Terminator 2

Terminator 2
Ohodnoťte člá­nek

Před dlou­hý­mi 12 lety při­šel do kin pře­lo­mo­vý film svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. Terminator 2.

Tři mili­ar­dy živo­tů vyhas­ly 29. srp­na 1997
Ti, kte­ří pre­ži­li nuk­le­ár­ní žár ...
pojme­no­va­li tuto vál­ku „Dnem zúčto­vá­ní.“
Žili, jen aby čeli­li nové noč­ní můře -
vál­ce pro­ti stro­jům.
Počítač, kte­rý tyto stro­je řídil - Skynet ...
vyslal zpět v čase dva Terminátory.
Jejich cíl : Zničit vůd­ce lid­ské­ho odpo­ru.
Johna Connora, mého syna.
První Terminátor byl napro­gra­mo­va­ný zaú­to­čit na mne ...
v roce 1984 ...
před­tím, než se John naro­dil.
Neuspěl.
Druhý byl urče­ný zaú­to­čit pří­mo na Johna
když byl ješ­tě dítě.
Tak jako před­tím, i teď byl odpor schop­ný vyslat osa­mě­lé­ho bojov­ní­ka
aby ochrá­nil Johna.
Otázkou bylo, kte­rý z nich se k němu dosta­ne dřív.

  Takovým slav­ným a depre­siv­ním začát­kem začí­ná dru­hý díl Terminátora, tedy soud­ný den, kdy se roz­ho­du­je o budouc­nos­ti, minu­los­ti, o živo­te. Kde se nám vrá­tí sta­ré zážit­ky, a kde bychom v roce 2003 už neži­li, pro­to­že už v roce 1997, na kon­ci prázd­nin zača­la Atomová apo­ka­ly­psa, kdy počí­tač Skynet poslal pár ato­mo­vých hla­vic na Rusko, a Rusko v domně­ní, že zaú­to­či­li Američané posla­lo pár ato­mo­vých hla­vic do USA, vyhla­di­lo lid­stvo, a těch pár lidí, co pře­ži­lo se posta­vi­lo pro­ti stro­jům a bojo­va­lo.

A jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších postav pro­ti robot­ské armá­dy byl John Connor, zjiz­ve­ný zku­še­ný voják, kte­rý je zruč­ný a šikov­ný a udr­žu­je lidi v nadě­ji, že lid­stvo na konec pře­ži­je. Ale když bude­me pokra­čo­vat až k Matrixu, a domys­lí­me si spo­ji­tos­ti mezi těmi­to fil­my, tře­ba to sku­teč­ně dopad­ne, že nás stroje zot­ro­čí. Ale vrať­me se o pár let dřív, něž byla apo­ka­ly­psa, kdy se ode­hrá­vá pří­běh toho­to fil­mu. Jak je Vám asi zná­mo, film se jme­nu­je jako hlav­ní klad­ná i zápor­ná posta­va, tedy Terminatora, což je stroj. T-800 je oprav­du jenom stroj opat­ře­ný orga­nic­kou kůží, zato T-1000 je stroj vyro­be­ný na zákla­dě teku­té­ho kovu. Ten star­ší T-800 je klad­ný, sna­ží se zachrá­nit nej­dů­le­ži­těj­ší oso­bu lid­stva, a nao­pak T-1000 je drs­ný zápo­rák, kte­rý se sna­ží toho John Connora, o něho život jde, zabít. A tak tu máme rok asi rok 1991, kdy oba Terminátoři se posu­nou v čase do minu­los­ti a zje­ví se a jdou cíle­ně za svým úko­lem, zabít, či zachrá­nit Johna Connora. A tak se začí­ná boj o život, o živo­ty. Souboje na ostří nože, sou­bo­je na přes­nou muš­ku. Souboje v roz­lič­ných pro­stře­dích. V budouc­nos­ti a v pří­tom­nos­ti. V počí­ta­čo­vé her­ně, super­mar­ke­tu, v řečiš­ti umě­lé­ho kanálu,v nit­ru blá­zin­ce, v počí­ta­čo­vé fir­mě a dokon­ce i ve slé­vár­nách. Klidu si tam taky uži­je­me, napří­klad na pouš­ti, na par­ko­viš­ti i u pěs­tou­nu Johna.

Řekne-li se Cameron, tak víme, že je to dost dob­rý film, takřka kul­tov­ní. Hlavně je film T2 pře­lo­mo­vým fil­mem, ve kte­rým jsou pou­ži­ty popr­vé v tako­vé míře počí­ta­če. Nejedná se o jed­no­du­ché tri­ky, jed­na se o slo­ži­té tri­ky, bez kte­rých ten­to film nelze utvo­řit. Hlavními zdro­ji tri­ků jsou vše­li­ja­ké mor­fo­va­cí pro­ce­sy zápor­né­ho ter­mi­ná­to­ra. Nejen mor­fing z oso­by na oso­bu, ale do věcí, do tekutého sta­vu, do čer­s­tvě nabrou­še­né­ho ostří, s veli­ce zabi­jác­ký­mi sklo­ny. Hlavně díky těm­to kva­li­tám zís­kal T2 čty­ry oska­ry.

V T2 se vrá­ti­li nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vy, jako Saran Connorova, mat­ka J.C. hra­ná Lindou Hamilton, T-800, jako obvykle zahrán Arnoldem Schwarzeneggerem. Tito dva her­ci si zopa­ko­va­li svo­je role. A dost kva­lit­ně, Saran už není jenom číš­ni­ce, u kte­ré se bojí­me o její život, jako v jed­nič­ce, ale je to zku­še­ná bojov­ni­ce za svo­je prá­va, kte­rá ovlá­dá zbra­ně, řekl bych i bojo­vé umě­ní. Bohužel, kvů­li jejím před­tu­chám a názo­rům je zavře­na do blá­zin­ce, ale sna­ží se uté­ci a nako­nec ute­če. A T-800 je zno­vu zpět, se stej­nou kon­di­cí, se stej­ný­mi tvr­dý­mi rysy, a tak je pros­tě zpět. A nesmí­me zapo­me­nout na Edwarda Furlonga, Johna Connora, kte­rý svo­jí posta­vu řekl bych, že hra­je, ale mys­lím, že je to pro toho­to her­ce vrchol. Ale zahrál si i v jiných fil­mech. Nejdůře dopa­dl Robert Patrick, kte­rý hra­je T-1000, taky bez citu, oprav­du není dob­rým her­cem, a tak jsem ho jin­de, v jiných filmech,neviděl.

A jak to uzavřít, T2 je pře­lo­mo­vý film, v té době, kdy se natočil,nejdražší a nej­kva­lit­něj­ší. A taky s ohrom­ný­mi zis­ky.

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Terminator - recenze6. července 2003 Terminator - recenze Psal se rok 1984. Krotitele duchu začínali chránit New York, Filadelfský experiment zapříčinil rozšklebenou trhlinu v časoprostoru, posádka lodi Enterprise se vydala pátrat po ztraceném […]
  • Terminátor na Blu-ray1. prosince 2015 Terminátor na Blu-ray Na domácí televize (DVD a Blu-ray) přišel nejnovější Terminátor. Sluší se ale připomenout, že si k němu musíte přikoupit i prvního Terminátora z 80. let, kdy u nás bylo úplně jinak a těžko […]
  • Terminator - smazané scény18. dubna 2016 Terminator - smazané scény Když včera dávali Terminatora, tak jsem si hned vyhledal, o co všechno nás kina a televize ochudila. Smazané scény z tohoto filmu jsem našel na internetu, tak se na ně v klidu podívejte. […]
  • Vetřelci (Aliens) - 100 %8. června 2012 Vetřelci (Aliens) - 100 % Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec." Jako malý dospívající teeneger jsem se Toho monstra z břicha bál. Původní film Vetřelec (ještě v jednotném […]
  • Vetřelci na Blu-ray24. února 2015 Vetřelci na Blu-ray Když jsem minulý týden napsal A, tak určitě očekáváte B a C a případně i D. Po první recenzi z Vetřelčího kompletu se určitě celí tetelíte, až bude k přečtení recenze k filmu B. Tj. […]
  • Startrek - Generations18. května 2003 Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva slavní kapitáni […]
  • Nelítostný souboj na Blu-ray12. února 2015 Nelítostný souboj na Blu-ray Když se tak probírám mezi úspěšnými režiséry, na které se fanoušci pokaždé těší, tak jedno z mých režisérských jmen na seznamu je Michael Mann. Režisér, který má už více než 72 let a mezi […]
  • Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.12. listopadu 2018 Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezdravě) rozjet. Tam, kde se ostatní spoléhají na rychlostní stupeň číslo dvě či tři, tam už má Bay […]
  • Gangster Squad – Lovci mafie - 65 %13. února 2013 Gangster Squad – Lovci mafie - 65 % Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn). Brooklynský rodák vládne nelítostnou rukou ve městě a řídí většinu nelegálních aktivit, mezi které patří hlavně obchod […]
  • Ali13. února 2003 Ali Něco co málokdo viděl a stojí za to, to vidět - film o osobnosti jménem Muhammad Ali    Když se řekne Mohammad Ali, tak si všichni představují slavného boxera, ano je to pravda, ale […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *