Gladiátor

Image14

Charismatický Russell Crowe ve vel­ko­le­pém his­to­ric­kém vel­ko­fil­mu z pro­stře­dí Římského impé­ria v režii Ridleye Scotta.

Už tato dvě jmé­na Russell Crowe a Ridley Scott, sli­bu­jí, že půjde mini­mál­ně o skvě­le zahra­ný a pro­fe­si­o­nál­ně nato­če­ný film a oprav­du je to tak, urči­tě se jed­ná o nej­lep­ší his­to­ric­kou podí­va­nou z posled­ních něko­li­ka let…

Maximus je pro­slu­lý gene­rál (ale nyní jen tou­ží, vrá­tit se zpět za svou rodi­nou a pra­co­vat na far­mě) uctí­va­ný vojá­ky a oblí­be­nec řím­ské­ho císa­ře, kte­rý ho cho­vá ve vět­ší úctě, než své­ho syna Commoda. A prá­vě pro­to, se roz­hod­ne, že jme­nu­je Maxima pro­tek­to­rem Říma, kte­rý se posta­rá o bla­ho impé­ria, do té doby, než se vlá­dy ujme senát. Maximus, tím ovšem zha­tí plá­ny cti­žá­dosti­vé­ho Commoda, kte­ré­mu ovšem nejde ani tak o moc, ale o lás­ku své­ho otce, a když si uvě­do­mí, že pro­ti čest­né­mu Maximovi nemá sebe­men­ší šan­ci, své­ho otce zabi­je. Samozřejmě, že tak, aby jeho smrt moh­la být při­čte­na jeho stá­ří. Ovšem Maximus pocho­pí prav­du a odmít­ne podat ruku nové­mu císa­ři Commodovi. Císař ho ihned zajme a pošle s něko­li­ka svý­mi vojá­ky, aby ho v ústran­ní odstra­ni­li, ale ješ­tě než se je vyslán na smrt, dozví se, že jeho syn a žena se s ním brzy set­ka­jí…

Ale gene­rál Maximus není sám, kdo pocho­pí, jak skon­čil císař, Lucilla, Commodova sest­ra, býva­lá Maximova milen­ka, vyde­du­ku­je prav­du, ale ze stra­chu o své­ho syna se roz­hod­ne nepo­sta­vit se pro­ti bra­t­ro­vi….

Více na Kritiky.cz
Pokoj zázraků Co všechno je schopná udělat matka pro to, aby zachránila život svého syna? Thelmin život nap...
MAREK PILIP (VFX supervizor) Muž, který pracuje na vizuálních efektech filmu, měl u Přání k mání i se svým týmem dva...
Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení...
Komiks 89 ...
Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlavní roli s Karlem Rodenem Letošním vítězným filmem na 52. ročníku MFF KV, vyhrál český koprodukční film režiséra...

Maximus ovšem uni­ká, a přes­to­že je zra­něn, chce za kaž­dou cenu ochrá­nit svo­jí rodi­nu, ale při­jde poz­dě, žena i syn jsou mrt­ví. Maximus vyčer­pán z úmor­né ces­ty a zra­ně­ní, upa­dá do bez­vě­do­mí.

Když se pro­bou­zí, zjiš­tě­ní, kde se nachá­zí, není zrov­na nej­pří­jem­něj­ší, byl nale­zen pro­dej­cem otro­ků a ten si pří­le­ži­tost jako je urost­lý Maximus nene­chá ujít. Bývalý gene­rál je pro­dán jako bojov­ník pro zába­vu….

Jeho tou­ha po pomstě, ros­te a ros­te, úměr­ně s novou krví na jeho zbra­ních, přes­to­že již nechce zabí­jet, musí, musí, aby pomstil svou rodi­nu. Jediný život, kte­rý tou­ží ukon­čit, je Commodův….

Císař si je vědom, že si musí na svou stra­nu zís­kat lid a tak se stát neo­me­ze­ným vlád­cem, nemuset se obá­vat sená­tu, pro­to se roz­hod­ne uspo­řá­dat bru­tál­ní hry v kolo­seu. A jed­ním z gla­di­á­to­rů je Maximus, kte­rý se pro svo­ji odva­hu a milo­srd­nost stá­vá oblí­ben­cem lidu….

Jeho návrat veli­ce pře­kva­pí Commoda a v Lucille vzbu­dí novou nadě­ji, vliv Maxima na lid, může být moc­nou zbra­ní, pro­ti její­mu bra­t­ro­vi….

Již prv­ní scé­na Gladiátora nazna­ču­je, kte­rým smě­rem se film bude ubí­rat, vel­ko­le­pým a bru­tál­ním. Gladiátor je oprav­du vel­ko­le­pý, monu­men­tál­ní a také bru­tál­ní, krva­vý, dočká­me se pro­bo­da­ných těl, use­ka­ných údů i hlav či celých tru­pů, a když si uvě­do­mí­me, že to vše je pro poba­ve­ní lůzy sedí v kolo­seu, není to zrov­na dva­krát pří­jem­ný pocit, napří­klad mně neby­la po chu­ti scé­na, kdy je lučišt­ni­ce roz­sek­nu­ta v pase, to oprav­du nemu­sím, utě­šu­je je mě jen to, že se jed­ná pou­ze o film, přes­to, když si pomys­lím, že v minu­los­ti se podob­né věci oprav­du stá­va­ly a to pro poba­ve­ní lidí, není mi zrov­na nej­lé­pe….

Více na Kritiky.cz
Předsevzetí ...
ROZHOVOR - EWAN MCGREGOR  k filmu Perfect Sense ...
Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně „Dovolte, abych se představil: Jsem bígl a mé celé jméno zní Alberto z Rododendronu. Jméno ...
Eva Holubová Jedna z nejznámějších tváří českého filmu roku 1986 dokončila studium herectví na DAMU, n...
Keanu Reeves - profil Není Matrixu bez Reevese. Není Reeves bez Matrixu a teď čtěte malý profil Keanu Reevese....

Russell Crowe mě opět potě­šil, podá­vá skvě­lé výko­ny, stej­ně jako v jeho ostat­ních fil­mech, cítí­te s ním, když hle­dí na svou mrt­vou rodi­nu, věří­te mu, když se roz­hod­ne pro pomstu, bojí­te se o něj, když boju­je o život, pocho­pí­te, že zabí­je­ní je pro něj utr­pe­ním… Jeho výko­ny jsou nato­lik reál­né, že někdy zapo­me­ne­te, že jde pou­ze o film, že jde o zin­sce­no­va­ný pří­běh, že jde o her­ce, a to je to nej­lep­ší, to doká­že jen oprav­do­vá hvězda a Russell Crowe to doká­že. Joaquin Phoenix (hrál napří­klad v 8 MM) ztvár­nil roli Commoda a to více než sluš­ně, jeho posta­vu pros­tě musí­te nená­vi­dět a tak to u zápor­ných postav má být. Křehce vypa­da­jí­cí, ale odváž­ně se cho­va­jí­cí Lucillu si zahrá­la Connie Nielsenová (např. Útok z hlu­bin). Dále uvi­dí­me Olivera Reeda či Dereka Jacobi.

Co nám tedy film nabí­zí? Jedním slo­vem VELKOLEPOST, více slo­vy, oprav­du vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny v čele se skvě­lým Russellem Crowem, monu­men­tál­ní bojo­vé scé­ny, chytla­vý pří­běh a téma­tic­ky dob­ře zvo­le­nou hud­bu, nád­her­né kuli­sy a ješ­tě dal­ších pár věcí na víc, kte­ré má správ­ný vel­ko­film mít a Gladiátor vel­ko­fil­mem roz­hod­ně je….

Tak na co tedy čekat, ať paprsky Slunce odrá­že­ní se od ostří meče a osl­ní nepřá­te­le, ať ti, kte­ří si to zaslou­ží pohléd­nout na krev vyté­ka­jí z ran na jejich těle a spra­ve­dl­nos­ti je uči­ně­no zadost….

 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení9. března 2019 Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení Piráti potřetí. Tentokrát je ve hře život Jacka Sparrowa, návrat kapitána Barbarossy, vztah Willa a Elizabeth, srdce Davy Jonese, zákeřné plány lorda Becketta, vypuštění bohyně Kalypsó, […]
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo22. února 2019 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo Podle pověsti křižuje Karibikem tajemná loď s černými plachtami a prokletou posádkou, která je vedena kapitánem tak zvráceným, že jej samo peklo vyplivlo zpět. Jednoho večera připluje […]
  • Strážci Galaxie - 80 %30. července 2014 Strážci Galaxie - 80 % Když před dlouhými šesti lety se Marvel rozhodl, že začne vyrábět filmy sám. Před tím dával pouze licence. Od jiných producentů (X-men, Spider-man) zjistil, že cizí vydělávají na jeho […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Strážci Galaxie na Blu-ray7. ledna 2015 Strážci Galaxie na Blu-ray Jeden z Vánočních dárků, které jste si před Vánoci koupit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kteří jsou každý z jiné planety. Mezi nimi je i mýval i strom a samozřejmé lidský potomek […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Strážci Galaxie - první dojem30. července 2014 Strážci Galaxie - první dojem James Gunn natočil nové Star Wars. Tentokrát se stromem jako Žvejkalem. Strážci Galaxie jsou taková letní zábavná oddychovka s mnoha popkulturními odkazy na 80. léta. Peter Quill je […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Noe - 50 %30. března 2014 Noe - 50 % Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodinu umí postarat, a když je potřeba, dokáže ji ubránit i před nebezpečím. Mouše by neublížil, ale zlé lidí dokáže udolat bez ohledu na […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *