SVATÝ

whitedot1

Aranžmá fil­mu na mě zapů­so­bi­lo dojmem fran­ken­stein­ské oblu­dy, posklá­da­né z čás­tí dří­ve živých těl a zelek­tri­zo­va­né k umě­lé­mu křepče­ní. Základní sché­ma je špi­ón­sky až bon­dov­sky ladě­né, jenomže namís­to taj­ných slu­žeb, ať už brit­ských (007) či ame­ric­kých (Mission: Impossible)....

The Saint PosterTHE SAINT
SVATÝ
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie6. dub­na 1997
Paramount Pictures, USA 4. dub­na 1997, PG-13, akč­ní, 116 minut, Česko 26. červ­na 1997
Režie: Phillip Noyce
Hrají: Val Kilmer, Elisabeth Shue, Irina Apeximova, Michael Byrne, Henry Goodman, Jevgenij Lazarev, Valerij Nikolajev, Lucia Serbedzija, Rade Serbedzija, Lev Prigunov.
 
Přistižený zloděj se brání
Přistižený zlo­děj se brá­ní
 
Převleky Svatého
Převleky Svatého.

Dlužno pře­destřít, že fil­mu Svatý před­chá­ze­la v ame­ric­ké tele­vi­zi všu­dypří­tom­ná agre­siv­ní rekla­ma na čer­ve­ný spor­tov­ní vůz Volvo. To a fakt, že Nemožnej úkolZlatý Voči (007: Goldeneye) už jsou déle než půl roku za námi, a nako­nec i pátek večer se cel­ko­vě sešly a kino bylo narva­né, u vcho­du mi vnu­ti­li dese­ti­mi­nu­to­vou kaze­tu se soun­d­trac­kem (abych si poz­dě­ji chtěl kou­pit CDčko) a uva­dě­či pře­mlou­va­li ob jed­no sedí­cí divá­ky, aby se sra­zi­li a rodi­ny moh­ly zůstat pohro­ma­dě.

Aranžmá fil­mu na mě zapů­so­bi­lo dojmem fran­ken­stein­ské oblu­dy, posklá­da­né z čás­tí dří­ve živých těl a zelek­tri­zo­va­né k umě­lé­mu křepče­ní. Základní sché­ma je špi­ón­sky až bon­dov­sky ladě­né, jenomže namís­to taj­ných slu­žeb, ať už brit­ských (007) či ame­ric­kých (Mission: Impossible), tu máme samo­tář­ské­ho beze­jmen­né­ho zlo­dě­je mezi­ná­rod­ní úrov­ně (Val Kilmer), kte­rý jako svá ali­as volí zásad­ně jmé­na kato­lic­kých sva­tých a kte­rý v sou­la­du s novým duchem 90. let nemá jiných než hra­bi­vých pohnu­tek.
Dále pak jest nám tře­ba pře­vrat­né­ho vědec­ké­ho obje­vu, kte­rý sli­bu­je spa­sit svět, nej­lé­pe super­lev­ný zdroj ener­gie -- hmmm... co takhle stu­de­ná fúze (Řetězová reak­ce)?
No a pro­to­že hrdi­nu chla­pá­ka už máme, věd­cem musí být žena, pokud mož­no naiv­ní a půvab­ná -- Dr. Emma Russell (Elisabeth Shue).

 
Původ celoživotního traumatu
Původ celo­ži­vot­ní­ho trau­ma­tu
 
Ilja a Svatý
Ilja a Svatý

Hlavní osa pří­bě­hu tne pro Ameriku světác­ký Londýn, Berlín, Moskvu -- ovšem hrdi­no­vé jsou Američané, to se rozu­mí. A když už jsme u té Moskvy, nemů­že­me se vyhnout nové Revoluci, pře­vra­tu insce­no­va­né­mu cha­risma­tic­kým rop­ným baro­nem Ivanem Treťjakem (Rade Serbedzija).

Více na Kritiky.cz
Návrat do budoucnosti 3 Třetí Martyho cesta do minulosti, kde je třeba zachránit přítele a vyřešit problém, jak se ...
Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY ) Reuben - sklamaný a zničený nevěrou své novomanželky se nečekaně potká na večírku se sv...
Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu. Ještě než začnete nadávat, že už to s těma ufounama mohlo stačit, že Mars útočí! je p...
Komiks 48 ...
Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, an...

Ona ani posta­va Svatého není původ­ní, je dokon­ce star­ší než agent 007. Spisovatel Leslie Charteris si vymys­lel tajem­né­ho lupi­če gentle­ma­na ve 20. letech a od té doby byl mno­ho­krát fil­mo­vě ztvár­něn, nej­čas­tě­ji v seri­á­lech, napo­sle­dy v brit­ské tele­vi­zi 60. let s Rogerem Moorem v hlav­ní roli, kte­rá mu pomoh­la k obsa­ze­ní do bon­do­vek.
Vzdálenost dneš­ní­ho Svatého od původ­ní před­lo­hy pak ilu­stru­je fakt, že prý Charteris není v titul­cích vůbec zmí­něn.

Jak je dnes módou, zlo­čin­né pohnut­ky je tře­ba omlu­vit zne­u­ží­vá­ním v dět­ství (Spáči), pro­to jest nám na počát­ku sle­do­va­ti dojem­ně nepa­t­řič­nou scé­nu z dic­ken­sov­ské­ho „sirot­čin­ce na Dálném Východě“, náš budou­cí Svatý zde při­jde ke své posed­los­ti ve jmé­nech (sou­kro­mě si zvo­lil Šimona Templáře) a zlo­děj­ské zruč­nos­ti; trau­ma­tic­ká ztrá­ta dět­ské lás­ky jej při­ve­de mimo zákon ... chá­pe­te, že on za nic nemů­že, to zlí kne­ží.

 
Russellová: cítím v srdci, že to funguje
Russellová: cítím v srd­ci, že to fun­gu­je
 
Bratři Rusové! Nadešel čas!
Bratři Rusové! Nadešel čas!

Svatý musí nej­pr­ve z Kremlu ukrást jaký­si mik­ro­čip (Rusko asi při­pra­vu­je Silicon Valley ška­re­dý prů­plesk), a to ze sej­fu v budo­vě, kde prá­vě poli­tic­ký vůd­ce Treťjak pořá­dá zase­dá­ní. Treťjakův mili­tant­ní synek Ilja (Valerij Nikolajev), kte­rý si na chod­bu vyjde šňup­nout koka­i­nu, si posta­vy v kuk­le se svá­řeč­ský­mi brý­le­mi a v ove­ra­lu ově­še­ném tech­nic­ký­mi vohi­men­ty povšim­ne, a pro­to­že Svatý samo­zřej­mě unik­ne, tatík Treťjak je výko­nem tak nad­šen, že naše­ho hrdi­né­ho lupi­če pově­ří novým úko­lem: ukrást prá­vě dokon­če­ný vzo­rec stu­de­né jader­né fůze od Dr. Russellové. Mocí posed­lý vůd­ce to totiž zaří­dil tak, že v Moskvě došla top­ná naf­ta a lev­ná ener­gie pro pro­mrz­lé oby­va­tel­stvo má Treťjaka vynést do pozi­ce nové­ho rus­ké­ho dik­tá­to­ra...

Více na Kritiky.cz
Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu. Ženy v běhu je režijní prvotinou, zkušeného scénáristy Martina Horského. Věra ( Zlata Adam...
Orange Is The New Black – Nebyla jsem připravená (S01E01) Orange Is The New Black je seriál, který v sobě mísí prvky komedie a dramatu. Na amerických o...
Tourfilm 2011 https://www.youtube.com/watch?v=fXrIwnbAUOs...
Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí...
Vzrušující přehled dějin astronomie Dějiny astronomie vás možná na první pohled odradí. Jednak svým rozsahem, jednak tématem. Ne...

Svatý, jehož jedi­nou tuž­bou je dosáh­nout 50 mili­ó­nů dola­rů na švý­car­ském kon­tě, úkol při­jme (báječ­ná scé­na s homose­xu­ál­ním kon­tak­tem na letiš­ti v Berlíně) a dá se do prá­ce: dok­tor­ku se roz­hod­ne svést vtě­len do role roman­tic­ké­ho stu­den­ta z Jižní Afriky. Slepička posluš­ně otrá­ve­né zrníč­ko sezob­ne a náš lupič ji koneč­ně dosta­ne z pod­prsen­ky -- v ní totiž věd­ky­ně scho­vá­vá lís­teč­ky s rov­ni­ce­mi.

 
Na útěku před mafií
Na útě­ku před mafií
 
Ilja Treťjak
Ilja Treťjak

Jenže ouha. Emmina nevin­nost a nai­vi­ta pro­lo­mi­la ledy cynic­ké­ho světá­ka a ten, tře­ba­že ukra­de­né vzor­ce nemů­že vrá­tit, shle­dá­vá, že dok­tor­ka pro­nik­la pod jeho sko­řáp­ku a že ji milu­je.

Aby situ­a­ce neby­la tak jed­no­du­chá, vzor­ce nejsou úpl­né, Treťjak Svatému neza­pla­tí, zato ho (nastoj­te!) při­ká­že zabít. Lupič kva­pí do Moskvy vymá­hat svo­je pení­ze, Dr. Russellová nemá nic lep­ší­ho na prá­ci než vydat se za ním (vždyť ho milu­je, že), aby padla do rukou Treťjakovi... a zde se děj zaš­mod­r­chá­vá nato­lik, že nemám šan­ci pokra­čo­vat, kro­mě toho bys­te z fil­mu nic nemě­li.
Vězte ovšem, že svět si zaslou­ží lev­nou ener­gii, v Rusku je tře­ba zachrá­nit demo­kra­cii a úklad­né mafi­á­ny poslat za mří­že. Hrdina se rov­něž musí něko­li­krát pro­jet výše zmí­ně­ným spor­tov­ním vozem.

Více na Kritiky.cz
Evan Rachel Woodová Evan Rachel Wood (* 7. září 1987 Raleighu, Severní Karolína USA) je americká herečka...
Lovci dinosaurů Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vš...
Simpsonovi - S30E12: The Girl on the Bus České titulky pro 12. epizodu 30. sezóny...
Věčný příběh (EverAfter) Když moderní zpracování o Popelce, tak tohle. Drew Barrymore je na tuto roli přímo stvoře...
Pierre Brice Baron Pierre Brice, vlastním jménem Pierre Louis Baron de Bris (6. února 1929 Brest, Francie – ...
 
Fronta na nádraží
Fronta na nádra­ží
 
Z kanálu pod kola padouchů
Z kaná­lu pod kola padou­chů

Amerika je oči­vid­ně posed­lá maleb­nos­tí zlo­čin­né pro­hni­los­ti mos­kev­ské­ho pod­svě­tí. Straničtí bos­so­vé v oble­cích chlas­ta­jí a šňu­pa­jí koka­in, pohu­pu­jí­ce kur­va­mi na klí­ně, zatím­co sáze­jí balí­ky sto­do­la­ro­vých ban­ko­vek na kry­sy, kte­ré běha­jí o závod v pro­svět­le­ných tru­bi­cích kolem osvě­žov­ny.
Prostí lidé, kte­rých je v uli­cích pra­má­lo, se hlav­ně tla­čí na nádra­ží, aby z hlav­ní­ho měs­ta odje­li na ven­kov, kde je ješ­tě k dostá­ní dří­ví na otop...

Ano, tím vším jsem sku­teč­ně chtěl říci, že děj a posta­vy fil­mu jsou neprav­dě­po­dob­né, nesmy­sl­né a neu­vě­ři­tel­né, a to i v kate­go­rii bon­do­vek a nemož­ných misí. Na pří­klad Elisabeth Shue zvlád­la roli roman­tic­ké naiv­ní ženy, kte­rou hrdi­na od jis­té chví­le pros­tě vle­če za sebou za ruku; chtěl bych ale vidět, koho pře­svěd­či­la, že je fyzič­kou schop­nou obje­vu sto­le­tí.
Naštěstí nás pro­ple­te­nost, spád a Kilmerovy pře­vle­ky nene­cha­jí zamys­let se nad tím, za jaké idi­o­ty nás tvůr­ci mají. Čím blí­že se dostá­vá­me ke kon­ci (respek­ti­ve jed­no­mu ze čtyř kon­ců, kte­rý­mi nás děj obda­ří) tím zma­te­něj­ší a nud­něj­ší to je.

 
V kanálech pod Moskvou!
V kaná­lech pod Moskvou
 
Revoluce na Rudém náměstí
Revoluce na Rudém náměs­tí

Třeba by to bylo sne­si­tel­né, kdy­by šlo jen o fúzi a živo­ty hrdi­nů, ale pro vel­ko­me­ga­lo­man­ství pro­du­cen­tů a scé­náris­tů muse­lo záro­veň jít o režim v Rusku.

Více na Kritiky.cz
Rychle a zběsile - 65% Nyní už legendární filmová série Rychle a zběsile přinesla světa kinematografie kult uctív...
Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci! Existuje Bůh? Představte si, že za vámi přijde a bude po vás chtít pomoc. A kdyby jen jednou,...
Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego Dnes se podíváme na zoubek jednomu filmu, který je tak trochu výjimečný. Řadí se totiž do m...
Simpsonovi: S30E10: „Tis the 30th Season České titulky pro 10. epizodu 30. sezóny ...
Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek. Třetí úlomek Matrixu mě definitivně utvrdil v názoru, že nejsem zcela normální člověk. ...

A tak jsem ze Svatého odchá­zel s poci­ty znač­ně smí­še­ný­mi. Pro nás, závis­lí­ky špi­ón­ských fil­mů, je to tako­vá udr­žo­va­cí dáv­ka, než se dočká­me nové­ho ztvár­ně­ní pří­bě­hů Jamese Bonda či hrdi­ny podob­né morál­ní úrov­ně. Nakonec i Bond je ve sku­teč­nos­ti nebez­peč­ný blá­zen, ale má styl a nit­ro. Kilmerův Svatý má jenom trau­ma z dět­ství -- na otáz­ku, kdo je, odpo­ví­dá: „Nikdo nemá poně­tí. Já nejmíň ze všech.“

Hodnocení: UJDE

 

 
Svatý z kanálu
Svatý z kaná­lu

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Agenta 007 záso­bo­va­lo spe­ci­ál­ní výstroj­ní a výzbroj­ní oddě­le­ní. Svatý zřej­mě kupu­je své high-tech udě­lá­to­ry ve vel­ko­ob­cho­dě, že je může tak bez­sta­rost­ně pone­chá­vat osu­du.
 • Pád z výš­ko­vé budo­vy na počát­ku fil­mu je prů­hled­ně stři­žen z mod­ré­ho poza­dí -- kro­mě toho, kolik nákla­ďá­ků s mat­ra­ce­mi si Svatý nachys­tal?.
 • Mocný rop­ný baron slo­ži­tě letí do Berlína a anga­žu­je zlo­dě­je, kte­rý ho prá­vě vykra­dl, aby obsta­ral data, kte­ré by z dok­tor­ky Russellové vyra­zil kaž­dý žáček se vzdu­chov­kou, při­tom jeho syn s pře­hle­dem pořá­dá pře­střel­ky v Londýně.
 • Vědci a odbor­ní novi­ná­ři při­jdou na setká­ní s mla­dou věd­ky­ní na pra­hu pře­vrat­né­ho obje­vu. Nikdo nemá žád­né dota­zy. Až jeden z věd­ců nesmě­le nad­ho­dí: „Můžete nám vysvět­lit, co to vlast­ně je, ta ... fůze?“ To abychom my, blb­ci v pub­li­ku, nepod­leh­li depre­si.
 • Kolik let že Scotland Yard nemohl při­jít na to, že náš lupič vytr­va­le pou­ží­vá jmé­na sva­tých? Emma Russellová to roz­lousk­la za dva dny.
 • Balíky sto­do­la­ro­vek, kte­ré mos­ke­v­ští mafi­án­ští bos­so­vé sáze­jí na kry­sy, jsou zpro­pa­de­ně bílé -- mys­lím tím, že nejsou moc zele­né. Ony fil­mo­vé pení­ze vypad­lé z kopír­ky tak obvykle vypa­da­jí.
 • Kdybych někdy spa­dl do stu­de­né vody, tak bych si přál, aby Elisabeth Shue byla nablíz­ku.
 • Určitě bych vle­zl do trub­ky, o kte­ré by mi kaná­lo­vá pře­kup­ni­ce kra­de­ným umě­ním tvr­di­la, že vede až na ame­ric­kou amba­sádu.
 • Tak krást pro mafi­ál­ny a tytéž masit je OK. Ale postře­lit stráž­né­ho, kte­rý se do Svatého chys­tá vyprázd­nit zásob­ník když v sáz­ce je budouc­nost lid­stva, to náš hrdi­na neu­dě­lá. On ovšem ví, že ani pak se do něj dva samo­pal­ní­ci na 5 met­rů netre­fí.
 • Věřte nevěř­te, dav na Rudém náměs­tí mění poli­tic­ké smýš­le­ní pod­le toho, zda­li jaký­si stro­jek sví­tí nebo nesví­tí, a kaž­dý pros­tý Rus chá­pe glo­bál­ní impli­ka­ce téhož. Smýšlení řeče­né­ho davu se pak jed­no­my­sl­ně pře­ná­ší na celé Rusko.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Statečné srdce12. ledna 2004 Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejich svatba však byla odhalena a manželka popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické […]
 • Nelítostný souboj na Blu-ray12. února 2015 Nelítostný souboj na Blu-ray Když se tak probírám mezi úspěšnými režiséry, na které se fanoušci pokaždé těší, tak jedno z mých režisérských jmen na seznamu je Michael Mann. Režisér, který má už více než 72 let a mezi […]
 • 28 dní poté30. července 2003 28 dní poté Danny Boyle je zpátky! Zároveň s tímto tvrzením se však nabízí otázka, zdali zrovna já mám oprávnění tohle tvrdit. Adaptace Pláže Alexe Garlanda, přestože byla kritiky převážně rozcupována […]
 • Kingsman: Tajná služba - 50%8. března 2016 Kingsman: Tajná služba - 50% Film režíroval Matthew Vaughn podle knižních předloh Dava Gibbonsa a Marka Millara, kteří se mimochodem podíleli i na scénáři. Herecké výkony známých herců  Colina Firtha, Samuela L. […]
 • Mission Impossible II - Nejslabší film série.14. února 2016 Mission Impossible II - Nejslabší film série. Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z absolutně nejhorších úspěšných herců. Ačkoliv získal řadu ocenění, působí na mě ve všech rolích naprosto stejně – arogantně a […]
 • Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %23. listopadu 2012 Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 % Jay Moriarity je mezi surfaři pojem a není divu, že jeho životní příběh inspiroval filmaře k natočení filmu. Tvůrci předpokládali, že natočit film o známé osobnosti je divácky přitažlivé a […]
 • Sherlock Holmes [80%]18. ledna 2010 Sherlock Holmes [80%] Filmovým průmyslem nejčastěji recyklovaná literární postava se vrací zpátky na začátek svých dobrodružství. Britský guru kriminální satiry Guy Ritchie upouští od ztvárnění uhlazeného […]
 • Diana - 60 %28. září 2013 Diana - 60 % Je 31.srpna 1997 a princezna Diana společně se svým přítelem Dodim opouští pařížský hotel Ritz. Doprovází je několik přátel, ochranka a jejich řidič. Jejich cestu dál ale už nesledujeme, […]
 • ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ29. července 2002 ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ V posledních pár týdnech jsem si užil Bonda skutečně vrchovatě. Pravděpodobně jako součást reklamní kampaně na Zítřek nikdy neumírá odvysílala u nás WTBS snad úplně všechny bondovské filmy […]
 • Mr. & Mrs. Smith - Vtipná podívaná na sexy hlavní hrdiny, Brada Pitta a Angelinu Jolie22. dubna 2019 Mr. & Mrs. Smith - Vtipná podívaná na sexy hlavní hrdiny, Brada Pitta a Angelinu Jolie Mr. a Mrs. Smith jsou názornou ukázkou toho, jak dlouho a v jak velkém se dá žít omylu. Myslíte si o druhém, že vás nemůže ničím překvapit, dostanete se do stádia, že váš vztah začne […]