Agent 007 James Bond : Dnes neumírej

A je to tady, všich­ni bon­do­fi­lo­vé může­te vyra­zit do kina na dal­ší dob­ro­druž­ství své­ho miláč­ka. A všich­ni nebon­do­fi­lo­vé vyraz­te taky, pro­to­že Halle Berry je ďábel­sky svůd­ná.


Přiznám bar­vu hned na začá­tek, nejsem skal­ním fan­dou Jamese Bonda, prav­da, viděl jsem všech­ny díly, ale nestrh­ly mne nato­lik jako tře­ba Hvězdné vál­ky. Nicméně na nový díl jsem se veli­ce těšil. Nebudu skrý­vat, že nej­vět­ším láka­dlem pro mě byla čer­stvá drži­tel­ka osca­ra Halle Berry. Volba reži­sé­ra mě ale tro­chu zner­vózně­la, posled­ní film Lee Tamahoriho „Jako pavouk“ mě totiž nikterak neza­u­jal a upřím­ně řeče­no, nebyl jsem si jist, jest­li z nové­ho Bonda neu­dě­lá dal­ší roz­vláč­né nic. Naštěstí se tak nesta­lo.

Začátek pří­bě­hu nás zavá­dí do Korejské lido­vě demo­kra­tic­ké repub­li­ky, kde po nezda­ře­né sabo­tá­ži zajmu­li Jamese Bonda. Korejský gene­rál Moon si dává na jeho „vyslý­chá­ní“ zále­žet, pro­to­že při poku­su o útěk Bond zabil jeho syna. Po 14-ti měsí­cích se ale 007 dostá­vá na svo­bo­du, výmě­nou za korej­ské­ho agen­ta jmé­nem Zao. Britský super­agent se ale dostá­vá do nezá­vi­dě­ní­hod­né situ­a­ce. MI-6 se od něj obra­cí zády, i sama „M“ mu řek­ne do očí, že mu sto­pro­cent­ně nevě­ří že nic nevy­zra­dil. Bond se pro­to vydá­vá na vlast­ní pěst po sto­pách korej­ce Zaoa, kte­rý jedi­ný ví, jak je mož­né že byl 007 v  KLDR odha­len. Nachází ho na jed­nom z kubán­ských ost­ro­vů, kde je gene­tic­ká kos­me­tic­ká kli­ni­ka pro svě­to­vou sme­tán­ku. Před vyplu­tím na ost­rov ale dojde k setká­ní, na kte­ré muž­ské osa­zen­stvo kinosá­lu čeká. Z vody vystu­pu­je krás­ná Halle Berry v roli ame­ric­ké agent­ky Jinx a Bond má svou dal­ší Bondgirl. Dále, no dále se nech­te pře­kva­pit.

Jistě vás zají­má co v nové bon­dov­ce uvi­dí­te nové­ho, tak v prv­ní řadě je to nový Aston Martin Vanquish, kte­rý má jed­nu vyso­ce zají­ma­vou schop­nost, umí se totiž udě­lat nevi­di­tel­ným! Pravda, je to při­ta­že­né za vla­sy, ale to jsme si už u Bonda všich­ni zvyk­li ne? Dalším vel­mi zají­ma­vým „vozít­kem“ jsou vzná­šed­la, kte­rá se obje­ví hned na začát­ku fil­mu a sme­kám kšil­tov­ku před kaska­dé­ry, kte­ří ty neo­vla­da­tel­né mrchy kočí­ro­va­li. Vznášedlová honič­ka je totiž jed­ním z nej­lep­ších oka­mži­ků fil­mu. Další vel­mi inte­re­sant­ní „doprav­ní“ pro­stře­dek je rake­ta, kte­rá klou­že po zamrz­lém jeze­ře rych­los­tí pře­sa­hu­jí­cí 500 km/h a aby byl výčet úpl­ný, nesmím zapo­me­nout na bojo­vě upra­ve­né­ho Jaguara XK, kte­rý se může svým arze­ná­lem smě­le měřit s bon­do­vým Vanquishem. Jejich honič­ka po zamrz­lém jeze­ře je výbor­ná a oko akč­ně ladě­né­ho divá­ky si při ní při­jde na své. Když už jsme u těch zvláš­tě vype­če­ných scén, nesmím opo­me­nout zmí­nit šer­míř­ský sou­boj Jamese Bonda a tajem­ným mul­ti­mi­li­ar­dá­řem a nej­vět­ším zlo­du­chem fil­mu Gustavem Gravesem. Je vel­mi pěk­ně nato­če­ná a navíc na jejím začát­ku může­me vidět zpě­vač­ku Madonnu ve vel­mi slu­ši­vém úbo­ru. Ta si v Dnes neu­mí­rej střih­la malou rolič­ku maji­tel­ky šer­míř­ské aka­de­mie.

Oč jsou kaska­dér­ské kous­ky lep­ší, o to hor­ší jsou ale bohu­žel tri­ko­vé zábě­ry. Nemohu si pomo­ci, ale napří­klad scé­na, kdy 007 padá s kusem ledov­ce do moře, aby se vzá­pě­tí vyhou­pl na vlny s impro­vi­zo­va­ným sur­fo­vým prk­nem a brz­dí­cím padá­kem od rake­ty nad hla­vou mi při­šla jako z lev­né video­hry. Myslím, že se snad už dnes může­me obe­jít v tako­vých­to scé­nách bez nepři­ro­ze­ných trha­vých pohy­bů, zvláš­tě u fil­mu s tako­vou tra­di­cí jako je James Bond. Trikové scé­ny na mne půso­bí vel­mi lev­ným dojmem, jako by snad pro­du­cen­ti chtě­li prá­vě na těch­to scé­nách ušet­řit. Vše tedy zachra­ňu­jí her­ci a kaska­dé­ři.

Pierce Brosnan odvá­dí svůj stan­dard­ní bon­dov­ský výkon a suché hláš­ky z něho pří­mo srší. Halle Berry a její Jinx je správ­ně při­drz­lá, nebo­jác­ná a nebez­peč­ný­mi akce­mi pro­tře­lá agent­ka, kte­rá je ješ­tě ke vše­mu vel­mi hezká. Toby Stephens jako Gustav Graves, v tom­to díle nej­vět­ší padouch, je řekl bych tro­chu prken­ný a pou­ží­vá téměř jeden jedi­ný výraz a to aro­gant­ní úsměv, kte­rý se u posta­vy jako je ta jeho vlast­ně vyža­du­je, tak­že je vše OK. Rosamund Pike jako Miranda Frost, osob­ní tajem­ni­ce Gustava Gravese je vel­mi atak­tiv­ní a svou chlad­nos­tí vytvá­ří pro­ti­pól výbuš­né Jinx. A nako­nec ješ­tě zmí­ním Moneypenny Samanthu Bond, jejíž „samo­stat­ný“ výstup na kon­ci fil­mu je vel­mi poda­ře­ný.

Na závěr bych dodal, že kdy­by si tvůr­ci dali více zále­žet na tri­ko­vých zábě­rech, mohl to být Bond, na kte­ré­ho se nikdy neza­po­me­ne, bohu­žel se tak nesta­lo a i když je Dnes neu­mí­rej dva­cá­tým Bondem v pořa­dí, nevy­bo­ču­je výraz­ně z řady. Přesto zůstá­vá ale pove­de­ným sním­kem, kte­rý vás spo­leh­li­vě zaba­ví na dvě hodi­ny a skal­ní pří­z­niv­ce roz­hod­ně nezkla­me.

Agent 007 James Bond : Dnes neumírej
Ohodnoťte článek

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

 • Casino Royale9. dubna 2007 Casino Royale Na novou „Bondovku“ jsem se těšil. Ne, snad, že bych patřil ke skalním fanouškům agenta MI6, ale jelikož se část filmu natáčela v Lokti a Karlových Varech a já měl šanci pracovat pár dní u […]
 • Ples příšer (Monster´s Ball) 200119. srpna 2015 Ples příšer (Monster´s Ball) 2001 Když jste odsouzeni k smrti, tak se svět rozhodně nezdá jako milé místo. To by mohl potvrdit takový Lawrence Musgrove, který za blíže nespecifikovaný prohřešek dostal elektrické křeslo. Ne […]
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Želary22. září 2003 Želary Tak po devíti letech se Ondřej Trojan vrátil k natáčení filmu. Před devíti lety natočil film "Historky u krbu" a před 12 lety šel do kin jeho režijní debut - Pějme píseň dohola.A znova se […]
 • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […]
 • Světová válka Z ( World War Z)21. května 2014 Světová válka Z ( World War Z) Dle knižní předlohy Maxe Brookse zrežíroval film Světová válka Z Marc Forster, který režíroval také známé filmy jako James Bond Quantum of Solance nebo Kazatel Kalašnikov. Film byl uveden […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Casino Royale18. prosince 2012 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

1 reakce

 1. 16. srpna 2018

  […] Agent 007 James Bond : Dnes neu­mí­rej […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *