JAK PŘICHÁZEJÍ SNY

blackdot6

Ti tvrd­ší mezi vámi, milí čte­ná­ři, to nej­spíš budou brát na prv­ní pohled jako měk­nu­tí mého moz­ku. Není to dáv­no, co jsem se mno­hým, jež mi psa­li...

What Dreams May Come Poster   WHAT DREAMS MAY COME
JAK PŘICHÁZEJÍ SNY
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie15. pro­sin­ce 1998
Polygram Films, USA 2. říj­na 1998, PG-13, posmrt­né dra­ma, 113 minut, Česko 25. břez­na 1999
Režie: Vincent Ward
Hrají: Robin Williams, Annabella Sciorra, Cuba Gooding Jr., Max von Sydow, Jessica Brooks Grant, Josh Paddock, Rosalind Chao, Werner Herzog, Lucinda Jenney, Clara Thomas.
Web: http://www.whatdreamsmay.com/
 
 Annie Nielsen bojuje se šílenstvím 
Annie Nielsen boju­je se šílen­stvím
 
 Chris Nielsen na svém vlastním pohřbu 
Chris Nielsen na svém vlast­ním pohřbu

Ti tvrd­ší mezi vámi, milí čte­ná­ři, to nej­spíš budou brát na prv­ní pohled jako měk­nu­tí mého moz­ku. Není to dáv­no, co jsem se mno­hým, jež mi psa­li doža­du­jí­ce se recen­ze toho či ono­ho, ohá­něl ve výmluvách nechu­ten­stvím k sen­ti­men­tál­ním, roman­tic­kým fil­mům, a vskut­ku, věc se nezmě­ni­la a o Olbřímovi nadá­le odmí­tám psá­ti. Nečekejte na mne, pěk­ně běž­te do kina.
Klíčovým slo­vem před­cho­zích vět je prá­vě ono na prv­ní pohled -- dneš­ní film totiž nehod­lám zařa­zo­vat mezi sen­ti­men­tál­ní.

Nejprve se musím vypo­řá­dat s názvem. Slova „What Dreams May Come“ pochá­ze­jí ze svě­tozná­mé­ho Hamletova mono­lo­gu (Být či nebýt...) a já bych si je ve své zpup­nos­ti trou­fal v našem kon­tex­tu pře­lo­žit „Ať coko­liv si dáme zdát“. Podle úda­jů v Cinema.cz voli­la čes­ká dis­tri­buce méně vzlet­nou ver­zi. Inu.

 
 Skutečnost je vše, co si umíš představit 
Skutečnost je vše, co si umíš před­sta­vit
 
 Průšvih! Jsem v psím nebi! 
Průšvih! Jsem v psím nebi!

Smrt před­sta­vu­je v naší civi­li­sa­ci více­roz­měr­ný feno­mén. Pro mno­hé z nás zna­me­ná abso­lut­ní konec vše­ho, jiným je sym­bo­lem brá­ny do nové­ho, lep­ší­ho svě­ta, za jehož kva­li­tu musí­me zapla­tit utr­pe­ním teď a tady; dal­ší shle­dá­va­jí v čase roz­kla­du těla obdo­bí pře­cho­du z jed­no­ho živo­ta do dru­hé­ho. Spekulace jsou poměr­ně sil­ným tabu a mož­nost vědo­mí či zna­lost sku­teč­nos­ti si impli­cit­ně nepři­pouš­tí­me, pří­pad­ně máme zaká­zá­no si při­pouš­tět. Logické úva­hy jsou brisk­ně pře­sou­vá­ny do rovi­ny nábo­žen­ských mysté­rií, kde jest jim vyhra­zen tichý kout. Mně ovšem při­pa­dá, že nao­pak mno­hé reli­gi­óz­ní kon­struk­ce jsou výsled­kem naše­ho nutká­ní vypo­řá­dá­vat se s exis­ten­cí, význa­mem a důvo­dem smr­ti a niče­ho jiné­ho.

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 8. série – 20. díl ...
Match Point - Hra osudu Třikrát SLÁVA. Woody Allen se konečně probudil ze svého filmového spánku a po několika ne z...
Zdeněk Svěrák Zdeněk Svěrák (* 28. března 1936, Praha, Československo) je český dramatik, scénárista, her...
Hitman: Agent 47 - OBLEK Pokud šaty dělají člověka, pak 47 je alespoň částečně definován svým charakteristickým ...
Na co jít od dnešního čtvrtka do kina? Samozřejmě na pokračování Mamma Mia. Dnes šly do kin pouze 4 filmy. Do Čech přichází pokračování muzikál Mamma Mia, horor, drama...

What Dreams May Come pojed­ná­vá o smr­ti a tom, co násle­du­je po ní, v  cit­li­vých a jen nepa­tr­ně děsi­vých tónech. Chris Nielsen (Robin Williams) se ženou Annie (Annabella Sciorra) ztra­ti­li dce­ru Marii (Jessica Brooks Grant) a syna Iana (Josh Paddock) v tra­gic­ké auto­ne­ho­dě. Annie neštěs­tí dohna­lo na hra­ni­ci šílen­ství a její vztah s Christym dospěl téměř k roz­vo­du. V den výro­čí jejich roz­hod­nu­tí zůstat spo­lu Chris umí­rá, rov­něž v doprav­ní neho­dě.

 
 Jedno z mnoha pater pekla 
Jedno z mno­ha pater pek­la
 
 Přátelé pomáhají v nemožném 
Přátelé pomá­ha­jí v nemož­ném

Christy ale nepře­stá­vá exis­to­vat a s hrů­zou pozo­ru­je, nehmot­ný a neschop­ný komu­ni­ka­ce se svě­tem živých, jak se Annie trá­pí a uva­dá. Novou rea­li­tu Christymu pomá­há při­jmout podiv­ná oso­ba, kte­rá si nechá říkat Doc a jež novo­pe­če­ně mrt­vé­ho pro­vá­dí základ­ní­mi pra­vi­dly živo­ta po smr­ti, z nichž nej­dů­le­ži­těj­ší je: „Neexistují žád­ná pra­vi­dla.“ Toto tvr­ze­ní se však nezdá doce­la přes­né -- Annie, se kte­rou je Christy podi­vu­hod­ně spo­jen i po smr­ti pro­střed­nic­tvím jejích obra­zů, spáchá sebe­vraž­du, ale nedo­stá­vá se do stej­ných míst, jako Chris. Nezbývá mu než se za pomo­ci přá­tel a rodi­ny vydat za nadě­jí, že i v nebi (a pekle) jsou mož­né zázra­ky.

Žádná ze scén fil­mu neod­po­ro­va­la tomu, co pova­žu­ji za mož­né, a snad prá­vě pro­to se mi film veli­ce líbil. Třebaže základ­ní děj je pou­ta­vý, klí­čo­vé mi při­padly spíš nená­pad­né dia­lo­gy plné neú­pros­né logi­ky a pod­stat­ných názo­rů. Robin Williams, jehož jsem dosud uzná­val spí­še jako kome­di­an­ta, je pros­tě per­fekt­ní v situ­a­cích vyža­du­jí­cích cit a hloub­ku. Počítačové efek­ty, bez nichž by se ten­to sní­mek nikdy nepo­da­ři­lo zre­a­li­zo­vat, jsem ješ­tě nikdy nevi­děl v tako­vém roz­sa­hu a záro­veň doko­na­los­ti sply­nu­tí s hra­nou scé­nou.

Více na Kritiky.cz
Zajímavosti z filmu Divočina Film Divočina z produkce Walt Disney Pictures vypráví příběh zvířat z newyorské zoo, která...
Líbáš jako ďábel - 65 % Tato věta padne ke konci filmu a není to v situaci nijak příjemné pro jednoho z hlavních hrdin...
Život a doba soudce A. K. - fotogalerie ...
Revoluce je na spadnutí, třináctý kraj není mýtus… Světový fenomén Hunger Games se již potřetí blíží do českých kin! Pokračování filmu podle knižního bestselleru Hunger Games: Síla vzdoru se blíží. Knižní s...
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze – 50% Filmová série Fantastická zvířatamapuje dění v kouzelnickém světě několik desítek l...

Máte-li něko­ho, kdo je vám duší blíz­ký, urči­tě běž­te do kina spo­lu. Jakkoli asi ne kaž­dé­ho Jak při­chá­ze­jí sny oslo­ví tak jako mne, fan­tas­tic­ký pří­běh z míst mimo naši rea­li­tu (niko­li ovšem mimo naši před­sta­vi­vost) snad aspoň zare­zo­nu­je s vaší před­sta­vou lás­ky a hlu­bo­ké­ho vzta­hu. Příjemná absen­ce mega­lo­ma­nič­nos­ti, mini­mál­ní sen­ti­ment, úchvat­né scé­ny nebe a pek­la, mimo­řád­ně zda­ři­lé herec­tví. Vy, jejichž život není jen rvač­kou o pře­ži­tí, a hlav­ně vy, pro kte­ré je smrt spíš otaz­ní­kem než vykřič­ní­kem, si What Dreams May Come urči­tě nenech­te ujít.

Hodnocení: VYNIKAJÍCÍ

 
 Stopy (vpravo) po pneumatikách v nebeské trávě? 
Stopy (vpra­vo) po pne­u­ma­ti­kách v nebes­ké trá­vě?
 
 Nepravděpodobné oblečení v Alpách. 
Nepravděpodobné oble­če­ní v Alpách.

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Annie, když se popr­vé s Christym potka­li, měla na sobě napros­to neprav­dě­po­dob­ně neprak­tic­ké oble­če­ní, tuze roze­vlá­té a titěr­né -- zato však extra sexy. Omluvou budiž řeče­no, že scé­na se ode­hrá­vá ve vzpo­mín­kách, jež máme, jak dob­ře víme, nekri­tic­ky při­bar­ve­ny.
 • V intensiv­ní scé­ně Chrisovy havá­rie si povšim­ně­te zábě­ru, kdy kame­ra najíž­dí do ústí tune­lu, sle­du­jíc běží­cí­ho Chrise (snad jsem si zapa­ma­to­val správ­ně). Kus dolly (vozí­ku, co kame­ru nese) je pěk­nou dobu vle­vo dole vidět.
 • Barvy, kte­rý­mi je Chris poma­zán, pouš­tí napros­to náhod­ně -- po vlast­ním oble­če­ní se mu roz­ma­zá­va­jí, zatím­co o psa ani o Doca se neo­tí­ra­jí (nama­zán má jen hřbet ruky, že ano). Jak se mu poda­řil vyčis­tit betál­ný chlísta­nec od ptá­ka?
 • Další rodi­na (jako tře­ba rodi­če) jsou z posmrt­né­ho svě­ta vylou­če­ni? Situace by se asi tuze kom­pli­ko­va­la s náva­lem zesnu­lých teti­ček...
 • Tvrzení, že lidem uvěz­ně­ným ve vlast­ním pekle není pomo­ci, je pod­le mého názo­ru pří­liš zpup­né. Ostatně, film je o tom, jak moc to není prav­da.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • whitedot47. listopadu 2002 GODZILLA Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […]
 • blackdot159. listopadu 2002 VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli vyspat, Vřískot je […]
 • blackdot1017. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […]
 • blackdot12. července 2003 DRTIVÝ DOPAD Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […]
 • blackdot1430. listopadu 2002 THE PEACEMAKER V Bosně je zavražděn významný politik a nedaleko Uralu právě explodovala jaderná hlavice. Dvě zdánlivě nesouvisející tragické události. První záhadné okolnosti vyplouvají na povrch a […]
 • blackdot1811. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • blackdot418. dubna 2003 Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpočinete si od násilí, sprostoty a temných krváků. […]
 • blackdot225. června 2003 GLIMMER MAN Onehdy jsem naříkal nad zjevnou ploskostí akčního scifinesmyslu jménem Solo. Identifikačním znakem, který mě měl trknout, byla produkce (financování) hlavním představitelem filmu. Nákladem […]
 • whitedot312. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *