Recenze: Znamení

Podstatu kru­hů v obi­lí se dozví Mel Gibson a Joaquin Phoenix v nej­no­věj­ším sci-fi thrille­ru reži­sé­ra M.Night Shyamalana.

Piktogramy, nebo chcete-li, kru­hy v obi­lí, se na naší pla­ne­tě obje­vu­jí již něja­kou řád­ku let. Jsou men­ší, vět­ší, kaž­do­pád­ně vidi­tel­né pou­ze ze znač­né výš­ky. Nabízí se otáz­ka: jaká je jejich pod­sta­ta? Jednu z mož­nos­tí nám dnes před­klá­dá M.Night Shyamalan.

Na stat­ku tajem­né­ho far­má­ře Grahama (Gibson) se dějí podiv­né věci. Jednoho dne se v jeho poli obje­ví kruh. Stébla jsou ohnu­tá, avšak ne zlo­me­ná. Zdá se vám tohle nor­mál­ní? Zvířata v oko­lí začí­na­jí být vel­mi neklid­ná, pomo­ču­jí se a vůči lidem se cho­va­jí agre­siv­ně. Jako by snad něco tuši­la. Zatím vše nasvěd­ču­je tomu, že nejde o nic víc, než trap­ný vtip zne­přá­te­le­ných sou­se­dů. Nemilé pře­kva­pe­ní pro Grahama i zby­tek rodi­ny však jed­no­ho dne při­ne­se zpra­vo­daj­ská rela­ce. Kruhy se začí­na­jí obje­vo­vat po celém svě­tě a to v nema­lém množ­ství. Je jas­né, že tohle s naším hrdi­nou nic spo­leč­né­ho nemá. K tako­vé­mu vtíp­ku by byla potře­ba spo­lu­prá­ce mno­ha sto­vek lidí po celém svě­tě. Tuto mož­nost však defi­ni­tiv­ně vylou­čil pří­let „nei­den­ti­fi­ko­va­tel­ných léta­jí­cích objek­tů.“ Vypadá to, že naše pik­to­gra­my slou­ží k navi­ga­ci. Co když však „hos­té“ při­le­tě­li s nepřá­tel­ský­mi úmys­ly? Graham má jedi­ný cíl – uchrá­nit svou rodi­nu…

Minimálně posled­ní dva Shyamalanovy sním­ky (Šestý smy­sl a Vyvolený) jsou opře­de­ny rouš­kou tajem­ství, jež bývá odkry­to vždy až k samé­mu kon­ci fil­mu. Snímek Znamení není výjim­kou. Grahamova osob­nost je zde více, či méně oka­tě odkrý­vá­na postup­ně, během celé­ho fil­mu, tak­že „vše“ o něm víme oprav­du až na kon­ci. Dokonce i jeho jmé­no se dozví­me zhru­ba po čtvrt­ho­di­ně fil­mu. A pro­to taky nemá smy­sl, a ani by neby­lo fér, kdy­bych Vám jeho pří­běh odha­lo­val. Připravil bych Vás tím o spous­tu zají­ma­vých chvil.

Více na Kritiky.cz
Česko verze A, B a C Jiří Drahoš se chystá na Praze 4 kandidovat do Senátu PČR. Jeho zájmem je prý lidi spo...
Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X Jak se říká, končit se má v nejlepším (možná – viz závěr). A to je? Setkání Dany a F...
Terapie - S03E04 - Čtvrtek 16:00 Tak je čtvrtý díl, už víme čtvrtého účastníka Terapie, který chodí k Markovi Poštovi. ...
Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září Dnes představili tvůrci další řadu cyklu Tajemství rodu, který bude začínat na  ČT1 v ú...
ROZHOVOR: Kusy historie jsou v nás obtisknuté navždy… Síť snů vzniká ve chvíli, kdy se vám do života vnutí dávné poselství. Máte-li rádi př...

Velkým, ne však jedi­ným, kla­dem fil­mu jsou výko­ny před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí, Mela Gibsona a Joaquina Phoenixe(Gladiátor). Oba dva doká­za­li, že nejsou žád­ná béč­ka. Gibsonovo pře­chá­ze­ní z kamen­né­ho, do utrá­pe­né­ho výra­zu, kdy vypa­dá, jako na pokra­ji zhrou­ce­ní mě VELICE zau­ja­lo a pova­žu­ji jej za doko­na­lé. K Joaquinu Phoenixovi, kte­rý se před­sta­ví v roli „strejdy Merrilla“ rov­něž nemám při­po­mí­nek. V roli Grahamových dětí uvi­dí­me Roryho Culkina a Abigail Breslinová. V malé, ale důle­ži­té roli se uká­že i sám reži­sér.

Znamení jsou veli­ce pove­de­ným sním­kem, na kte­rém Shyamalan uká­zal, že fil­my točit UMÍ. Je opět tro­chu jiný než jeho před­chůd­ci i když výpra­va je podob­ná. Prakticky celý film jste drže­ni v napě­tí. Nečekanou, přes­to pří­jem­nou změ­nou je pou­ži­tí lehce úsměv­né­ho situ­ač­ní­ho humo­ru. Samozřejmě nejde o žád­né gagy, u kte­rých bys­te se vále­li smí­chy. Co se mi ale moc nelí­bi­lo byli samot­ní mimo­zemš­ťa­né. Nečekal jsem, že budou zce­la odkry­ti. Můj názor je však zce­la sub­jek­tiv­ní, tak­že se urči­tě najdou i lidé, kte­rým se „zele­ní mužíč­ci“ líbit budou.

Verdikt:90%

Znamení(Signs)
Scénář a režie:M.Night Shyamalan Hrají:Mel Gibson (Graham Hess), Joaquin Phoenix (Merrill Hess), Rory Culkin (Morgan Hess), Cherry Jones (Caroline Paski), Abigail Breslin (Bo Hess)

Recenze: Znamení
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Apocalypto2. listopadu 2007 Apocalypto Mel Gibson není žádný režisérský nováček. Přestože je proslulejší spíše jako herecká hvězda, když usedne na režisérskou židličku, obvykle je to velká událost. Stačí připomenout například […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • RECENZE: Na špatné straně28. března 2019 RECENZE: Na špatné straně    Režisér S. Craig Zahler nám servíruje svůj třetí celovečerní film, jehož originální název Dragged Across Concrete slibuje, že nás čeká stejně nekompromisní podívaná, jako v jeho […]
  • Slepičí úlet26. července 2005 Slepičí úlet Na slepičí farmě žijí malé roztomilé slepičky, které má každý rád.A všechny slepičky se mají navzájem rády.Každé ráno farmář krmí slepičky a večer jim pouští něco z repertoáru Carla Orffa […]
  • PlayAllspoluprace164. ledna 2007 Eragon - MEGA recenze Do kin právě vkročil tento film na poli fantazy a upřímně řečeno, byl dosti očekávaný. Mnoho lidí v něm vidělo nástupce Pána prstenů, jiní zase tvrdili, že to bude naprostý propadák. Ovšem […]
  • Údolí stínů29. května 2004 Údolí stínů Vietnam. Válečné filmy jsou tak trochu moje hobby, a filmy z Vietnamu tu představují něco jako třešinku na dortu. Proč? Vietnamská válka znamenala skutečný, vyčerpávající extrém pro obě […]
  • Apocalypto4. února 2007 Apocalypto Režisér a scénárista Mel Gibson po úspěchu svých filmů Statečné srdce a Umučení Krista představuje další počin s názvem Apocalypto. O filmu se hodně namluvilo už během jeho natáčení a […]
  • Her - 75%31. ledna 2014 Her - 75% Film Her je hlavně romantickým snímkem, který by se nechal brát i i jako jemná satira, která okrajově glosuje současné lidské chování. Ocitáme se v blíže nespecifikované budoucnosti, ve […]
  • Superman se vrací - Superman Returns21. ledna 2007 Superman se vrací - Superman Returns Bryan Singer mě trošku naštval, když odmítl možnost režírovat třetí X-Meny a pustil se do ztvárnění jiné comicsové legendy - Supermana. Na druhou stranu, byl to už od dětství jeho sen, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *