THE PEACEMAKER

V Bosně je zavraž­děn význam­ný poli­tik a neda­le­ko Uralu prá­vě explo­do­va­la jader­ná hla­vi­ce. Dvě zdán­li­vě nesou­vi­se­jí­cí tra­gic­ké udá­los­ti. První záhad­né okol­nos­ti vyplou­va­jí na povrch a kri­zo­vý štáb Bílého domu začí­ná oka­mži­tě pra­co­vat na nej­vyš­ší obrát­ky. Šéfka oddě­le­ní nuk­le­ár­ní­ho dozo­ru Julia Kelly dostá­vá k ruce své­ráz­né­ho pomoc­ní­ka, drs­né­ho vojen­ské­ho spe­ci­a­lis­tu Toma Devoa. Tahle dvo­ji­ce spo­lu nudu roz­hod­ně neza­ži­je.

Peacemaker Logo   THE PEACEMAKER 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie4. říj­na 1997 
Dreamworks SKG, USA 26. září 1997, R, akč­ní, 123 minut, Česko 20. lis­to­pa­du 1997
Režie:Mimi Leder
Hrají:George Clooney, Nicole Kidman, Marcel Iures, Alexander Baluyev, Rene Medvesek, Gary Werntz, Randall Batinkoff, Jim Haynie, Alexander Strobele, Holt McCallany, Michael Boatman, Joan Copeland, Carlos Gomez, Armin Mueller-Stahl, Louis Mustillo, Alexander Peskov, Tamara Tunie, Matt Winston.
Web:
 
 Julia Kelly (Nicole Kidman) 
Julia Kelly (Nicole Kidman)

Pravidelné čte­ná­ře, kte­rým by se snad zdá­lo, že Hnidopich říd­ne a sláb­ne, bych si dovo­lil chlá­cho­lit, že bude zase lépe; pobý­val jsem v mís­tech, kde nejen není počí­ta­čů a inter­ne­tu, ale ani bio­gra­fu! Navíc neu­mím arab­sky a tak bych dabin­gu stej­ně nero­zu­měl...
V leta­dlech ten­to­krát pro­mí­ta­li jen doko­na­lé břeč­ky, včet­ně Careyho Lhář, lhář! -- spusť­me opo­nu milo­srd­né­ho mlče­ní přes do nebe (tedy aspoň do leto­vé výš­ky 10 km) vola­jí­cí nevkus pro­du­cen­tů i pro­ta­go­nis­tů.

 
 Thomas Devoe (George Clooney) 
Thomas Devoe (George Clooney)

Člověk by si mys­lel, že prv­ní film nové pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti DreamWorksTM SKG bude něco mimo­řád­né­ho. Ono to SKG totiž zna­me­ná Steven Spielberg/Jeffrey Katzenberg/David Geffen. Žel, posta­ve­ní stu­dia a naku­po­vá­ní dal­ších nezbyt­ných pro­pri­et zřej­mě sežra­lo vět­ši­nu roz­počtu a na sní­mek zby­la jaká­si II. ceno­vá sku­pi­na.

Peacemaker je ukáz­ko­vou sbír­kou všech mož­ných mys­li­tel­ných klišé a  omle­tých akč­ních sek­ven­cí. Atomové hla­vi­ce musí táh­nout par­ní loko­mo­ti­va, pro­to­že bílý kouř se divo­ký­mi les­na­tý­mi údo­lí­mi a str­že­mi vine, prav­da, maleb­ně­ji než die­se­lo­vý puch. Hrdina je muž­ný pra­sák, zatím­co hrdinka-velitelka, jem­ná leč atle­tic­ká, je před­ur­če­na zachrá­nit svět (máme 90. léta, že). Hrdina umí řídit auto 20x lépe než stá­do tré­no­va­ných padou­chů; hrdin­ka ve věku, kdy by v reál­ném svě­tě ješ­tě pořád asis­to­va­la na něja­ké uni­ver­si­tě, má na povel polo­vic poho­to­vost­ních sbo­rů USA. Všude nás pak pro­ná­sle­du­jí RUDÉ ODPOČÍTÁVAJÍCÍ DISPLEJE.

Kdyby na fil­my exis­to­va­ly kuchař­ky, recept na Peacemakera by vypa­dal asi tak­to:

HONIČKA NA ATOMOVÉHO TERORISTU
Vezmi pro­hni­lou (Rusko, Ukrajina atd.) ato­mo­vou vel­moc, kde její vojá­ci, tou­ží­cí po sta­rých pořád­cích, mají se svou nuk­le­ár­ní výzbro­jí lep­ší plá­ny, než nechat ležet nebo zni­čit (pocho­do­vá či sbo­ro­vá hud­ba s bol­še­vic­kým moti­vem). V odlehlém, leč ne zce­la opuš­tě­ném mís­tě (nevin­né ženy a děti: detail) nech cosi vybouch­nout.

 
 Dušan Gavrič (Marcel Iures) 
Dušan Gavrič (Marcel Iures)

Stručně ukaž, jak jsou ame­ric­ké výzvěd­né, vlád­ní a vojen­ské struk­tu­ry uve­de­ny v poplach. Počáteční cha­os zvlá­dán díky pro­fe­si­o­na­li­tě per­so­ná­lu a mimo­řád­ně vyspě­lé tech­ni­ce (super­po­drob­né dru­ži­co­vé sním­ky: detail). Mladá, leč zku­še­ná hrdin­ka (Julia Kelly - hra­je Nicole Kidman) tomu vše­mu náh­le velí, pro­to­že v dět­ství pro vlá­du sta­vě­la ato­mo­vé bom­by.
Hrdince při­hrej pro­ti­pól - muž­ný sval. Stanoven vojen­ský poboč­ník (Thomas Devoe - hra­je George Clooney), prá­vě se zod­po­ví­da­jí­cí u jaké­ho­si výbo­ru z utra­ce­ní $200 tisíc v jakém­si mos­kev­ském baru a daro­vá­ní ame­ric­ké­ho terén­ní­ho auto­mo­bi­lu dce­ři kte­ré­ho­si rus­ké­ho mafi­á­na... Je ale tak zku­še­ný, že z něko­li­ka fle­ků na foto­gra­fi­ích odvy­prá­ví celý prů­běh domně­lé doprav­ní havá­rie, neza­po­mí­na­je ani na moti­vy a prav­dě­po­dob­né úmys­ly záškod­ní­ků.
Pracuj s tero­ris­tic­kým moti­vem. V roz­bom­bar­do­va­ném Sarajevu (děti hra­jí­cí si v tros­kách: detail) muž s pro­pad­lý­mi tvá­ře­mi a krha­vý­ma oči­ma (Dušan Gavrič - hra­je Marcel Iures) mlč­ky obža­lo­vá­vá svět z dopuš­tě­ní toho, že nási­lí bylo spáchá­no na jeho zemi, spo­lu­ob­ča­nech a rodi­ně, zatím­co vir­tu­os­ně hra­je na kla­vír.
Směřuj padou­chy, kte­ří se zmoc­ni­li ato­mo­vých hla­vic, do někte­ré­ho ze svě­to­vých ohni­sek napě­tí. Klaďáci nechť jejich zámě­ry pro­hléd­nou za pomo­ci vyspě­lé ame­ric­ké tech­ni­ky ve služ­bách NATO, leč poma­lost vlád­ních maši­ne­rií nutí hrdi­ny poru­šo­vat před­pi­sy a ris­ko­vat svě­to­vou vál­ku a dokon­ce i vlast­ní kari­é­ru. Umírají prv­ní (nepod­stat­ní) obrán­ci míru - hrdi­na se cynic­ky škle­bí (je to muž - šovi­nis­tic­ké pra­se), zatím­co hrdin­ka zasl­zí (to není pro­jev sla­bos­ti, nýbrž při­ro­ze­ný fyzi­o­lo­gic­ký pochod!).
Nechť jed­na z ato­mo­vých maši­nek chy­bí - odná­ší ji obě­ta­vý, pro věc tero­ris­mu zapá­le­ný knecht na zádech. Dej hrdi­nům k dis­po­zi­ci jen něko­lik málo názna­ků: refe­ren­ce na jed­no­ho z tero­ris­tů vedou­cí do Sarajeva, odkaz na New York a síd­lo OSN, jakož i šif­ru 44E. Kam se obrá­tí, kde zasáh­nou?
Padouch tero­ris­ta, kte­rý hlu­bo­ce litu­je své­ho (dosud neu­sku­teč­ně­né­ho) činu a záro­veň je pře­svěd­čen o jeho nezbyt­nos­ti, neboť jen tak lze vrá­tit his­to­rii a živo­ty všem sara­jev­ským mrt­vým (!), si vyhoup­ne braš­nič­ku s hla­vi­cí na záda a vyra­zí do ulic, při­po­mí­na­je si děsi­vé zážit­ky, kdy jeho rodi­na byla povraž­dě­na (pro­stře­le­ná dět­ská hla­va: detail).

 
 Vídeňské intermezzo 
Vídeňské inter­mez­zo

A tak dále.

Peacemaker je podiv­nou smě­si­cí plo­sko­le­bé­ho děje a mno­hých půso­bi­vých a zce­la pro­fe­si­o­nál­ně ztvár­ně­ných akč­ních sek­ven­cí. Nevadí-li nám vyso­ká neprav­dě­po­dob­nost, s jakou se věci daří či nezha­tí, pak zde máme vel­mi oká­za­lou vla­ko­vou honič­ku, auto­mo­bi­lo­vou honič­ku (zápas), vrtu­l­ní­ko­vou honič­ku a  poli­cej­ní pěší honič­ku v lid­na­tém cen­t­ru měs­ta.

Násilí, jak jinak, je samo­zřej­mě hlav­ní nápl­ní fil­mu; děti na něj nej­spíš nevoď­te. Pokud sne­se­te občas­nou uráž­ku vaší inte­li­gen­ce dějem (ke kon­ci je to hor­ší), oče­ká­vej­te, že uvi­dí­te mír­ně pod­prů­měr­ný akč­ní film.

Hodnocení: SLABÉ


 
 Ničemná Kidman 
Zatímco Clooney mává pis­tol­kou a vůbec koná řemes­lo, Kidman se pros­tě motá v poza­dí a sna­ží se tvá­řit, jako by neby­la úpl­ně zby­teč­ná.

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Laserové paprsky kří­žem krá­žem vagó­nem jsou sice maleb­né, ale nesmy­sl­né - to by tam muse­la být mlha jak v prá­del­ně, abychom je vidě­li, jen­že to bychom zas nic nevi­dě­li.
 • Product pla­ce­ment (rekla­ma) při­nu­ti­la tvůr­ce, aby oto­či­li logo DIGITAL na note­boo­ku vzhů­ru noha­ma, abychom si je moh­li pře­číst - když se tako­vý note­book zavře, logo je na něm obrá­ce­ně 🙂
  Kelly se ve Vídni logu­je na AOL, ze stroj­ku se ozý­vá reklam­ní „You got mail!“, a agent­ka neo­po­me­ne plný název spon­so­ra vzá­pě­tí zmí­nit v dia­lo­gu.
  Spielberg musí mít něja­ký dlou­ho­do­bý kšeft s Mercedesem; jak už i ve Ztraceném svě­tě, vozík zmí­ně­né fir­my se zde dopouš­tí úžas­ných výko­nů, navíc drtí řadu vozů kon­ku­ren­ce.
  Mercedesem to nekon­čí, i Nissan sara­jev­ských jed­no­tek IFOR má zvlášť naleš­tě­né a oka kame­ry hod­né logo.
 • Chce-li hrdi­na zapá­lit auto padou­chů a nemá zápal­ných bom­bi­ček, nej­pr­ve najíž­dě­ním roz­bi­je jejich nádrž, tak­že ben­zín vol­ně vyté­ká; pak si ser­ve pne­u­ma­ti­ku o obrub­ník a dis­kem vlast­ní­ho kola kře­sa­jí­cím o dlaž­bu těka­vou kapa­li­nu zažeh­ne.
 • Jestli se neple­tu, mají v býva­lém SSSR ze stra­te­gic­kých důvo­dů kole­je o  šir­ším roz­cho­du, než je jin­de ve svě­tě zvy­kem. Vagóny ve fil­mu sice nesou ozna­če­ní KŽD v azbuce (ať už to zna­me­ná coko­liv), roz­chod je evrop­ský.
 • Srážka vla­ků je v posled­ní chví­li ustři­že­ná (jedou po sou­sed­ních kole­jích). Búúú, búúú, paní reži­sér­ko, páni pro­du­cen­ti. Došly $$$ na ani­ma­ci?
 • Že by měla rus­ká pohra­nič­ní armá­da k dis­po­zi­ci jen JEDNU sal­vu raket?
 • Padouši s nákla­ďá­kem neu­stá­le pro­jíž­dě­jí nej­roz­to­div­něj­ší kra­ji­nou, tu pouš­tí, tu sluš­ně zales­ně­ný­mi strá­ně­mi, tu říč­ním údo­lím, tu step­ní plá­ní -- na kli­ma­tic­ká pásma nebo aspoň jejich logic­ké pořa­dí se neo­hlí­že­jí.
 • Kamera čas­to zob­ra­zu­je jízdu zmí­ně­né­ho vozi­dla z vyvý­še­né­ho, leč jed­no­znač­ně POZEMNÍHO sta­no­viš­tě. Za něko­lik minut fil­mu, zatím­co auto se pře­su­nu­lo o  něko­lik kli­ma­tic­kých pásem již­ně­ji, se nám týchž zábě­rů téže kra­ji­ny dosta­ne v čer­no­bí­lém, digi­tál­ně usmo­le­ném pro­ve­de­ní jako DRUŽICOVÝCH sním­ků.
 • Když někdo zamí­ří na padou­cha puš­ku nebo pis­to­li, vždy se najde dosta­tek obě­ta­vých rodi­čů, kte­ří své dítě vstr­čí do rány, pří­pad­ně plo­sko­le­bé škol­ní mlá­de­že před padou­chem zma­te­ně pobí­ha­jí­cí a ječí­cí.
 • Dětský sbor ochrá­ní­me před účin­ky ato­mo­vé­ho výbuchu, když jej vyve­de­me před budo­vu, kde se bom­ba nachá­zí.
 • Konečně! Dočkali jsme se, že něko­ho napadlo zne­škod­nit bom­bu tak, že ji roz­bi­je tupým před­mě­tem.
 • Přimlouvám se, aby RUDÉ DIGITÁLNÍ DISPLEJE bom­bi­ček HLASITĚ TIKALY a posled­ních pět vte­řin KUKALY.

THE PEACEMAKER
Ohodnoťte článek

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

 • 17. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […]
 • 9. listopadu 2002 VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli vyspat, Vřískot je […]
 • 11. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • 18. dubna 2003 Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpočinete si od násilí, sprostoty a temných krváků. […]
 • 21. března 2003 JAK PŘICHÁZEJÍ SNY Ti tvrdší mezi vámi, milí čtenáři, to nejspíš budou brát na první pohled jako měknutí mého mozku. Není to dávno, co jsem se mnohým, jež mi psali...   […]
 • 12. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • 22. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • 2. července 2003 DRTIVÝ DOPAD Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […]
 • 25. června 2003 GLIMMER MAN Onehdy jsem naříkal nad zjevnou ploskostí akčního scifinesmyslu jménem Solo. Identifikačním znakem, který mě měl trknout, byla produkce (financování) hlavním představitelem filmu. Nákladem […]
 • 7. listopadu 2002 GODZILLA Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *