LIKVIDÁTOR

LIKVIDÁTOR
Ohodnoťte člá­nek

Dejme tomu, že máte smlou­vu s Arnoldem Schwarzeneggerem na titul­ní roli v akč­ním fil­mu, a vůbec žád­ný nápad. Co s tím? Nezbývá než opi­so­vat, kde se dá, a stvo­řit tak sle­pe­nec. Eraser je v toli­ka scé­nách doslo­va vystři­že­ný z Mission: Impossible, až to bučí. Tady v Americe byl Nemožný úkol uve­den na jaře, dáv­no před čer­ven­co­vým Likvidátorem, v Česku pak tomu je nao­pak, ale nenech­te se uvést v omyl, kte­rý z nich je plagi­át. Však taky Arnold je v celém fil­mu tak nějak „na půl huby“. Čeští dis­tri­buč­ní pře­klad­ní­ci navíc vyba­vi­li sní­mek názvem při­po­mí­na­jí­cím mi spí­še hlav­ní­ho účet­ní­ho. Nadále se osmě­lu­ji občas se držet vlast­ní­ho pře­kla­du: Vymazávač.

ERASER Logo   ERASER
LIKVIDÁTOR
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie13. srp­na 1996 
Warner Bros, USA 1996, akč­ní, R, Česko 22. srp­na 1996
Režie: Charles Russel
Hrají: Arnold Schwarzenegger, James Caan, Vanessa Williams, Robert Pastorelli, James Coburn.
Web: http://www.movies.warnerbros.com/eraser

John Kruger (1)Dejme tomu, že máte smlou­vu s Arnoldem Schwarzeneggerem na titul­ní roli v akč­ním fil­mu, a vůbec žád­ný nápad. Co s tím? Nezbývá než opi­so­vat, kde se dá, a stvo­řit tak sle­pe­nec. Eraser je v toli­ka scé­nách doslo­va vystři­že­ný z Mission: Impossible, až to bučí. Tady v Americe byl Nemožný úkol uve­den na jaře, dáv­no před čer­ven­co­vým Likvidátorem, v Česku pak tomu je nao­pak, ale nenech­te se uvést v omyl, kte­rý z nich je plagi­át. Však taky Arnold je v  celém fil­mu tak nějak „na půl huby“. Čeští dis­tri­buč­ní pře­klad­ní­ci navíc vyba­vi­li sní­mek názvem při­po­mí­na­jí­cím mi spí­še hlav­ní­ho účet­ní­ho. Nadále se osmě­lu­ji občas se držet vlast­ní­ho pře­kla­du: Vymazávač.

Lee CullenDěj je ohra­ný jak deska Yesterday v moto­res­to­vém džu­bo­xu. Zlí busi­nessma­ni, samo­se­bou zčás­ti na vyso­kých vlád­ních mís­tech, živí se pro­de­jem nej­no­věj­ších zbra­ňo­vých tech­no­lo­gií tero­ris­tům, což je nea­me­ric­ké. Patriotka Lee Cullen (Vanessa Williams), zřej­mě nedo­s­ti pla­ce­ná sekre­tář­ka, svě­ři­la se se s tou­to sku­teč­nos­tí FBI, jež po ní chce důka­zy a svě­dec­tví. Lee na plán při­stou­pí, je však odha­le­na a jen tak tak se jí poda­ří unik­nout. Na scé­nu nastu­pu­je John Kruger (Arnold Schwarzenegger), agent pro­gra­mu pro ochra­nu svěd­ků, kte­rý má Lee nejen chrá­nit, ale také ji při­pra­vit na kom­plet­ní změ­nu iden­ti­ty.

Robert and JohnV týmu agen­tů je však zrád­ce (opět uši­tý pod­le vzo­ru Mission: Impossible), navíc si zis­kuchti­ví pikl­ní­ci neda­jí pokoj a přes pozor­nost tis­ku hod­la­jí zásil­ku super­ku­lo­me­tů, pra­cu­jí­cích na prin­ci­pu elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho vymrš­ťo­vá­ní pro­jek­ti­lů, dodat tero­ris­tům na loď s pří­znač­ným názvem POBĚDA. Brzy je nám (bez poku­su o nejed­no­znač­nost) naser­ví­ro­ván jako zlý muž Krugerův uči­tel Robert Deguerin (James Caan) - zase plagi­át.

Film je, prav­da, akč­ní, a tak akce stří­dá akci, Arnold zázrač­ně odo­lá­vá drob­ným i závaž­něj­ším pora­ně­ním, Vanessa běhá jako vypla­še­ná sle­pič­ka, kam ji mazák pošle, dokon­ce pou­če­na si i vystře­lí, ztrát na stra­ně zlo­sy­nů při­bý­vá.

John Kruger (2)Jediným sku­teč­ně svět­lým mís­tem fil­mu je zaan­ga­žo­vá­ní Johnnyho C. (Robert Pastorelli), býva­lé­ho „vyma­za­né­ho“ svěd­ka, kte­rý se radost­ně ujme pří­le­ži­tos­ti opla­tit Krugerovi záchra­nu živo­ta. Johnny a celá jeho ital­ská rodi­na jsou posta­vy, kte­rým se může­me i v nej­váž­něj­ší situ­a­ci srdeč­ně zasmát, a věř­te, je to dost tře­ba, neboť zby­tek fil­mu je séri­o­vá řezni­či­na.

I zatvr­ze­lí Arnoldovi vyzna­va­či budou se u Likvidátora šklí­bi­ti; jak jsem se již zmí­nil, hlav­ní pro­ta­go­nis­ta včas roze­znal, že díru do svě­ta neu­dě­lá, a tak roli věno­val mini­mum úsi­lí. Dá se na to jít, ale před­tím dob­ře zvaž­te, zda­li sku­teč­ně nemá­te něco lep­ší­ho.

Hodnocení: UJDE
AquariumHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Tak nám Arnold, vise na padá­ku, sko­ro sestře­lí tří­mo­to­ro­vý střed­ně tlus­tý tryskáč, a to pis­to­lí ráže ne více než .45″. Safra.
 • Jakákkoli vol­no­myš­len­kář­ská spe­ku­la­ce na téma míři­del zmí­ně­né­ho super­ku­lo­me­tu musí roz­tá­čet páně Roentgena v hro­bě, až to sviští.
 • Pravím: Dost bylo roz­bi­tých olb­římích akvá­rií! Dost bylo (téměř) nedo­byt­ných počí­ta­čů v ostře stře­že­ných kob­kách!
  Vymyslete si, kle­tě, něco nové­ho!

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

 • 25. října 2002 ZORRO: TAJEMNÁ TVÁŘ Tento první odstavec je pro Vás, milí čtenáři, kteří na Hnidopicha zabrowsíte častěji a s nevolí jste sledovali rozevírající se propast mezi aktuálním datem a poslední recenzí (Armageddon, […]
 • 12. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • Mr. Bean: Největší filmová katastrofa15. října 2018 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa Někteří autoři považují za potřebné do akčních a drastických filmů vkládat vedle vážných, svalnatých hrdinů i připosraženého poskoka vyvolávajícího svým nemehlovstvím tzv. komické […]
 • 11. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […]
 • 22. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • 4. prosince 2002 DENNÍ SVĚTLO Když explozivní nehoda zavalí oba konce frekventovaného tunelu pod řekou mezi New Yorkem a New Jersey, skupina zoufalých přeživších rozmanitého původu a postavení v životě musí zapomenout […]
 • 17. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […]
 • 9. listopadu 2002 VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli vyspat, Vřískot je […]
 • 8. prosince 2002 Invaze V 90. letech už nefrčí invaze, ale infiltrace. Podle názvu sice ufouni přicházejí, ale to jde, pravda, pojmout zeširoka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pochopitelně nevylučuje, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *