ODVAHA POD PALBOU

blackdot10

Co naplat, obdiv k armá­dě bys­te u mě mar­ně hle­da­li. Poslední klu­kov­ské ilu­ze jsem ztra­til během své­ho nedob­ro­vol­né­ho (a to ješ­tě zkrá­ce­né­ho) „špa­gá­to­vá­ní“ u ČSLA, no a US army se pod­le mého míně­ní ve sku­teč­nos­ti liší jen jiným skvr­ně­ním na mas­ká­čích. Ještě snad pod­stat­ně vyš­ším roz­poč­tem a z toho nepří­mo ply­nou­cí obec­nou nadu­tos­tí.

COURAGE UNDER FIRE Logo   COURAGE UNDER FIRE
ODVAHA POD PALBOU
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie24. čer­ven­ce 1996
20th Century Fox, USA 1996, dra­ma, Česko 24. říj­na 1996
Režie: Edward Zwick
Hrají: Denzel Washington, Meg Ryan, Lou Diamond Phillips, Michael Moriarty, Matt Damon, Seth Gilliam, Bronson Pinchot, Scott Glenn, Regina Taylor.
  

Co naplat, obdiv k armá­dě bys­te u mě mar­ně hle­da­li. Poslední klu­kov­ské ilu­ze jsem ztra­til během své­ho nedob­ro­vol­né­ho (a to ješ­tě zkrá­ce­né­ho) „špa­gá­to­vá­ní“ u  ČSLA, no a US army se pod­le mého míně­ní ve sku­teč­nos­ti liší jen jiným skvr­ně­ním na mas­ká­čích. Ještě snad pod­stat­ně vyš­ším roz­poč­tem a z toho nepří­mo ply­nou­cí obec­nou nadu­tos­tí.

Night BattleTak jako se nesčet­né totá­čo­vé sovět­ské fil­my vra­ce­ly k Velké vlas­te­nec­ké, Amerika se ráda vidí ve svých minu­lých vál­kách, Vietnam je už spá­nem­bo­hem kus za námi, teď jsme koneč­ně zase vyhrá­li - v Perském záli­vu.
Odvaha pod pal­bou je film od začát­ku do kon­ce o vojá­cích, boji, vál­ce a jejich násled­cích. Jeho těžiš­těm však není tech­ni­ka či nási­lí, nýbrž lidé, jejich vzta­hy a sla­bos­ti.

Kapitán Nathaniel Serling (Denzel Washington) byl v Pouštní bou­ři tan­ko­vým veli­te­lem. V nepře­hled­né situ­a­ci omy­lem vystře­lil na jed­no z vlast­ních vozi­del a  zabil celou osád­ku, své blíz­ké přá­te­le. Vize hoří­cích kama­rá­dů jej bude pro­ná­sle­do­vat do kon­ce živo­ta, i když for­mál­ně byla jeho chy­ba sme­te­na ze sto­lu jako rutin­ní poli­to­vá­ní­hod­né neštěs­tí.

Meg RyanJe po vál­ce a z bojo­vých vete­rá­nů se sta­ly nablýska­né byro­kra­tic­ké uni­for­my v Pentagonu. Serling je pově­řen šet­ře­ním, kte­ré má schvá­lit návrh na posmrt­né vyzna­me­ná­ní jed­no­ho bojo­vé­ho pilo­ta heli­kop­té­ry Řádem Cti. Očekává se, že vyzna­me­ná­ní při­táh­ne pub­li­ci­tu, neboť pilo­tem byla žena, kapitán(ka?) Karen Waldenová (Meg Ryan) - prv­ní pří­pad vojen­ské­ho vyzna­me­ná­ní ženy za hrdin­ství v bojo­vé akci. Vysoké vele­ní a Bílý dům by si přá­li dojem­ný cere­mo­ni­ál v Růžové zahra­dě, kdy ani oko nezů­sta­ne suché, zvlášť když medai­li má pře­vzít malá Karenina dcer­ka.

Denzel and LouSerling se však pus­tí do vyšet­řo­vá­ní pří­pa­du s vět­ší ver­vou, než se od něj oče­ká­vá. Waldenová jako pilot­ka sanit­ní heli­kop­té­ry zjev­ně v inci­den­tu zachrá­ni­la živo­ty něko­li­ka ame­ric­kých vojá­ků, a záro­věň ohro­zi­la sebe a svou osád­ku. Serling obje­vu­je ve výpo­vě­dích svěd­ků nesrov­na­los­ti, zejmé­na při žďí­má­ní ner­vóz­ní­ho lapi­du­cha (Matt Damon) a zpup­né­ho ser­žan­ta (Lou Diamond Phillips).

Film se zabý­vá dvě­ma dru­hy odva­hy pod dvě­ma dru­hy paleb. První je ta váleč­ná, zjev­ná sta­teč­nost (a její hra­ni­ce) upro­střed nepřá­tel­ské střel­by. Druhá, nemé­ně důle­ži­tá, armá­dě však spí­še nepo­ho­dl­ná, je Serlingova kuráž zjis­tit prav­du o  sku­teč­ných udá­los­tech kolem vyšet­řo­va­né­ho inci­den­tu, byť vysta­ven pal­bě nad­ří­ze­ných, narůs­ta­jí­cí zášti účast­ní­ků i opa­ko­va­né depre­si z vlast­ní váleč­né viny, kte­rá vede k jeho vzdá­le­ní se od rodi­ny...

Denzel WashingtonVšichni her­ci v  Odvaze jsou vel­mi pře­svěd­či­ví, metá­ly jsou osten­ta­tiv­ně nablýska­né, mlu­ví se o samé cti a hrdin­ství, zatím­co prav­da se skrý­vá ve zba­bě­los­ti, stra­chu a  pod­los­ti. Ve vál­ce, ale i po ní, umí­ra­jí lidé, je to straš­ná sku­teč­nost, a pod­le mého názo­ru z nich není tře­ba dělat coko­liv víc než zase lidi, i se vše­mi svý­mi chy­ba­mi; film uka­zu­je, že jimi za všech okol­nos­tí zůstá­va­jí - žád­ný super­hr­di­na tu není.

Film mohu dopo­ru­čit těm, kte­ří rádi mudru­jí nad lid­ský­mi vzta­hy a pohnu­tý­mi osu­dy vojá­ků (mužů i žen) v kri­tic­kých situ­a­cích, jakož i nad násled­ky tako­vých zážit­ků v dal­ším živo­tě.

Hodnocení: UJDE
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  Tank
 • Třebaže film nic pří­mo neod­su­zu­je, armá­da Spojených stá­tů jej prý nemá ráda - na bojo­vých scé­nách je to poznat, jsou buď komor­ní nebo v noci, tech­nic­kých zábě­rů pra­má­lo, tan­ky jsou tako­vé jako­by mode­lo­vé...
 • Jak mě ujiš­ťo­va­li vojen­sky zběh­lej­ší kama­rá­di, pří­pa­dy úspěš­né střel­by na přá­tel­ské či vlast­ní cíle jsou ve vojen­ských kon­flik­tech dale­ko čas­těj­ší, než se obec­ně před­po­klá­dá. Nemyslím, že by bylo tře­ba z toho dělat tako­vé absurd­no, a nevím, proč by na to armá­da měla být tak hákli­vá. Zase ta jejich potře­ba poci­tu doko­na­los­ti.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • blackdot159. listopadu 2002 VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli vyspat, Vřískot je […]
 • blackdot1430. listopadu 2002 THE PEACEMAKER V Bosně je zavražděn významný politik a nedaleko Uralu právě explodovala jaderná hlavice. Dvě zdánlivě nesouvisející tragické události. První záhadné okolnosti vyplouvají na povrch a […]
 • blackdot418. dubna 2003 Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpočinete si od násilí, sprostoty a temných krváků. […]
 • blackdot1811. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • whitedot312. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • blackdot722. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • blackdot12. července 2003 DRTIVÝ DOPAD Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […]
 • blackdot166. listopadu 2002 FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ Tentokrát ta strašná tlačenice skutečně stála za to. V šíleném víkendovém návalu na valem skomírající Ztracený svět (a prý ještě ničemnějšího Batmana a Robina) jsem se vmáčknul do jednoho […]
 • blackdot225. června 2003 GLIMMER MAN Onehdy jsem naříkal nad zjevnou ploskostí akčního scifinesmyslu jménem Solo. Identifikačním znakem, který mě měl trknout, byla produkce (financování) hlavním představitelem filmu. Nákladem […]
 • blackdot118. prosince 2002 Invaze V 90. letech už nefrčí invaze, ale infiltrace. Podle názvu sice ufouni přicházejí, ale to jde, pravda, pojmout zeširoka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pochopitelně nevylučuje, […]