Resident Evil

resi1

Film inspi­ro­va­ný úspěš­nou počí­ta­čo­vou hrou…. Tak tuto větu jsme v posled­ní době moh­li sly­šet či číst poměr­ně čas­to­krát. Ovšem takřka stej­ně čas­to­krát nás čeka­lo nemi­lé zkla­má­ní a pro­hlou­be­ní poci­tu, že nato­čit kva­lit­ní film pod­le počí­ta­čo­vé hry je úkol nad­lid­ský. I když se v posled­ních něko­li­ka letech obje­vi­lo něko­lik málo výji­mek (ať už je to poměr­ně pove­de­ný Tomb Raider nebo skvě­lý Mortal Kombat v režii Paula Andersona) tak drti­vá fil­mů, jejichž tvůr­ci se inspi­ro­va­li video­hra­mi, skon­či­la fiaskem a roz­ča­ro­vá­ním pub­li­ka. Divák, ale­spoň tro­chu, zna­lý počí­ta­čo­vých her se mohl u dílek jako Super Mario Brother, Street Fighter nebo Wing Commander, s při­vře­ným okem, mož­ná obě­ma, doce­la bavit, ale, v této oblast laic­ké divác­tvo muse­lo nevě­říc­ně krou­tit hla­vou….


Film inspi­ro­va­ný úspěš­nou počí­ta­čo­vou hrou…. Tak tuto větu jsme v posled­ní době moh­li sly­šet či číst poměr­ně čas­to­krát. Ovšem takřka stej­ně čas­to­krát nás čeka­lo nemi­lé zkla­má­ní a pro­hlou­be­ní poci­tu, že nato­čit kva­lit­ní film pod­le počí­ta­čo­vé hry je úkol nad­lid­ský. I když se v posled­ních něko­li­ka letech obje­vi­lo něko­lik málo výji­mek (ať už je to poměr­ně pove­de­ný Tomb Raider nebo skvě­lý Mortal Kombat v režii Paula Andersona) tak drti­vá fil­mů, jejichž tvůr­ci se inspi­ro­va­li video­hra­mi, skon­či­la fiaskem a roz­ča­ro­vá­ním pub­li­ka. Divák, ale­spoň tro­chu, zna­lý počí­ta­čo­vých her se mohl u dílek jako Super Mario Brother, Street Fighter nebo Wing Commander, s při­vře­ným okem, mož­ná obě­ma, doce­la bavit, ale, v této oblast laic­ké divác­tvo muse­lo nevě­říc­ně krou­tit hla­vou….

Jenže pak se na scé­ně obje­vil Paul W. S. Anderson, mla­dý, nepří­liš zná­mý reži­sér, kte­rý se roz­ho­dl nato­čit film, pod­le sku­teč­ně mega­úspěš­né a kul­tov­ní hry (respek­ti­ve série her) Mortal Kombat. Mnoho zku­še­něj­ších kole­gů by se jis­tě bálo téma­tu, ve kte­rém jde v pod­sta­tě o jedi­né, o sou­boj jeden na jed­no­ho, kte­rý má jedi­ný konec - smrt. Základní lát­ka, kte­rá, zdá se, nena­bí­ze­la pří­liš mno­ho ke zfil­mo­vá­ní. Omyl, Paul Anderson pocho­pil, že nemá cenu sna­žit se o něja­ké pří­liš­né vět­ve­ní pří­bě­hu a nato­čil film, kte­rý není pří­liš slo­ži­tý, ale je nad­mí­ru zábav­ný. Spojil to, co si fanouš­ci oblí­bi­li na hrách Mortal Kombat nej­ví­ce – atrak­tiv­ní sou­bo­je oko­ře­ně­né magií, mystic­ký pří­běh, roz­lič­né cha­rak­te­ry a navíc při­dal pul­zu­jí­cí a kva­lit­ní hud­bu. A doká­zal to, Mortal Kombat se stal hitem a doká­zal, že kva­lit­ní film pod­le PC hry už není jen nespl­ni­tel­nou před­sta­vou. A tak není divu, že nato­če­ní dal­ší­ho fil­mu, pře­kva­pi­vě inspi­ro­va­né­ho úspěš­nou počí­ta­čo­vou hrou (ten­to­krá­te horo­ro­vou sérií Resident Evil) bylo svě­ře­no prá­vě Paulu Andersonovi….

Blízká budouc­nost – Gigantická spo­leč­nost Umbrella je pro­vo­zo­va­te­lem vel­ké­ho pod­zem­ní­ho kom­ple­xu výzkum­ných labo­ra­to­ří nazý­va­né The Hive. Nad ní má kon­t­ro­lu vyspě­lá umě­lá inte­li­gen­ce nazva­ná Red Queen (je ztvár­ně­na malou holo­gra­fic­kou hol­čič­kou, ale nenech­te se mýlit, je nesmír­ně pro­tře­lá a smr­tí­cí, ovšem to vše pro dob­ro lid­stva…. nechtěj­te abych to vysvět­lo­val, to musí­te pros­tě vidět). Ta ovšem jed­no­ho dne, z nevy­jas­ně­ných důvo­dů, uza­vře The Hive a  zabi­je veš­ke­rý per­so­nál. Je vyslán spe­ci­ál­ní tým, ke kte­ré­mu se sho­dou náhod, při­da­jí dal­ší tři cha­rak­te­ry - Alice, stráž­ky­ně vcho­du do THe Hive, kte­rá při­šli o paměť, její kole­ga se stej­ným pro­blé­mem a faleš­ný poli­cis­ta. Dostanou se až k samot­né­mu cen­t­ru odkud je mož­né restar­to­vat cen­t­rál­ní počí­tač. Ovšem, to už se Red Queen poda­ří vyvraž­dit vět­ši­nu týmu. A zdá se, že počí­tač zabi­ják není tím nej­vět­ším pro­blé­mem, na scé­nu vstu­pu­jí (sice poma­lu, ale dosti razant­ně) lidé, zmu­to­vá­ní T-Virem, zbra­ní, taj­ně vyví­je­nou v The Hive, kte­ří kro­mě toho, že se dají zabít jen sil­ným nára­zem do moz­ku nebo pře­ru­še­ním míchy, ztra­ti­li vše (napří­klad inte­li­gen­ci), kro­mě základ­ních potřeb a jed­nou z nich je jíd­lo – a maso lidí je pro ně více než vel­kým láka­dlem….

Vyvstává otáz­ka, zda si uži­je­te film, jestli­že jste nehrá­li hry. Myslím, že ano, ale k pocho­pe­ní pří­bě­hu bude­te potře­bo­vat více času. Začátek může pro neznal­ce her­ní série Resident Evil dost zma­te­ně. Já osob­ně jsem hry nehrál, tak­že mi urči­té sou­vis­los­ti unik­ly, ale i tak jsem se skvě­le bavil a to, že někte­ré scé­ny jsem až tak úpl­ně nepo­chy­til se dá cel­kem dob­ře pře­žít….

Kromě Mortal Kombat nato­čil Paul Anderson i dal­ší hit a tím je depre­siv­ní horor Horizont udá­los­ti. Tedy horo­ro­vé sci-fi inspi­ro­va­né hry by pro něj neměl být sebe­men­ší pro­blém. A sku­teč­ně není. Dokázal spo­jit více méně kýčo­vi­tý pří­běh vhod­ný prá­vě pro počí­ta­čo­vou hrou s atmo­sfé­rou napros­té bez­mo­ci, zná­mé­ho z Horizontu udá­los­ti. Samozřejmě neo­po­mněl na kva­lit­ní soun­d­track a cha­risma­tic­ké hlav­ní cha­rak­te­ry a výsle­dek je více než uspo­ko­ju­jí­cí. Jistě, Resident Evil není bez chyb, ale ty jsou, v cel­ko­vém měřít­ku, sko­ro bez­vý­znam­né a fil­mu na „krá­se“ pří­liš neu­bí­ra­jí.

Já osob­ně bych film dopo­ru­čil lidem od 15 výše, ale jak znám děti škol­ní­ho věku, tak jsou v mno­ha ohle­dech otr­lej­ší než by se na prv­ní pohled zdá­lo. Dočkáte se mno­ha krva­vých scén, ale někdy reži­sér záměr­ně volí pří­stup pro horor neob­vyk­lý. Například se mla­dá dív­ka zasek­ne ve výta­hu tím sty­lem, že hla­vu má vystr­če­nou ven a tělo je uvnitř. A najed­nou se výtah roz­je­de. Já už jsem zaví­ral oči, když výtah rych­le mířil ke stro­pu a najed­nou čer­ná obra­zov­ka a ozve se nepří­jem­ný zvu­ko­vý efekt. Což mělo v koneč­ném výsled­ku mno­hem vět­ší úči­nek než, kdy­bych musel při­hlí­žet nepří­jem­né defor­ma­ci těla…. Ale jin­de nechá Paul Anderson roz­se­kat něko­lik lidí jakousi lase­ro­vou stě­nou a detail­ně nám uká­že jak se dá rozkous­ko­vat člo­věk…. Je prav­da, že jsem viděl i krva­věj­ší fil­my, ale tvůr­ci Resident Evila doká­za­li, i s „ome­ze­ným“ množ­stvím živo­ta­dár­né teku­ti­ny, dosáh­nout vyso­ké­ho stup­ně, řek­ně­me, nechut­nos­ti.

Velký důraz je také kla­den na akci. Bojové scé­ny jsou vel­mi dob­ře „oko­ře­ně­ny“ zpo­ma­le­ný­mi zábě­ry, skvě­lý­mi úhly kame­ry a dal­ší­mi vizu­ál­ní­mi vychy­táv­ka­mi, kte­ré dodá­va­jí fil­mu na atmo­sfé­ře, kte­rou se dopo­sud moh­ly kochat jen video­hry. Kromě zbě­si­lé střel­by se dočká­me i vyu­ži­tí bojo­vých umě­ní a Milla Jovovich doka­zu­je, že od Pátého Elementu vůbec neztra­ti­la dech a její fyzič­ka je lep­ší a lep­ší.

Pomalu se dostá­vá­me k herec­kým před­sta­vi­te­lům. Měl bych upo­zor­nit, že herec­ké výko­ny hod­no­tím tak, že nesrov­ná­vám to, co před­vá­dě­jí her­ci v psy­cho­lo­gic­kém dra­ma­tu s tím, co nám uka­zu­jí před­sta­vi­te­lé hlav­ních rolí v akč­ním fil­mu. Srovnávám akč­ní fil­my s akč­ní­mi a roman­ce s roman­ce­mi. Milla Jovovich mís­ty půso­bí malin­ko str­nu­le, ale to sku­teč­ně jen výji­meč­ně, jinak je to, co před­vá­dí na vel­mi dob­ré úrov­ni. Ovšem skvě­le jí sekun­du­je Michelle Rodriguez v roli vojan­dy Rain. Ta se před­ved­la v té nej­lep­ší for­mě už v Rychle a zbě­si­le, ale ten­to­krá­te sku­teč­ně exce­lu­je. Role drs­né armád­ní pro­fe­si­o­nál­ky jí jed­no­du­še sedí….

A teď už jen struč­ně, soun­d­track je vyni­ka­jí­cí, skvě­lé vybra­né son­gy jsou drs­něj­ší­ho raže­ní, ale to je jedi­ná mož­ná vol­ba pro ten­to typ fil­mu. Vizuální strán­ka Resident Evila je dob­rá, kame­ra­man volí zají­ma­vé úhly a kuli­sy půso­bí vel­mi pěk­ně. Trošičku mě zkla­ma­ly digi­tál­ní efek­ty netvo­ra, kte­rý pro­ná­sle­du­je hlav­ní hrdi­ny. Místy půso­bí dost….počítačově. Jinak, ale nemám Resident Evilu co vytknout a mys­lím, že jedi­né, co mohu říct je, že Paul Anderson pros­tě umí…. A dou­fám, že se ujme dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní (ote­vře­ný konec Resident Evila mno­ho nazna­ču­je), pro­to­že bych nerad, aby změ­nou reži­sé­ra, kles­la kva­li­ta pokra­čo­vá­ní (jako napří­klad u Mortal Kombat 2).

Hrají: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Martin Crewes, Eric Mabius a dal­ší

Režie, pro­duk­ce a  scé­nář: Paul W. S. Anderson


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Ghost Rider - Sympatický lebkoun, který hoří touhou Vás poznat.16. dubna 2007 Ghost Rider - Sympatický lebkoun, který hoří touhou Vás poznat. Nicku, míval jsem tě rád. Míval jsem tě rád a ty jsi mi to oplácel povedenými rolemi v ještě povedenějších snímcích. Jako vyjukaného experta přes zkumavky jsem tě baštil i s tou plandavou […]
  • Super 8 (2011)12. září 2011 Super 8 (2011) Existují - při hrubém zjednodušení - v zásadě 2 druhy filmů. Ten první má umělecké ambice a ten druhý tu je primárně od zábavy (a samozřejmě se také mohou prolínat). Není pochyb o tom, že […]
  • Evil Dead III, Army of Darkness (45%)18. října 2011 Evil Dead III, Army of Darkness (45%) Tuto sérii režiséra Sama Raimiho asi nemusím znalcům filmů dalekosáhle představovat. Předchozí díly jsem neměl tu možnost vidět, ale mám dojem, že na celkový názor na tuto část to nebude […]
  • Nordwand (2008)26. ledna 2012 Nordwand (2008) Lézt po horách je super, zažít tam sněhovou bouři už ale moc ne. Film Nordwand je takřka povinností pro všechny fanoušky horolezeckých filmů už jen kvůli tomu, že podobně laděných - […]
  • Scary Movie 26. února 2004 Scary Movie 2 Pokračování kultovní parodie z (pro někoho až moc ;-)) tvůrčí dílny VELKÉ rodiny bratří Wayansů.Děsnej Biják se stal, za nedlouho dobu, po uvedení do kin, snad v každé zemi kultovním. […]
  • T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 )23. srpna 2003 T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 ) Každý z vás jistě zná cyklus počítačových her, kde vystupuje sličná Lara Croft, se stylově houpajícím se poprsím. Tato velice úspěšná série čítá celkově pět dílů - Tomb Rider I,II,III, IV […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Neviditelné zlo - See No Evil2. dubna 2007 Neviditelné zlo - See No Evil Je tu parta teenagerů, opuštěná budova plná koutů ukrytých v neproniknutelné tmě. Je vám asi jasné, že z toho nebude žádná komedie ani drama, ale horor, ve kterém bude muset pár lidí […]
  • Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano…6. ledna 2005 Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano… Pokud to (velkou náhodou) nevíte, tak Resident Evil: Apocalypse, je pokračováním filmu Resident Evil. Ten se dá určitě označit za povedený a mezi tituly inspirované počítačovými hrami […]