Kill Bill 2

200404202020 kb2 6

Tak jsme se koneč­ně dočka­li posu­nu­té pre­mi­é­ry Kill Bill 2. Pokusil jsem se recen­zi napsat s chlad­nou hla­vou, ale obá­vám se, že mi to moc nešlo. Když se totiž sečtou jed­nič­ka a dvoj­ka, nemůžu říct nic jiné­ho než slo­va chvá­ly.

Předem poprosím všech­ny, kte­rým se nelí­bi­la jed­nič­ka, ať si tuhle recen­zi vůbec nečtou. Jinak si budou mys­let, že jsem totál­ní magor, kte­rý se vyží­vá ve zbě­si­lých masa­krech a stří­leč­kách... Ale vlast­ně co, klid­ně si to mys­le­te; při­dám vám k tomu i svo­ji recen­zi na jed­nič­ku (Kill Bill).

I ti, kte­rým se nelí­bí scé­nář, musí uznat, že Tarantino nato­čil z fil­mař­ské­ho hle­dis­ka téměř doko­na­lý film. Kamera je přes­ně tam, kde má být, aby divá­ko­vi uká­za­la je to, co má v tu chví­li vidět. Kapitoly jsou jako den a noc; jed­na je čer­no­bí­lá, jed­na kres­le­ná, jed­na stí­no­vá, jed­na barev­ná na bílém poza­dí a jed­na zase na čer­ném. A řaze­né jsou po sobě přes­ně tak, aby film divá­ka dostal. A to musím obdi­vo­vat. Tarantino posklá­dal scé­ny, aby dáva­ly dohro­ma­dy jed­no­li­tý celek, a aby postup­ně odkrý­va­ly sku­teč­nos­ti, ke kte­rým došlo. Nejdříve něco nazna­čí, pak nás odve­de jiným smě­rem, a nako­nec scé­nu dokon­čí tak, že nám to bere dech.

Co vlast­ně na téma Kill Bill 2 dál říct? Že je to úpl­ně jiný film než jed­nič­ka? Že je to dal­ší mis­trov­ský Tarantinův kou­sek? Nic z toho asi tak úpl­ně nemů­že tenhle film vystih­nout úpl­ně... Dvojka při­ná­ší méně akce a nási­lí, ale více dia­lo­gů. Ne že byla dvoj­ka čajíč­kem. Když už bit­ka, tak pořád­ná, čímž mys­lím s pře­kva­pi­vým a vel­mi čas­to hod­ně drs­ným závě­rem.

A co Kill Bill: Volume 2 odkry­je? Tak v prv­ní řadě to, jest­li Nevěsta dokon­čí svou zatím úspěš­nou ces­tu za pomstou. A věz­te, že oka­mži­ky, kdy si tím bude­te jis­ti a kdy o tom bude­te dost váž­ně pochy­bo­vat, se budou stří­dat, zvláš­tě během kapi­to­ly 10. Pak taky zjis­tí­te tře­ba to, jakým způ­so­bem při­šla Elle o oko a jakým o život, ane­bo to, co se skrý­vá uvnitř Billova domu a jakou roli sehra­jí v pří­bě­hu již zesnu­lá Paula Schultz a čer­ná mam­ba.

A když si s výbor­nou Umou Thurmann pro­ži­je­te devět kapi­tol, čeká vás ješ­tě str­hu­jí­cí finá­le. Tarantino zde pou­ží­vá dět­ský humor jako vel­mi účin­nou zbraň k úto­ku na city divá­ka, podob­ně jako v kapi­to­le prv­ní. Vše se jeví tak idy­lic­ké, když je dítě na obzo­ru. Jakmile zmi­zí ze scé­ny, mezi hlav­ní­mi hrdi­ny to začne jis­k­řit.

Nemá cenu vypo­čí­tá­vat scé­ny, ve kte­rých jsem sebou trh­nul. Některé úto­ky jsem sice oče­ká­val, ale bez­tak jsem byl pře­kva­pen způ­so­bem nebo inten­zi­tou, jaký­mi k němu došlo. Když se Nevěsta ocit­ne zaži­va v hro­bě, pře­mýš­lel jsem o tom, jak může být tahle scé­na ješ­tě o mno­ho suges­tiv­něj­ší než ama­tér­ské zábě­ry ze Záhady Blair Witch. Vyvrcholení bit­ky Elle s Nevěstou ve mně taky zane­cha­lo spous­tu poci­tů.

Quentin Tarantino, zná­mý šíle­nec z video­půj­čov­ny, nastu­do­val spous­tu fil­mů a uká­zal nám, že umí nato­čit bri­lant­ní film. Ale nezá­vi­dím mu to. Nechtěl bych být v jeho kůži; lať­ku pro dal­ší film si nasta­vil hod­ně vyso­ko. Na dru­hou stra­nu, pro nás divá­ky to ale není zas tak špat­ná zprá­va.

O filmu:

Oficiální web: Kill Bill 2
Scénář a režie: Quentin Tarantino
V hlav­ních rolích: Uma Thurmann, David Carrandine, Chia Hui Liu, Daryl Hannah
USA 2003, 120 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Kill Bill10. listopadu 2003 Kill Bill Quentin Tarantino přichází po šestileté odmlce se svým čtvrtým celovečerním filmem. Ve velkolepé podívané se Nevěsta (Uma Thurmann) vydává na cestu pomsty a běda tomu, kdo jí zkříží […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vesnice8. října 2004 Vesnice Kdo se bojí, nesmí do lesa. A ve filmu Vesnice to platí dvojnásob: do toho lesa by neměl chodit vůbec nikdo. Sídlí tam totiž... (jak to ehmm... říct)... bubáci! Vesnice je o skupině […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Dobrou noc a hodně štěstí19. dubna 2006 Dobrou noc a hodně štěstí V 50. letech vzrušila Ameriku aféra kolem senátora McCarthyho a jeho „honu na komunistické čarodějnice. Tuto téměř historickou látku si troufl zfilmovat George Clooney; a jeho druhý […]
  • Kdysi dávno v Mexiku23. ledna 2004 Kdysi dávno v Mexiku Quentin Tarantino se rozhodl natočit něco, co ještě dosud netočil - nejlepší kung-fu film. A tak vznikl Kill Bill. Jeho věrný kolega z branže Robert Rodriguez (v každém jeho filmu uvidíte […]