12 Opic

6

Představte si, že v roce 1996 svět postih­la straš­li­vá kata­stro­fa, vět­ši­na lidí vymře­la, a vy musí­te žít spo­lu s kdo­ví­ko­li­ka dal­ší­mi nešťast­ní­ky kde­si pod zemí. Píše se rok 2035. Všichni jsou za ta léta na pokra­ji šílen­ství, a sku­pi­na tak­to nalo­že­ných věd­ců se sna­ží při­jít na to, proč, jak, kdy a co změ­ni­lo civi­li­za­ci ve sko­mí­ra­jí­cí blá­zi­nec. James Cole (Bruce Willis) jim dělá zdrá­ha­vé­ho dob­ro­vol­ní­ka, vysí­la­né­ho do dosud smr­to­nos­ných ruin Philadelphie, ale hlav­ně pomo­cí stro­je času do minu­los­ti.
Volunteer's InterrogationPředstavte si, že v roce 1996 svět postih­la straš­li­vá kata­stro­fa, vět­ši­na lidí vymře­la, a vy musí­te žít spo­lu s kdo­ví­ko­li­ka dal­ší­mi nešťast­ní­ky kde­si pod zemí. Píše se rok 2035. Všichni jsou za ta léta na pokra­ji šílen­ství, a sku­pi­na tak­to nalo­že­ných věd­ců se sna­ží při­jít na to, proč, jak, kdy a co změ­ni­lo civi­li­za­ci ve sko­mí­ra­jí­cí blá­zi­nec. James Cole (Bruce Willis) jim dělá zdrá­ha­vé­ho dob­ro­vol­ní­ka, vysí­la­né­ho do dosud smr­to­nos­ných ruin Philadelphie, ale hlav­ně pomo­cí stro­je času do minu­los­ti.

Lead to the doomČasový para­dox má být pou­žit k pře­tvo­ře­ní his­to­rie, k nale­ze­ní klí­če ke zdro­ji vše­svě­to­vé epi­de­mie. Cole, jis­tě ne ide­ál­ní kan­di­dát na tako­vou důle­ži­tou misi, je však vybrán pro svo­ji noč­ní můru, hrůz­ný záži­tek z dět­ství, done­ko­neč­na se pře­hrá­va­jí­cí v jeho zma­te­né a týra­né mys­li. Když Cole dora­zí do 1996, setká se Jeffrey Goinsem (Brad Pitt), nesta­bil­ním synem zná­mé­ho geno­vé­ho spe­ci­a­lis­ty, a dok­tor­kou Kathryn Raillyovou (Madeleine Stowe), psy­chi­atrič­kou zabý­va­jí­cí se stu­di­em pro­roc­kých pro­je­vů šílen­ství. Raillyová nej­pr­ve pova­žu­je (cel­kem opráv­ně­ně) Coleho za dušev­ně nemoc­né­ho, ale jak jejich nedob­ro­vol­ný vztah sílí, začne věřit, že svět se sku­teč­ně mož­ná řítí do záhu­by.

Potáceje se mezi zou­fal­stvím, rezig­na­cí a šílen­stvím, Cole s Raillyovou se pokou­še­jí roz­lousk­nout záha­du, ke kte­ré vedou jen dvě mizi­vé sto­py: dět­ská noč­ní můra a série podiv­ných sym­bo­lů něko­ho, kdo si říká Armáda Dvanácti Opic.

Chtěl bych varo­vat všech­ny cit­liv­ky a estéty - toto není pěk­ný film, jen veli­ce sil­ný a dob­rý film. Willis je hlav­ním tahou­nem a napros­to pře­svěd­či­vým sko­ro­ší­len­cem, jemuž ve vět­ši­ně scén zle a ten­to pocit snad­no pře­dá­vá na divá­ka.

Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT!
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Rád bych si rejpnul do fil­mu, ale při­znám se, nějak nemám muni­ci. Za prvé je 12 opic tech­nic­ky vel­mi dob­ře pro­myš­le­no, a tře­ba­že (nebo prá­vě pro­to, že?) se tu nese­tká­me s žád­ný­mi vět­ší­mi zvlášt­ní­mi efek­ty, scé­na je pře­svěd­či­vá a nekom­pro­mis­ní. Za dru­hé se musím při­znat, že jsem na opi­ce šel sko­ro hned (20. led­na), jak vyšly v Americe (5. led­na), a ten­to člá­nek je psán kon­cem červ­na. Pokud film měl tech­nic­ké nedo­stat­ky, neza­pa­ma­to­val jsem si je. Zapamatoval jsem si jen, že to byl děs­nej nářez, a to je hlav­ní, ne?
Abych si však aspoň do něče­ho čut­nul, musím udě­lat dlou­hý nos na vkus ame­ric­ké veřej­nos­ti. Film jis­tě neo­slo­vil pudy prů­měr­né­ho týnejdžra, jenž je hlav­ním plát­cem v movie showbusi­nessu, neboť postrá­dá zbož­ňo­vá­ní­hod­né­ho Pravého Amerického Hrdinu, po stra­ně pro­ží­va­jí­cí­ho Drsnou Romanci, neu­ka­zu­je Naše Ohrožené Děti nebo Ženy, kte­ré musí být Nakonec Zachráněny, chy­bí pořád­ný Šťastný Konec, všech­no je Moc Komplikované, pros­tě 12 opic je pří­liš sku­teč­ných, a pro­to všech­no je ješ­tě jed­nou dopo­ru­ču­ji.


12 Opic
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • G.I. Joe 2: Odveta - 40%31. března 2013 G.I. Joe 2: Odveta - 40% Jsou tomu 4 roky, co šel první film, který je dělán dle hraček G.I. Joe. Tento rok do kin přišel díl druhý, který je bohatší na herecké hvězdy větší velikosti. Byl jsem docela rád, že […]
  • Armageddon - Nový York dostává šutrákem7. srpna 2018 Armageddon - Nový York dostává šutrákem Taxem si bláhově myslel... ne, lepší výraz je doufal jsem, že oproti Drtivému dopadu se Bruce Willis vytáhne a předvede sice akční, ale v kramflecích festovní scifárnu. Teď, když jsem […]
  • Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech)6. července 2018 Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech) I když se to ve filmu Muž, který zabil Dona Quijota stane, nikdo nemůže pochybovat, že takový rytíř nezmizí jen tak ze světa. Jednak je to představitel rytířských ctností, jednak je to […]
  • Rukojmí - recenze14. července 2005 Rukojmí - recenze Bruce Willis by potřeboval pořádně nakopnout. Nemám teď na mysli fyzický útok na jeho sedací partie, ale jeho účinkování ve filmech. Od dob Pulp Fiction, Posledního skauta nebo, dejme […]
  • Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana17. ledna 2019 Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana M. Night Shyamalan je jedním z těch mužů, kteří vystřílejí všechny nejlepší nápady hned v počátku svojí kariéry. V roce 1999 to byl jeden z nejnadějnějších režisérů, v současnosti jsou […]
  • Návštěva žurnalisty Dana Jolina u Terryho Gilliama6. června 2018 Návštěva žurnalisty Dana Jolina u Terryho Gilliama Návštěva žurnalisty Dana Jolina u Terryho Gilliama Filmy Terryho Gilliama bývají velmi osobité. Vizionářský fantasta stojí za mnoha diváky i kritiky oceňovanými filmy, jako jsou Brazil […]
  • Muži, kteří nenávidí ženy - Když David Fincher natočí švédský román19. července 2019 Muži, kteří nenávidí ženy - Když David Fincher natočí švédský román Režisér David Fincher vsadil na námět z knihy Stiega Larssona a udělal dobře. Knížku vydalo nakladatelství Host s fotografiií hlavních filmových hrdinů na obálce. Kniha má přes 500 […]
  • Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie...3. února 2019 Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie... Po famózním přijetí filmu Šestý smysl, který se zařadil mezi 10 komerčně nejúspěšnějších filmů historie (vydělal 673 mil. USD), se přesně po roce vrací scénárista a režisér M. Night […]
  • BRUCE WILLIS7. března 2013 BRUCE WILLIS Bruce Willis během své dosavadní kariéry prokázal neuvěřitelnou všestrannost: od boxera v Tarantinově Pulp Fiction: Historky z podsvětí (Zlatá palma v Cannes 1994) přes záletného […]
  • Smrtonosná past: Opět v akci - probleskne dokonce Patrik Rytmus Vrbovský30. září 2018 Smrtonosná past: Opět v akci - probleskne dokonce Patrik Rytmus Vrbovský Z pokračování Smrtonosné pasti nemám radost už od „druhého dílu“. Ale až do čtvrtého se na to alespoň dalo koukat a divák se bavil. Pátá „Smrtonosná past: Opět v akci“ s původním názvem „A […]