ALIEN RESURRECTION VETŘELEC: VZKŘÍŠENÍ

Docela rád bych věděl, proč komu­nis­tic­ká cen­zur­ní maši­né­rie ten­krát na pře­lo­mu sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých let radost­ně uved­la do čes­kých kin horror Vetřelec, zatím­co Hvězdné vál­ky smě­ly být aso­ci­o­vá­ny jen se zbroj­ní pro­pa­gan­dou Varšavské smlou­vy. Jestlipak tyto řád­ky čte někte­rý z čle­nů „kul­tur­ní“ schva­lo­va­cí komi­se, kte­ré na teh­dej­ší pra­vi­del­né schůzi kolek­tiv­ně (tak nějak si jejich „prá­ci“ před­sta­vu­ji) při­padla obluda, před níž není úni­ku, při­ja­tel­ná, zatím­co vítěz­ství svo­bod­né­ho ducha nad vojen­ským dik­tá­to­rem niko­liv? Asi nečte, tako­ví lidé se vždyc­ky ohá­ně­li pokro­kem plá­no­vi­tým, niko­liv sku­teč­ným, jako je Internet a potaž­mo náš Pes a Hnidopich.

AR LogoAR LogoHnidopichALIEN RESURRECTION
VETŘELEC: VZKŘÍŠENÍ
 Recenzuje Sid Páral, Kalifornie1. pro­sin­ce 1997
Brandywine & 2th Century Fox, USA 26. lis­to­pa­du 1997, R, sci-fi horror, 108 minut, Česko 15. led­na 1998
Režie:Jean-Pierre Jeunet
Hrají:Sigourney Weaver, Winona Ryder, Dominique Pinon, Ron Perlman, Gary Dourdan, Michael Wincott, Kim Flowers, Dan Hedaya, J.E. Freeman, Brad Dourif, Raymond Cruz, Leland Orser, Carolyn Campbell, Marlene Bush, David St. James, Rodney Mitchell, Robert Faltisco, David Rowe, Garrett House, Rod Damer, Mark Mansfield, Daniel Raymont, Chip Nuzzo, Steven Gilborn, Robert Bastens, Rico Bueno, Alex Lorre, Ronald Ramessar, Nicole Fellows, Tom Woodruff Jr., Joan LaBarbara, Archie Hahn.

Docela rád bych věděl, proč komu­nis­tic­ká cen­zur­ní maši­né­rie ten­krát na pře­lo­mu sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých let radost­ně uved­la do čes­kých kin horror Vetřelec, zatím­co Hvězdné vál­ky smě­ly být aso­ci­o­vá­ny jen se zbroj­ní pro­pa­gan­dou Varšavské smlou­vy. Jestlipak tyto řád­ky čte někte­rý z čle­nů „kul­tur­ní“ schva­lo­va­cí komi­se, kte­ré na teh­dej­ší pra­vi­del­né schůzi kolek­tiv­ně (tak nějak si jejich „prá­ci“ před­sta­vu­ji) při­padla obluda, před níž není úni­ku, při­ja­tel­ná, zatím­co vítěz­ství svo­bod­né­ho ducha nad vojen­ským dik­tá­to­rem niko­liv? Asi nečte, tako­ví lidé se vždyc­ky ohá­ně­li pokro­kem plá­no­vi­tým, niko­liv sku­teč­ným, jako je Internet a potaž­mo náš Pes a Hnidopich.

Ripley CloneVetřelec je sci­fis­tic­ký feno­mén, ať už jako film, nebo jeho hlav­ní nelid­ská posta­va. Ze všech dosud před­ve­de­ných scé­ná­řů setká­ní s mimo­zem­ským živo­tem mi vždy zda­le­ka při­pa­dal nej­vě­ro­hod­něj­ší a nej­prav­dě­po­dob­něj­ší, tře­ba­že jis­tě ne nej­ví­ce oče­ká­vá­ní­hod­ný. Omezování fil­mo­vých mimo­zemš­ťa­nů na antro­po­i­dy s pocho­pi­tel­ný­mi sche­ma­ty myš­le­ní jsou nako­nec stej­ně ome­ze­ná, jako roz­počty pro­du­cen­tů, tak­že pak i kra­ji­na na všech pla­ne­tách se nápad­ně podo­bá již­ní Kalifornii (tím mě vytá­čí zejmé­na Star Trek). SkutečnéBurster ome­ze­ní si bez­tak nosí­me kaž­dý ve vlast­ní hla­vě - je to naše koneč­ná před­sta­vi­vost. Co takhle jed­nou rasa, kte­rá nám nero­zu­mí, my nero­zu­mí­me jí, ničím si nepře­ká­ží­me a nemá­me si co říci, jakož i nesto­jí­me o vzá­jem­né či jed­no­stran­ně pojí­dá­ní? Obracíme oči do hloub­ky gala­xie, zatím­co se nezdá, že bychom byli postu­po­va­li kam­ko­liv kupře­du s hmy­zí­mi spo­le­čen­ství­mi nebo tře­ba del­fí­ny -- tedy, dokud je pros­tě nevy­těs­ní­me. Já vím, z toho kasov­ní trhák nebu­de...

BettyTakže mi dovol­te, abych se vrá­til k Vetřelci. Jeho jedi­ným hna­cím momen­tem je (ve sku­teč­nos­ti vel­mi lid­ský) instinkt zacho­vá­ní jedin­ce i rodu. I v rovi­ně fil­mo­vé­ho díla osvěd­či­lo téma vel­mi prud­kou, agre­siv­ní živo­ta­schop­nost, a jaxe posled­ní dobou jeví, i plod­nost. Donedávna tri­lo­gie Alien, Aliens, Alien3 vyka­zo­va­la všech­ny zna­ky čaje tro­já­ku, až jsme ji zača­li pova­žo­vat pros­tě za dal­ší z mno­ha. Původní nový moment byl pokra­čo­vá­ní­mi postup­ně lou­ho­ván a úspěch prv­ní­ho dílAdult Alienu jed­no­du­še pro­sák­nul do všech dal­ších.
Ale ouha -- tahle uko­lé­bav­ka je ta tam s pří­cho­dem čtvr­té­ho dílu. Samozřejmě se nám auto­ři nesna­ží uká­zat něco nové­ho -- a v tom je síla. Pokud si počá­teč­ní sním­ky vyhrá­ly s tem­ný­mi, názna­ko­vý­mi zábě­ry oblu­dy, kde nej­vět­ší pákou na divá­ko­vu psy­chi­ku je jeho vlast­ní před­sta­vi­vost, dneš­ní Vzkříšení je zalo­že­no na prin­ci­pu full fron­tal nudi­ty -- vetřel­ce v plné čel­ní naho­tě. Těžiště nej­hlub­ší­ho horro­ru a děsu se důmy­sl­ně pře­su­nu­lo do (ale­spoň nave­nek) lid­ských akté­rů dra­ma­tu.

In a corridorKaždý ze všech dosa­vad­ních [prý se chys­tá 5 (1998/9) a 6 (2000)!] dílů sto­jí a padá s posta­vou poru­či­ce Ellen Ripley (Sigourney Weaver). Jednička ji vlast­ně „udě­la­la“ v troj­ce nám na kon­ci umře­la, dokon­ce se pro­slý­cha­lo, že Weaver měla vyhlí­dek na neko­neč­ná pokra­čo­vá­ní Vetřelce plné zuby a trva­la na bez­pod­mí­neč­né smr­ti své posta­vy...
No nic, máme ji zpát­ky, po 200 letech fil­mo­vé­ho času, naklo­no­va­nou z krev­ních vzor­ků. Ono klo­no­vá­ní je jed­ním z hlav­ních a taky po prav­dě řeče­no nej­o­še­met­něj­ších dějo­vých prv­ků (viz Rejpání). Dále tu máme nezbyt­noWomen supremacyu (poslé­ze rych­le se ten­čí­cí) sku­pi­nu drs­ných dob­ro­dru­hů, v tom­to pří­pa­dě vesmír­ných paše­rá­ků Vriesse (Dominique Pinon), Johnera (Ron Perlman), Christie (Gary Dourdan), Elgyna (Michael Wincotta) atd. Vynikající je dal­ší sil­ná žen­ská role, Annalee Call (Winona Ryder). Tato pove­de­ná par­ta se živí odchy­tá­vá­ním kos­mic­kých lodí na dál­ko­vých tra­sách a pro­dá­vá­ním uspa­ných podchla­ze­ných čle­nů posádek a pasa­žé­rů vojá­kům -- na poku­sy.

KitchenDěj je zasti­hu­je při jed­né tako­vé trans­ak­ci s týmem gene­rá­lem Pereze (Dan Hedaya) a dok­to­rů Wrena (J.E. Freeman) a Gedimana (Brad Dourif), kte­ří mají blí­že nespe­ci­fi­ko­va­né cíle s cel­kem nezná­mým (tedy nám, divá­kům, o něco zná­měj­ším) mimo­zem­ským živo­či­chem, k jehož výzku­mu a vývo­ji potře­bu­jí, ehm, lid­ský mate­ri­ál. Ripley je zpo­čát­ku jen ved­lej­ším pro­duk­tem poku­sů, jak se uká­že, v mno­hém smě­ru mimo­řád­ným, pře­kva­pi­vým a pod­ce­ňo­va­ným. Situace se změ­ní, když se vetřel­ci pod­le (naše­ho) oče­ká­vá­ní vymknou kon­t­ro­le a ovlád­nou obrov­skou kos­mic­kou loď, na ktSurfacingeré se vojen­ská labo­ra­toř nachá­zí. Naše par­ta paše­rá­ků se tak oci­tá v pas­ti, kte­rá se pod auto­pi­lo­tem v sou­la­du s napro­gra­mo­vá­ním vydá­vá na základ­nu i se svým smr­to­nos­ným obsa­hem. Základnou je pla­ne­ta Země, jis­tě ne nej­vhod­něj­ší výběh pro naše zvi­řát­ka.

Obludy, tem­né chod­by obro­vi­té­ho korá­bu, blá­ho­vé, postup­ně umí­ra­jí­cí lidi jsme už vidě­li před­tím. Toto je čtvr­tý film popi­su­jí­cí, jak zou­fa­lí lidé chtě­jí utéct a ono to nejde. Kupodivu smy­sl tomu dává prá­vě Ripley, kte­rá si všech­ny své před­cho­zí zážit­ky pama­tu­je. V jed­nom momen­tě se jí Johner ptá:
   - Hej, Ripley... sly­šel jsem že jsi, jako, na tyd­le věci nara­zi­la už dřív.
   - No jo.
   - Teda. No a, jako, co jsi udě­la­la?
   - Umřela jsem.

Zkušenost s vetřel­ci a lid­mi sna­ží­cí­mi si pou­žít je pro svo­je cíle z Ripley udě­la­la cyni­ka. Genetické inže­nýr­ství z ní udě­la­lo cosi dal­ší­ho. Má blíž k lidem, kte­ří jí při­šli do ces­ty, nebo k mimo­zem­ským tvo­rům, kte­ří jí vdě­čí za svou exis­ten­ci?
Clone 5Herecky s násko­kem vedou obě žen­ské posta­vy, muži jsou v tom­to fil­mu zastí­ně­ni do rolí plo­sko­le­bých knech­tů, snad až na výjim­ku cha­risma­tic­ké­ho dok­to­ra. Postavu dospě­lé­ho stá­dia vetřel­ce již tra­dič­ně ztě­les­nil Tom Woodruff, tře­ba­že počí­ta­čo­vých ani­ma­cí je stej­ně vel­ké množ­ství, např. pod vodou plo­vou­cí bes­tie.

Přes posi­tiv­ní hod­no­ce­ní, jež fil­mu dle mého názo­ru nále­ží, trou­fám si při­po­me­nout, že se jed­ná o depre­siv­ní, násil­ný horror, důvod­ně mlá­de­ži nepří­stup­ný.
Jak pro­zra­di­li v doku­men­tár­ním pořa­du, kAnnalee Callterý jsem sle­do­val v tele­vi­zi, tvůr­ci si dali za cíl při­mět pub­li­kum, aby celé před­sta­ve­ní pro­ži­lo v tran­su na hra­ně seda­dla, kdy ztem­ně­lým sálem tají­cím dech pro­sví­ta­jí jen bílé kot­ní­ky divác­kých pěs­tí zaťa­tých děsem. Upřímně při­zná­vám, že se jim to v pod­sta­tě poda­ři­lo, a jed­no­znač­ně Vetřelce: Vzkříšení pro­hla­šu­ji za nej­pů­so­bi­věj­ší film toho­to roku.

Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT


HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Alien LovePo shléd­nu­tí fil­mu jsem si pře­če­tl i úryv­ky skrip­tu. Smutně kon­sta­tu­ji, že asi nikdy neu­vi­dím scé­ny, kte­ré ame­ric­ká cen­zu­ra shle­da­la pří­liš­ný­mi. Zajímalo by mne, jak to je/bude s čes­kou ver­zí? Například scé­na intim­ní­ho sty­ku Ripley s vetřel­cem...
 • Jakpak to, že s lékař­ský­mi nástro­ji to není stej­né jako s nožem Annalee?
 • Proč 200 let od Vetřelce 3? Dvacet by doce­la sta­či­lo. Za dvě sto­le­tí (plus ješ­tě nejmíň 2 od sou­čas­nos­ti) tech­no­lo­gic­ké­ho vývo­je by člo­věk oče­ká­val jis­tý pokrok. Vojáci? Kdepak byly zbra­ně a sys­témy vele­ní v roce 1597? Nedostatek inven­ce nutí fil­mo­vé tvůr­ce lpět na ruč­ních zbra­ních naše­ho sto­le­tí jako defi­ni­tiv­ní výzbro­ji příští­ho milé­nia. Přitom loď má jas­ně umě­lou gra­vi­ta­ci. V úzkém paprsku by tako­vá věc tro­pi­la pěk­nou spoušť, nemys­lí­te?
 • Který plo­sko­le­bec by nechal loď napro­gra­mo­va­nou k návra­tu na Zemi, když auto­de­struk­ce je dale­ko logič­těj­ší? Loď o pří­tom­nos­ti vetřel­ců „vědě­la“ a sama se pro­hlá­si­la za neo­by­va­tel­nou. Inu, pak bychom nemě­li žád­ný film.
 • Když seže­ru pyt­lík dia­man­tů, nechám si ode­brat krev a z ní pokro­ko­ví věd­ci naklo­nu­jí brat­říč­ka, bude mít v bříš­ku pyt­lík dia­man­tů? Dost na tom, že si bude pama­to­vat celý můj před­cho­zí život jako svůj.
 • Ani jeden ze všech vetřel­čích fil­mů neu­ka­zu­je ani názna­kem, že by potvůr­ky jed­ly. Rostou jako z vody.
 • Nejspíš už mi měk­ne mozek. Tohle je dru­hý film v lis­to­pa­du, kte­ré­mu dávám MUSÍTE VIDĚT...

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray9. srpna 2015 Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray Tak nám zbývá zrecenzovat poslední díl Vetřelců. Když je teď v televizi opakování, tak si člověk může připomenout to, co nás čeká ve prozatím poslední 4. díle. V roce 1997 se v první […]
 • ztraceny svet0027. března 2005 Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju? Když Steven Spielberg s úspěchem zfilmoval Crichtonův Jurský park, řekl si asi, proč to nezkusit i s jeho pokračováním. Opět kontaktoval firmu Industrial Light & Magic svého kamaráda […]
 • Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %4. ledna 2013 Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen že poslouchá a obětavě se snaží aportovat hozené předměty, ale dokáže po své smrti opět […]
 • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
 • Chappie [50%]13. března 2015 Chappie [50%] Už dlouho se mi nestalo, aby ve mě film zanechal tak rozporuplné emoce. Nový talent Neil Blomkamp, který byl před lety spojován s adaptací herní série Halo aniž by se předvedl jakýmkoliv […]
 • Hitchcock - 40%20. ledna 2013 Hitchcock - 40% Film debutanta  Sachy Gervase Hitchcock je není až tak dobrý. Spíše by se, kdyby to bylo v Česku, dalo nazvat, že to je jenom televizní inscenace. Nejen, že se pouze o prostory […]
 • n200902052011 Dav6. února 2009 Nepřítel před branami (Enemy at the Gates) 17. července roku 1942 začala jedna z největších bitev II. světové války. Bojovalo se o průmyslové město na Volze, tehdejší Stalingrad a velení obou armád - sovětské i německé - si byla […]
 • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
 • Pán prstenů:Dvě věže13. ledna 2003 Pán prstenů:Dvě věže S bezmála měsíčním odstupem od „civilizovaného“ světa se i v naší zapadlé zemičce dne 16.1.2003 objeví pokračování veleúspěšného fantasy Pán prstenů.Kamera přelétá nad Mlžnými […]
 • Pacifim Rim - 80%16. července 2013 Pacifim Rim - 80% Desátý film mexického režiséra Guillerma del Tora je velkorozpočtový. Nevím, zdali se jeho rozpočet, který je kolem 180 000 000 dolarů někdy vrátí, ale snad se peníze alespoň trochu vrátí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *