ŘETĚZOVÁ REAKCE

blackdot7

Není to ani špi­o­náž­ní thriller, ani fan­ta­zie o tech­no­lo­gii, kte­rá mění svět, ani napí­na­vá kri­mi­nál­ka s taju­pl­ným vra­hem, ani celo­ve­čer­ní rvač­ka či cvi­čeb­ni­ce bojo­vých umě­ní, natož abychom čeka­li myš­len­ko­vou hloub­ku nebo gene­rač­ní výpo­věď. Řetězová reak­ce je tak straš­ně před­ví­da­tel­ný film, že musím varo­vat všech­ny, kte­ří na něj mer­mo­mo­cí chtě­jí jít, aby snad ani nečet­li dál.

CHAIN REACTION Logo   CHAIN REACTION
ŘETĚZOVÁ REAKCE
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie8. srp­na 1996
20th Century Fox, USA 1996, akč­ní, PG-13, Česko 7. lis­to­pa­du 1996
Režie:Andrew Davis
Hrají: Keanu Reeves, Morgan Freeman, Rachel Weisz, Fred Ward, Kevin Dunn, Brian Cox.
Web: 

EddieNení to ani špi­o­náž­ní thriller, ani fan­ta­zie o tech­no­lo­gii, kte­rá mění svět, ani napí­na­vá kri­mi­nál­ka s taju­pl­ným vra­hem, ani celo­ve­čer­ní rvač­ka či cvi­čeb­ni­ce bojo­vých umě­ní, natož abychom čeka­li myš­len­ko­vou hloub­ku nebo gene­rač­ní výpo­věď. Řetězová reak­ce je tak straš­ně před­ví­da­tel­ný film, že musím varo­vat všech­ny, kte­ří na něj mer­mo­mo­cí chtě­jí jít, aby snad ani nečet­li dál.

The TeamMy všich­ni, co jsou nám tro­chu sym­pa­tic­ké nové tech­no­lo­gie, si pama­tu­je­me hum­buk, jenž se před něko­li­ka lety strh­nul kolem expe­ri­men­tů se stu­de­nou fůzí či co to ten­krát vlast­ně s tou vodou děla­li. V  kaž­dém pří­pa­dě se jed­na­lo o poten­ci­ál­ní zdroj lev­né a rela­tiv­ně čis­té ener­gie, a  všech­no se to nějak ututla­lo nebo co. Řetězová reak­ce se celá točí kolem tako­vé­ho vyná­le­zu, ani ne tak kolem tech­no­lo­gie samot­né, i když tu spat­ří­me nad­ska­ku­jí­cí bubla­jí­cí prů­hled­ný reak­tor, něja­ké ty lase­ry (povět­ši­nou ničem­ně syčí­cí na optic­kých lavi­cích). Vnitřně se zto­tož­ňu­ji s hlav­ní myš­len­kou fil­mu, že tako­vý objev nut­ně bles­ko­vě zmi­zí s povrchu zem­ské­ho, zane­chá­va­je po sobě jen něko­lik nešťast­ně zahy­nuvších bada­te­lů. Existuje čísi dosta­teč­ně sil­ný zájem na tom, abychom i zít­ra ode­vzda­li pod­stat­nou část své­ho pří­jmu (po zda­ně­ní, jak jinak) za ben­zín, plyn, a uhelně-zeměplyno-uranovou elektři­nu.

ShannonCelá záplet­ka je blbo­vzdor­ně pros­tá. Eddie Kasalivich (Keanu Reeves) je jed­ním z týmu uni­ver­zit­ních věd­ců pra­cu­jí­cích na již zmí­ně­ném reak­to­ru pro čis­tý roz­klad vody na prvo­či­ni­te­le. Ihned po zvra­tu v dosud neú­spěš­ných poku­sech o sta­bi­li­za­ci pro­ce­su, ke kte­ré­mu Eddie při­spě­je not­nou měrou, tedy ihned po nezbyt­né osla­vě, dojde ke straš­né­mu výbuchu, kte­rý zni­čí všech­no zaří­ze­ní a zabi­je pár čle­nů týmu. Potíž je v tom, že Eddie se tam náho­dou nacho­mý­tl těs­ně před­tím a viděl, že lidé byli zabi­ti pře­dem. Okamžitě se spo­lu s ang­lic­kou fyzič­kou Lily Sinclairovou (Rachel Weisz), vliv­ným zástup­cem inves­to­ra pro­jek­tu Shannonem (Morgan Freeman) a dal­ším pro změ­nu zmi­ze­lým čín­ským věd­cem sta­nou pode­zře­lý­mi, zvláš­tě když Lily začne dostá­vat faxy z Činy a u Eddieho se najde balík peněz a dru­ži­co­vá vysí­lač­ka...

Více na Kritiky.cz
Monopoly Streets ...
Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání Děti už od útlého věku fascinuje řada spotřebičů i techniky v domácnosti (vysavač, prač...
#1932: Persepolis 1 - 80 % Persepolis 1 (Persepolis 1)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2006. Původně...
Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ „Tady nepřežijete. Nejste vlk. Tohle je teď země vlků.“ – Alejandro        ...
Bright - Recenze - 70% Netflix nám přináší další svoje dílko z fantasy světa. Film nás vítá v alternativní sou...

Zatímco Eddie s Lily prcha­jí růz­ný­mi, vět­ši­nou však nejap­ný­mi a  neprav­dě­po­dob­ný­mi způ­so­by, Shannon se uka­zu­je být hlav­ním čini­te­lem všech udá­los­tí. Eddie musí řešit dile­ma, zda své­mu dosa­vad­ní­mu šéfo­vi věřit, a zda se nechat zatknout poli­cií. Hlavně však chce zjis­tit, proč muse­li kole­go­vé umřít a  kdo má jaký zájem na zni­če­ní pro­jek­tu, kte­rý může změ­nit celý svět ze dne na den.

The BlastVězte, že tře­ba­že jsem Vám pro­zra­dil jen o troš­ku víc, než uvi­dí­te v reklam­ních ukáz­kách, už nic dal­ší­ho kro­mě bez­pro­střed­ní­ho rozuz­le­ní a nezbyt­ných hap­pyen­do­vých fan­fár u zábě­rů odlé­ta­jí­cí heli­kop­té­ry v  Řetězové reak­ci nezbý­vá. Tvůrci nám ode­pře­li jakou­ko­liv roman­ci mezi Eddiem a Lily, tře­ba­že pří­le­ži­tost si vytvo­ři­li. Technický porad­ce fil­mu si nej­spíš netrouf­nul do vět­ší hloub­ky než po kot­ní­ky, zůstá­va­je s před­ve­de­nou tech­no­lo­gií na úrov­ni popu­lár­ních časo­pi­sů pro mlá­dež, což zase při­nes­lo pří­z­ni­vé úspo­ry na spe­ci­ál­ních efek­tech, pro­to­že bubla­jí­cí káď při­jde laci­no a  lase­ry jde vypůj­čit. Nejsložitější spe­cial efect byl cel­kem pove­de­ný výbuch.

Pokud film půjde do čes­kých kin, pak vám, kte­ří máte coko­liv lep­ší­ho na prá­ci, dopo­ru­ču­ji počkat, až to budou dávat v tele­vi­zi.

Hodnocení: O NIC NEPŘIJDETE
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  The Sledge
 • Eddie a Lily poměr­ně nemotor­ně utí­ka­jí, a tré­no­va­ní zabi­já­ci je nemo­hou dostih­nou­ti.
 • Do taj­né labo­ra­to­ře zlo­sy­nů lze kdy­ko­liv nepo­zo­ro­va­ně napo­cho­do­vat sute­ré­nem.
 • Reakce potře­bu­je ke své­mu sta­bil­ní­mu cho­du skří­pa­vé zvu­ky, kte­ré Eddie náho­dou obje­vil. Zvuky, o jejichž frek­ven­ci kte­rý­si plo­sko­le­bý „vědec“ dále ve fil­mu mlu­ví v mega­her­zích, ale Eddie je zvlád­nul nasamplo­vat do MIDI klá­ves.
 • Nesnáze s auto­ma­tic­ký­mi sys­témy, kte­ré nepře­stá­va­jí zlo­bit ani po vypnu­tí napá­je­ní, pat­ří od dob Jurského par­ku ke stan­dard­ní výba­vě tech­nic­ky nemo­hou­cích scé­ná­řů.
 • Eddie, nedo­stu­do­va­ný stroj­ní inže­nýr, doká­že během něko­li­ka minut pře­svěd­čit main­fra­me počí­tač zlo­sy­nů (o pří­stu­po­vých kódech takt­ně pomlč­me), aby celý svůj obsah v lid­sky sro­zu­mi­tel­né for­mě poslal na poli­cej­ní fax, pře­stal poslou­chat své dosa­vad­ní uži­va­te­le a způ­so­bil cel­ko­vý třesku­tý hap­py end. Fuj.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • blackdot418. dubna 2003 Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpočinete si od násilí, sprostoty a temných krváků. […]
 • whitedot312. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • blackdot1811. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • blackdot166. listopadu 2002 FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ Tentokrát ta strašná tlačenice skutečně stála za to. V šíleném víkendovém návalu na valem skomírající Ztracený svět (a prý ještě ničemnějšího Batmana a Robina) jsem se vmáčknul do jednoho […]
 • whitedot47. listopadu 2002 GODZILLA Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […]
 • blackdot12. července 2003 DRTIVÝ DOPAD Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […]
 • blackdot159. listopadu 2002 VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli vyspat, Vřískot je […]
 • blackdot1430. listopadu 2002 THE PEACEMAKER V Bosně je zavražděn významný politik a nedaleko Uralu právě explodovala jaderná hlavice. Dvě zdánlivě nesouvisející tragické události. První záhadné okolnosti vyplouvají na povrch a […]
 • blackdot1017. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […]
 • blackdot118. prosince 2002 Invaze V 90. letech už nefrčí invaze, ale infiltrace. Podle názvu sice ufouni přicházejí, ale to jde, pravda, pojmout zeširoka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pochopitelně nevylučuje, […]