Červený drak


Opět tu máme Hannibala Lectera, vyso­ce sofis­ti­ko­va­né­ho maso­vé­ho vra­ha a kani­ba­la labuž­ní­ka. Tentokrát se ale vrá­tí­me zpět v čase a bude­me svěd­ky toho, jak se dostal do své pro­mi­nent­ní cely a ješ­tě mno­ha a mno­ha jiných zají­ma­vých věcí

Začnu tro­chu netra­dič­ně. Nejdříve se totiž musím zmí­nit o reži­sé­ro­vi toho­to fil­mu. Je jím Brett Ratner, což je sku­teč­nost pro fil­mo­vé fanouš­ky asi dost pře­kva­pi­vá. Kdo by to byl čekal, že člo­věk, kte­rý nato­čil zatím všech­ny tři Křižovatky smr­ti bude povo­lán ke zfil­mo­vá­ní dal­ší­ho tem­né­ho pří­bě­hu o Hannibalu Lecterovi. Inu Hollywood je mís­to, kde se sem tam sta­ne i něja­ký ten malý zázrak a mla­dý reži­sér se mohl pus­tit do své­ho prv­ní­ho oprav­do­vé­ho thrille­ru, kde jde více o pro­myš­le­ný scé­nář a psy­cho­lo­gii, než o přes­nost kopů Jackieho Chana. Tím samo­zřej­mě nechci nijak sni­žo­vat kva­li­tu Křižovatek smr­ti, ale pře­ci jen je to úpl­ně jiné hřiš­tě a mož­ná i úpl­ně jiná hra.

Ratner si k sobě povo­lal sbír­ku zku­še­ných holly­wo­od­ských par­dá­lů, v čele samo­zřej­mě s Anthony Hopkinsem, Edwardem Nortonem, Ralphem Fiennesem a Harvey Keitelem. Také kame­ra­man Dante Spinotti už dáv­no není žád­ný nová­ček a scé­náris­ta Ted Tally pra­co­val na Mlčení jeh­ňá­tek. A teď k samot­né­mu fil­mu.

Ocitáme se něko­lik let před prv­ní návště­vou agent­ky Starlingové u Hannibala „Kanibala“. Mladý agent FBI Will Graham (Edward Norton) pra­cu­je na pří­pa­du vražd něko­li­ka lidí, jejichž těla jsou nale­ze­na vždy bez urči­tých čás­tí. S pří­pa­dem mu pomá­há zná­mý dok­tor Hannibal Lecter. Uhlazený, inte­li­gent­ní milov­ník dob­ré hud­by, dob­ré­ho vína a dob­ré­ho jíd­la. Je vše­o­bec­ně pova­žo­ván za skvě­lé­ho spo­leč­ní­ka a vyhlá­še­né­ho gur­má­na, kte­rý si pokr­my nej­ra­dě­ji při­pra­vu­je sám (těž­ko by totiž hle­dal kucha­ře spe­ci­a­li­zo­va­né­ho na vaře­ní s lid­ským masem). Agentu Grahamovi zpo­čát­ku uni­ká sou­vis­lost mezi chy­bě­jí­cí­mi část­mi těl, ale nako­nec při­jde na spo­leč­ný rys, všech­ny tyto čás­ti se dají pou­žít k vel­mi (ne)chutnému cíli. Mohou se totiž pou­žít k pří­pra­vě zvláš­tě vybra­ných jídel. S tím­to zjiš­tě­ním běží za svým rád­cem dok­to­rem Lecterem a pro­sí ho o pomoc při vypra­co­vá­ní nové­ho psy­cho­lo­gic­ké­ho pro­fi­lu vra­ha. Když se však Lecter vzdá­lí, všim­ne si Graham vel­mi zvlášt­ní kuchař­ky leží­cí v knihov­ně. Najednou se mu vše spo­jí a je jas­né kdo vraž­dil. Málem však zahy­ne při Lecterově zatý­ká­ní. Poté, co je šíle­ný dok­tor odsou­zen a bez­peč­ně za mří­že­mi, odchá­zí Graham do výsluž­by a se svou rodi­nou se odstě­hu­je pryč od všech hrůz vel­ko­měs­ta. Jeho býva­lý par­ťák Jack Crawford (Harvey Keitel) ho ale po něko­li­ka letech vyru­ší z jeho poklid­né­ho živo­ta a žádá o pomoc při pát­rá­ní po maso­vém vra­ho­vi, kte­rý se stá­vá noč­ní můrou všech agen­tů FBI. Graham tedy chtě nechtě musí vypo­mo­ci a zno­vu se setkat s Hannibalem Lecterem, pro­to­že nový vrah je pod­le vše­ho jeho vel­kým obdi­vo­va­te­lem. Začíná tedy hon­ba za dal­ším vyši­nu­tým mani­a­kem, kte­ré­ho hra­je Ralph Fiennes.

Právě Ralpha Fiennese pova­žu­ji za kle­not Červeného draka. Myslím, že může sla­vit vel­mi úspěš­ný návrat do prv­ní ligy, po něko­li­ka hube­ných letech. Jeho schi­zofre­nie je bez­peč­ně pře­svěd­či­vá, stej­ně jako mimi­ka a stří­dá­ní výra­zů. Jednu chví­li bys­te si ho „kou­pi­li“ a dru­hou bys­te mu nej­rad­ši vystře­li­li mozek z jeho šíle­né hla­vy. Anthony Hopkins je ve svém Lecterovi jako doma a je zby­teč­né psát o tom, jest­li se mu pove­dl. Poloha cynic­ké­ho eli­tář­ské­ho par­chan­ta, oko­ře­ně­ná tro­chou slizkos­ti a nebez­peč­nou inte­li­gen­cí mu sed­ne, odpusť­te, jako prdel na hrnec. Edward Norton, tak k němu bych měl jed­nu vel­kou poznám­ku, pod­le mého v tomhle fil­mu vůbec být neměl! Nemůžu si pomoct, ale mla­dý agent, kte­rý vyře­ší sérii vražd a sta­ne se uzná­va­nou mod­lou všech pochůz­ká­řů, se najed­nou po úžas­ném roz­jez­du své kari­é­ry ukli­dí do ústra­ní a celý život hod­lá opra­vo­vat moto­ry u rybář­ských člu­nů? Promiňte, ale tomu by snad nevě­ři­lo ani malé dítě. Podle mého názo­ru by bylo šťast­něj­ší, kdy­by si Norton pro­ho­dil svůj part s Harvey Keitelem, kte­rý má ve fil­mu bohu­žel jen pár pří­le­ži­tos­tí se uká­zat divá­kům. Byl by skvě­lým vyži­lým poli­caj­tem, řeší­cím posled­ní vel­ký pří­pad. Dokonce i to odstě­ho­vá­ní do ústra­ní by u něj bylo dale­ko pře­svěd­či­věj­ší, než u jeho mlad­ší­ho kole­gy. Vůbec bych nevá­hal udě­lat z něj podob­nou trosku jakou zahrál Al Pacino v Insomnii, mys­lím, že celý film by dostal úpl­ně nový náboj. Také herec­ké špič­ko­vá­ní mezi Hopkinsem a Keitelem by jis­tě bylo zají­ma­věj­ší, pro­to­že ať Norton dělá co dělá, na ostří­le­né­ho Hopkinse pros­tě nesta­čí. Celou dobu na mě totiž půso­bil dojmem, že se do fil­mu dostal nešťast­nou náho­dou ces­tou do cuk­rár­ny. Možná to bylo dáno scé­ná­řem, nebo to byl reži­sé­rův záměr kte­ré­mu nero­zu­mím, ale v kaž­dém pří­pa­dě mi do své role ne a ne zapad­nout. Málem bych zapo­mněl na Emily Watson, jejíž křeh­ká Reba McClane uvěz­ně­ná ve svě­tě věč­né tmy, je para­dox­ně jedi­ným svět­lým bodem v šílen­co­vě živo­tě.

Střih, kame­ra a hud­ba jsou stan­dard­ně odve­de­né par­ty zku­še­ných ruti­né­rů. Hodně pove­de­né jsou napří­klad zábě­ry z vra­ho­va domu, zejmé­na z jeho pod­krov­ní sva­ty­ně.

Červený drak je jis­tě nad­prů­měr­ný thriller, ale své­mu vel­ké­mu vzo­ru se nevy­rov­ná. Mlčení jeh­ňá­tek je pro něj nedo­stiž­nou metou a je ško­da, že ho k tomu srá­že­jí jen vlast­ní chy­by.


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Psí ostrov - 65 %9. května 2018 Psí ostrov - 65 % Příběh se odehrává v nedaleké budoucnosti v Japonsku, které je zcela odlišné od současného. V hlavním městě Megasaki vládne starosta Kobayashi, který se snaží jednat podle svého nejlepšího […]
  • 25. hodina - Spike Lee divákům prostor pro úvahy1. dubna 2019 25. hodina - Spike Lee divákům prostor pro úvahy V psychologickém filmu 25. hodina se seznámíme s jedním odporným drogovým dealerem. Čím déle se ale na film budete dívat, tím více mu budete fandit… Monty (Edward Norton) je drogovým […]
  • Mission: Impossible III14. listopadu 2006 Mission: Impossible III Filmům, které jsou inspirovány několik desítek let starými seriály se buďto nedaří vůbec nebo poměrně slušně. O těch, které propadly nebude řeč, naopak se vrhneme na ty, které si získaly […]
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […]
  • Piano27. července 2012 Piano (1993) Piano je slavný snímek režisérky Campion, od níž jsem nic jiného neviděl a koneckonců i ono slavné Piano jsem shlédl až včera. Některé filmy se mi snad vyhýbají (ze strachu? […]
  • Birdman29. února 2016 Birdman Tak dnes získal po roce znova Oscara. Nemyslím Leonarda, ale myslím režiséra (Alejandro González Iñárritu), který oscarový film vytvořil. REVENANT: Zmrtvýchvstání je oscarový film roku […]
  • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi […]
  • Království nebeské - recenze26. května 2005 Království nebeské - recenze Po rozvláčné Troje, katastrofickém Králi Artušovi a rozporuplně přijatém Alexanderovi, přichází do kin další epický snímek, Království Nebeské režiséra Ridleyho Scotta. Nakopne opět žánr […]
  • Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob.25. října 2018 Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob. Kde by byl psychologický a kriminální thriller a vlastně i horor bez postavy, kterou je Dr. Hannibal Lecter? A kde by byl Hannibal Lecter bez svého úžasného představitele Anthony Hopkinse? […]
  • HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL22. června 2015 HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL Hostem 50. ročníku MFF Karlovy Vary  bude herec, držitel Ceny za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii z MFF Karlovy Vary 2004 Harvey Keitel. Na letošním ročníku doprovodí […]