Větší než život

blackdot4

Film Larger Than Life je vděč­nou kome­dií, na kte­rou může­te bez obav jít s celou rodi­nou. Odpočinete si od nási­lí, spros­to­ty a tem­ných krvá­ků.

LARGER THAN LIFE Logo   LARGER THAN LIFE
NADŽIVOTNÍ VELIKOST
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie31. pro­sin­ce 1996
United Artists, USA 1. lis­to­pa­du 1996, kome­die, PG-13, Česko 24. dub­na 1997 (Větší než život, Five Stars Entertainment)
Režie: Howard Frankli n
Hrají: Bill Murray, Janeane Garofalo, Matthew McConaughey, Keith David, Pat Hingle, Jeremy Piven, Lois Smith, Anita Gillette, Maureen Mueller, Linda Fiorentino, Tai
Web:

V před­vá­noč­ním sho­nu jsem pros­tě nestí­hal narvat do nabi­té­ho pro­gra­mu ješ­tě návště­vu fil­mo­vé­ho před­sta­ve­ní, zvlášť když jsem navíc oblé­tal tře­ti­nu země­kou­le, abych na svát­ky při­byl do sta­ré vlas­ti.

Tento film byl pro­ti ori­gi­ná­lu pozmě­něn. Byl upra­ven, aby se vešel na tuto obra­zov­ku, a sestří­hán co do obsa­hu.

V Česku pak do kina cho­dit nemá smy­sl, tedy za úče­lem recen­ze, neb tu jdou z ame­ric­ké­ho úhlu pohle­du sním­ky poně­kud obsta­rož­ní. Upřímně řeče­no, jak v Americe, tak v Česku nemá cenu na Vánoce vůbec nikam cho­dit, nejste-li prá­vě vychut­na­va­či davo­vé­ho šílen­ství.
Jak ale vidí­te, o film toho­to týd­ne jsme ochu­ze­ni neby­li. Larger Than Life jsem shlé­dl kde­si nad Coloradem péčí Delta Air Lines. Protože se jed­ná a spo­leč­nost ame­ric­kou, má pocho­pi­tel­ně strach z pří­pad­ných soud­ních pří, pro­to se před pro­mí­tá­ním ces­tu­jí­cím pře­dem omlou­vá, že obsah fil­mu je jis­tě uráž­li­vý. Dále se na obra­zov­ce obje­vil nápis, kte­rý vidí­te v rámeč­ku.

Taková cen­zu­ra - mimo­cho­dem běž­ná v ame­ric­ké tele­vi­zi - je mi pří­jem­ná při­bliž­ně stej­ně, jako pře­kla­da­tel­ské bří­dil­ství Five Stars Entertainment*, kte­ří se (pod­le infor­ma­cí MA media) roz­hod­li v Česku film uvést pod názvem Větší než život. Doufám, že do pre­mi­é­ry to něko­mu se zna­lost­mi lep­ší­mi než zalis­to­vat slov­ní­kem a pře­lo­žit 14 pís­men slovo-od-slova dojde a vzpo­me­ne si, že např. larger-than-life sta­tue je socha v nadži­vot­ní veli­kos­ti. Apeluji na všech­ny, kdo tyto řád­ky čte­te a máte na pře­kla­dy vliv - i blbý název jest prz­ně­ním češ­ti­ny. Pětihvězdičkáči - fuj!

Jack CorcoranAbych však pro samé nadá­vá­ní neza­po­mněl na sní­mek. Jeho základ­ní nápad je pro­stin­ký. Jack Corcoran (Bill Murray) dosta­ne na krk slo­na. Další dějo­vé fak­to­ry - jako že je pro­fe­si­o­nál­ní moti­vač­ní řeč­ník, jeho mat­ka a snou­ben­ka jsou seme­t­ri­ky atd., jsou už jenom návdav­kem. Jeho otec, kte­ré­ho nikdy nepo­znal, byl cir­ku­so­vým klau­nem, a odká­zal své­ho tlus­to­kož­ce jmé­nem Věra své­mu dáv­no ztra­ce­né­mu syno­vi. Slonice neo­plý­vá ani útul­kem, ani záso­bou krmi­va, pou­ze hro­ma­dou pohle­dá­vek a dlu­hů. Jejími jedi­ný­mi poten­ci­ál­ní­mi kup­ci jsou zte­pi­lá akti­vist­ka za prá­va zví­řat Mo Newman (Janeane Garofalo) a svůd­ná cir­ku­so­vá krá­lov­na Terry Bonura (Linda Fiorentino). Obě mají jed­nu vadu - jsou kde­si v dale­ké Kalifornii, kdež­to Murray se i se slo­nem nachá­zí na plá­ních Středozápadu.

Vera and JackMad Truck DriverKromě Murraye, kte­rý je nejen dle mého názo­ru jed­ním z nej­lep­ších sou­čas­ných ame­ric­kých komi­ků, byli do Nadživotní veli­kos­ti nabrá­ni ješ­tě dva straš­ně dob­ří her­ci. Úplně doko­na­lou je slo­ni­ce Tai, je pros­tě nej­roz­to­mi­lej­ším tlus­to­kož­cem, jaké­ho jsem dosud na plát­ně viděl. Báječnou ved­lej­ší roli para­no­id­ně cvo­k­lé­ho řidi­če nákla­ďá­ku obsa­dil Matthew McConaughey, a jeho výle­vy, kře­čo­vi­té mává­ní paj­crem i závě­reč­ná potyč­ka na letiš­ti jsou vel­mi věr­né a osvě­žu­jí­cí.

Film Larger Than Life je vděč­nou kome­dií, na kte­rou může­te bez obav jít s celou rodi­nou. Odpočinete si od nási­lí, spros­to­ty a tem­ných krvá­ků. Jack i Věra jsou posta­vy při­ro­ze­ně vese­lé a jejich gagy uvol­ňu­jí­cí. Můžeme jenom dou­fat, že čes­ký dabing neu­be­re sním­ku na slov­ní komič­nos­ti - hlav­ně se bojím, že pro­ti­vlád­ní posed­lost praš­tě­né­ho řidi­če nena­lez­ne v čes­kém kon­tex­tu obdo­bu.

Nenechte se tedy odra­dit debil­ním čes­kým názvem (snad ješ­tě není poz­dě, a změ­ní ho!) a na sran­dov­ní­ho Billa Murraye a zábav­nou slo­ni­ci Tai běž­te. Je to dob­rá zába­va.

Hodnocení: VELICE DOBRÉ
WorshippedHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Děj je sice poměr­ně sil­ný v kram­fle­cích, ale i tak si neod­pus­tím...

 • Úporná obtíž­nost sehnat solid­ní doprav­ní pro­stře­dek pro slo­na mi při­pa­dá tro­chu nuce­ná.
 • Když je kla­ďač­ka Mo tak hor­li­vou zastán­ky­ní slo­nů, jak to, že ji osud Věry sko­ro vůbec neza­jí­má a klid­ně prás­ká tele­fo­nem?
 • Průběh slo­na davem na letiš­ti by způ­so­bil v poli­cis­tech dale­ko vět­ší pozdvi­že­ní, než film před­vá­dí. Je to pře­ce ide­ál­ní pří­pad, kde by moh­li před­vá­dět svou důle­ži­tost.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • blackdot722. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • blackdot1811. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • blackdot12. července 2003 DRTIVÝ DOPAD Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […]
 • blackdot1430. listopadu 2002 THE PEACEMAKER V Bosně je zavražděn významný politik a nedaleko Uralu právě explodovala jaderná hlavice. Dvě zdánlivě nesouvisející tragické události. První záhadné okolnosti vyplouvají na povrch a […]
 • blackdot159. listopadu 2002 VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli vyspat, Vřískot je […]
 • blackdot1017. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […]
 • whitedot312. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • blackdot225. června 2003 GLIMMER MAN Onehdy jsem naříkal nad zjevnou ploskostí akčního scifinesmyslu jménem Solo. Identifikačním znakem, který mě měl trknout, byla produkce (financování) hlavním představitelem filmu. Nákladem […]
 • blackdot166. listopadu 2002 FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ Tentokrát ta strašná tlačenice skutečně stála za to. V šíleném víkendovém návalu na valem skomírající Ztracený svět (a prý ještě ničemnějšího Batmana a Robina) jsem se vmáčknul do jednoho […]
 • whitedot47. listopadu 2002 GODZILLA Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […]