ždí­me náš Hobit ze zdán­li­vě nor­mál­ní­ho a všed­ní­ho obrov­ské dáv­ky dojem­nos­ti, vědo­mě úto­čí na city a k tomu vše­mu ješ­tě zahl­cu­je divá­ka nej­růz­něj­ší­mi dojmy. Samozřejmě, že se ani ten­to­krát nevy­hne­me tako­vým hláškám jako „půjde­me do bitvy, přes­to­že ji pro­hra­je­me“, ale co? To k tako­vé­mu fil­mu pře­ce pat­ří!

Snímek, jehož sto­páž se pohy­bu­je oko­lo tří a půl hodin, by se dal roz­dě­lit na dvě čás­ti, stej­ně tak by se dali přesku­pit hrdi­no­vé na postu „nej­vý­raz­něj­ší“ posta­vy (do popře­dí se dostá­vá dří­ve nená­pad­ný Samvěd Křepelka). První polo­vi­na fil­mu se nese v poně­kud klid­něj­ším tem­pu a pro divá­ka těší­cí­ho se na moc­né dvou­ho­di­no­vé finá­le před­sta­vu­je ten­to nádech občas nud­nou (ale také nut­nou) výplň mezi bitva­mi u Helmova žle­bu a Minas Tirith. Závěr Návratu krá­le je však nato­lik dojem­ný a nevy­zpy­ta­tel­ný, že i ten­to neduh lze hned vzá­pě­tí odbýt leda­by­lým máv­nu­tím rukou. Jak jsem již jed­nou napsal, Jackson je Bůh, a pokud nedo­sta­ne Oscara za nej­lep­ší režii ani na tře­tí pokus, bude to straš­ně nespra­ved­li­vé a pře­sta­nu aka­de­mii uzná­vat.

Více na Kritiky.cz
Dynablaster Dynablaster (případně Dyna Blaster) je jméno evropské verze klasického Bombermana. Příběh j...
Mars – Recenze – 10% - skrz naskrz špatně realizovaný škvár Česká komedie Mars se odehrává v budoucnosti, kdy lety na rudou planetu přestaly lidstvo zaj...
Princezna Mononoke Nejúspěšnější japonský film všech dob z dílny slavného animátorského studia Ghibli. ...
Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objev...
ILUZIONISTA lLUZIONISTAZapomeňte na kouzelný svět Harryho Pottera. Zapomeňte na kouzla, která jste již vid...

Pár slov závě­rem

Recenzovat Návrat krá­le, to je jako, kdy­bych vám vysvět­lo­val, co je to voda a k čemu slou­ží. Je to jako vypo­ví­dat o něčem, co je nám důvěr­ně zná­mé. Jsem pře­svěd­čen, že kaž­dý, kdo pro­pa­dl obě­ma před­chá­ze­jí­cím dílům, musí být zary­tě utvr­zen v názo­ru, že stej­ně tak krás­ná bude i část tře­tí. Stejně tak vel­ko­le­pá, stej­ně tak dojem­ná. A že prv­ní dva fil­my nasa­di­ly lať­ku zatra­ce­ně vyso­ko? Pche… A kde je psá­no, že Návrat krá­le nemů­že tuto hra­ni­ci posu­nout ješ­tě dále? Jinými slo­vy: posled­ní útr­žek Tolkienovy fan­ta­zie ne že vidět může­te, ale musí­te! Jasných 100%!!!

P.S.: A na závěr osob­ní při­zná­ní: uči­nil jsem ráz­né roz­hod­nu­tí. Nechám si narůst dlou­hé vla­sy, kou­pím si natáč­ky a pře­sta­nu nosit boty. Už od zítř­ka! Takže mi drž­te pal­ce (na rukou), ať mám na cho­di­dlech co nejmé­ně puchý­řů.

Váš hobit Martin Náhlovský

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu11. května 2019 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Jestliže pocházíte […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - 60 %13. prosince 2012 Hobit: Neočekávaná cesta - 60 % V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]