Horizont události

whitedot3

Čím déle o Event Horizon pře­mýš­lím, tím méně se mi líbí - to je cel­ko­vý dojem z fil­mu, na kte­rý jsem se vlast­ně dost těšil a kte­rý v rekla­mě, obráz­cích a na poměr­ně dob­ře zro­be­né web strán­ce sli­bo­val být pořád­ným mlsem pro sci­fis­tic­ké­ho fan­du, za nějž se pova­žu­ji.

Event Horizon Logo   EVENT HORIZON
OSUDNÝ HORIZONT
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie1. září 1997Filmová pří­lo­ha dení­ku Neviditelný Pes
Paramount Pictures, USA 15. srp­na 1997, R, sci-fi/horror, 96 minut, Česko 4. pro­sin­ce 1997
Režie: Paul Anderson
Hrají:Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan, Joely Richardson, Richard T. Jones, Jack Noseworthy, Jason Isaacs, Sean Pertwee, Peter Marinker, Holley Chant, Barclay Wright, Robert Jezek, Noah Huntley
Web:
 
 Millerův tým vstupuje do Event Horizon 
Millerův tým vstu­pu­je do Event Horizon

Čím déle o Event Horizon pře­mýš­lím, tím méně se mi líbí - to je cel­ko­vý dojem z fil­mu, na kte­rý jsem se vlast­ně dost těšil a kte­rý v rekla­mě, obráz­cích a na poměr­ně dob­ře zro­be­né web strán­ce sli­bo­val být pořád­ným mlsem pro sci­fis­tic­ké­ho fan­du, za nějž se pova­žu­ji.

Nyní se tedy oci­tám v kla­sic­kém recen­zent­ském dile­ma­tu: mám se hni­do­piš­sky pus­tit do roze­bí­rá­ní děje, postav a atmo­sfé­ry, nebo je mou povin­nos­tí ušet­řit pří­pad­né zájem­ce o shléd­nu­tí a nepo­ka­zit jim večer? Snad se mi to poda­ří - věz­te tedy, vy kte­ří na film chce­te jíti, že Rejpání pod čarou je zhus­ta k věci a  důvtip­né­mu ledasco pro­zra­dí; snad abys­te je čet­li až po fil­mu.
Abych ale neza­čí­nal úpl­ně nega­tiv­ně, k Event Horizon budiž nyní řeče­no, že oplý­vá mno­hý­mi nea­me­ric­ký­mi pozi­ti­vy, jako jsou ne

 
 Záchranáři diskutují o situaci 
Záchranáři dis­ku­tu­jí o situ­a­ci

zod­po­vě­ze­né otáz­ky a pocit potře­by pře­mýš­let a mudro­vat. Počítám, že se nese­tká s ohla­sem u pub­li­ka ve Státech, neboť divák odchá­zí z kina roz­ru­šen (to by bylo v pořád­ku) a nikdo mu nepo­vě­děl, jak to všech­no bylo, musí na to při­jít sám (a za to jsme si pro­sím neza­pla­ti­li!). Což je pro film z evrop­ské­ho hle­dis­ka vel­mi licho­ti­vé.

Více na Kritiky.cz
JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezináro...
Festival Zlatá Praha Videa z novinářské konference 12.9.2018...
Humbook 2016 Na sobotní datum 15. 10. 2016 čekali mnozí mladí čtenáři. A to kvůli Humbooku, u nás histor...
Fintan Connolly - Zlín Film Festival 2012 ...
#7 - Vrah mezi námi (M) Tenhle film by se i v češtině měl nazývat prostě M. Je to výstižné, je to tajemné a je to ...
 
 Co se tady stalo? 
Co se tady sta­lo?

Píše se rok 2047 a záchran­ná výpra­va lodi Lewis & Clark má objas­nit pří­či­ny zmi­ze­ní a náh­lé­ho obje­ve­ní expe­ri­men­tál­ní­ho kos­mic­ké­ho korá­bu Event Horizon, jakož i dopra­vit pře­ži­vší z posád­ky do bez­pe­čí. Jak una­ve­né­mu záchran­né­mu týmu pod vede­ním kapi­tá­na Millera (Laurence Fishburne) vysvět­lí Dr. William Weir (Sam Neill), Event Horizon byl taj­ným pro­jek­tem USAC (United States Aerospace Command), loď, kte­rá měla říze­ným kolap­sem pro­sto­ru pře­ko­nat vzdá­le­nos­ti jinak nedo­sa­ži­tel­né kvů­li bari­é­ře rych­los­ti svět­la. Ani Dr. Weir, kte­rý nad­svě­tel­ný koráb zkon­stru­o­val, ne dove­de objas­nit, jak a proč se loď po sed­mi letech, kdy byla nezvěst­ná, náh­le obje­vi­la na oběž­né drá­ze kolem Neptuna a auto­ma­tic­ká sta­ni­ce zazna­me­na­la její n

 
 Viděla jsem... viděla jsem... ! 
Viděla jsem... vidě­la jsem... !

ouzo­vý sig­nál.

 
 Akcelerační nádrže 
Akcelerační nádr­že

Záchranný tým - navi­gá­tor­ka Starck (Joely Richardson), bez­peč­nost­ní tech­ni­ci Peters (Kathleen Quinlan) a Cooper (Richard T. Jones), inže­nýr Justin (Jack Noseworthy), lékař D.J. (Jason Isaacs ) a pilot Smith (Sean Pertwee) - se sezna­mu­jí se jedi­ným názna­kem: zázna­mem rádi­o­vé­ho pře­no­su z lodi v oka­mži­ku spuš­tě­ní nad­svě­tel­né­ho poho­hu. Obsahuje jen nesro­zu­mi­tel­né, nelid­ské skře­ky a kvi­ly.

Více na Kritiky.cz
Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků Premiéra filmu se uskutečnila 4. března 1965 v Düsseldorfu. Zúčastnili se jí producent Artur ...
Pár tipů na letošní Febiofest Letošní Febiofest je i tentokrát nabitý zajímavými filmy a událostmi, kdy se po červeným ko...
Captain Marvel Screeny z druhého traileru na Marvelovku Captain Marvel. ...
Avengers: Age of Ultron - Screeny z nejnovějšího traileru ...
Luc Besson Luc Paul Maurice Besson (* 18. března 1959 v Paříži, Francie) je francouzský filmař, scenáris...

Lewis & Clark d

 
 Nadsvětelná brána 
Nadsvětelná brá­na

osáh­ne lodi na oběž­né drá­ze ledo­vé pla­ne­ty, impo­zant­ní kon­struk­ce ve tva­ru kří­že z něja­ké pří­či­ny inter­fe­ru­je s bio­sen­so­ry a nedo­vo­lu­je loka­li­zo­vat pře­ži­vší. Tým se vydá­vá do nit­ra Event Horizon a obje­vu­je obrov­ské pro­sto­ry, tiché jako katedrá­la, napl­ně­né spouš­tí a tros­ka­mi nazna­ču­jí­cí­mi, že původ­ní posád­ku potkal něja­ký straš­li­vý osud. Proč a jak se ale loď obje­vi­la zpět? Proč už nejen Dr. Weira, ale i ostat­ní záchra­ná­ře pro­ná­sle­du­jí tíži­vé myš­len­ky a vidi­ny z  minu­los­ti?

 
 Weir: Kdo je tam? 
Weir: Kdo je tam?

Možná to ode mne bude­te pova­žo­vat za neho­ráz­nost, ale ten­to film pra­cu­je pou­ze s naším stra­chem z nezná­ma, a s ničím jiným, a to je pod­le mne málo. Soudím, že se ani ve vesmí­ru nemám e čeho bát, kro­mě nás samot­ných. Vím, mož­ná se mnou nesou­hla­sí­te. Na Event Horizon se mi ze vše­ho nej­víc líbi­lo, že navo­zu­je prá­vě ten­to druh pochyb a zvě­da­vos­ti. Na dru­hé stra­ně se mi nelí­bil prin­cip obec­né­ho zla, tedy spí­še jsem s ním nesou­hla­sil.

Více na Kritiky.cz
Petr Vydra - Na N ...
S11E02: The Ghost Monument Za dávných časů v historii se byl jeden Pán času, zachraňoval svět, několikrát umřel a re...
Vyčerpávající exkurze do světa bot Pokud se zajímáte o módu a zvlášť o její historii, tahle knížka by určitě neměla chybět...
PETER DINKLAGE PETER DINKLAGE dostal šanci přepsat definice archetypu hlavní mužské role svou rolí ve snímk...
Sníh v GTA se už blíží! Zkusme se i letos těšit na to, že v Grand Theft Auto 5 na svátky nasněží a upustí se uzdy b...

Pro milo

 
 Na útěku 
Na útě­ku

vní­ky sci-fi je Event Horizon asi tro­chu moc horro­ro­vý, pro stra­ši­del­ní­ky mož­ná moc rake­to­vý. On je celý tako­vý pře­ta­že­ný. První půl­ka je nato­lik oči­vid­ná úlit­ba Vetřelci 1, že to jed­no­ho až poba­ví. Pochválit musím ovšem kame­ru a spe­ci­ál­ní efek­ty, na kte­rých to celé sto­jí. Chystáte-li se tedy na drs­nou podí­va­nou plnou akce a tem­né­ho děsu, Event Horizon je prá­vě pro vás. Osoby se sklo­nem k noč­ním můrám na vlast­ní nebez­pe­čí, pro­sím. O roman­tic­kém veče­ru nemů­že být řeči.

Hodnocení: DOCELA UJDE

 
 Event Horizon Poster 
 

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Lewis & Clark pou­ží­vá hiber­nač­ní a akce­le­rač­ní nádr­že na lidi, aby lépe sná­še­li dlou­hé a prud­ce zrych­lu­jí­cí a brz­dí­cí lety. Harampádí včet­ně hrn­ků na kafe, pova­lu­jí­cí se po sto­le, to zrych­lo­vá­ní a brž­dě­ní sná­ší zjev­ně dob­ře i bez nádr­ží.
 • Už teď, v roce 1997, máme radar ima­ging, nebo­li zob­ra­zo­vá­ní zamlže­ných před­mě­tů pomo­cí rada­ru. Přesto se Lewis & Clark kolem Event Horizon motá, aniž by vědě­li, jak vypa­dá.
 • Tak Event Horizon je na oběž­né drá­ze, a v mra­cích, kte­ré se vzhle­dem k lodi nepo­hy­bu­jí, kolem Neptuna? Hmmm. Mraky se ovšem­že navždy roz­ply­nou, jakmi­le jich pro optic­ké efek­ty není tře­ba, a vůkol zavlád­ne tvr­dé vaku­um.
 • Ani při nej­vět­ší atmo­sfé­ric­ké dece­le­ra­ci nepo­va­žu­jí ostří­le­ní ast­ro­nau­ti potře­bu se při­pou­tat...
 • To je něja­ké­ho svět­la od Slunce kolem toho Neptuna.
 • Jak už i ve Vetřelci, také Event Horizon obsa­hu­je neu­vě­ři­tel­ně tem­né síně a podiv­né ponu­ré chod­by. Jakémukoliv kon­struk­té­ro­vi by vrá­ti­li škol­né, kdy­by nechal kaž­dou míst­nost v kos­mic­ké lodi vyma­lo­vat na tma­vo hně­do.
 • Ani v roce 2047 nebu­de­me osvo­bo­ze­ni od olb­římích rudých dis­ple­jí­ků, hla­si­tě odti­ká­va­jí­cích sekun­dy k záhubě.
 • Záchranná výpra­va vstou­pí na loď, kte­rá se dosta­la do potí­ží za podiv­ných okol­nos­tí. Nikdo nevě­nu­je pozor­nost halu­ci­na­cím? Takové záchra­ná­ře bych pova­žo­val za trap­né ama­té­ry.
 • USAC nechá kon­stru­o­vat lodě psy­cho­pa­tům? A pak je klid­ně pošle na záchran­nou výpra­vu? Kdo dělal před­le­to­vé pro­hlíd­ky?

Více na Kritiky.cz
22 July Netflix tenhle podzim rozhodně plánuje konkurovat tradičním filmovým distributorům v kinech. N...
Projekt 100 - Brazil - O filmu Gilliam sepsal první verzi devadesátistránkového scénáře již na konci 70. let minulého stol...
Norbit Další hollywoodská lahůdka u které kritici omdlévali hrůzou a zděšeně hořekovali nad tím...
Komiks 98 ...
Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne Kde pramení lidská moudrost? V hlavě a srdci… nejlépe, jsou-li ty to dva pocitové a informa...
Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • blackdot1811. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • blackdot722. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • blackdot418. dubna 2003 Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpočinete si od násilí, sprostoty a temných krváků. […]
 • whitedot47. listopadu 2002 GODZILLA Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […]
 • blackdot166. listopadu 2002 FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ Tentokrát ta strašná tlačenice skutečně stála za to. V šíleném víkendovém návalu na valem skomírající Ztracený svět (a prý ještě ničemnějšího Batmana a Robina) jsem se vmáčknul do jednoho […]
 • blackdot12. července 2003 DRTIVÝ DOPAD Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […]
 • blackdot159. listopadu 2002 VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli vyspat, Vřískot je […]
 • blackdot1430. listopadu 2002 THE PEACEMAKER V Bosně je zavražděn významný politik a nedaleko Uralu právě explodovala jaderná hlavice. Dvě zdánlivě nesouvisející tragické události. První záhadné okolnosti vyplouvají na povrch a […]
 • blackdot1017. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […]
 • blackdot118. prosince 2002 Invaze V 90. letech už nefrčí invaze, ale infiltrace. Podle názvu sice ufouni přicházejí, ale to jde, pravda, pojmout zeširoka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pochopitelně nevylučuje, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *