Okno naproti

200401131930 okno4

Oproti vět­ši­no­vé ame­ric­ké pro­duk­ci, kte­rá je v našich kinech běž­ně k vidě­ní, před­sta­vu­je ital­ský kopro­dukč­ní film Okno napro­ti doce­la pří­jem­nou změ­nu. Vzhledem k tomu, že zna­lost ital­šti­ny je na roz­díl od ang­lič­ti­ny v čes­kých zemích zřej­mě méně roz­ší­ře­ná, je tře­ba jen dávat vět­ší pozor na titul­ky.

Giovanně (Giovanna Mezzogiorno) táh­ne na tři­cít­ku, dělá prá­ci, kte­rá ji zrov­na nena­pl­ňu­je. Má dvě malé děti a man­že­la, kte­rý je stá­le na noč­ní. A tak po nocích vyku­řu­je u kuchyň­ské­ho okna a pozo­ru­je atrak­tiv­ní­ho „sou­se­da“ z domu napro­ti. A do toho­to dosti neu­tě­še­né­ho živo­ta se vkrá­dá dal­ší zdán­li­vá nepří­jem­nost nebo snad kom­pli­ka­ce.

Při ces­tě z náku­pů nara­zí Giovanna s man­že­lem na star­ší­ho muže (Massimo Girotti), kte­rý trpí ztrá­tou pamě­ti, neví kdo je, ani komu a kde se ztra­til. Z původ­ní­ho zámě­ru, pomo­ci muži odve­de­ním na poli­cii, se stá­vá dlou­ho­do­běj­ší zále­ži­tost. Muž zůsta­ne něko­lik dní v rodi­ně Giovanny, kte­rá mu zpr­vu nevě­ří a sna­ží se ho zba­vit, ale poz­dě­ji k němu začne poci­ťo­vat sym­pa­tie. Zvlášť, když ji poz­dě­ji pod­po­ří v její tou­ze změ­nit prá­ci a stát se cuk­rář­kou.

Zvláštní pří­běh muže, kte­rý se v drob­ných vzpo­mín­kách občas upo­mí­ná na svou minu­lost, jejímž těžiš­těm je udá­lost způ­so­be­ná dru­hou svě­to­vou vál­kou, je dopl­něn dru­hou záplet­kou, a to prá­vě oknem napro­ti. Jak se uká­že, nejen Giovanna čas­to pozo­ru­je své­ho sou­se­da Lorenza, ale i on má napros­to doko­na­lou před­sta­vu o jejím kaž­do­den­ním pro­gra­mu. Rýsuje se tedy milé roz­ptý­le­ní její­ho dosa­vad­ní­ho živo­ta.

Kdo je sta­rý muž s čís­lem vypá­le­ným na před­lok­tí? Jak dopad­ne milost­né vzpla­nu­tí mezi Giovannou a Lorenzem (Raoul Bova)? Nebudeme pro­zra­zo­vat. Jak už jsem zmí­ni­la v úvo­du, Okno napro­ti je pří­jem­nou změ­nou opro­ti ame­ric­kým trhá­kům. Místy jde o film typic­ky ital­sky váš­ni­vý, mís­ty hlav­ní posta­vy pou­ze zíra­jí do nezná­ma a uva­žu­jí o svém živo­tě, divá­ko­vi nabí­ze­jí­ce mož­nost zvá­žit jed­ná­ní sebe sama v podob­né situ­a­ci. Celkově jde o film spí­še k zamyš­le­ní, úsměv vám na rtech vyta­ne spí­še spo­ra­dic­ky a s jakým­si iro­nic­kým povzde­chem. Proto moc nechá­pu, proč se lidi v kině tak čas­to láma­li smí­chy …

O filmu:

Rok: 2003
Režie: Ferzan Özpetek
Scénář: Gianni Romoli, Ferzan Özpetek
Hudba: Andrea Guerra
V hlav­ních rolích: Giovanna Mezzogiorno, Massimo Girotti, Raoul Bova

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Svěrací kazajka27. července 2005 Svěrací kazajka Kolik pohledů na cestování časem se již v kinematografii objevilo. Další z nich nabízí film Svěrací kazajka s výborným Adrienem Brody v hlavní roli. Jack Starks má za sebou jeden […]
  • Štěstí30. září 2005 Štěstí Nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na […]
  • Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 %31. července 2018 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 % Aja je mladý muž, který žije se svou matkou v malé indické vesničce. Jeho matka stále pracuje, aby se mohla vydat spolu s Ajou do Evropy, kde by mohl Aja pracovat jako kouzelník a fakír. […]
  • Dívčí válka6. září 2004 Dívčí válka Píše se rok 55 p.n.l. Římská vojska se blíží ke kanálu La Manche a se chystají dobít Britanii. Nejedná se ale o historický film, ale o céčkovou komedii, která je tak pitomá, až vám to […]
  • Šílený rande3. května 2004 Šílený rande Tak tu máme další komedii, která sice není tak strašná, jak jí oficiální kritiky strhaly, ale je to prostě tuctový průměr. Šílený rande má daleko do profesionálních komedií, ze kterých […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda13. srpna 2006 Rychle a zběsile 3: Tokijská jízda Rychle a zběsile se opět vrací! Vrací se na plátna kin, na dvd a v budoucnu také na televizní obrazovky. Ano je to ta známá automobilová podívaná, ale již třetí v pořadí. Rychle a zběsile […]
  • Paparazzi18. dubna 2005 Paparazzi Paparazzi - to je chlap (většinou), který stráví celou noc na stromě až mu mrzne zadek jen proto, aby vás vyfotil v co nejchoulostivější situaci. Teda ne vás, ale samozřejmě nějakou […]