Charlieho andílci

Hned na začát­ku bych rád řekl jed­nu věc, Charlieho andíl­ci jsou jed­ním z nej­zá­bav­něj­ších fil­mů, kte­ré jsem v posled­ní době (lépe řeče­no v obdo­bí něko­li­ka let) viděl, tedy jestli­že se chce­te oprav­du skvě­le poba­vit není a mož­ná ani nebu­de lep­ší vol­by.Všimnuli jste si, že drti­vá vět­ši­na všech hlav­ních hrdi­nů akč­ních fil­mů jsou muži? A pokud se někdy v titul­ní roli obje­ví zástup­ky­ně jem­něj­ší­ho pohla­ví, je to vět­ši­nou veli­ce „nežen­sky“ tva­ro­va­ná oso­ba (slo­vo žena, bych zrov­na nepo­u­žil). Obvykle je slab­ší pohla­ví jen nezbyt­ným doplň­kem urost­lé­ho muže a s neu­tu­cha­jí­cím stra­chem při­hlí­ží jak její zachrán­ce boju­je s kru­tým padou­chem (a klid­ně před ní může ležet arze­nál zbra­ní, jedi­né, na co se zmů­že jsou výkři­ky hrů­zy, když to jde s jejím milým do tuhé­ho). Samozřejmě, že exis­tu­jí i svět­lé vyjím­ky, ale je jich oprav­du málo, schvál­ně vyjme­nu­je­te tři kva­lit­ní akč­ní fil­my, s krás­nou, inte­li­gent­ní ženou v hlav­ní roli….

 

Ovšem Charlieho andíl­ci jsou onou světlou vyjím­kou ne-li tou nej­svět­lej­ší. Je to doko­na­lé spo­je­ní akce, humo­ru, str­hu­jí­cí hud­by a samo­zřej­mě neu­vě­ři­tel­ně smy­sl­ných hlav­ních hrdi­nek (ano, jsou hned tři), tedy struč­ně řeče­no ten nej­lep­ší „koktejl“ zába­vy, kte­rý Vás urči­tě v době, kdy je o kva­lit­ní akč­ní fil­my oprav­do­vá nou­ze, skvě­le „osvě­ží.“

 

Alex, Dylan a Natalie jsou týmem elit­ních agen­tek pra­cu­jí­cích pro Bosleyho, respek­ti­ve pro jeho nad­ří­ze­né­ho tajem­né­ho mili­o­ná­ře Charlieho Townsenda. Další jejich misí je záchra­na počí­ta­čo­vé­ho exper­ta Erica Knoxe, kte­rý vytvo­řil soft­ware, jež umož­ňu­je neskres­le­ný pře­nos hla­su a ve spo­je­ní se sate­lit­ní tech­no­lo­gií by se ten­to soft­ware mohl stát nebez­peč­nou zbra­ní, v pod­sta­tě kaž­dý s mobil­ním tele­fo­nem by mohl být zamě­řen, čímž by samo­zřej­mě došlo k napros­té ztrá­tě sou­kro­mí, ale­spoň to tvr­dí Vivian Wood, spo­leč­ni­ce v Knoxově fir­mě a jeho pří­tel­ky­ně, kte­rá byla spo­leč­ně s Ericem, když byl une­sen. Zdá se, že únoscem je Roger Corwin, kte­rý chtěl Knoxovu fir­mu odkou­pit, ale nepo­da­ři­lo se mu to. Na zázna­mu kame­ry z gará­že, kde došlo k úno­su se poda­ří odha­lit tvář jed­no­ho z únosců, jehož andíl­ko­vé nazvou Thin man. Právě toho­to muže ženy spat­ří na jed­né par­ty, oka­mži­tě ho začnou pro­ná­sle­do­vat, ale uká­že se, že nejen oni dob­ře ovlá­da­jí bojo­vá umě­ní, Thin man jim unik­ne, ale ale­spoň se jim poda­ří zachrá­nit Erica Knoxe. Ovšem tím jejich úkol nekon­čí, stá­le ješ­tě musí zjis­tit, zda se v sys­té­mu Corwinovy spo­leč­nos­ti nachá­zí Knoxův soft­ware. Není pro ně pro­blém vlou­pat se do sys­té­mo­vé cen­t­rá­ly a umís­tit zde zaří­ze­ní, kte­ré jim to umož­ní. Bosley začne pro­vě­řo­vat, zda Corwin ukra­dl soft­ware a Dylan se ujme zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti Erica, ale nejen, pro­to, že se jed­ná o prá­ci….

 

Ale vše se začí­ná kom­pli­ko­vat, soft­ware není v sys­té­mu nale­zen, Corwin je zavraž­děn, někdo se poku­sí zabít Natalii a Alex, Bosleyho navští­ví Vivian Wood, ale roz­hod­ně ne pro­to, aby mu podě­ko­va­la….

 

Alex i Natalie sice unik­nou, ale Bosley je une­sen, spo­leč­ně s lap­to­pem, kte­rý umož­ňu­je vstup do sys­té­mu Corwinovy spo­leč­nos­ti a za vším sto­jí Eric Knox. Ukáže se, že Corwin neměl s jeho úno­sem nic spo­leč­né­ho, Knox jen potře­bo­val zís­kat pří­stup k tech­no­lo­gii, kte­rá by spo­leč­ně s jeho soft­warem umož­ni­la vysle­do­vat prak­tic­ky koho­ko­liv, kdo vyu­ží­vá mobil­ní tele­fon. A jeho cílem je Charlie v domně­ní, že prá­vě ten­to muž  zabil jeho otce….

 

Jak se zdá, nic už ho nemů­že zasta­vit, jen tak tak unik­ne Dylan před jis­tou smr­tí….

 

Ale Alex, Natalie a Dylan se nehod­la­jí vzdát bez boje a zaú­to­čí na Knoxovův úkryt, chtě­jí osvo­bo­dit Bosleyho a zachrá­nit Charliho….

 

Inspirací Charlieho andíl­ků se stal stej­no­jmen­ný ame­ric­ký seri­ál ze sedm­de­sá­tých let (a v počá­teč­ních scé­nách se na toto téma dočká­me naráž­ky….) a roz­hod­ně bych ten­to seri­ál rád viděl, i když se řídím hes­lem „nedí­vat se na nic, co je star­ší než já!!!!“, ale ten­to­krá­te bych udě­lal vyjím­ku. Ale zpět k  novo­do­bým Charlieho andíl­kům, Alex, Natalie a Dylan, jsou sexy, krás­né, vese­lé, inte­li­gent­ní, doká­ží impro­vi­zo­vat, ovlá­da­jí bojo­vé umě­ní, odváž­né…., pros­tě a  jas­ně, jsou ztě­les­ně­ním doko­na­los­ti, per­fekt­ní fil­mo­vé hrdin­ky, kte­ré s leh­kos­tí „pře­vál­cu­jí“ své muž­ské „kole­gy“, pře­ce jen je mno­hem zábav­něj­ší dívat se na krás­né dív­ky (a to hned tři) než na fád­ní ste­ro­id­ní sva­lov­ce….

 

A co říci k herec­kým výko­nům: Lucy Liu je exo­tic­ká krás­ka, kte­rou prav­dě­po­dob­né zná­te z Ally McBealové, Boxerů, Tenkrát na výcho­dě či z Pomsty, zde hra­je smy­sl­nou a sexy Alex, Cameron Diaz (Natalie) mě oprav­du pře­kva­pi­la, vždy mi byla sym­pa­tic­ká, ale v Charlieho andíl­cích se pře­ko­na­la, její Natalie je roz­to­mi­lá a vese­lá, dal­ší člen­kou této tro­ji­ce je Drew Barrymore (kte­rá je mimo­cho­dem i pro­du­cent­kou Charlieho andíl­ků), kte­rá ztvár­ni­la vel­kou svůd­ky­ni Dylan, Bosleyho, poně­kud nemotor­né­ho vůd­ce této tro­ji­ce, před­sta­vo­val Bill Murray, jejich pro­tiv­ní­ky Erica Knoxe (mimo­cho­dem, dokud jsem nevě­děl, že je to zápo­rák, byl mi veli­ce sym­pa­tic­ký a když nako­nec skon­čil oprav­du nehez­ky, bylo mi ho líto, pře­ce jen chtěl jen pomstu, pro­to­že sám netu­šil prav­du….) si zahrál Sam  Rockwell (Zelená míle), oprav­du správ­ným hnu­sá­kem (pro­miň­te mi toto slo­vo, ale na jiné výstiž­něj­ší jsem nepři­šel) je Thin man (Crispin Glover), kte­rý se doká­že tvá­řit oprav­du skvost­ně odpor­ně a když si k tomu při­dá­me jeho feti­šis­tic­ké sklo­ny, je to 100% anti­hr­di­na, dále je tu hereč­ka, kte­rá ztvár­ni­la Vivian Wood, kte­rá přes­to­že také sto­jí na „dru­hé“ stra­ně, je oprav­du veli­ce vzru­šu­jí­cí….

 

Tedy, sexy ženy, neu­vě­ři­tel­ná dyna­mič­nost, ori­gi­nál­ní a zábav­ný střih, per­fekt­ní bojo­vé scé­ny, správ­ný zápo­rák, str­hu­jí­cí hud­ba, humor (doká­že­te si před­sta­vit Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore jako dív­ky z Tyrol?)  lus pár dal­ších „pří­sad“ a z této rov­ni­ce nám nemů­že vyjít nic jiné­ho než skvě­lý film, kte­rý bys­te si roz­hod­ně nemě­li nechat ujít a věř­te mi, že vůbec nepře­há­ním….

Více na Kritiky.cz
Carmageddon TDR 2000 Stáhnete si zdarma tuto hru na službě GOG.com....
Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má pr...
Top 7/2016 Přinášíme Vám nejčtenější články z července 2016. Poslední aktualizace: 17.8.2016 7...
Karel Höger Karel Höger (17. června 1909, Brno-Královo Pole – 4. května 1977, Praha) byl významný česk...
Večerníček 50 https://www.youtube.com/watch?v=E6oq-Yi1EOw...

 

Pokud si v kině chce­te jen sed­nout a  pros­tě se skvě­le bavit, tak už bys­te měli čekat ve fron­tě u poklad­ny, pro­to­že nechat si unik­nout Charliho andíl­ky, tak toho bude­te lito­vat do doby než vyjde na VHS a DVD, ale i potom, kino je pře­ce jen kino….

A ješ­tě něco, dokon­ce i závě­reč­né titul­ky skvě­le poba­ví, nene­chej­te si utéct sestřih zají­ma­vých a nepo­ve­de­ných zábě­rů, pro­to­že jsem se oprav­du pořád­ně zasmál, jen u této něko­li­kav­te­ři­no­vé sek­ven­ce jsem se poba­vil více než u mno­ha celo­ve­čer­ních fil­mo­vých fil­mů….

Více na Kritiky.cz
VÁCLAV NEUŽIL Václav Neužil (nar. 4. 10. 1979, Plzeň)  je absolventem JAMU v Brně.  Hrál v tamějším di...
Deset největších drsňaček ze seriálu Hra o trůny ...
Nejlepší filmy roku 2018 Letos jsem nakonec rozdělil nejlepší filmy roku do třech kategorií po deseti, přičemž vychá...
Mýty 2: Farma zvířat - 65 % Po prvním díle "Legendy v exilu" přišel poměrně logicky díl druhý, který nese název "Farma...
Intouchables - Nedotknutelní - 95% Natočit příběh o postiženém člověku je vždycky velice ošemetná věc. Jsou v podstatě...

 

Hrají: Lucy Liu, Cameron Diaz, Drew Barrymore, Sam Rockwell, Crispon Glover, Bill Murray, Matt LeBlanc a dal­ší….

 

Režie: McG

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Rivalové - 75 %4. října 2013 Rivalové - 75 % Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí nový film o dvojici známých závodníků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům filmu se podařilo přenést […]
  • Saw II8. února 2006 Saw II Po každém úspěšném filmu následuje skoro vždy nějaké jeho pokračování. K loňskému velice úspěšnému hororu se natočilo pokračování, které má splňovat touhy lidí po pokračování úspěšné […]
  • Slimák - Slither9. dubna 2007 Slimák - Slither Horor nám jako žánr vzkvétá. Ani ne, co se týče kvalitativní stránky, ale spíše pokud jde o kvantitu. Logicky si tak má divák šanci vybírat z široké nabídky, takže pokud chtějí filmaři […]
  • n200806141042 110. srpna 2008 Vlci (Skinwalkers) Otázka: „Co má společného tento film s filmem Vlk z roku 1994?“ Odpověď: „Absolutně nic až na lykantropii.“ Příběh je, jak jste odhadli z úvodu, velmi prostý. Dvě skupiny vlkodlaků […]
  • Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin)6. prosince 2012 Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin) Íránský film Rozchod.... Asghara Farhadiho byl oceněn Oscarem (pochopitelně za nejlepší cizojazyčný snímek) a stal se takovým příjemným zjevením nedávné doby. Proč? Dobrá otázka... Na […]
  • Kniha džunglí - 75 %28. dubna 2016 Kniha džunglí - 75 % Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které […]
  • Království (The Kingdom)5. května 2008 Království (The Kingdom) Mnoho diváků stále podléhá mylnému dojmu, že zazní-li ve filmu výstřel, jedná se automaticky o akční žánr. Málokterý film se vyhne podobnému diváckému (ale i recenzentskému) přijetí. […]
  • Iron Man 2 [60%]21. května 2010 Iron Man 2 [60%] Maturitní kolorit mi letošní pravidelnou dávku cinefilství zkrouhl na minimum po stránce nejen časové, ale především i finanční. Rovnou jsem tedy obešel už tolikatero způsoby zatracený […]
  • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním.. Film O koních a lidech […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *