Čtvrtečník - 15. dubna 2004


Do kin ten­to týden vstu­pu­jí fil­my Petr Pan, Šílený ran­de, Choking hazard, Ztracen v La Mancha a Zloděj živo­tů.

Petr Pan

Ve starém domě upro­střed Londýna vyprá­ví malá Wendy Darling kaž­dou noc svým bra­t­rům kou­zel­né pohád­ky o šer­míř­ských sou­bo­jích, úžas­ných dob­ro­druž­stvích a hrů­zostraš­ném kapi­tá­no­vi Hookovi. Děti se ale samy sta­nou hrdi­ny ješ­tě dale­ko vět­ší­ho dob­ro­druž­ství, když do jejich poko­je jed­né noci vlét­ne Petr Pan a zave­de je skr­ze roz­zá­ře­nou noč­ní oblo­hu až do kou­zel­né Země Nezemě. Wendy a její brat­ři si začí­na­jí spo­lu s Petrem Panem a Ztracenými chlap­ci uží­vat nový život, ve kte­rém nepla­tí žád­ná pra­vi­dla dospě­lých. Během dob­ro­druž­ných stře­tů s nebez­peč­ný­mi pirá­ty, zákeř­ný­mi moř­ský­mi pan­na­mi, obrov­ským kro­ko­dý­lem a hrůz­ným kapi­tá­nem Hookem pozná­va­jí, co v nich ve sku­teč­nos­ti je. Konflikt Petra Pana a kapi­tá­na Hooka se mezi­tím blí­ží k roz­ho­du­jí­cí­mu sou­bo­ji.

Šílený ran­de

Ted pra­cu­je ve vyda­va­tel­ství, ale není spo­ko­je­ný se svou pozi­cí a chce postou­pit. Proto mu při­jde vhod pozvá­ní na par­ty, kte­rá se koná v domě jeho šéfa. A není vše - líbí se mu navíc šéfo­va dce­ra Lisa, tak­že chce tuto pří­le­ži­tost dvoj­ná­sob­ně vyu­žít. Vubec ale netu­ší, že jeho plá­ny mohou zma­řit ostat­ní hos­té sou­kro­mé­ho večír­ku. Další pře­kva­pe­ní ho čeká, když se sezná­mí s čer­nou ovcí rodi­ny - Lisiným bra­t­rem Redem, kte­ré­ho nahá­ní míst­ní dro­go­vý dea­ler. Vzniká z toho pěk­ný cha­os a má co dělat, aby dal všech­no do pořád­ku.

Choking hazard

S ter­mí­nem Choking Hazard při­šel hrač­kář­ský prů­my­sl. Označují se tak malé sou­část­ky výrob­ku, kte­ré by dítě­ti moh­ly zasko­čit v hrdle. Něco podob­né­ho se sta­ne i hlav­ním hrdi­nům horo­ro­vé kome­die stej­né­ho názvu. Poklidně se sešli v mote­lu Halali na kur­zu sle­pé­ho filo­zo­fa dok­to­ra Reiniše, kte­rý jim měl pomo­ci nelézt smy­sl živo­ta, ale mís­to toho o svůj život muse­jí bojo­vat. Z lesa se vyno­ří zom­bie mys­liv­ci a loví sla­bé kusy. Což naši účast­ní­ci smys­lo­ži­vot­ní­ho kur­su roz­hod­ně jsou. Je to přes­ně tak, jak tvr­dí výrob­ci hra­ček: I ty nejmen­ší věci mohou člo­vě­ku zasko­čit. V hlav­ních rolích prv­ní čes­ké zom­bie kome­die, kte­rou mají na svě­do­mí tvůr­ci kul­tov­ní­ho krát­ké­ho fil­mu „Byl jsem mla­dist­vým inte­lek­tu­á­lem“, se obje­ví Jaroslav Dušek a Jan Dolanský (Perníková věž).

Ztracen v La Mancha

Zhruba deva­de­sá­ti­mi­nu­to­vý doku­ment o začát­ku natá­če­ní fil­mu Muž, kte­rý zabil Dona Quijota. O fil­mu, kte­rý se sho­dou něko­li­ka nešťast­ných náhod nikdy nena­to­čil. Režisérem zamýš­le­né­ho pro­jek­tu je Terry Gilliam, člen mon­ty­py­tho­nov­ské par­tič­ky.

Zloděj živo­tů

V Montrealu řádí nepo­la­pi­tel­ný maso­vý vrah, jehož základ­ní fin­tou je, že doká­že lsti­vě pře­jí­mat identi­tu svých obě­tí. Místní pol­do­vé nevě­dí kudy a jak dál, a tak musí do akce nastou­pit agent­ka FBI Angelina Jolieová, spe­ci­a­list­ka na sesta­vo­vá­ní psy­cho­lo­gic­kých por­trétů zlo­čin­ců. Tvář vraž­dí­cí­ho cha­me­le­o­na začí­ná vystu­po­vat z přítmí.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Šílený rande3. května 2004 Šílený rande Tak tu máme další komedii, která sice není tak strašná, jak jí oficiální kritiky strhaly, ale je to prostě tuctový průměr. Šílený rande má daleko do profesionálních komedií, ze kterých […]
  • Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech)6. července 2018 Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech) I když se to ve filmu Muž, který zabil Dona Quijota stane, nikdo nemůže pochybovat, že takový rytíř nezmizí jen tak ze světa. Jednak je to představitel rytířských ctností, jednak je to […]
  • Ztracen v La Mancha30. dubna 2004 Ztracen v La Mancha Film o filmu, který nikdy (bohužel) nevznikl. Alespoň do té doby, než ho Terry Gilliam bude opět chtít natočit a dostane na něj peníze. Děj tohoto dokumentu se odehrává ve Španělsku, […]
  • Sametoví vrazi31. ledna 2005 Sametoví vrazi Po Milencích a vrazích přichází do kin další "vražedný" film vzešlý ze spolupráce s Českou Televizí. Sametoví vrazi jsou ovšem zcela jiná, daleko drsnější a bohužel reálnější záležitost. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • PETR PAN16. dubna 2004 PETR PAN OBSAH Ve starém domě uprostřed Londýna vypráví malá Wendy Darling každou noc svým bratrům kouzelné pohádky o šermířských soubojích, úžasných dobrodružstvích a hrůzostrašném kapitánovi […]
  • Kráska v nesnázích1. září 2006 Kráska v nesnázích Očekávaný další film Jana Hřebejka je na světě. Kráska v nesnázích spatřila světlo světa na filmovém festivalu v Karlových Varech a právem se dočkala velmi nadšeného přijetí u […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Děsnej doják10. července 2012 Děsnej doják A je tu další recenze! Další film od Wayansových bratrů s názem Date Movie (Děsnej doják)! Film Děsnej doják z roku 2006 je o mladé ženě jménem Julia Jones. Kvůli tomu jak […]