Terminator 2

Před dlou­hý­mi 12 lety při­šel do kin pře­lo­mo­vý film svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. Terminator 2.

Tři mili­ar­dy živo­tů vyhas­ly 29. srp­na 1997
Ti, kte­ří pre­ži­li nuk­le­ár­ní žár ...
pojme­no­va­li tuto vál­ku „Dnem zúčto­vá­ní.“
Žili, jen aby čeli­li nové noč­ní můře -
vál­ce pro­ti stro­jům.
Počítač, kte­rý tyto stro­je řídil - Skynet ...
vyslal zpět v čase dva Terminátory.
Jejich cíl : Zničit vůd­ce lid­ské­ho odpo­ru.
Johna Connora, mého syna.
První Terminátor byl napro­gra­mo­va­ný zaú­to­čit na mne ...
v roce 1984 ...
před­tím, než se John naro­dil.
Neuspěl.
Druhý byl urče­ný zaú­to­čit pří­mo na Johna
když byl ješ­tě dítě.
Tak jako před­tím, i teď byl odpor schop­ný vyslat osa­mě­lé­ho bojov­ní­ka
aby ochrá­nil Johna.
Otázkou bylo, kte­rý z nich se k němu dosta­ne dřív.

  Takovým slav­ným a depre­siv­ním začát­kem začí­ná dru­hý díl Terminátora, tedy soud­ný den, kdy se roz­ho­du­je o budouc­nos­ti, minu­los­ti, o živo­te. Kde se nám vrá­tí sta­ré zážit­ky, a kde bychom v roce 2003 už neži­li, pro­to­že už v roce 1997, na kon­ci prázd­nin zača­la Atomová apo­ka­ly­psa, kdy počí­tač Skynet poslal pár ato­mo­vých hla­vic na Rusko, a Rusko v domně­ní, že zaú­to­či­li Američané posla­lo pár ato­mo­vých hla­vic do USA, vyhla­di­lo lid­stvo, a těch pár lidí, co pře­ži­lo se posta­vi­lo pro­ti stro­jům a bojo­va­lo.

A jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších postav pro­ti robot­ské armá­dy byl John Connor, zjiz­ve­ný zku­še­ný voják, kte­rý je zruč­ný a šikov­ný a udr­žu­je lidi v nadě­ji, že lid­stvo na konec pře­ži­je. Ale když bude­me pokra­čo­vat až k Matrixu, a domys­lí­me si spo­ji­tos­ti mezi těmi­to fil­my, tře­ba to sku­teč­ně dopad­ne, že nás stroje zot­ro­čí. Ale vrať­me se o pár let dřív, něž byla apo­ka­ly­psa, kdy se ode­hrá­vá pří­běh toho­to fil­mu. Jak je Vám asi zná­mo, film se jme­nu­je jako hlav­ní klad­ná i zápor­ná posta­va, tedy Terminatora, což je stroj. T-800 je oprav­du jenom stroj opat­ře­ný orga­nic­kou kůží, zato T-1000 je stroj vyro­be­ný na zákla­dě teku­té­ho kovu. Ten star­ší T-800 je klad­ný, sna­ží se zachrá­nit nej­dů­le­ži­těj­ší oso­bu lid­stva, a nao­pak T-1000 je drs­ný zápo­rák, kte­rý se sna­ží toho John Connora, o něho život jde, zabít. A tak tu máme rok asi rok 1991, kdy oba Terminátoři se posu­nou v čase do minu­los­ti a zje­ví se a jdou cíle­ně za svým úko­lem, zabít, či zachrá­nit Johna Connora. A tak se začí­ná boj o život, o živo­ty. Souboje na ostří nože, sou­bo­je na přes­nou muš­ku. Souboje v roz­lič­ných pro­stře­dích. V budouc­nos­ti a v pří­tom­nos­ti. V počí­ta­čo­vé her­ně, super­mar­ke­tu, v řečiš­ti umě­lé­ho kanálu,v nit­ru blá­zin­ce, v počí­ta­čo­vé fir­mě a dokon­ce i ve slé­vár­nách. Klidu si tam taky uži­je­me, napří­klad na pouš­ti, na par­ko­viš­ti i u pěs­tou­nu Johna.

Řekne-li se Cameron, tak víme, že je to dost dob­rý film, takřka kul­tov­ní. Hlavně je film T2 pře­lo­mo­vým fil­mem, ve kte­rým jsou pou­ži­ty popr­vé v tako­vé míře počí­ta­če. Nejedná se o jed­no­du­ché tri­ky, jed­na se o slo­ži­té tri­ky, bez kte­rých ten­to film nelze utvo­řit. Hlavními zdro­ji tri­ků jsou vše­li­ja­ké mor­fo­va­cí pro­ce­sy zápor­né­ho ter­mi­ná­to­ra. Nejen mor­fing z oso­by na oso­bu, ale do věcí, do tekutého sta­vu, do čer­s­tvě nabrou­še­né­ho ostří, s veli­ce zabi­jác­ký­mi sklo­ny. Hlavně díky těm­to kva­li­tám zís­kal T2 čty­ry oska­ry.

V T2 se vrá­ti­li nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vy, jako Saran Connorova, mat­ka J.C. hra­ná Lindou Hamilton, T-800, jako obvykle zahrán Arnoldem Schwarzeneggerem. Tito dva her­ci si zopa­ko­va­li svo­je role. A dost kva­lit­ně, Saran už není jenom číš­ni­ce, u kte­ré se bojí­me o její život, jako v jed­nič­ce, ale je to zku­še­ná bojov­ni­ce za svo­je prá­va, kte­rá ovlá­dá zbra­ně, řekl bych i bojo­vé umě­ní. Bohužel, kvů­li jejím před­tu­chám a názo­rům je zavře­na do blá­zin­ce, ale sna­ží se uté­ci a nako­nec ute­če. A T-800 je zno­vu zpět, se stej­nou kon­di­cí, se stej­ný­mi tvr­dý­mi rysy, a tak je pros­tě zpět. A nesmí­me zapo­me­nout na Edwarda Furlonga, Johna Connora, kte­rý svo­jí posta­vu řekl bych, že hra­je, ale mys­lím, že je to pro toho­to her­ce vrchol. Ale zahrál si i v jiných fil­mech. Nejdůře dopa­dl Robert Patrick, kte­rý hra­je T-1000, taky bez citu, oprav­du není dob­rým her­cem, a tak jsem ho jin­de, v jiných filmech,neviděl.

A jak to uzavřít, T2 je pře­lo­mo­vý film, v té době, kdy se natočil,nejdražší a nej­kva­lit­něj­ší. A taky s ohrom­ný­mi zis­ky.

Terminator 2
Ohodnoťte článek

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Terminator - recenze6. července 2003 Terminator - recenze Psal se rok 1984. Krotitele duchu začínali chránit New York, Filadelfský experiment zapříčinil rozšklebenou trhlinu v časoprostoru, posádka lodi Enterprise se vydala pátrat po ztraceném […]
  • Terminátor na Blu-ray1. prosince 2015 Terminátor na Blu-ray Na domácí televize (DVD a Blu-ray) přišel nejnovější Terminátor. Sluší se ale připomenout, že si k němu musíte přikoupit i prvního Terminátora z 80. let, kdy u nás bylo úplně jinak a těžko […]
  • Terminator - smazané scény18. dubna 2016 Terminator - smazané scény Když včera dávali Terminatora, tak jsem si hned vyhledal, o co všechno nás kina a televize ochudila. Smazané scény z tohoto filmu jsem našel na internetu, tak se na ně v klidu podívejte. […]
  • Vetřelci na Blu-ray24. února 2015 Vetřelci na Blu-ray Když jsem minulý týden napsal A, tak určitě očekáváte B a C a případně i D. Po první recenzi z Vetřelčího kompletu se určitě celí tetelíte, až bude k přečtení recenze k filmu B. Tj. […]
  • Vetřelci (Aliens) - 100 %8. června 2012 Vetřelci (Aliens) - 100 % Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec." Jako malý dospívající teeneger jsem se Toho monstra z břicha bál. Původní film Vetřelec (ještě v jednotném […]
  • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
  • Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný "terminátoří" film25. ledna 2019 Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný "terminátoří" film Super akční pokračování předešlých bezkonkurenčních dílů nebo jen komediálně-akční záplata klíčových osobností, odpovědných za úspěchy minulých dílů? Takže jak to vypadá? Dvěma předešlým […]
  • Startrek - Generations18. května 2003 Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva slavní kapitáni […]
  • Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.12. listopadu 2018 Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezdravě) rozjet. Tam, kde se ostatní spoléhají na rychlostní stupeň číslo dvě či tři, tam už má Bay […]
  • Gangster Squad – Lovci mafie - 65 %13. února 2013 Gangster Squad – Lovci mafie - 65 % Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn). Brooklynský rodák vládne nelítostnou rukou ve městě a řídí většinu nelegálních aktivit, mezi které patří hlavně obchod […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *