Agent bez minulosti (The Bourne Identity)

Agent bez minu­los­ti (The Bourne Identity)
Ohodnoťte člá­nek

Talentovaný pan Ripley a běž­ky­ně Lola v jed­nom fil­mu? Jde to dohro­ma­dy? Co mys­lí­te? Matt Damon a Franka Potente ale boju­jí o holé živo­ty a musím uznat, že pro divá­ky je to zába­va jako hrom.


Je to zvlášt­ní, neroz­luč­ná dvo­ji­ce Matt Damon a Ben Affleck si minu­lý (nedá se nic dělat, jsme zase o 365 dní star­ší) rok kon­ku­ro­va­la ve fil­mech stej­né­ho žán­ru. Pustili se do kříž­ku na pro ně ne zce­la typic­kém poli špi­o­náž­ní­ho thrille­ru. Affleckův vyso­ko­roz­počto­vý a vel­mi efekt­ní film Nejhorší oba­vy si zaklá­dá na vcel­ku sluš­ném scé­ná­ři, ale hlav­ně na tri­ko­vých a akč­ních zábě­rech (komu by neu­ví­zl v pamě­ti výbuch ato­mo­vé bom­by na sta­di­o­nu), nehle­dě k tomu, že se také veze na sou­čas­né vlně ame­ric­ké národ­ní hrdos­ti. Damon jde ale na všech­no z úpl­ně jiné­ho úhlu a musím říci, že pro mne je jeho pří­stup dale­ko bliž­ší. Ono je sice prav­da, že Affleck i Damon hra­jí agen­ty, ale tady je veš­ke­rá podob­nost mezi jejich dvě­ma posta­va­mi i fil­my u kon­ce. A teď už k vlast­ní recen­zi Agenta bez minu­los­ti.

V moři, neda­le­ko Marseille pla­ve bez­vlád­né tělo mla­dé­ho muže se dvě­ma díra­mi v zádech a podiv­nou věcí zaši­tou na boku. Rybářská loď plu­jí­cí náho­dou kolem tělo vylo­ví a její posád­ka se nesta­čí divit, když zjis­tí, že domně­lý uto­pe­nec je stá­le na živu. Lodní lékař vyjme mla­dé­mu muži dvě kul­ky ze zad a z boku zvlášt­ní věc podob­nou mini­a­tur­ní bater­ce, kte­rá po roz­sví­ce­ní kres­lí na zeď čís­lo ban­kov­ní­ho sej­fu v Zurichu. Po pro­cit­nu­tí si nezná­mý mla­dík nepa­ma­tu­je zho­la nic, nezná své jmé­no, neví jaké je národ­nos­ti, ale zjiš­ťu­je, že umí spous­tu věcí. Jako když bičem mrská mlu­ví růz­ný­mi jazy­ky, vyzná se v lod­ních mapách, umí vázat uzly lépe než sta­rý námoř­ník a po vstu­pu do jaké­ko­liv míst­nos­ti si pod­vě­do­mě nejdří­ve zjis­tí úni­ko­vé ces­ty a pak tepr­ve jde dál. Jeho jedi­ným vodít­kem ke ztra­ce­né iden­ti­tě je ono zmi­ňo­va­né čís­lo sej­fu. Ale kdo by si ho nechá­val dob­ro­vol­ně zašít do vlast­ní­ho boku? S peně­zi půj­če­ný­mi od rybá­řů se vydá­vá do Zurichu, aby tam poznal, že vel­mi dob­ře ovlá­dá bojo­vá umě­ní, že se v jeho ban­kov­ní schrán­ce nachá­zí vel­ké množ­ství růz­ných pasů na různá jmé­na, ale ve všech je jeho foto­gra­fie a dále je v ní vel­ké množ­ství peněz ve všech mož­ných měnách a nako­nec také pis­to­le. Po odcho­du z ban­ky ho začí­na­jí pro­ná­sle­do­vat poli­cis­té, ale také zdán­li­ví civi­lis­ti. Na ame­ric­ké amba­sádě pozná­vá Marii a věci dostá­va­jí vel­mi rych­lý spád …

Mladý a neo­kou­ka­ný reži­sér Doug Liman, zná­mý hlav­ně díky jeho snímku„Go“ si vybral ke zfil­mo­vá­ní kni­hu Roberta Ludluma, pod­le kte­ré už byl v roce 1988 nato­čen tele­viz­ní film s Richardem Chamberlainem v hlav­ní roli. Liman sází na pro­pra­co­va­ný scé­nář, herec­ký výkon Matta Damona, Franky Potente a skvě­le odpor­né­ho Chrise Coopera, ale také na efekt­ní bojo­vé scé­ny a vel­mi dobrou prá­ci kame­ry. Matt Damon si stři­hl své­ho agen­ta Jasona Bournea oči­vid­ně s vel­kou chu­tí a dal si na něm zále­žet. Franka Potente v roli Marii je tako­vá, řekl bych star­ší Lola, ale jako pro­ti­vá­ha Damonovi je ve své živel­nos­ti dobrou vol­bou. Chris Cooper, kte­ré­ho si jis­tě pama­tu­je­te z Americké krá­sy coby drs­né­ho „otce-homosexuála-mariňáka“ je coby veli­tel sku­pi­ny agen­tů ukáz­ko­vě odpor­ný svým chlad­ným kal­ku­lo­vá­ním se živo­ty lidí. Zvláštností je, že jako hlav­ní kame­ra­ma­ni jsou uvá­dě­ni hned tři jmé­na, ale ve fil­mu asi jen těž­ko roz­li­ší­te kte­rý záběr je od kte­ré­ho z oněch třech. Plně dosta­ču­je, že odved­li kus vel­mi dob­ré prá­ce a spo­leč­ně se sviž­ným stři­hem při­spí­va­jí hoj­nou měrou k cel­ko­vé­mu vel­mi pří­jem­né­mu spá­du. Film byl natá­čen také v Praze, tak­že srd­ce tuzem­ské­ho divá­ka se může nadý­mat hrdos­tí nad dal­ším zámoř­ským „prvo­li­go­vým“ sním­kem děla­ným u nás.

V pod­sta­tě mne ve fil­mu zara­zi­ly jen dvě věci, jak je mož­né mít v ban­kov­ní schrán­ce střel­nou zbraň při všech bez­peč­nost­ních opat­ře­ních a jak je mož­né pře­žít rela­tiv­ně bez úho­ny pád z cca 15-ti met­rů. Ale to se dá cel­kem lehce odpus­tit jinak vel­mi dob­ře sta­vě­né­mu pří­bě­hu.

S čis­tým svě­do­mím mohu říci, že Agent bez minu­los­ti u mne vyhrál v pomy­sl­ném sou­bo­ji s Nejhoršími oba­va­mi a mohu vám ho vře­le dopo­ru­čit jako neo­by­čej­ně pove­de­ný film.

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • 9. října 2004 Bournův mýtus - recenze Matt Damon se znovu vrátil k postave Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své přítelkyně. A samozřejmě se znovu snaží vzpomenout na to, kdo vlastně byl, a proč si nepamatuje, co […]
  • Bourneovo ultimátum - The Bourne Ultimatum4. září 2007 Bourneovo ultimátum - The Bourne Ultimatum Agent bez minulosti (2002) a Bournův mýtus (2004) ukázali, že ve vodách špionáže se neumí čvachtat jen Bond, James Bond, ale jsou tu i jiné „ryby“. A jednou z těch nejlepších byl i Jason […]
  • The Rainmaker (Vyvolávač deště) 19977. ledna 2013 The Rainmaker (Vyvolávač deště) 1997 Snímek Vyvolávač deště je dílem slavného režiséra F. F. Coppoly. Bohužel, možná se jedná o jeho poslední podařený film, což u autora takových pecek jako byl Kmotr, Apokalypsa, apod. jistě […]
  • ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK6. února 2014 ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK Skoro před půl rokem šel tento snímek do kin. K premiéře na digitálních nosičích neuškodí napsat recenzi posledního snímku Neilla Blomkampa. Po filmu District 9 v Jihoafrické republice […]
  • Pixely (Pixels) - 60 %28. července 2015 Pixely (Pixels) - 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamarádi Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nadšenci do videoher, zvláště Sam, který je tak úspěšný, […]
  • Sin City - Město hříchu25. prosince 2005 Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Franka Millera (kromě něj si ještě komandování herců zkusil Quentin Tarantino). Filmové odbory z […]
  • 27. října 2002 Doba ledová Mamut + tygr + lenochod + šavlozubá veverka na druhou = zachráněné dítě a kopa srandy k potrhání Doba Ledová    Když vznikl propadák Titan A.E. od společnosti 20th Centuty Fox, […]
  • Trója - Aneb velké zklamání...15. května 2004 Trója - Aneb velké zklamání... Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický film. A do třetice: Trója NENÍ […]
  • Pravidla mlčení (The Company You Keep) - 60 %15. dubna 2013 Pravidla mlčení (The Company You Keep) - 60 % Právník Jim Grant (Robert Redford) je vdovec a žije se svou dceru Isabel (Jackie Evancho) v poklidném americkém městečku. Jednoho dne se všechno změní. Jima navštíví mladý novinář Ben […]
  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *