Harry Potter 3 - Harry Potter a vezeň z Azkabanu - recenze

  •  
Vezen

Tak jako kaž­dým rokem začí­na­jí nové obdo­bí, tak jako kon­čí rok Vánocemi, tak i kaž­dým rokem k nám při­chá­zí film s pří­bě­hem o Harry Potterovi. Ale to už není tako­vá prav­da, že kaž­dé váno­ce při­jde nový díl. To bylo u prv­ní­ho a dru­hé­ho dílu. Ten tře­tí už byl o půl roku opož­děn a tak na pokra­čo­vá­ní jsme tedy muse­li čekat rok a půl. A na ten čtvr­tý bude­me zase čekat dal­ší­ho rok a půl roku. Tedy na Vánoce roku 2005. A teď k nám při­šel díl tře­tí.

Po prv­ních dvou dílech, úspěš­ných pře­pi­sech děl J.K. Rowlingové, se k nám vra­cí zno­va Harry Potter, ten­to­krát už ne jako malé nezku­še­né jede­nác­ti­le­té, pří­pad­ně dva­nác­ti­le­té, dítě, ale už člo­věk, se kte­rý začí­ná clou­mat puber­ta.

Po reži­sé­ro­vi Chrisu Columbusovi, kte­rý reží­ro­val prv­ní dva úspeš­né fil­my, mimo­cho­dem smě­ro­va­né spí­še na dět­ské pub­li­kum, se tře­tí­ho dílu ujal Alfonso Charón a otě­že pře­vzal doko­na­le. Místo vyuměl­ko­va­né dět­ské pohád­ky před­lo­žil sym­pa­tic­ký tem­ný film, za kte­rým je vidět fil­mař­ský um, kte­rým doká­zal ješ­tě pře­ko­nat prv­ní dva díly. Udělal jej tajem­něj­ší, sym­pa­tič­těj­ší, a hlav­ně doká­zal z nehe­rec­kých výstu­pů někte­rých dět­ských her­ců udě­lat her­ce, kte­ří zdat­ně sekun­du­jí zku­še­ným ang­lic­kým her­cům. Hlavně je to oprav­du vidět na hra­ní Daniela Radcliffa, kte­rý už není jen tak malým herec­kým otlou­kán­kem, ale doká­zal v sobě najít i herec­ké vlo­hy, kte­ré utáh­nou celý film. Tentokrát doká­zal své posta­vě zje­vit pocit pro­ží­vá­ní a oprav­do­vé­ho herec­ké­ho umě­ní. Je sice otáz­kou, jest­li to v dal­ších dílech bude pokra­čo­vat, jest­li Daniel oprav­du tak herec­ky zlep­šil, nebo je to jenom otáz­kou reži­sé­ra, kte­rý doká­zal správ­ně moti­vo­vat.

Dalším zapekli­tým oříš­kem pro reži­sé­ra bylo úmr­tí Richarda Harrise, kte­rý umřel těs­ně po dokon­če­ní dru­hé­ho dílu, a tak byl nucen roli Brumbála vzít někdo úpl­ně jiný. A tím se stal Michael Gambon, kte­rý je sice slav­ným ang­lic­kým her­cem, ale bohu­žel už ne tak kva­lit­ním a zná­mým. A přes veš­ke­rou sna­hu se nevy­rov­nal před­cho­zí­mu her­ci.

Ve tře­tím díle je taky něko­lik úpl­ně nových postav, kte­ré muse­li být obsa­ze­ny. Jmenujme nejdří­ve Emmu Thompson. Která si zahrá­la Profesorku Sibylu Trelawneyovou. Potom Timothy Spalla, kte­rý hra­je Petera Pettigrew, nebo­li „Prašivku“. A hlav­ně novou nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vu jmé­nem Sirius Black, kte­ré­ho hra­je slav­ný Angličan Gary Oldman pro­sla­ve­ný mno­ha slav­ný­mi fil­my, napří­klad JFK, nebo Air Force One.

Bohužel pro slav­né her­ce jsou nej­dů­le­ži­těj­ší­mi posta­va­mi stá­le puber­ťá­ci Harry, Hermiona a Ron, kte­ří sko­ro nesle­zou z plát­na a sto­jí na nich film. A tak pro ostat­ní her­ce zbu­de jenom jeden dva, tři výstu­py. A tak se kro­mě těch něko­li­ka výstu­pů nemů­žou vůbec uká­zat. Kde jsou ty časy, kdy ve dru­hém dílu Jason Isaacs krás­ně vystři­hl Luciuse Malfoye, nebo Kenneth Branagh a jeho Lockhart. Ve tře­tím díle, bohu­žel, si svá herec­ká sóla her­ci neza­hrá­li.

A teď troš­ku závě­rem k pří­bě­hu. Zase je Harry u své­ho strý­ce a tety, a zase je úpl­ně depri­mo­va­ný. Taky návště­vou tety Marge, kte­rou nesne­se, a pro její uráž­ky jeho rodi­čů ji kouz­lem nafouk­ne, a tak z domu ute­če do Londýna záchran­ným auto­bu­sem. Ale to není jen tak jed­no­du­ché. Z Azkabanu, slav­né­ho kou­zel­nic­ké­ho věze­ní, ute­če Sírius Black, o kte­rým se tvr­dí, že chce Harryho zabít, a je pří­vr­žen­cem LORDa VOLDEMORTa. A tak jsou Bradavice stře­že­ny Mozkomory, a všech­no se postup­ně kom­pli­ku­je a kom­pli­ku­je ke zdár­né­mu kon­ci. Jestli je vítěz­ný, nebo ne, to už zále­ží pou­ze na vašim názo­ru. Podle mě to je nej­lep­ší Harry Potter film, kte­rý byl zatím nato­čen.


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Harry Potter a kámen mudrců27. června 2005 Harry Potter a kámen mudrců Když začala J.K. Rowling psát knihy o Harry Potterovi, nemohla tušit, že se o několik let později nebude moci polovina světa už šest měsíců před uvedením dočkat, až se dostane další díl do […]
  • Harry Potter a vězeň z Azkabanu14. června 2004 Harry Potter a vězeň z Azkabanu Dlouho očekávaný třetí díl Harryho Pottera je tady. Harry tradičně tráví prázdniny u Dursleyových, kde ztropí menší pozdvižení, když proti předpisům použije kouzla proti nenáviděné tetičce […]
  • Harry Potter a Ohnivý pohár9. prosince 2005 Harry Potter a Ohnivý pohár Další školní rok v bradavické škole čar a kouzel je tady. Tentokrát netradičně začíná rovnou v Bradavicích. Neužijeme si tedy žádné úvodní extempore s tetičkou Petunií, strýcem Vernonem […]
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […]
  • Birdman29. února 2016 Birdman Tak dnes získal po roce znova Oscara. Nemyslím Leonarda, ale myslím režiséra (Alejandro González Iñárritu), který oscarový film vytvořil. REVENANT: Zmrtvýchvstání je oscarový film roku […]
  • Nejlepší filmy roku 200526. května 2006 Nejlepší filmy roku 2005 Jak jste chtěli, tak jste hlasovali a tak to teď taky máte… a jako nejlepší filmy minulého roku jste si zvolili horor Saw: Hra o přežití (zahraniční film) a pohádku Anděl páně (český […]
  • Harry Potter a Tajemná komnata15. prosince 2002 Harry Potter a Tajemná komnata Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem vyzkoušel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všichni chtějí do kina. A zrovna […]