Alien vs. Predator - Anderson nepřekvapil...

avp004

Tak si říkám, že Hollywood už zřej­mě nadob­ro ztra­til zájem o něco, čemu se říká „plno­hod­not­né roz­vrstve­ní námě­tu“. Kdy fil­ma­ři ze zámo­ří koneč­ně pocho­pí, že k vytvo­ře­ní kva­lit­ní­ho pokra­čo­vá­ní nesta­čí jen tuc­ty skvě­lých počí­ta­čo­vých efek­tů a neko­neč­né omí­lá­ní úspěš­né­ho zákla­du?

Vetřelecká série pat­ří již od pra­dáv­na ke kla­si­kám horo­ro­vé sci-fi a to samé by se dalo říci i o dvo­ji­ci fil­mo­vých Predátorů. Proto je pro mě cel­kem nepo­cho­pi­tel­né, jak je mož­né, aby byla tak cen­ná lát­ka v podo­bě spo­leč­né­ho preque­lu svě­ře­na muži, jenž toho na plát­ně pří­liš nepřed­ve­dl - byť pří­le­ži­tos­tí měl haba­děj. Kdo ví, na čem před­ní před­sta­vi­te­lé 20th Century Fox momen­tál­ně líta­jí, ale při obsa­zo­vá­ní reži­sér­ské a scé­náris­tic­ké sto­lič­ky muse­li být nej­spí­še pod vli­vem něja­ké sil­né omam­né lát­ky. A pokud ne, tak tahle spo­leč­nost zaměst­ná­vá lidi, kte­ří mají něja­kou „ALIENÍ a PREDÁTOŘÍ“ myto­lo­gii úpl­ně na háku. Silně totiž pochy­bu­ji, že si někdo rozum­ný četl Andersonův scé­nář před začát­kem natá­če­ní, pro­to­že kdy­by tomu tak bylo, jis­tě by nedo­šlo na jeho rea­li­za­ci.

Jestli Anderson v prů­bě­hu natá­če­ní tvr­dil, že je obrov­ským fanouš­kem výše zmí­ně­ných sci-fi, výsled­ný pro­dukt jeho sna­že­ní lze chá­pat jako hod­ně dra­hý žert. Snímek by mohl mít klid­ně podti­tul „Zmasakrování kul­tu“.

Ono to mož­ná vypa­dá tak, že nemám reži­sé­ra Andersona pří­liš v obli­bě (kdo četl člá­nek o Resident Evil, asi ví, o čem mlu­vím) a že se v recen­zích na jeho titu­ly záměr­ně vyží­vám, ale ve sku­teč­nos­ti je to jinak. Přece nebu­du spí­lat reži­sé­ro­vi, kte­rý mě v kaž­dém svém novém poči­nu pře­svěd­ču­je o tom, jak vel­ké pro­blémy má s vyu­ží­vám slib­né­ho poten­ci­á­lu zpra­co­vá­va­né­ho námě­tu.

Více na Kritiky.cz
NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA Roztomilý debut o tom, co se stane, když se dívka, jež nemůže zapomenout, spřátelí s mužem...
Dobyvatelé ztracené archy (Indiana Jones) - Jak to vlastně začalo Když George Lucas natočil v roce 1977 Hvězdné Války, tak se rozhodl i jeho kamarád Steven Spie...
MasterChef Česko řada II. díl 21 Díl z 2.11.2016....
Ta třetí „Mánek jede za Mildou, plné oči a plné srdce nejasných a vzrušujících podobenství.“ (st...
Michael Szatmary o starobe ...

Hlavní hrdin­kou fil­mu je sym­pa­tic­ká (leč nevý­razná) čer­noš­ka Alexa Woodsová, kte­rá při­jí­má lukra­tiv­ní nabíd­ku mili­o­ná­ře Weylenda a jež se i přes jis­té počá­teč­ní roz­po­ry stá­vá vedou­cí spe­ci­ál­ní expe­di­ce míří­cí do zapo­me­nu­tých a sně­hem pokry­tých pus­tin antark­tic­kých ledov­ců. Vše má však svůj důvod a něko­li­ka­člen­ný tým neces­tu­je na stu­de­ný jih jen tak ze sran­dy. Podle Weylenda a tepel­ných sním­ků z jeho dru­ži­ce se v tam­ních oblas­tech nalé­zá sta­rý egyptsko-májsko-aztécký palác. Když naši hrdi­no­vé dora­zí na mís­to, odkud je od sta­nu­tí v útro­bách his­to­ric­ké­ho skvos­tu dělí jen něko­lik sto­vek ver­ti­kál­ních met­rů skr­ze tuhý ledo­vec, nará­ží na prv­ní nemi­lé pře­kva­pe­ní - hlu­bo­ký tunel svěd­čí o tom, že už je někdo před­bě­hl. Weyland se s tou­to sku­teč­nos­tí nechce smí­řit, a tak i přes­to naří­dí, aby bylo pokra­čo­vá­no v sestu­pu.

To je však zásad­ní chy­ba, pro­to­že jakmi­le expe­di­ce dosáh­ne své­ho cíle a ocit­ne se upro­střed sple­ti­té­ho kamen­né­ho palá­ce, ces­ta zpět začí­ná poma­lu nabý­vat nere­ál­ných měří­tek. Skupina nej­růz­něj­ších horo­lez­ců a věd­ců - byť zde při­šla za zce­la jiným úče­lem - brzy zjiš­ťu­je, že jejich zaví­tá­ní zde bylo dlou­ho dopře­du plá­no­vá­no. Vajíčka s face-huggery a plno poten­ci­ál­ních nosi­te­lů embrya před­zna­me­ná­va­jí jedi­né… Predátoři budou mít co lovit!

Základní dějo­vá osno­va Andersonova sním­ku je sice jed­no­du­chá, ale na dru­hou stra­nu i poměr­ně ambi­ci­óz­ní z hle­dis­ka vyu­ži­tí atmo­sfé­ry. Režisér Mortalu Kombat si však v tom­to ohle­du počí­ná veli­ce nepře­svěd­či­vě, a zatím­co scé­ny ode­hrá­va­jí­cí se nad ledov­cem zvlá­dá ješ­tě cel­kem dob­ře a dává jimi úspěš­ně vzpo­me­nout na slav­ný sur­vi­val horor Věc, jakmi­le naši hrdi­no­vé zamí­ří do tajem­né­ho palá­ce, stá­vá se Anderson podob­ně jako posta­vy v jeho scé­ná­ři obě­tí klaus­tro­fo­bic­ké­ho blu­diš­tě. A tak jestli­že úvod­ní část mohu hod­no­tit jenom klad­ně, pro­to­že se v ní vývoj udá­los­tí neže­ne nikterak kupře­du, zby­lých čty­ři­cet minut jako by z oka vypadlo něja­ké­mu ukva­pe­né­mu sestři­hu. Podobně jako v Resident Evil, i zde vymí­ra­jí hrdi­no­vé jak na běží­cím páse a vět­ši­na z nich zhy­ne během prv­ních pěti minut dru­hé půle. Andersonova nekom­pro­mis­nost vůči počtům lid­ských zástup­ců je sice na jed­nu stra­nu sym­pa­tic­ky neholly­wo­od­ská, kdy­by se ale reži­sér zamě­řil radě­ji na postup­né ukra­jo­vá­ní, byl by výsle­dek o mno­ho lep­ší a jis­tě i horo­ro­věj­ší.

Více na Kritiky.cz
JINDŘICH SKOKAN (JAKUB) Narozen 2004. Navštěvuje 7. třídu základní školy; má rád divadlo, sport všeho druhu (pravi...
Terapie III. - EPIZODA 4: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana ...
Game of Thrones | Season 8 Episode 1 | Inside the Episode (HBO) ...
GTA V (PC) – recenze Tak jsem se dočkal. Už 14 dní hraju GTA V. Nedivím se tomu, že tvůrci hry chtěli pro počíta...
Solaris Chcete vidět Clooneyo zadek? Tak na to jdete, ale o tom to vůbec není tento film.......

Druhým fak­to­rem, kte­rý mě ke kon­ci vysta­vo­val vel­mi blíz­ko pomy­sl­né­mu infark­tu, bylo vyso­ké IQ ústřed­ních hrdi­nů. To, co posta­vy toho­to fil­mu doká­ží vyde­du­ko­vat z něko­li­ka­mi­nu­to­vé­ho poby­tu v potem­ně­lé kob­ce plné sta­ro­dáv­ných hie­ro­gly­fů a jiných obráz­ků, je hod­né dlou­hé­ho potles­ku a tuč­né­ho zápi­su do Guinessovy kni­hy rekor­dů. Způsob, jakým se reži­sér sna­ží divá­kům vysvět­lit prv­ní vzta­hy mezi lid­mi a vesmír­ný­mi mon­st­ry, je neje­nom těž­ko stra­vi­tel­ný, ale před­ně pak kýčo­vi­tý a zalo­že­ný na vycu­cá­vá­ní ze vzty­če­né­ho pro­střed­níč­ku. Hrdinům se linou z úst věty, jejichž ničí­cí schop­nos­ti jsou mno­hem účin­něj­ší než kyse­li­na v žilách vetřel­ců a kte­ré doká­ží ve spo­ji­tos­ti s celou řadou rádo­by pře­kva­pi­vých momen­tů sra­zit ten­to sní­mek mno­hem hlou­bě­ji, než kde se nachá­zí samot­ný his­to­ric­ký palác.

Vrcholem toho vše­ho je poté pasáž, v níž se Alexa roz­hod­ne řídit pod­le pra­vi­dla „Mým pří­te­lem je nepří­tel mého nepří­te­le“. Ačkoliv vám nemůžu blí­že spe­ci­fi­ko­vat, v němž se ten­to tah odra­zí, neboť bych vás ochu­dil o klí­čo­vý moment celé­ho dob­ro­druž­ství, věř­te mi, že takhle nasra­ný jsem v kině snad ješ­tě nebyl. Jestli tohle mys­lí Anderson váž­ně, tak si o něm mys­lím svo­je. Ne… tohle pře­ce nemů­že mys­let váž­ně – vždyť tohle je výsměch celé­mu pre­dá­tor­ské­mu plémě.

Pár ori­gi­nál­ních momen­tů, „thin­gov­ský“ roz­jezd v opuš­tě­né ves­ni­ci, skvě­lé tri­ky a roz­mách­lý závěr, jaký nemá v his­to­rii před­loh obdo­by. To je asi tak všech­no, co tenhle film drží lehce nad vodou. Koneckonců ani sou­bo­je mezi pre­dá­to­ry a vetřel­ci nefun­gu­jí dle před­stav a díky zma­te­né Andersonově režii, k čemuž jis­tou měrou při­spí­vá i tma, v jejichž spá­rech se celý pří­běh ode­hrá­vá, nena­bí­zí nic svě­to­bor­né­ho, nic, co by doká­za­lo zvý­šit divá­ko­vu stag­nu­jí­cí pozor­nost. A i když jsou efek­ty o tří­du lep­ší než ve čtvr­tém díle Vetřelce, žád­né tri­ko­vé orgie se roz­hod­ně neko­na­jí. Výjimkou je snad pou­ze dese­ti­mi­nu­to­vé vyvr­cho­le­ní, v němž se ke slo­vu dostá­vá ali­e­ní krá­lov­na. Tahle sek­ven­ce str­čí hra­vě do kapsy veš­ke­ré před­cho­zí minu­ty a při jejím sle­do­vá­ní ale­spoň na oka­mžik zapo­me­ne­te, jak nelo­gic­ký celý sní­mek vlast­ně je.

Více na Kritiky.cz
Království nebeské - recenze Po rozvláčné Troje, katastrofickém Králi Artušovi a rozporuplně přijatém Alexanderovi, při...
Titulky k Medici: Masters of Florence S02E07 - Betrayal Dnes se podíváme, jaký vymyslí Pazziovi plán, jak se zbavit Medicejů. Stranou nezůstane ani p...
Akta X - Můj boj 1 (My Struggle) - S10E01 - Akta X jsou zpátky, nebo ne? Fenomén, jeden z nejúspěšnějších pořadů, kultovní seriál, který má i po 13 letech od p...
Telefonní seznam ...
Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen...

Celkově vza­to nepřed­sta­vu­je Alien vs. Predator nikterak roz­po­ru­pl­ný titul. Nejedná se o žád­né pře­kva­pe­ní, pro­to­že tenhle výsle­dek se dal vlast­ně i oče­ká­vat. Pokud jste nená­roč­ní divá­ci a celý ten hum­buk oko­lo Predátorů a Vetřelců až tak moc neže­re­te, pak nevy­lu­ču­ji, že se může­te u toho­to kous­ku i solid­ně poba­vit. Ti ostat­ní, nechť odvrá­tí svůj zrak jiným smě­rem a rych­le zapo­me­nou na to, že něja­ký prequel k těm­to kla­si­kám vůbec exis­tu­je.

Na ten­to film může­te jít do kina , od 04.11. 2004, s nej­vět­ším pano­ra­ma­tic­kým plát­nem v Praze

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Jméno růže25. března 2009 Jméno růže Jméno růže je dobrý film, leč kvalit literární předlohy nedosahuje. To je věta, kterou asi zaslechnete, když se někoho optáte na názor na výše zmiňovaný snímek.Nevím, předlohu jsem bohužel […]
  • Hvězdná pěchota22. ledna 2005 Hvězdná pěchota Kvalitní sci-fi od samotného Roberta A. Heinleina – to se musí vidět. Tento film vznikl už hodně, hodně dávno. Přesto se k němu pořád rád vracím. Naposledy jsem jej viděl asi před dvěma […]
  • 200804051445 Double12. dubna 2008 SERENITY  Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […]
  • ALIEN RESURRECTION VETŘELEC: VZKŘÍŠENÍ12. ledna 2004 ALIEN RESURRECTION VETŘELEC: VZKŘÍŠENÍ Docela rád bych věděl, proč komunistická cenzurní mašinérie tenkrát na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let radostně uvedla do českých kin horror Vetřelec, zatímco Hvězdné války směly […]
  • Život je krásný10. srpna 2005 Život je krásný V roce 1997 natočil Ital Roberto Benigni film Život je krásný, se kterým dobyl Hollywood a po zásluze získal Oskara za nejlepší neanglicky mluvený film, nejlepšího herce (Robert Benigni […]
  • Gravitace na Blu-ray26. dubna 2015 Gravitace na Blu-ray V minulém roce šly do kin dva sci-fi filmy, které byly velice úspěšné. Nolanův Interstellar a Cuarónova Gravitace. Každý z těchto filmů má své odpůrce i příznivce. Gravitace je hodina a […]
  • Osudový dotek7. února 2005 Osudový dotek A tak jako v rádiích nehrají ty nejkvalitnější skladby, tak jako v televizích neběží ty nejkvalitnější pořady, tak se do kin také nevpouštějí ty nejkvalitnější a nejzásadnější filmy. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *