Gothika

  •  

Po dlou­hé době tady máme zase jeden pove­de­ný horor. Možná s tro­chu méně pove­de­ným scé­ná­řem, za to ale plný napě­tí, při kte­rém se oprav­du bojí­te. A jak už název napo­ví­dá, s goti­kou to oprav­du nemá nic spo­leč­né­ho...

Doktorka Miranda Grey (Halle Berry) je psy­cho­lož­kou ve Woodwardském psy­chi­at­ric­kém ústa­vu, kde se léčí nebez­peč­ně psy­chic­ky naru­še­né paci­ent­ky. Vedoucím oddě­le­ní je její man­žel (Charles Dutton). Miranda je vůči své paci­ent­ce Chloe (Penélope Cruz) a její výpo­vě­di dosti skep­tic­ká. Jakožto raci­o­nál­ní vědec nemů­že při­pus­tit nad­při­ro­ze­né jevy a tak její pra­po­div­né vyprá­vě­ní o sata­nis­tic­kých ritu­á­lech a obco­vá­ní s ďáblem pova­žu­je za jed­no­znač­né pomi­nu­tí mys­li.

Následuje ale rych­lý sled udá­los­tí a Miranda se máv­nu­tím prout­ku dostá­vá do stej­né situ­a­ce jako její paci­ent­ka, kte­ré ješ­tě vče­ra nevě­ři­la ani slo­vo. Jednoho rána se pro­bu­dí v prá­ci, avšak ne jako dok­tor­ka, ale jako paci­ent­ka obvi­ně­ná z bru­tál­ní vraž­dy své­ho man­že­la a pro­hlá­še­ná za nepří­čet­nou. Děsivé sny se jí pro­lí­na­jí se sku­teč­nos­tí, pře­stá­vá roz­li­šo­vat mezi rea­li­tou a halu­ci­na­ce­mi a pod nátla­kem býva­lých kole­gů, začí­ná pod­lé­hat poci­tu, že se sku­teč­ně zbláz­ni­la.

Gothika je po dlou­hé době horor, u kte­ré­ho jsem se bál mís­to toho, abych z něj měl spí­še sran­du. Je plný tem­ných napí­na­vých scén. Dějová lin­ka se něko­li­krát náh­le změ­ní, díky čemuž film není po půl hodi­ně okou­ka­ný. Oscarová hereč­ka Halle Berry, oprav­du bra­vůr­ně vyjá­d­ři­la bez­moc­nost hlav­ní posta­vy a záro­veň potře­bu něco udě­lat, aby změ­ni­la svo­je posta­ve­ní, do kte­ré­ho se dosta­la, aniž by vědě­la jak a proč.

Gothika vyvo­la­la cel­kem roz­po­ru­pl­né reak­ce. Oficiální kri­ti­ka mlu­ví o prů­hled­ném ději, ve kte­rém kaž­dý ví, co násle­du­je, vzá­pě­tí ale odsou­dí konec fil­mu, pro­to­že to takhle neče­ka­li a tudíž se to tam neho­dí. Těm co se Gothika nelí­bí, papouš­ku­jí po „pro­fe­si­o­nál­ní“ kri­ti­ce cosi o nedo­ko­na­lém scé­ná­ři, pří­vr­žen­ci zase mlu­ví o tom nej­lep­ším, co zatím lidé z Dark Castle Entertainment udě­la­li. Každopádně je to krok dopře­du. Mě se jen potvr­dil fakt, kte­ré­ho jsem si vši­ml již dáv­no: Co je od pro­fe­si­o­nál­ních kri­ti­ků ztr­há­no, bude dob­ré a obrá­ce­ně.

O filmu:

USA, 2003, 98 min
Rok: 2003
Oficiální web: Gothika
Režie: Mathieu Kassovitz
V hlav­ních rolích: Halle Berry, Robert Downey Jr., Charles Dutton, John Carroll Lynch, Bernard Hill, Penélope Cruz, Dorian Harewood, Bronwen Mantel, Kathleen Mackey, Matthew G. Taylor, Michel Perron, Andrea Sheldon, Anana Rydvald, Laura Mitchell, Amy Sloan


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Čtvrtečník - 18. března 200418. března 2004 Čtvrtečník - 18. března 2004 Dnešního dne naše kina obohatí jeden "béčkový" horor - Gothika, sci-fi film Výplata, Costnerův western Krajina střelců a Povídky z kuchyně. Gothika Skvělá a uznávaná psycholožka Dr. […]
  • Lásko moje, kde jsi?6. října 2004 Lásko moje, kde jsi? Na kole, na kole, křičí děti ve škole. Napadá mě text jedné reklamy. Manželství Marie Dominique a jejího manžela Bertranda totiž vypadá tak, že on neustále podniká dlouhé cyklistické túry […]
  • Upgrade (odplata australského robotizovaného "Venoma" za smrt přítelkyně)24. srpna 2018 Upgrade (odplata australského robotizovaného "Venoma" za smrt přítelkyně) V neznámém velkoměstě v blízké budoucnosti žije ve svém malém domě šťastný manželský pár, Grey a Asha. Jejich život je propojen s moderní technologií, ať už se to týká auta, domu, telefonu […]
  • Super Size Me17. března 2006 Super Size Me Režisér Morgan Spurlock si dal nelehký úkol. Po dobu jednoho měsíce se bude stravovat výhradně v McDonaldu, bude tam jíst 3 jídla denně, nesmí jíst stále to samé, rsp. musí vyzkoušet […]
  • Match Point - Hra osudu8. června 2006 Match Point - Hra osudu Třikrát SLÁVA. Woody Allen se konečně probudil ze svého filmového spánku a po několika ne zrovna vydařených filmech si získává zpět na svou stranu zhrzené fanoušky. Avšak jeho nový snímek […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]