Šarlatový a černý

Druhá svě­to­vá vál­ka z tro­chu jiné­ho úhlu.Řím, 1943, v nad­vlá­dě něm­ců. Už jen metr tlus­tá bílá čára vyme­zu­je dosah „nezá­vis­los­ti“ Vatikánu. Nicméně za tou­to čarou je rela­tiv­ně bez­peč­no. Papežský stát se tak stá­vá úto­čiš­těm sestře­le­ným ang­lic­kým pilo­tů a unik­nuvším zajat­cům vál­ky. Vzniká tak taj­ný spo­lek uvnitř chrá­ně­ných zdí, kte­rý se sna­ží všem těm­to uprch­lí­kům nějak pomo­ci. Pod vede­ním jed­no­ho z nej­věr­něj­ších papež­ských slu­žeb­ní­ků, Monsignora O’Flahertyho, se sna­ží zís­kat úkryt a pení­ze na jíd­lo a oble­če­ní. Všechno je v ohro­že­ní živo­ta, sta­čí malá chy­bič­ka a všich­ni můžou být mrt­vý. Každý se sna­ží pomo­ci jak může, jak dale­ce je však mož­no ris­ko­vat?

Na dru­hé stra­ně sto­jí nehro­že­né nacis­tic­ké voj­sko pod vede­ním cíle­vě­do­mé­ho plu­kov­ní­ka Kapplera. Jak se poma­lu doví­dá o scho­vá­va­ných ute­čen­cích, jeho pozor­nost se stá­le více obra­cí k Flahertymu. Tito dva se tak poma­lu stá­va­jí svý­mi úhlav­ní­mi nepřá­te­li. Kněz však nemů­že plu­kov­ní­ka nijak zni­čit, na dru­hé stra­ně je pod ochra­nou pape­že a tak je čás­teč­ně před Kapplerem chrá­něn. Všechno se pak musí ode­hrát přes dal­ší lidi, jak­ko­liv zaple­te­ných do toho dění. Nechybí tak svě­dec­tví muče­ných přá­tel s neschop­nos­tí pro­ti tomu nic udě­lat. Co může být hor­ší­ho?

Páter je tak odtla­čen za bílou čáru Vatikánského úze­mí a je mu zne­mož­ně­no dál pomá­hat lidem potře­bu­jí­cím pomoc. Hranice jsou hlí­dá­ny desít­ka­mi ozbro­je­ných mužů, ale Flaherty se pod rouš­kou noci a pře­vle­ků na vlast­ní nebez­pe­čí pře­ce vydá­vá do ulic Říma, aby dál mohl svou pomo­cí napl­ňo­vat své poslá­ní. Za 2 roky tak počet lidí, za kte­ré je odpo­věd­ný, dosáh­ne tisí­ce.

Možných kon­ců je mno­ho a nedá vám to při sle­do­vá­ní si dopře­du před­sta­vo­vat jak to všech­no dopad­ne, pokud ovšem pře­dem nezná­te tak podrob­ně ději­ny, kte­rý­mi je vše inspi­ro­vá­no. Konec je však kaž­do­pád­ně napl­něn lás­kou, poro­zu­mě­ním a vděč­nos­tí. A jeli­kož je napsán sku­teč­ným živo­tem, je pří­jem­né vidět, že to tak v živo­te fun­gu­je….

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)16. listopadu 2008 Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe) Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve […]
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […]
  • Che Guevara - revoluce (2008)24. února 2009 Che Guevara - revoluce (2008) Do kin dorazil dlouho očekávaný snímek o slavném kubánském revolucionáři - Che Guevara - Revoluce. Jedná se v podstatě o životopisný snímek, který tvoří první část chystaného cyklu. Tento […]
  • S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení12. prosince 2003 S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve snímcích Johna Woo, ne ve skutečnosti" a v němž jsou veškeré postupy řádně promyšleny a skrz naskrz […]
  • Osudový dotek7. února 2005 Osudový dotek A tak jako v rádiích nehrají ty nejkvalitnější skladby, tak jako v televizích neběží ty nejkvalitnější pořady, tak se do kin také nevpouštějí ty nejkvalitnější a nejzásadnější filmy. […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • MirrorMask - vizuálně originální dílo13. března 2006 MirrorMask - vizuálně originální dílo Tento, podle názvu pro vás dost možná neznámý nezávislý film z produkce pánů Davea McKeana a Neila Gaimana spatřil světlo světa celkem nedávno, přesto ale už obíhá nejrůznější […]
  • Mallory - 65%5. srpna 2015 Mallory - 65% Mallory je další časosběrnou studií lidského života z dílny Heleny Třeštíkové. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o podobný příběh jako v předchozím dokumentu Katka, ale […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *