Matrix 2 Reloaded


A je to tady. Jste si úpl­ně jis­tí tím, čím si mys­lí­te, že jste?Dlouho po prv­ním díle jsem ani netu­šil, že se dočká­me pokra­čo­vá­ní. Všechno to zača­lo vřít až pár týd­nů před uve­de­ním pre­mi­é­ry dal­ší­ho dílu. Každý se ptá, kdy už to bude v kinech, kdy už to koneč­ně uvi­dí. Zdálo se to všech­no ukon­če­né. Neo ovlá­dl své vlast­ní vir­tu­ál­ní já a stal se tak ve vir­tu­ál­ním svě­tě Matrixu nepo­ra­zi­tel­ný.

Jenže nesmí­me zapo­me­nout na vět­ší nebez­pe­čí reál­né­ho živo­ta, na svět ovlá­da­ný sto­ji, ve kte­rém už pou­ze pár lidí žije na svo­bo­dě a boju­je o pře­ži­tí. Jak dlou­ho ješ­tě bude posled­ní lid­ské měs­to Zion odrá­žet úto­ky nebez­peč­ných stro­jů? Sil už není mno­ho a stro­je stá­le mno­ží své armá­dy. Je tedy ješ­tě jed­na mož­nost: věřit Noevým schop­nos­tem a vyslat jej i s dru­ži­nou zno­vu do Matrixu, zku­sit najít prav­du a výcho­dis­ko z toho vše­ho.

I v dru­hém díle nemů­že chy­bět nesmr­tel­ný Mr. Smith, vše­mož­ný stráž­ce Matrixu, sna­ží­cí se za kaž­dou cenu ztí­žit život všem naru­ši­te­lů toho­to vir­tu­ál­ní­ho sys­té­mu. Po jeho zni­če­ní v prv­ním díle je však pře­pro­gra­mo­ván a jako bonus dostá­vá funk­ci, pomo­cí kte­ré je scho­pen se během pár sekund roz­mno­žit do jaké­ho­ko­liv obča­na. Neporazitelný Neo tak­to dostá­vá šan­ci vyzkou­šet si své bojo­vé umě­ní asi na stov­ce tako­vých Smithů naráz. Stroje ovšem při­tvr­zu­jí a nasa­zu­jí do Matrixu nový vir v podo­bě dvou dvoj­čat. Jejich nové schop­nos­ti dáva­jí Noevi, Trinity i Morpheovi ješ­tě víc zabrat.

Aby pro­blé­mů ješ­tě neby­lo málo, zdá­va­jí se Neovi sny o ztrá­tě své milo­va­né Trinity. Tuší jejich napl­ně­ní a chce zabrá­nit její­mu setká­ní se sil­něj­ším pro­tiv­ní­kem Smithem. Trinity mu sice slí­bí, že zůsta­ne na palubě lodi a do Matrixu nevstou­pí. Jak to ale asi může dopad­nout?

Svět Matrixu nyní kom­pli­ku­jí spous­ty dve­ří, kte­ré po kaž­dém zavře­ní a ote­vře­ní vedou do úpl­ně jiné čás­ti toho­to vir­tu­ál­ní­ho svě­ta. Neo se musí opět setkat s věd­mou, aby se dozvě­děl, že osud už je určen a všech­no co mělo být roz­hod­nu­to, už je. Jeho úko­lem je ale zjis­tit, jak a proč se to všech­no děje. K tomu se musí dostat až k samé­mu zdro­ji Matrixu. Klíč od těch pra­vých dve­ří však umí vyro­bit jenom jeden člo­věk. Co ale Nea čeká na kon­ci té chod­by plné dve­ří a čemu bude muset čelit? Taky se nech­te něčím pře­kva­pit, ať se máte na co tešit. 🙂

Původně jsem čekal jenom sla­bé pokra­čo­vá­ní s dra­hý­mi efek­ty, ale brat­ři Wachowští si dali oprav­du zále­žet. Kromě někdy až trap­né­ho zpo­ma­lo­vá­ní rych­lých akcí si ale všich­ni fanouš­ci skvě­lých efek­tů při­jdou na své. Já jsem hlav­ně čekal, co se sta­ne s tou filo­zo­fic­kou čás­tí fil­mu, kte­rá mě hod­ně nadchla u původ­ní­ho Matrixu. Po shléd­nu­tí však můžu říct, že se to opět poved­lo. Například scé­na, kdy Neo musí před Trinity polí­bit jinou ženu, ale s oprav­do­vou váš­ní a lás­kou jako kdy­by líbal Trinity, mě doce­la dosta­la. Nad tako­vý­mi věc­mi se musí člo­věk zamys­let, ať chce nebo ne.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Matrix Reloaded - Wake up Neo... again.30. září 2018 Matrix Reloaded - Wake up Neo... again. Když před čtyřmi lety vpadl do kin film neznámé dvojice režisérů a scénáristů, který nás utvrdil v tom, že vše okolo nás je ve skutečnosti výplodem počítačového programu, jen málokdo mohl […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Pád Třetí říše - recenze8. srpna 2005 Pád Třetí říše - recenze Není moc vídané, aby se po celém světě tak vzrušeně hovořilo o německém filmu, aniž by to v jeho názvu někdo chtěl. Pád Třetí říše to však dokázal, a tak, ještě předtím než si budeme moci […]
  • Potomci lidí - Je to už 18 let, co se narodilo poslední dítě, a na světě je velmi krásně...20. prosince 2006 Potomci lidí - Je to už 18 let, co se narodilo poslední dítě, a na světě je velmi krásně... Tak si říkám: „Ten Alfonso se vážně nezdá…“ Před několika málo lety by po něm neštěkla ani ta nejzapadlejší produkční společnost a dneska se na něj pořádají doslova hony. Pravda, Cuarón se […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • PlayAllspoluprace164. ledna 2007 Eragon - MEGA recenze Do kin právě vkročil tento film na poli fantazy a upřímně řečeno, byl dosti očekávaný. Mnoho lidí v něm vidělo nástupce Pána prstenů, jiní zase tvrdili, že to bude naprostý propadák. Ovšem […]
  • Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80%10. března 2019 Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80% Kdesi v arktické ledové pustině živoří muž (Mads Mikkelsen), který zde před časem havaroval s letadlem, a pomalu ztrácí naději na záchranu. Každý den loví ryby na vlasec, mapuje své okolí, […]
  • Bídníci (2012) - 80 %21. prosince 2012 Bídníci (2012) - 80 % Recenze na nový muzikál Les Misérables je na světě. Jaké je novodobé zpracování románu od Viktora Huga v podání oscarového tvůrce Královi řeči Toma Hoppera, který projekt režíroval s […]
  • Muž z oceli | Man of Steel [80%]21. června 2013 Muž z oceli | Man of Steel [80%] Nejikoničtější komiksový hrdina všech dob se vrací ve velkém stylu. Zatímco konkurence boduje a Batman si dává pauzu, nadchází čas na návrat největšího komiksového hrdiny, kterého zná jak […]