VŘÍSKOT

VŘÍSKOT
Ohodnoťte člá­nek

Když bylo po všem a zve­dal jsem se z křes­la, napadlo mne, že ve fil­mu vlast­ně ani nikdo moc nevřís­kal. Všechno ječe­ní obsta­ra­lo pub­li­kum. Pokud jste se do kina nepři­šli vyspat, Vřískot je sní­mek, kte­rý vás při­mě­je k hla­si­tým reak­cím, ať už to je vyje­ká­vá­ní z úle­ku nebo hys­te­ric­ký smích, uvol­ňu­jí­cí napě­tí. Wes Craven pro­mě­nil (ale­spoň v mém pří­pa­dě) kinosál v pře­to­pe­ný kotel - už dlou­ho jsem lidi nesly­šel hla­si­tě radit posta­vám na plát­ně.

SCREAM Logo   SCREAM
VŘÍSKOT
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie5. led­na 1997
Dimension Films, USA 20. pro­sin­ce 1996, R, 120 minut, thriller/horror, Česko 31. čer­ven­ce 1997
Režie:Wes Craven
Hrají: David Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox, Matthew Lillard, Jamie Kennedy, Rose McGowan, Skeet Ulrich, Liev Schrieber, Drew Barrymore
Web: http://www.dimensionfilms.com/movies/scream_.html

CaseyBoyfriendKdyž bylo po  všem a zve­dal jsem se z křes­la, napadlo mne, že ve fil­mu vlast­ně ani nikdo moc nevřís­kal. Všechno ječe­ní obsta­ra­lo pub­li­kum. Pokud jste se do kina nepři­šli vyspat, Vřískot je sní­mek, kte­rý vás při­mě­je k hla­si­tým reak­cím, ať už to je vyje­ká­vá­ní z úle­ku nebo hys­te­ric­ký smích, uvol­ňu­jí­cí napě­tí. Wes Craven pro­mě­nil (ale­spoň v mém pří­pa­dě) kinosál v pře­to­pe­ný kotel - už dlou­ho jsem lidi nesly­šel hla­si­tě radit posta­vám na plát­ně.

Už asi tuší­te, líbi­lo se mi to. Hned ale musím taky dodat, že vměst­ná­ní horro­ro­vých scén do 120 minut padla za oběť pod­stat­ná část neřez­nic­ké­ho děje, což se mi až zas tak nelí­bi­lo (podrob­nos­ti v rejpá­ní). Film je tak bez­pre­ce­dent­ně našla­pán krve­lač­ný­mi spá­dy tem­né­ho mas­ko­va­né­ho vra­ha, až se nedo­stá­vá na zábě­ry inze­ro­va­né v ukáz­kách.

Billy and SidGaleO čem to tedy je: malé seve­ro­ka­li­forn­ské měs­to Woodsboro si záhy při­po­me­ne rok od zná­sil­ně­ní a zavraž­dě­ní mat­ky hlav­ní hrdin­ky Sidney (Neve Campbell). Kolotoč stra­chu, ve kte­rém je kaž­dý pode­zře­lý, je zno­vu roz­ví­řen bru­tál­ním zma­sa­kro­vá­ním její spo­lu­žač­ky Casey (Drew Barrymore) a dal­ší noci pak úto­kem na Sidney, ke kte­ré­mu se (náhod­ně? šťast­ně? nešťast­ně?) při­ple­te i její kluk Billy (Skeet Ulrich). Bezradná poli­cie, včet­ně siru­po­vi­té­ho pod­še­ri­fa Dewey Rileye (David Arquette) vyhlá­sí zákaz noč­ní­ho vychá­ze­ní, ředi­tel gym­ná­zia (Henry Winkler) zru­ší vyu­čo­vá­ní, a to je naši zla­tou mlá­dež pocho­pi­tel­ně důvod k  ryč­né­mu večír­ku u Stuarta (Matthew Lillard), kte­rý cho­dí s Tatum (Rose McGowan), Sidneyinou nej­lep­ší kama­rád­kou. Party se sou­stře­dí kolem piva a sle­do­vá­ní horo­ro­vých video­ka­zet za odbor­né­ho komen­tá­ře Randyho (Jamie Kennedy), kte­rý si při­vy­dě­lá­vá ve video­půj­čov­ně. Ve měs­tě je na lovu ovšem i sen­zač­ní repor­tér­ka Gale Weathers (Courteney Cox), jež se na výslu­ní popu­la­ri­ty dosta­la pub­li­ko­vá­ním podrob­ných detai­lů okol­nos­tí smr­ti Sidneyiny mat­ky...
A mas­ko­va­ný zabi­ják se dále plí­ží tmou. Podezřelým může být kdo­ko­liv, zrov­na tak příští obě­tí.

Sidney and TatumScream má v sobě mno­ho osvě­žu­jí­cích prv­ků. Klišé kla­sic­kých horro­ro­vých honi­ček jsou zde nejen váž­nou sou­čás­tí děje, ale i úmy­sl­ně (auto­ry i vra­hem) zvo­le­ný­mi umě­lý­mi záplet­ka­mi. Nenajdeme tu obvyklou situ­a­ci, kdy divák zabi­já­ka dob­ře vidí a zná, jenom obě­ti tápou ve tmě -- nene, až do posled­ní chví­le bude­te zmí­tá­ní pochyb­nost­mi!

Sidney and PrincipalJediné, co vám ješ­tě můžu pro­zra­dit, jsou pra­vi­dla pře­ži­tí v horro­ro­vém fil­mu, jak je vyhla­šu­je video­po­sed­lík Randy: nesmí­te sou­lo­žit / nesmí­te dro­go­vat nebo chlastat / nesmí­te říkat „hned jsem zpát­ky“. Nikdo ho samo­zřej­mě nebe­re váž­ně...

Podle evrop­ských měří­tek ve fil­mu vlast­ně žád­ný sex není, prudér­ní Američani mu dali sta­tut R (=mlá­de­ži nepří­stup­ný) i pro jed­nu vesměs oble­če­nou scé­nu. Zato krve tu uvi­dí­me jako z celé­ho stá­da pra­sat - vra­houn své obě­ti nejen pod­ře­zá­vá, ale i kuchá, navíc má vel­mi půso­bi­vou děsi­vou mas­ku. Pro milov­ní­ky horro­rů je ten­to film povin­ným před­sta­ve­ním - ti ostat­ní nechť zvá­ží, zda­li se nechtě­jí zku­sit zase jed­nou v kině bát. Stojí to za to.

Hodnocení: VÝBORNÉ
Bloody MurderHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Dnes bych si dovo­lil rejpat na dvou růz­ných úrov­ních. První je sestřih, dru­há se týká přímých tech­nic­kých kixů, se kte­rý­mi to neby­lo až tak zlé.

 • V ukáz­kách a na Internetu se kla­de vel­ký důraz na přes­ná pra­vi­dla hry, kte­rou vrah se svý­mi oběť­mi hra­je. Je to hra na správ­né zna­los­ti a počí­ná­ní si v  horro­ro­vých situ­a­cích. Skutečně roze­hra­né psy­cho­lo­gic­ké peklo však uvi­dí­me jen u prv­ní obě­ti - Casey. V ostat­ních pří­pa­dech už zabi­ják není tak důsled­ný -- nebo nao­pak nůž­ky stři­ha­čo­vy byly důsled­né až moc.
 • Opět v ukáz­kách (včet­ně AVI sou­bo­ru zde odka­zo­va­né­ho) uvi­dí­me, jak Sidney, nemo­houc se dovo­lat o pomoc na poli­cii, uží­vá počí­ta­če (modem? jiná lin­ka? soft­ware pro hlu­cho­němé?), aby zavo­la­la na nou­zo­vý dis­ple­čink 911. V ukáz­kách vede pomo­cí klá­ves­ni­ce dia­log, ve fil­mu uvi­dí­me jen navá­zá­ní spo­je­ní. V sou­bo­ji o pro­mí­ta­cí minu­ty zase jed­nou krev zví­tě­zi­la nad napě­tím.
 • Proč by Sidney nikdo nesly­šel, když pro­mlu­ví do poli­cej­ní­ho inter­ko­mu? Jasně žádá o pomoc, uvá­dí, kde je, atd.
 • Garážová vra­ta jsou obvykle vyba­ve­na obvo­dy, kte­ré motor zasta­ví, zvýší-li se odpor v tahu nad urči­tou mez - otví­rač nesho­ří v kotou­či jis­ker, jak vidí­me ve fil­mu. I pak by tedy nej­spíš ochab­nul a vra­ta skles­la. Nehledě na to, že by asi neu­tá­hl vra­ta + dal­ší nejmé­ně 70 kg zátěž.
 • Proč by měla mít špe­ho­va­cí kame­ra půl­mi­nu­to­vou pro­dle­vu v sig­ná­lu? Odrazem od Měsíce?! K čemu by byl v repor­tér­ském voze zpož­ďo­vač? No k čemu -- aby vra­houn měl víc času, až jej kame­ra zachy­tí...
 • Sidney odkop­ne pis­to­li kde­si v domě. Gale ji pak (tu pis­to­li) na veran­dě sebe­re. Jakpak to?

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

 • 11. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • 17. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […]
 • 30. listopadu 2002 THE PEACEMAKER V Bosně je zavražděn významný politik a nedaleko Uralu právě explodovala jaderná hlavice. Dvě zdánlivě nesouvisející tragické události. První záhadné okolnosti vyplouvají na povrch a […]
 • 18. dubna 2003 Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpočinete si od násilí, sprostoty a temných krváků. […]
 • 21. března 2003 JAK PŘICHÁZEJÍ SNY Ti tvrdší mezi vámi, milí čtenáři, to nejspíš budou brát na první pohled jako měknutí mého mozku. Není to dávno, co jsem se mnohým, jež mi psali...   […]
 • 12. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • 22. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • 2. července 2003 DRTIVÝ DOPAD Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […]
 • 25. června 2003 GLIMMER MAN Onehdy jsem naříkal nad zjevnou ploskostí akčního scifinesmyslu jménem Solo. Identifikačním znakem, který mě měl trknout, byla produkce (financování) hlavním představitelem filmu. Nákladem […]
 • 20. září 2002 AIR FORCE ONE Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby se něco semlelo, Amerika by vyhrála a ze všeho nejvíc by to hajzlíkům nandal sám prezident, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *